Empreses I medi ambient

720 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
720
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Empreses I medi ambient

 1. 1. GESTIÓ EMPRESARIAL i medi ambient Iago Vázquez Agents cíviques 2008
 2. 2. Índex <ul><li>Responsabilitat Social Empresarial </li></ul><ul><li>La industria sostenible </li></ul><ul><ul><li>Marc legal </li></ul></ul><ul><ul><li>Millors tècniques disponibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisis del cicle de vida i ecoeficiència </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecoetiquetatge </li></ul></ul><ul><li>Sistemes de gestió mediambiental </li></ul><ul><ul><li>Procés de millora continua </li></ul></ul><ul><ul><li>Passos a realitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditories </li></ul></ul><ul><ul><li>Avantatges </li></ul></ul>
 3. 3. Responsabilitat Social Empresarial <ul><li>Avui en dia assistim a la creació d'un nou model de gestió empresarial, on les empreses assumeixen el compromís d'actuar de manera responsable en l'assoliment dels seus objectius econòmics, perseguint la creació de valor no només per als accionistes sinó també per a la resta de grups d'interès (govern, empleats, comunitat, inversors, consumidors, proveïdors, etc.). </li></ul><ul><li>El concepte de responsabilitat social empresarial es defineix com la integració voluntària, per part de les empreses , de les preocupacions socials i ambientals en la seva activitat econòmica i en les relacions amb els seus interlocutors . </li></ul>
 4. 4. Responsabilitat Social Empresarial <ul><li>Un dels àmbits de la RSE és l'ambiental: les empreses han de ser capaces de satisfer les seves necessitats sense comprometre el seu futur. Per tant, han de ser capaçes de funcionar al llarg dels anys sense que això comprometi la viabilitat mediambiental del seu entorn. </li></ul><ul><li>Això vol dir desenvolupar un procés de gestió en el que l’ús de recursos, la planificació de les inversions, el desenvolupament tecnològic, el coneixement científic i els aspectes organitzatius han d’estar totalment coordinats. </li></ul>
 5. 5. La indústria sostenible <ul><li>En la Directiva 96/61/CE, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (Directiva IPPC) es planteja com a objectiu el assolir un alt grau de conservació del medi en la seva globalitat (atmosfera, aigua, terra), dirigida als principals sectors industrials potencialment contaminants. </li></ul>LLEI D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL - IIAA IPPC
 6. 6. La indústria sostenible <ul><li>Les empreses capdavanteres en RSE utilitzen en la dimensió ambiental diferents eines, com per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Sistemes de gestió ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi del cicle de vida de productes </li></ul></ul><ul><ul><li>Etiquetatge ecològic </li></ul></ul><ul><ul><li>Bones Pràctiques ambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambientalització de la contractació </li></ul></ul><ul><ul><li>Memòries ambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD), etc. </li></ul></ul>
 7. 7. La indústria sostenible <ul><li>Millors Tècniques Disponibles (MTD), la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d’emissió destinats a evitar, i si això no fos possible reduir, les emissions i el seu impacte en el conjunt del medi ambient. </li></ul>la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d'utilitzar estigui dins d'uns límits raonables.
 8. 8. La indústria sostenible <ul><li>L’anàlisi del cicle de vida (ACV) avaluen les càrregues energètiques i ambientals d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida, quantificant l’ús de recursos (matèries primeres, aigua i energia) i els seus efectes sobre el medi ambient. Aquesta eina s’està utilitzant per comparar els efectes ambientals de diferents processos o productes. </li></ul><ul><li>L' ecoeficiència: producció de béns i serveis a preus competitius, que satisfacin les necessitats humanes i millorin la qualitat de vida de les persones al consumir menys recursos i generar menys contaminació. </li></ul>
 9. 9. La indústria sostenible <ul><li>Etiquetatge ecològic : es troben en productes i serveis respectuosos amb el medi ambient. </li></ul><ul><li>Ecoetiquetes oficials </li></ul>
 10. 10. La indústria sostenible 2. Privades i autodeclaracions : aquest grup el constitueixen les ecotiquetes no oficials, designades per entitats privades nacionals i internacionals, basant-se en la normativa ecològica.
 11. 11. La indústria sostenible <ul><li>3. Autodeclaracions ambientals: </li></ul><ul><ul><li>S'inclouen tot tipus de símbols i llegendes com &quot;paper ecològic&quot;, &quot;lliure de clor&quot;, &quot;no altera la capa d'ozó&quot;, &quot;amic del medi ambient&quot;, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es troben en productes de neteja, paper i plàstic que el mateix fabricant col·loca, sense que aquesta informació puga verificar-se tècnicament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per controlar la publicitat dels productes ecològics, l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) ha desenvolupat la norma ISO 14.021. </li></ul></ul>
 12. 12. Sistema de gestió ambiental Un sistema de gestió ambiental (SGMA) és un cicle continuat de planificació, acció, revisió i millora de l’actuació mediambiental de l’empresa.
 13. 13. Sistema de gestió ambiental <ul><li>Els SGMA neixen en la dècada dels 90, com instruments de caràcter voluntari dirigits a assolir un alt nivell de protecció del medi ambient en el marc d'un desenvolupament sostenible. </li></ul><ul><li>Introdueixen les consideracions ambientals dins els mecanismes de presa de decisions </li></ul>
 14. 14. SGMA: millora continua MILLORA CONTINUA REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ POLÍTICA AMBIENTAL <ul><li>ACCIONS </li></ul><ul><li>CORRECTIVES </li></ul><ul><li>Mesuraments i monitorització </li></ul><ul><li>No-conformitats i actuacions </li></ul><ul><li>preventives i correctives </li></ul><ul><li>Registres </li></ul><ul><li>Auditories </li></ul><ul><li>PLANIFICACIÓ </li></ul><ul><li>Aspectes ambientals </li></ul><ul><li>Requeriments legals i altres </li></ul><ul><li>Programa de gestió </li></ul><ul><li>ambiental </li></ul><ul><li>Objectius i fites </li></ul><ul><li>IMPLANTACIÓ </li></ul><ul><li>Estructura i responsabilitats </li></ul><ul><li>Formació, sensibilitat </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><li>Documentació SGA </li></ul><ul><li>Control documentació </li></ul><ul><li>Control operacional </li></ul><ul><li>Resposta i preparació </li></ul><ul><li>davant emergències </li></ul>INICI
 15. 15. SGMA: passos a realitzar <ul><li>Anàlisi inicial i inventari dels aspectes ambientals </li></ul><ul><li>Inventari dels requisits legals </li></ul><ul><li>Planificació del sistema de gestió </li></ul><ul><li>Programa d’acció ambiental per assolir els objectius fixats </li></ul><ul><li>Programes de formació i conscienciació dels treballadors </li></ul><ul><li>Implantació del sistema </li></ul><ul><li>Seguiment i auditoria interna </li></ul><ul><li>Certificació (ISO) / Verificació (EMAS) independent </li></ul><ul><li>Comunicació interna i externa (EMAS) </li></ul>
 16. 16. SGMA: auditories mediambientals <ul><li>Són un instrument de gestió que compren la avaluació sistemàtica, objectiva, documentada i periòdica del funcionament del SGMA (organitzacions, procediments que asseguren la protecció mediambiental i la adequació de les actuacions a les seves polítiques mediambientals). </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Estalvi de costos a mig/llarg termini </li></ul><ul><li>Millora de la imatge </li></ul><ul><li>Facilita el compliment continuat de la legislació ambiental </li></ul><ul><li>Millora de les relacions amb les administracions amb competències ambientals </li></ul><ul><li>Augment de la motivació dels treballadors </li></ul><ul><li>A Catalunya, l’exempció dels controls periòdics per a les activitats de l’annex I i II.1 d’acord amb la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental </li></ul>SGMA: avantatges
 18. 18. Conclusions <ul><li>El concepte de la empresa que només busca beneficis està canviant. </li></ul><ul><li>Existeixen una sèrie d’eines a la disposició de les organitzacions per assolir un desenvolupament sostenible. </li></ul><ul><li>Els SGMA son instruments de caràcter voluntari adreçats a aconseguir un alt nivell de protecció del medi ambient. </li></ul>

×