Se está descargando su SlideShare. ×
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖

30,796

Published on

Published in: Educación
24 comentarios
97 Me gusta
Estadísticas
Notas
Sin descargas
reproducciones
reproducciones totales
30,796
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
2,823
Comentarios
24
Me gusta
97
Insertados 0
No embeds

Denunciar contenido
Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
No notes for slide

Transcript

 • 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๖ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสมโดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียนช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่านที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 • 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓ตอนที่ ๑คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดี๑. ครรลอง ๒. ไตรยางศ์ ๓. แบคทีเรีย๔. ปลื้มกมล ๕. ปศุสัตว์ ๖. เปรมปรีดิ์๗. ผลิตภัณฑ์ ๘. พาราไซต์ ๙. พืชพันธุ์๑๐. โศกศัลย์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 • 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔ตอนที่ ๒คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดีชื่อ................................................................................................เลขที่.........................................๑. กฎจราจร ๒. ประสบการณ์ ๓. เปอร์เซ็นต์๔. สัญญาณ ๕. แถลงการณ์ ๖. สัมพันธ์๗. เศรษฐกิจ ๘. เข้าสุหนัต ๙. เจตนารมณ์๑๐. ไดโนเสาร์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 • 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕ตอนที่ ๓คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดีชื่อ................................................................................................เลขที่...........................................๑. เทคโนโลยี ๒. เนรมิต ๓. บรรพบุรุษ๔. อลังการ ๕. เอกลักษณ์ ๖. สร้างสรรค์๗. กุมภกรรณ ๘. พลับพลา ๙. จิตนิวรณ์๑๐. นักษัตรแบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 • 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๖ตอนที่ ๔คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้งนะครับ”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดี๑. กะทัดรัด ๒. จอมขมังเวทย์ ๓. เถลไถล๔. พรรณนา ๕. พลัดพราก ๖. ไพรสัณฑ์๗. ศรีสวัสดิ์ ๘. วัยวุฒิ ๙. บรรลัยกัลป์๑๐. สายัณห์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 • 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๗ตอนที่ ๑ การอ่านพระราชดารัสคาชี้แจง อ่านพระราชดารัสข้างบนแล้วตอบคาถาม ข้อ๑-๓๑.การกระทาอย่างไรที่ถือว่าเป็นการรักษาภาษาไทยตอบ…………………………………………………………………………………………………๒.เมื่ออ่านพระราชดารัสจบลงนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรตอบ…………………………………………………………………………………………………๓.ในฐานะคนไทย นักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาด้านภาษาไทยได้อย่างไรตอบ…………………………………………………………………………………………………แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ“เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะ ในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ โดยวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คามาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สาคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรา นึกว่ารวยไม่พอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้”พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๘ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................ตอนที่ ๒ การอ่านพระราชดารัสคาชี้แจง อ่านพระราชดารัส แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑. จุดประสงค์สาคัญ ของกระแสพระราชดารัสคือสิ่งใดตอบ........................................................................................................๒. นักเรียนควรเลือกอ่านหนังสือประเภทใดบ้างตอบ.............................................................................................................๓. การอ่านหนังสือให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ๑๒หมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอน“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่านและพากเพียร พยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือเป็นสิ่งที่มีค่า และมีประโยชน์ประมาณค่ามิได้ในแง่ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ของมนุษย์....หนังสือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการพัฒนาทั้งกาย อาชีพทั้งการค้นคว้าและในที่สุดความพอใจ”พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๙ตอนที่๑ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น........................ตอนที่ ๓ การอ่านพระบรมราโชวาทคาชี้แจง อ่านพระบรมราโชวาท แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑.ข้อความส่วนหนึ่งที่ว่า “...เวลาที่เป็นเด็กมีน้อย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง....”นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................๒. ทาอย่างไรเมื่อโตขึ้นเราจึงจะไม่เสียใจตอบ....................................................................................................................................................๓. หน้าที่ตอนยังเป็นเด็กควรปฏิบัติอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอน“...ขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอน เพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีก เพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง สะสมความรู้ในทางหลักวิชา และความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทาหน้าที่ของตนคือทามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้า...”แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๐ตอนที่ ๔ การอ่านนิทานคาชี้แจง อ่านนิทานแล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑. นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดตอบ....................................................................................................................................................๒.พฤติกรรมใดแสดงว่าหนูมีความกตัญญูต่อราชสีห์ตอบ....................................................................................................................................................๓.ถ้านักเรียนเป็นหนู จะกลับมาช่วยราชสีห์หรือไม่ เพราะเหตุใดตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอนราชสีห์กับหนูราชสีห์ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ ได้มีหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีห์ ราชสีห์รู้สึกตัวตื่น และโกรธจัด จะขย้าหนูตัวนั้นเสียหนูจึงวิงวอนว่า “ ข้าขอชีวิตไว้สักครั้ง อย่าเพิ่งฆ่าข้าพเจ้า ถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไป ข้าจะไม่ลืมบุญคุณ ของท่านเลย” ราชสีห์หัวร่อแล้วว่า “ ตัวเอ็งเล็กเท่านี้ เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ ” ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มาไม่นานราชสีห์ติดบ่วงแร้วของนายพรานที่ดักไว้ ราชสีห์สิ้นปัญญาร้องครวญครางอยู่หนูได้ยินเสียงของราชสีห์ จึงวิ่งมาช่วยใช้ฟันแทะเชือกบ่วงขาด ทาให้ราชสีห์หลุดพ้นจากบ่วงรอดตายได้อย่างหวุดหวิด หนูจึงร้องบอกกับราชสีห์ว่า “ แต่เดิมท่านก็หัวเราะเยาะข้าพเจ้าว่าเอ็งตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้ มาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่าน ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกาลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตัวท่านอยู่เองแล้วแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๑ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................ตอนที่ ๕ กิจกรรมการเขียนชื่อเรื่องจากภาพต่อเนื่องคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตั้งชื่อเรื่องชื่อเรื่อง ๑..........................................................................................๒.........................................................................................๓.........................................................................................๔.........................................................................................๕.........................................................................................ประเมินการเขียนชื่อเรื่องจากภาพต่อเนื่องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนเลขที่ ชื่อ - สกุลเขียนชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพใช้ภาพได้เหมาะสมสื่อความได้เขียนหนังสือถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๒เพลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม พวกเราพร้อมใจกันปลูกป่าปลูกด้วยมือของชาวประชา คืนผืนป่าให้แก่แผ่นดินปลูกต้นไม้ไว้ปราบมลพิษ เพื่อชีวิตสมบูรณ์ทั่วถิ่นได้หายใจไร้ไอมลทิน ชีวิตโศภินแผ่นดินโสภาปลูกป่าถวายองค์พระภูธร ปลูกป่าถาวรถวายเป็นราชพลีเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์แผ่บารมี ลุห้าสิบบีเป็นมงคลสมัยปักกิ่งไม้ให้แตกแขนง ที่ใดแล้งขอแรงเพื่อนไทยช่วยแต้มสีสีอันไฉไล สีน้าพระทัยแห่งพระภูมิพลตอนที่ ๖ การอ่านบทร้อยกรองคาชี้แจง สนทนาเรื่องการปลูกป่าจากเนื้อหาของเพลง๑. นักเรียนคิดว่าการปลูกป่ามีความสาคัญอย่างไรตอบ.......................................................................................................................................................๒. การตัดไม้ทาลายป่าส่งผลกระทบใดต่อมนุษย์บ้างตอบ.......................................................................................................................................................๓. ทุกคนมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรตอบ.......................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตอบถูกตรงประเด็น ทั้ง๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงคาชี้แจง นักเรียนเขียนแผนผังความคิด “ประโยชน์ของการปลูกป่า”แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๓คำสัมผัสมี ๒ ชนิดคือ สัมผัสสระ กับ สัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระ เช่น ตา - มา บ้าน - กาลตัวอย่ำง : ยายกับตามาบ้านกาลเย็นค่าสัมผัสพยัญชนะ เช่นดวง-ดั่ง-แดง จันทร์ - เจ้ำ เปล่ง - ปลั่งตัวอย่าง : ดวงจันทร์เจ้ำเปล่งปลั่งดั่งพลอยแดงให้หนูหาคาสัมผัสสระกับคาที่กาหนดให้ตอนที่ ๑ปลา ……..…..………...……….……..........นก.........….……...........….……........……….แมว……………….…………………………..........ช้าง...................................................................................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (ร้อยเรียงเสียงสัมผัส)
 • 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๔รู้จักคาสัมผัสให้นักเรียนหา คำสัมผัสพยัญชนะ กับคาที่กาหนดให้และเขียนคาลงในช่องว่าง (.........….)พร้อมทั้งระบายสีรูปภาพชื่อ....................................................................................เลขที่..........................ชั้น...........ตัวอย่ำง : ดวงเดือนก็เคลื่อนคล้อย น้ำค้ำงย้อยพร้อยพราวพรรณสัมผัสพยัญชนะ เช่น ดวง – เดือน เคลื่อน – คล้อย พร้อย – พราว – พรรณชาติไทยนั้นมีเสรีสำมัคคีสัมผัสพยัญชนะมากมีวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนสวยงามล้ำ้ำนอำรำมวังวัดวำชำติไทยนั้นมีเสรีสำมัคคีบ้านอารามวังวัดวา………………………….สัมผัสพยัญชนะ ………………………….ชาติไทยรักสามัคคีมัคคีมากมีในความเมตตาสัมผัสพยัญชนะ ………………………….รักศาสน์รักชาติทุกครา อีกราชาดุจดังเดียวกันตอนที่ ๒สัมผัสพยัญชนะ ………………………….แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (ร้อยเรียงเสียงสัมผัส)
 • 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๕ตอนที่ ๓คาคล้องจอง มี ๒ ชนิด คือ๑. คล้องจองภายในวรรค เช่น นก – ผก ผิน – บินตัวอย่าง อยากเป็นนกผกผินบินเวหา๒. คาคล้องจองระหว่างวรรค เช่น หา – ปลา ใส – ไป ไป – ไก่ตัวอย่าง : อยากเป็นนกผกผินบินเวหา อยากเป็นปลาว่ายเล่นน้าเย็นใสอยากเป็นแมวไล่หนูลงรูไป อยากเป็นไก่ขันก้องร้องกังวานคาชี้แจง อ่านตัวอย่าง แล้วเขียนคาคล้องจอง ๒ พยางค์ กับคาที่กาหนดให้และมีความหมายตัวอย่าง๑.๒.๓.ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................มะพร้าว ข้าวหอม พร้อมดื่มชาวนา................... ...................................... ...................อาหาร................... ...................สนุกแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 • 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๖โรงพยาบาลแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (วางจัดคาคล้องจอง)ตอนที่ ๔ รูปภาพต่อความคาชี้แจง มีรูปภาพ ให้นักเรียนเขียนคาคล้องจอง ๔ คา จานวน ๔ วรรค ให้มีความหมายต่อเนื่องกันตัวอย่าง๑.๒.๓.๔.ชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั้น.............................สถานรักษา ให้ยาบารุง.................................................. .................................................. ...................................................มุ่งให้ปลอดภัยปลอดภ.......................................................................... ......................... ......................... .................................................. .................................................. .........................
 • 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๗๑.๒.๓.๔.๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (วางจัดคาคล้องจอง)ตอนที่ ๕ ภาพสวยช่วยคล้องจองคาชี้แจง มีรูปภาพสวยๆ และคาคล้องจอง ให้ ๒ วรรค ขอให้หนูช่วยหาคาคล้องจองที่มี ๔ คา ให้สมบูรณ์ตัวอย่างชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั้น..........................ลูกหมูน่ารัก นอนพักดูดนมดูช่างสุขสม น่าชมยินดีสมาชิกใหม่ ออกไข่มาแล้ว............................ ...........................ลูกไก่ตัวน้อย มาคอยหาแม่........................... ..............................หาหนอนหาเหยื่อ มาเผื่อลูกน้อย........................... .............................เจ้าวัวกินหญ้า โอชาเหลือหลาย........................... .............................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 • 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๘ซน- วน พัง -จัง………..………...………...………...………...………..ตอนที่ ๖ รู้จักคาสัมผัสให้นักเรียนช่วยโยงสัมผัสสระ ระหว่างวรรค ของ กลอนสี่ ให้ถูกต้อง แล้วนาคาสัมผัสแต่ละคู่เขียนลงในรูปตัวอย่าง :ปลำน้อยจอมซน ว่ำยวนลำพังอยำกมีสีจัง ระ ำยให้ที๑.ผลไม้มากมาย หลากหลายสีสันร่วมด้วยช่วยกัน สวยพลันงามตา๒. กระต่ายอยู่ไหน วัวมองไม่เห็นระบายสีเน้น จะได้หาเจอ๓. กระต่ายวิ่งแข่ง แย่งกันเข้าเส้นใครชนะไม่เห็น เน้นสีให้ที”ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( ท่วงทานองกลอนสี่)
 • 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๙ตอนที่ ๗ ร้อยรัดเรียบเรียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงแถบคาประพันธ์ของ กลอนสี่ ที่เจ้าหนูน้อยถือมาให้ถูกต้องด้วยแล้ววาดภาพตกแต่งต่อเติมได้ตามจินตนาการของหนูครอบครัวสุขสันต์ บ้านฉันสะอาดปัดกวาดทุกวัน ปัดกวาดทุกวันอนามัยดี ครอบครัวสุขสันต์บ้านฉันสะอาด อนามัยดีแสนสุดสุขสันต์ ..............................สังคมคนไทย ..........................................รักใคร่แบ่งปันสัมพันธ์เปรมปรีด์………………………..………………………..แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 • 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๐ตอนที่ ๘ รอบรู้บทร้อยกรองคาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ง กลอนสี่ จานวน ๑ บท ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ โดยหนูช่วยวาดดอกบัวเพิ่มลงในสระหรือต่อเติม เป็นเป็นสระบัวแสนสวยให้ด้วยตัวอย่าง :ทานตะวันกลีบดอกเหลืองงาม เมื่อยามต้องแสงตะวันร้อนแรง ล้อทานตะวัน............................................................ ............................……........................................... ............................…….ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น...........................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 • 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๑รู้จักคาสัมผัสคาชี้แจง ให้นักเรียนโยงสัมผัสสระ ที่คล้องจองกันภายในวรรคของกาพย์ยานี ๑๑ แล้วนาคาสัมผัสมาเขียนลงในช่องว่างตัวอย่าง :ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................กำพย์ยำนีลานา สิ เอ็ดคาจาอย่ำคลำยวรรคหน้าห้าคาหมาย วรรคหลังหกยกแสดง๑.ครุลหุนั้น ไม่สาคัญอย่าระแวง๒.ลา - นาคา - จา……...…..…………..........................…………...………...............…...…………..…………..................๓. สัมผัสต้องจัดแจง ให้ถูกต้องตามวิธี“เก่งมากครับ ! ที่หนูโยงสัมผัสสระถูกต้อง”ตอนที่ ๙แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (กำพย์ยำนีไพเรำะ)
 • 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๒ตอนที่ ๑๐ ร้อยรัดเรียบเรียงคาชี้แจงให้นักเรียนเรียงลาดับกลอนสุภาพ ๒ วรรค และตั้งชื่อบทกลอนให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องตัวอย่าง :เช้าตื่นขึ้นรีบเร่งไปโรงเรียน หมั่นอ่านเขียนท่องจาทาตามครูชื่อเรื่อง นักเรียน๑.ชื่อเรื่อง๒.ชื่อเรื่อง๓.ชื่อเรื่องหมั่นอ่านเขียนท่องจาทาตามครูเช้าตื่นขึ้นรีบเร่งไปโรงเรียนพอเจอคนรีบบินโผผินไกลแมลงปอปีกบางบินเวียนวนอึ่งอ่างร้องก้องดังหลังฝนตกส่วนคางคกกระโดดอยู่ไปมาอยู่กันอย่างสันติสุขเสมอไปณ ป่าใหญ่มีเสือกวางเก้งช้างแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (เสียงเสนาะกลอนสุภาพ)
 • 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๓คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่อง ต่อจากที่กาหนดให้เป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................หนูกิ่งเป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และพี่ชาย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๑แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๔ตอนที่ ๒คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องต่อจากที่กาหนดให้เป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ครอบครัวของฉัน ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๕ตอนที่ ๓คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เขียนเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเกรียงไกร ปีศาจ สะเทือนใจ กวาดต้อน ศักดิ์สิทธิ์ทรุดโทรม ขรุขระ คว่าหน้า แกว่งไกว แสวงหาเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษาอักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๖คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ เขียนเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องมหาวิทยาลัย สัญญาณ พัฒนา อดีตกาล ความเพียรยุติธรรม ใคร่ครวญ เปรมปรีดา สุจริต เชี่ยวชาญเรื่อง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๔แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๗คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกหัวข้อเรื่องจากที่กาหนดให้ ๑ หัวข้อ๑. เศรษฐกิจพอเพียง๒. เรารักภาษาไทย๓. พ่อเจ้าชาวไทยเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษาอักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๕แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๘คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกหัวข้อเรื่องจากที่กาหนดให้ ๑ หัวข้อ๑. ปกป่าเพื่อพ่อ๒. รักพ่อพอเพียง๓. อนาคตของประเทศไทยเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๖ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๙คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับความรักบ้านเกิดและตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ ...................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๗ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๐คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับอาหารไทยและตั้งชื่อเรื่องเรื่อง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ .......................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๘แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๑คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายเรื่องจากภาพให้เป็นเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๙แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๒คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องชนบท ธรรมชาติ ผีเสื้อ ประเพณี อบอุ่นบัวหลวง พอเพียง ความรัก งดงาม ยามเช้าเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๐ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๓คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องเพื่อน ลานบ้าน จับมือ สนุกสนาน วงกลมร่าเริง วันหยุด วงกลม หัวเราะ แกว่งเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๑ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๔คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องปลาวาฬ ท้องทะเล แหวกว่าย แสนสวย อนุรักษ์ธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มนุษย์ ทาลาย ปะการังเรื่อง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน(............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๒แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๕คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องไวโอลิน ไพเราะ หลับตาพริ้ม ต้นไม้ใหญ่ ขับกล่อมนอนหลับ เพลิดเพลิน คลายเหงา ดนตรี สงบสุขเรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๓ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 36. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๖คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องการละเล่น ผมแกละ โจงกระเบน สามัคคี เพื่อนรีรีข้าวสาร หัวหน้า กลางแจ้ง สนุกสนาน ขบวนเรื่อง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๔แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 37. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๗คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพที่วาดโดยใช้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ.................................................................ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๕ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 38. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๘คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพที่วาดโดยใช้ภาพประเพณีในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๑๖แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 39. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๙คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพที่วาดตามความคิดของนักเรียนเรื่อง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๑๗แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 40. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๐คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเพิ่มเติมและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพตามจินตนาการของนักเรียนเรื่อง..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๘ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 41. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๑คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเพิ่มเติมและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพตามจินตนาการของนักเรียนเรื่อง..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๙แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 42. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๒คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเพิ่มเติมและเขียนบรรยายเรื่องจากภาพตามจินตนาการของนักเรียนเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๒๐แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • 43. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๓แบบฝึกแบบฝึกชุดชุดที่ที่ ๕๕ การเขียนการเขียนใครชัดเจนคานาของฉันฉันชอบสรุปคิดได้เขียนได้ชื่ออะไรดีจดหมาย
 • 44. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๔ใครชัดเจนจุดประสงค์เขียนเรียบเรียงข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจชัดเจนสื่อ๑. ภาพที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ๑ ภาพ๒. แบบฝึกที่ ๑ – ๑๐กิจกรรม๑. นักเรียนจับคู่ ให้แต่ละคู่ตกลงกันว่าใครจะอยู่ในห้องหรือนอกห้อง๒. ผู้ที่อยู่ในห้องดูภาพแล้วเขียนคาสั่งให้เพื่อนคู่ของตนวาดภาพตามคาสั่งที่ให้วาดภาพเหมือนภาพที่ดู๓. ผู้ที่ได้รับคาสั่งให้วาดภาพตามคาสั่ง เมื่อวาดภาพเสร็จ แต่ละคู่ช่วยกันนาคาสั่งและภาพที่วาดเสร็จแล้วติดคู่กัน๔. นักเรียนดูผลงานแล้วอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบว่าผลงานของคู่ใด (คาสั่งกับภาพวาด) ที่วาดภาพได้ใกล้กับภาพที่กาหนดให้ และช่วยกันสรุปคู่ที่มีผลงานดีเป็นเพราะใช้ภาษาในการเขียนเรียงลาดับชัดเจน ส่วนผลงานของคู่ใดต้องแก้ไขส่วนใดบ้าง๕. นักเรียนทาแบบฝึกที่ ๑ – ๑๐
 • 45. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๕แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๑๑นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายตรงกับภาพไว้ใต้ภาพแล้วเขียนเรื่องตามลาดับเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง………………….……………… ……………………………………………………………………. ……….…………………………เรื่อง ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 46. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๖แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๒๒นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายตรงกับภาพไว้ใต้ภาพแล้วเขียนเรื่องตามลาดับเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง............................................................. .......................................................................................................................... ............................................................เรื่อง ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 47. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๗แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๓๓ตัวอย่าง ปิดเทอม แล้ว ของฉัน โรงเรียนโรงเรียนของฉันปิดเทอมแล้ว๑. เดิน มาไกล ลงเนิน ทีเดียว เรา.....................................................................................................................................................๒. ฉัน ทาใจ พยายาม สบาย ให้.....................................................................................................................................................๓. บ้านสวย เขา มี อยู่ที่ จังหวัด เชียงราย.....................................................................................................................................................๔. พุ่งตัว พวกเรา ทาง ไปตาม โขดหิน ระหว่าง.....................................................................................................................................................๕. ทาบุญ ในวัน พวกเรา ไป อาสาฬหบูชา ที่วัด.....................................................................................................................................................นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียนเรียงลาดับข้อความให้ถูกต้องในช่องว่าง
 • 48. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๘คานาของฉันจุดประสงค์เขียนคานาเรื่องที่กาหนดให้ได้สื่อ๑. แผนภูมิตัวอย่างเรียงความที่มีเฉพาะเนื้อเรื่องและสรุป๒. ตัวอย่างคานาแบบต่างๆ๓. แบบฝึก ๑ – ๓กิจกรรม๑. นักเรียนและครูสนทนาและสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเรียงความว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง๒. นักเรียนศึกษาแผนภูมิตัวอย่างเรียงความแล้วปิดเฉพาะส่วนคานาแล้วบอกว่าส่วนใดหายไป๓. นักเรียนช่วยกันคิดว่าคานาควรมีลักษณะเช่นไร๔. นักเรียนศึกษาตัวอย่างคานาแบบต่างๆ และลักษณะการเขียนคานาแล้วสรุปลักษณะคานา๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกเขียนคานาเรื่องที่นักเรียนสนใจ แล้วนาเสนอผลงาน๖. นักเรียนศึกษาผลงานแต่ละกลุ่ม แล้วแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มใดเขียนสรุปได้ดีเหมาะสมเพราะอะไร๗. นักเรียนทาแบบฝึกที่ ๑ – ๓ข้อเสนอแนะภาพหรือหัวข้อเรื่องที่ให้นักเรียนเขียน “สรุปและเนื้อเรื่อง” มาเขียนให้นักเรียนเขียน “คานา” ด้วย
 • 49. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔๙แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๑๑นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคานาพร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 50. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๐แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๒๒นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคานาพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 51. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๑แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๓๓นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคานาพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 52. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๒ฉันชอบสรุปจุดประสงค์เขียนสรุปเรื่องที่กาหนดให้สื่อ๑. แผนภูมิตัวอย่างเรียงความ๒. ตัวอย่างสรุปแบบต่างๆ๓. แบบฝึก ๑ – ๓กิจกรรม๑. นักเรียนและครูสนทนาและสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเรียงความว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง๒. นักเรียนศึกษาแผนภูมิตัวอย่างเรียงความที่ปิดเฉพาะ สรุป แล้วถามนักเรียนว่าส่วนใดหายไป๓. นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปว่า ส่วนสรุปควรมีลักษณะเช่นไร๔. นักเรียนศึกษาตัวอย่างแบบสรุปแบบต่างๆ และลักษณะการเขียนสรุป แล้วสรุปลักษณะ “สรุป”๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปเรื่องที่กลุ่มสนใจ แล้วนาเสนอผลงาน๖. นักเรียนศึกษาผลงานแต่ละกลุ่ม แล้วแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มใดเขียนได้เพราะอะไร๗. นักเรียนทาแบบฝึกที่ ๑ – ๓ข้อเสนอแนะควรนาภาพหรือหัวข้อเรื่องที่ให้นักเรียนเขียน “คานาและเนื้อเรื่อง” มาให้นักเรียนเขียน “สรุป” ด้วย
 • 53. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๓แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๑๑นักเรียนดูภาพแล้วเขียนสรุปเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องเรื่อง .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 54. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๔แบบฝึแบบฝึกที่กที่ ๒๒นักเรียนดูภาพแล้วเขียนสรุปเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 55. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๕แบบฝึกที่แบบฝึกที่ ๓๓นักเรียนดูภาพแล้วเขียนสรุปเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 56. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๖คิดได้ เขียนได้จุดประสงค์เขียนเรื่องตามลาดับกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่องได้สื่อ๑. แบบฝึกที่ ๑ เป็นภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน ๔ ภาพ๒. แบบฝึกที่ ๒ เป็นแบบฝึกคิดเค้าโครงเรื่อง๓. แบบฝึกที่ ๓ เป็นแบบฝึกเขียนเรื่อง โดยให้เติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่าง๔. แบบฝึกที่ ๔ เป็นแบบฝึกเขียนเรื่องตามลาดับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องกิจกรรม๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพในแบบฝึกที่ ๑ โดยครูใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในภาพ เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน๒. นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพในแบบฝึกที่ ๑๓. นักเรียนคิดเค้าโครงเรื่องในแบบฝึกที่ ๒ โดยครูอาจใช้คาถามต่อไปนี้กระตุ้นความคิด เช่น ภาพนี้ใครกาลังทาอะไร ที่ไหน๔. นักเรียนเติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์ในแบบฝึกที่ ๓ และตั้งชื่อเรื่อง๕. นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพในแบบฝึกที่ ๑ ให้มีเนื้อเรื่องใหม่ ในแบบฝึกที่ ๔
 • 57. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๗ชื่ออะไรดีจุดประสงค์๑. คิดและเขียนคาจากภาพที่กาหนดให้ได้๒. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้ได้๓. เรียบเรียงประโยคให้เป็นเรื่องสื่อแบบฝึกที่ ๑ – ๑๒กิจกรรม๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องแมว เช่น ใครเคยเลี้ยงแมวบ้าง หรือใครเคยเห็นแมวบ้าง มันมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีนิสัยและประโยชน์อย่างไร นักเรียนชอบแมวหรือเปล่า เป็นต้น แล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ ๑ – ๕ ระหว่างสนทนาครูอาจนาภาพแมวมาให้นักเรียนดู๒. ครูพานักเรียนไปที่เล้าไก่ของโรงเรียน หรือไปห้องสมุด แล้วสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องไก่ เช่น- ใครเคยฟังนิทานเรื่องไก่ได้พลอยบ้าง อาจให้นักเรียนที่เคยฟังเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง- สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่ มีอะไรบ้าง- ประโยชน์ของไก่ มีอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่- นักเรียนชอบไก่หรือไม่เพราะอะไร- ให้นักเรียนวาดไก่และทาแบบฝึกที่ ๖ – ๙๓. ครูพานักเรียนมาที่สนาม หรือใต้ต้นไม้ของโรงเรียน แล้วให้นักเรียนดูพระอาทิตย์ นักเรียนเห็นหรือนึกถึงอะไรบ้าง นักเรียนวาดภาพพระอาทิตย์ แล้วบอกว่ามีรูปร่าง ลักษณะ สีสันเป็นอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มีโทษบ้างไหม ใครเคยฟังนิทานเกี่ยวกับพระอาทิตย์บ้างไหม อาจให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง มีใครเคยเปรียบเทียบพระอาทิตย์อย่างไรบ้าง แล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ ๑๐ – ๑๒ข้อเสนอแนะควรเพิ่มแบบฝึกเป็นเรื่องๆ ให้มีความหลากหลาย ตั้งแต่ให้รู้จักคา ใช้คา และเขียนเรื่อง
 • 58. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๘จดหมายคาชี้แจง ให้ศึกษาใบความรู้ให้เข้าใจ จากนั้นทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใบความรู้เรื่อง จดหมายจดหมาย หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่งจดหมายธุรกิจ คือจดหมายที่จะสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เช่น สอบถามเรื่องราวต่างๆ ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ หรือสมัครงาน เป็นต้นการเขียนจดหมายธุรกิจมีรูปแบบการเขียนโดยเฉพาะ ผู้เขียนต้องแจ้งเหตุผล ความเป็นมา และจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพเหมาะสมตามฐานะของบุคคลการเขียนจดหมายธุรกิจ มีหลักปฏิบัติดังนี้๑. เขียนให้ตรงตามจุดประสงค์ ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้ง ใช้ภาษาเขียนที่กระทัดรัด ชัดเจน สุภาพ ลายมือสวยงามสะอาด อ่านง่าย ไม่พูดนอกเรื่อง๒. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายทั่วๆ ไป๓. คาขึ้นต้นใช้คาว่า “เรียน”๔. คาลงท้ายใช้คาว่า “ขอแสดงความนับถือ” หรือ “ด้วยความนับถือ”ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ๔๕/๙ หมู่บ้าน พอเพียงอ.ศรีนคร จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑เรื่อง ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารรักบ้านเกิดด้วยผมได้อ่านวารสารรักบ้านเกิดจากห้องสมุดประชาชนแล้วชื่นชอบมาก เพราะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า.............................................................................ดิฉันจึงขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารรักบ้านเกิดเป็นเวลา ๑ ปี โดยขอให้จัดส่งที่อยู่ตามข้างบนเริ่มตั้งแต่ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขอแสดงความนับถือแพรวา งามตา(แพรวา งามตา)นักศึกษา
 • 59. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕๙การเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆ ย่อมมีระดับ มีระเบียบแบบแผน ตามลักษณะบุคคล ที่เขียนถึง การเขียนจดหมายถึงเพื่อนต้องใช้ถ้อยคาสุภาพและเป็นกันเอง ส่วนการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาที่แสดงความสุภาพและความเคารพการใช้คาขึ้นต้นและคาลงท้ายของจดหมายผู้รับ คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้ายบิดา มารดา กราบเท้า คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพ คุณพ่อ คุณแม่ดิฉัน ผม กระผมด้วยความเคารพอย่างสูงญาติผู้ใหญ่ กราบคุณตาที่เคารพ คุณตา คุณยายหลาน กระผม ดิฉันด้วยความเคารพน้อง เพื่อน แอน น้องรัก (เพื่อนรัก) พี่ ฉัน ผม คุณ เธอ คิดถึงเสมอพระภิกษุ นมัสการพระคุณเจ้า กระผม ดิฉัน ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายการจ่าหน้าซองจดหมายเป็นการเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่งจดหมาย บนซองจดหมาย เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์นาจดหมายไปส่งได้ถูกต้อง จึงต้องเขียนให้ชัดเจนและหากจดหมายส่งถึงผู้รับไม่ได้ บุรุษไปรษณีย์จะนาส่งกลับคืนมายังผู้ส่ง ดังนั้น ผู้เขียนจดหมายจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของตนไว้ที่มุมซ้ายด้านบนของซองจดหมายด้วยแล้วผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายที่กาหนดแพรวา งามตา๔๕/๙ หมู่บ้าน พอเพียงต.พอเพียง อ. ศรีนคร จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐นงนุช ชัยชนะ๑๑๐ หมู่บ้านดอนไฟต. ดอนไฟอ. แม่ทะจ. ลาปาง๕๒๑๕๐แสตมป์
 • 60. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๖๐ตัวอย่างจดหมายลาป่วย๑๑๐ หมู่บ้านนางามต. ข้าวสวย อ. ศรีนครจ. อุดรธานี ๔๑๒๓๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑เรียน คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เคารพเนื่องด้วยดิฉันป่วยมีอาการตัวร้อนและปวดศีรษะ ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑เมื่อดิฉันหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปรกติจึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูงฝ้ายคา เก่งเรียนขอรับรองว่าเป็นความจริงฝ้ายคา เก่งเรียนผู้ปกครองตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์เรียน คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๑๔ -๒๓.๕ ซ.ม.๙ - ๑๒ ซ.ม.
 • 61. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๖๑ใบงานคาชี้แจง ให้เขียนจดหมาย ดังนี้๑. ให้เขียนจดหมายธุรกิจ ๑ ฉบับ๒. ให้เขียนจดหมายลาครู ๑ ฉบับ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • 62. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๖๒แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน๑. ข้อใด คือความหมายของ จดหมายก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่งข. จดหมาย ที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวค. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อง. เป็นการเขียนเรียงความ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแบบสั้นๆ๒. ข้อใด คือความหมายของ จดหมายธุรกิจก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่งข. จดหมาย ที่บุคคลในหน่วยงาน เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งค. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อง. เป็นการเขียนเรียงความ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแบบสั้นๆ๓. การเขียนจดหมายธุรกิจถึง บุคคลหรือหน่วยงาน คาขึ้นต้นควรเป็นเช่นใดก. กราบเรียน ผู้อานวยการ ข. เรียน ผู้อานวยการค. สวัสดี ผู้อานวยการ ง. ถึง ผู้อานวยการ๔. การเขียนจดหมายธุรกิจถึง บุคคลหรือหน่วยงาน คาลงท้าย ควรเป็นเช่นใดก. ด้วยความเคารพ ข. รักและเคารพอย่างสูงค. ด้วยความเคารพอย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถือ๕. การเขียนจดหมายธุรกิจถึง บุคคลหรือหน่วยงาน เราควรใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าก. กระผม ดิฉัน ข. ผม ฉันค. คุณ เธอ ง. แก ข้า๖. การเขียนจดหมายลาครู คาขึ้นต้นควรเป็นเช่นใดก. เรียน คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เคารพข. ถึง คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เคารพค. สวัสดี คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เคารพง. คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เคารพ๗. การเขียนจดหมายลาครู คาลงท้ายควรเป็นเช่นใดก. เคารพรักข. กราบเท้า คุณครูที่เคารพค. ด้วยความเคารพอย่างสูงง. คิดถึงเสมอ

×