Kadin Dogum öZet

39.674 visualizaciones
39.197 visualizaciones

Publicado el

1 comentario
17 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • teşkkürler arkadaşlar elinize sağlık inşallah vize ve finalden iyi not almamı sağlar
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
39.674
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
204
Acciones
Compartido
0
Descargas
491
Comentarios
1
Recomendaciones
17
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Kadin Dogum öZet

 1. 1. KADIN DOĞUM‟DA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
 2. 2. • 1. En sık periferik formda psödopuberte prekoks etkeni • nedir? • - Over kisti veya tümörleri • 2. En sık görülen malign over tümörü nedir? • - Seröz kistadenokarsinoma • 3. Gebede en sık görülen malign over tümörü nedir? • - Disgerminom • 4. Serviks kanserinde en sık uzak organ metastazı nedir? • - Karaciğer • 5. Ġnsanda en fazla karbonhidrat içeren glikoprotein hormon hangisidir? • - HCG • 6. En sık görülen perinatal enfeksiyon hangisidir? • - Sitomegalovirüs enfeksiyonu
 3. 3. • 7. Jinekolojik kanserler ve özgün cisimcik ya da bulguları…ve tümörlerin ürettikleri maddeler: • Overin bazı tümörleri ve ürettikleri maddeler Ģöyledir: • • Disgerminoma LDH • • Struma ovarii Tiroksin • • Karsinoid tümör Serotonin • • Koryokarsinoma hCG • • Granulosa hücreli tümör İnhibin • • Endodermal sinüs tümörü Alfa FetoProtein • • Sertoli-Leydig hücreli tümör Testosteron
 4. 4. • 8. Trizomi 21 düĢündüren bulgular: Duodenal atrezi, Double • Bouble, Femur kısalığı, nukal ödem • 9. Oral kontraseptifl er içerisinde 2003 yılında kullanıma giren • Drospirenon • • Doğal progesterona en çok benzeyen sentetik progestin • • Antiandrojenik • • Antimineralokortikoid
 5. 5. • 10. Preterm eylem tehtidinde yani 37.haftadan önce doğum ağrısı baĢlayan olguda eylemin belirlenmesinde servikal mukus içerisinde fetal fibronektinin varlığı tanısaldır. • 11. Serviks kanserinde hidronefroz klinik evreyi evre 3b yapar. • 12. Akciğer tutulumu olan GTN hangi fi go evresindedir. Cevap:Stage 3b • 13. Gebelik + trombofilide en sık konjenital neden faktör 5 leiden mutasyonudur. • 14. En güçlü uterotropin connectin 43‟ tür.
 6. 6. • 15. Plesantanın en sık yapısal anomalisi ekstrakoryal plesantadır. • • Hemokoryonik • • Diskoit • • En sık lezyon infarkt • • En küçük alt birim kotiledon • • En sık tümör koryoanjiyoma olup polihidramniyozla iliĢkisi hatırlanmalıdır. • 16. ASC-H sitolojik tanı alan olguya ilk yaklaĢım kolposkopidir. • 17. Levonorgesterelli RĠA ektopik gebeliği azaltır. • 18.En etkin hormonal postkoital kontrasepsiyon metodu LEVONORGESTERELdir.
 7. 7. • 19. HRT endikasyonları: • • Vazomotor semptomlar: ilk tercih HRT • • Vajinal atrofi : ilk tercih topikal östrojen • • Osteoporoz: ilk tercih (kalsiyum, D vitamini, kalsitonin,didronat, alenkronat, risotrenat), D vitamini tek baĢına osteoporozu artırır. Flor kemik yoğunluğunu artırır ancak kırık riskinide artırır. • • Ġkinci tercih HRT. • • HRT‟ye alternatif ilaçlardan Tibolon 19 nortestesteron • türevi sentetik ilaçtır. Vazomotor semptomlara ve • osteoporoza iyi gelir. Ancak tıpkı HRT gibi meme kanseri riski vardır. Osteoporozda ikinci ilaçtır.
 8. 8. • 20. Parturüsyonun fazları: • Faz 0: Gebelik süresince sessiz ve refraktör myometriyum • Faz 1: Aktivasyon (mekanik ve uterotropik uyarı ile) • Faz 2: Endojen uterotoninlerin etkisi ile aktive myometriyum (aktif doğum) • Faz 3: Postpartum involusyon • 21. Aktif Doğum Eyleminin (Faz 2) Evreleri: • 1. Evre: Serviksde dilatasyon ve efasman sağlayacak • yeterlikte Ģiddet ve sıklıkta uterus kantraksiyonları vardır. • Serviks tam dilate olana kadar (10cm) sürer. Birinci evre • serviks efasman ve dilatasyonunun olduğu evredir. • 2. Evre: Serviksin 10 cm dilatasyonundan (komplet) fetusun doğumuna kadar süren dönemdir. • 3. Evre: Fetusun doğumundan plasenta ve zarların • atılmasına kadar ki dönemdir • 22. Yetersiz kolposkopi konizasyon endikasyonudur.
 9. 9. • 23. Epididim, vas deferens, seminal vezikül geliĢimi (Wolfian elemanlar), maskulinizasyon, spermatogenez testosterona,eksternal genitalya, üretra, prostat ve androjene duyarlı bölgelerdeki kıl follikülleri dihidrotestosterona duyarlıdır. DHT duyarlı bölgelerde lokal olarak 5alfa redüktaz enzimi ile T dan DHT sentezlenmektedir. • 24. En sık görülen primer amenore sebepleri: • 1- Gonadal disgenezi (%30) • 2- Mülleryen agenezi (%20) • 3- Testiküler feminizasyon (%10) • En sık görülen sekonder amenore sebebi ise gebeliktir. • 25. En sık hiperandrojenizm sebepleri: • a- Over kaynaklı (PCOS) %80 • b- Adrenal kaynaklı %1-2 • c- Perifer kaynaklı %15-30 • 26. Kadında en sık görülen vajinit ve lökore etkeni ise bakteryal vaginozis dir.
 10. 10. • 27.Preeklampsi: Gestasyonel proteinürik hipertansiyon olarak • tariflenmektedir. Endotelde trombosit aktivasyonu ve • mikroanjiyopatik hemoliz sonucunda geliĢen trombositopenin • varlığı preeklampside hastalık tablosunun ağırlaĢtığına dair ilk • bulgulardan birisidir. • 28. Tekrarlayan düĢüklere neden olan sistemik hastalık SLE • 29. Düzensiz kanama ve tüylenme artıĢına neden olan en sık akkiz • trombofi li nedeni SLE‟dir. • 30. Medikal abortus amaçlı kullanılan ideal ilaç kombinasyonu • mifepriston + misoprostol • 31.Ögonadotropik primer amenoreye en sık neden olan RKM • (müllerian agenezi) • 32. En az sıklıkla görülen tubal ektopik gebelik kornual ektopik • gebelik • 33. Ektopik gebelikte medikal tedavide kullanılan antineoplastik • ilaç metotreksat
 11. 11. • 34. EĢinde varikosel sonrası ligoastenospermi ve kruger %1 olan bayanda PCOS ile iliĢkili ovulasyon sorunları var ise çocuk istemi için ĠCSĠ + ET (intrastoplazmik sperm mikroinjeksiyonu ve embriotransferi) önerilir • 35. Overin GIS kaynaklı metastatik tümörleri krukenberg tümör • 36. Vulvada kaĢıntılı beyaz lezyondan yapılan biopside liken sklerozis ve atrofi gelen olguda ilk tercih tedavi potent steroidli krem • 37. Myomlarda en sık izlenen dejenerasyon hyalen dejenerasyondur.
 12. 12. • 38. Kör vajen ve uterus yokluğu hangi hastalıklarda görülür? • - Mülleryan agenezi • - Testiküler feminizasyon • - 5 alfa redüktaz eksikliği • 39. Puberte prekoks etkeni olabilecek over tümörleri hangileridir? • - Granuloza hücreli tümör • - Sertoli leydig hücreli tümör • - Embriyonal karsinoma
 13. 13. • 40. Hipofi zde null adenomların en sık kaynağı olan hücre ve salgısı nedir? • - Null adenomlar prolaktinoma (%50) dan sonra en sık • görülen adenomlardır (%30). Sıklıkla gonadotrof kökenlidir ve FSH alfa subüniti salgılarlar. • 41. Fetusda trizomi risk tayini için yapılan ilk trimester taramasında kullanılan parametreler hangileridir? • - ilk trimesterda transvajinal USG ile fetal ense kalınlığı • ölçümü (<3mm olmalı) • - PAPP-A (trizomi 21 de beklenenden düĢük çıkar) • - Serbest hCG (trizomi 21 de beklenenden yüksek çıkar)
 14. 14. • 42. Ġntrauterin simetrik geliĢme geriliklerinde hangi patolojiler öncelikle akla gelmelidir? • - perinatal enfeksiyonlar • - kromozom anomalileri (Trizomiler) • - konstitüsyonel gerilik
 15. 15. • 43. Pelvisde en sık görülen senkron tümörler hangileridir? • - Over endometrioid Ca- endometriyum adenoCa • - Over musinöz adenoCa – apendiks adenoCa • 44. Biyolojik davranıĢı en kötü olan serviks kanseri hangisidir? • - Küçük hücreli adenokanser (oat cell karsinoma) • 45. Mikst germ hücreli over tümörlerinde en sık görülen kombinasyon hangisidir? • - Disgerminoma-endodermal sinüs tümörü
 16. 16. • 46. Primordiyal germ hücrelerine mitoz ve mayoz sonrası oluĢan hücreler hangi isimlerle tarifl enir? • Erkekte: Primordiyal germ hücresinden (sprematogonyum) spermatozoa oluşumuna spermatogenezis denir. • Spermatogonyumlar, puberteyi takiben seminifer tübüllerde mitoz ile çoğalırlar. Bunu takiben, morfolojik değişim ile seminifer tübüllerdeki en büyük hücreler olan primer spermatositleri oluĢtururlar. Primer spermatositlerin mayozu tamamlaması ile spermatidler (23X / 23Y) oluĢur. Yani primer sparmatosit birinci mayozu bitirdiğinde sekonder spermatosit, ikinci mayozu tamamladığında spermatid haline gelir. Oluşan spermatidler ise spermiyogenezis denilen maturasyon sürecini takiben spermatozoa haline gelirler. Bu süreçte golgi aparatından akrozom, sentriollerden ise kuyruk • kısmı geliĢir.
 17. 17. • Kadında: Kadın gonadında, gonadal çıkıntıya ulaĢarak ovaryen diferansiasyonu başlatan primordiyal germ hücrelerinde (oogonyum) mitoz 20.gebelik haftasında sona erer. Overin diferansiasyonu ve 20.gebelik haftası arasında overlerde germ hücrelerinde hem mitoz hem de mayoz vardır. • Oysa ki 20. gebelik haftasını takiben overde germ hücrelerinde mitoz durur ve germ hücrelerinde sadece mayoz vardır ki bu da ancak fertilizasyon olursa tamamlanır.
 18. 18. • Mayoz I oositte 40 yıl veya daha uzun sürebilir. Primer oositin profazı fötal hayatta baĢlar ve I. Mayoz profazının diploten evresinde arrest olur. Mayoz I sadece ovulasyon ile tamamlanır. Bunu takiben hemen mayoz II başlar ve eğer fertilizasyon olursa tamamlanır. • Mayozun kadınlarda bu kadar uzun sürmesi,hata şansını arttırır ve artmış anne yaşı ile artan sitogenetik anomali riski ilişkisi buna bağlıdır. • Primer oosit, Mayoz I’i tamamladığında sekonder oosit ve bir polar cisimcik oluşur. • Mayoz II tamamlandığında ise (fertilizasyon) ovum ve 3 polar cisimcik vardır.
 19. 19. • 47. Malformasyon ve deformasyon ne demektir? • Malformasyon; fetusun veya bir yapının genetik olarak • anormal olması, yanlış gelişime programlı olması neticesinde • gelişir (diastrofi k displazilerdeki ekstremite anomalileri). • Deformasyon ise genetik olarak normal bir fetüste, anormal • uterin çevreye bağlı olarak gelişen yapısal bozukluktur (şiddetli • oligohidramniyosdaki ekstremite kontraktürü). • Embryotoksik etki malformasyona, Fetotoksik etki ise • deformasyona yol açar. • 48. Progesteron, progestin ve progestojen ne demektir? • Progestin etkisi, doğal progesteron yoluyla veya progestojen • olarak nitelendirilen sentetik progestinler ile elde edilebilir. Doğal • progesteronun farmasötik formu, GIS de mikroorganizmalar ve • sindirim enzimleri tarafından hızla metabolize edildiği için oral • kullanımda etkinliği çok zayıftır. Bu nedenle progesteronun GIS • emilimini arttırabilmek için, mikronize formları kullanılmaktadır.
 20. 20. • Progestojenler iki gruptur; • a- 21 C steroidler (17α OH Progesteron ile iliĢkili) • b- 19 C nortestosteron türevleri • 21C grubu (medroksiprogesteronasetat, megestrol, • medrogestone, klormadinone) • 19C nortestosterone grubu ise norethindrone (estranlar) ile • ilişkili olanlar ve levonorgestrel (gonanlar) ile iliĢkili olanlar • olarak iki gruptur. • Estranlar: noretindron asetat, noretinodrel, linesterol, • etinodioldiasetat: hepsi in vivo noretindrona metabolize • olurlar. • Gonanlar: hepsi noretindrona metil grubu eklenmesiyle • norgestrelden türetilmiştir. Proilaç norgestimattır ve iki • basamakla levonorgestrele metabolize olur. Ayrıca 3 • desogestrel türevi olarak üretilen yeni gonan bileşikleri de • desogestrel ve gestoden dir. • En son olarak, spironolakton benzeri bir progestojen olan • drospirenon sentezlenmiĢt ir. Potent progestasyonel etkisinin • yanında antimineralokortikoid ve antiandrojen özellikleri olan • bir ilaçtır.
 21. 21. • 49.Steroidogenezde hız belirleyici en önemli faktörler nelerdir? • Steroidogenezisde en önemli hız belirleyici faktörler; ortamdaki LDL Kolesterol miktarı, kolesterolun hücre içine giriş ve • mitokondriye taşınma hızı (LH etkisi) ve kolesterol yan bağları yıkıcı enzim aktivitesi (scc) (LH etkisi) dir.
 22. 22. • 50.Trizomi 21 biyoĢimik tarama testleri nelerdir? Hangi • parametreler kullanılmaktadır? • a) Erken Üçlü Test: 11-14. gebelik haftalarında yapılır. • Transvajinal USG ile fetal ense kalınlığı ölçümü • (NT<3mm olmalıdır), serbest ßhCG ve PAPP-A ölçümü • yapılır.Trizomi 21 de PAPP-A düzeyleri düĢük, serbest • ßhCG düzeyleri yüksek olarak saptanmaktadır. • b) Üçlü Tarama Testi: Ġkinci trimesterda tarama testi olarak alfafetoprotein, hCG ve estriol tayini yapılır. Trizomi 21 de hCG gebelik haftasına göre beklenenden yüksek AFP ve E3 beklenenden düĢük çıkmaktadır. • c) Dörtlü Test: (QUAD Test) Üçlü testin klinik çalıĢmalarda güvenilirliğinin düĢük çıkması nedeniyle varolan 3 parametrenin yanına dördüncü parametre olarak Ġnhibin A eklenmiĢtir. • Ġnhibin A düzeyleri Tr21 de beklenenden yüksek çıkmaktadır.
 23. 23. • 53. Biyolojik davranıĢı en kötü olan jinekolojik kanser • histopatolojik tipleri nelerdir? • a) Serviks: Küçük hücreli adenokanser (oat cell Ca) • b) Endometriyum: Clear cell Karsinoma • c) Over: Clear cell karsinoma • 54. En nadir görülen ektopik gebelik posthisterektomi ektopik • gebeliktir. • 55. En sık mastit etkeni STAF AUREUSTUR. • 56.Hipogonadotropik amenorenin en sık nedeni fizyolojik • gecikme. • 57.IUGR ile iliĢkili sistemik hastalık SLE. • 58.Fetomaternal plasental ünitenin iyilik halini gösteren ESTRĠOL. • Plasental sülfataz eksikliğinde estriol düĢük çıkar ancak fetus • sağlıklıdır. Plasental sülfataz eksikliği X‟e bağlı resesif geçer. • 59. Menopoz da hormon replasman tedavisi endikasyonları • vazomotor semptomlar, osteoporoz ve vajinal atrofi dir. Kalp • hastalıklarında tedavi veya profl akside HRT önerilmiyor. • HRT alanlarda stres üriner inkontinens artar.
 24. 24. • 60. Östrojenler HDL yi arttırır, LDL „yi azaltır. • 61. Kombine oral kontraseptifler kolorektal kanser riskini azaltır. • 62. Endometrium kanseri vagen tutulumu EVRE 3B dir. • 63. En sık oligohidroamnios sebebi Erken membran rüptürüdür. • 64. Sitolojide HGSĠL gelen olguya ilk kolposkopi+ECC yapılmalıdır. • Kolposkopide %3-5 asetik asit solüsyonu kullanılır. Beyazlaşan alanlar patolojik yerlerdir. Kornifi kasyon bulgusu kolposkopide normal bulgudur. • 65. 11 beta hidroksilaz eksikliğinde DOC artıĢına bağlı hipertansiyon olur. • 66. Kadınlarda en sık histerektomi endikasyonu myoma uteridir. • 67.Ürogenital diafragmayı; m. transversus perinei profundus ve m.sfi nkter üretra oluşturur.
 25. 25. • 68.Ektopik gebelik riskini en çok arttıran faktör geçirilmiĢ tubal • cerrahidir. • 69.Kadınlarda en sık genital ülser etkeni HSV‟dir. Patolojik tanı, • intranükleer inklüzyon cisimlerinin ve buzlu cam görüntüsü ile • konulur. • 70. Aktif HPV, HSV sezaryen endikasyonudur. • 71. Genel kanının aksine Hiperprolaktinemi özellikle de adrenal • bezi etkileyerek HİRSUTİZM yapabilir. • 72.PCOD‟ de uzun dönemde Endometrium Ca, DM, • Kardiyovasküler hastalık, Endometrial hiperplazi, Meme Ca • riski artar(meme kanseri riski artmadığına dair tartışmalar • yapılmaktadır). • 73.Adölasan dönemde en sık anormal uterin kanama yapan • hematolojik hastalık Ġdiopatik Trombositopenik Purpura‟dır. • (NOVAK 2007) Bu konu hematolojide tüm adolesan ve erkek • adolesanlar için hemofi li kız çocuklar için von Willebrand olarak • da geçmektedir. Ancak yeni novak İTP dediği için bunu son • kez de olsa hatırlatmak istedik.
 26. 26. • 74. 34 haftanın altında, Preterm eylem olgularına, fetal akciğer • matürasyon indüksiyonu için betametazon veya deksametazon • uygulanır. • 75. Menstrüel siklus fi zyolojisi ile ilgili olarak: • - Teka lutein hücrelerinin temel sentez ürünü progesteron • ve estradioldür • - LH tetiğinin çekilmesi için serum E 2 • düzeyinin yükselmesi (>200pg/dL) gereklidir • - Granuloza hücrelerinden salınan inhibin ve follistatin FSH • salgısını baskılar • - Erken folliküler gelişim evrelerinde FSH granuloza • hücrelerinde aromataz enzimini indükler • - Yüksek progesteron düzeyleri santral sinir sisteminde • opiat tonusunu arttırır • 76.Dihidrotestesteronun periferik dokudaki metaboliti 3ALFA • ANDROSTENEDĠOL dür. • 77. Kadın infertilitesinin en kolay tedavi edilebilen komponenti • OVULATUAR DĠSFONKSĠYONdur. • 78.Kadında en sık görülen sekonder dismenore sebepleri • nelerdir? • - Endometriozis • - Adenomyozis • - RIA
 27. 27. • 79. Vajinada; • • Üreme çağında en sık neoplastik kitle unilateral müsinöz kist • • Çocukluk çağında en sık kist ektopik üreter • • En sık primer tümör skuamöz hücreli kanser • • Hormonal değerlendirme için smear, vajina duvarından alınır • 80. Aktive protein C rezistansı en sık gözlenen trombofilik sendrom olup, en sık faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. • 81. PAPP-C (SP1) ektopik gebelik tanısı için en erken belirlenen • markırdır. Tanıda kullanılabilir. • 82. Ovulasyon kanaması àöstrojen çekilme kanamasıdır • Menstruasyon kanaması àprogesteron çekilme kanamasıdır • KOK ile olan kanama östrojen+progesteron çekilme kanamasıdır • Anovulatuar DUK östrojen kırılma kanamasıdır • Depo enjekte edilen àprogesteron kırılma kanamasıdır • 83. KOK, PID oranını azaltır
 28. 28. • 84.Pulmoner hipertansiyon, komplike aort koarktasyonu ve • aortik tutulumlu Marfan sendromu olgularında çok yüksek • maternal mortalite nedeniyle gebelik kontrendikedir. • 85. Erken deselerasyon baĢ basısını gösterir ve çıkım • bradikardisi olarak bilinir. • Değişken deselerasyon kordon basısını gösterir. En sık • izlenen deselerasyon formudur. • Geç deselerasyon uteroplesantal yetmezliği gösterir. • Sinüzoidal trase àfetal anemiyi gösterir. • NST‟de fetal EKG‟nin QRS kompleks dalga piki kaydedilir. • 86.En sık maternal mortalite sebebi embolidir.(Williams 2005) • 87.Preterm eylemde üst genital kanal ve amniotik sıvıda en sık • izole edilen mikroorganizmalar, Fusobacterium nucleatum,Bacteroides ve Ureaplasma urealyticum’dur. • Fetal fi bronektin, preterm eylem ve doğum riskinin belirlenmesinde kullanılan bir proteindir ve plasental fi zyolojideki rolü, trofoblastik ve desidual hücrelerin birbirine bağlamasıdır. • 88.Erken postpartum kanamanın en sık nedeni uterin atonidir. • Geç postpartum kanamanın en sık nedeni plasenta retansiyonudur.
 29. 29. • 88.Erken postpartum kanamanın en sık nedeni uterin atonidir. • Geç postpartum kanamanın en sık nedeni plasenta retansiyonudur. • 89.Fetusta var olan ancak plasentada var olmayan enzimler: • a. P450c17 (17α hidroksilaz, 17-20 desmolaz) • b. 16 hidroksilaz • c. Sulfokinaz • Plasentada aktif olan ancak fetusta tam olarak aktif olmayan enzimler: • a. Sulfataz • b. 3β hidroksi steroid dehidrogenaz • 90. Mol hidatiform predispozan faktörler arasında baba yaĢı yoktur. • 91. Term gebelik sonrası geliĢen gestasyonel trofoblastik neoplazi kötü prognozludur.
 30. 30. • 92.Kombine oral kontraseptif - serviks kanseri iliĢkisi henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. KOK’lerin daha çok CIN ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte KOK’in serviks kanserine yol açtığına dair çalışmalar mevcuttur. • 93.Germ hücreli over tümörlerinde en sık rastlanan histolojik tip matür kistik teratomdur (dermoid kist). • 94. • Overe en sık metastaz yapan jinekolojik kanser: Endometrium kanseri • • Overin metastatik tümörü dendiğinde Krukenberg tümörü hatırlanmalıdır. • Overe en sık metastaz yapan lenfoma Burkitt‟dir. Lösemi genellikle testis metastazı yapmakla beraber nadiren bilateral ovaryan metastazı da görülebilir.
 31. 31. • 95. IGF-1 à1. FSH nın aromatizasyon kabiliyetini arttırmak • 2. LH reseptörlerinin etkisini stimüle etmek • 3. Granulosa hucrelerının proliferasyonunu sağlamak • 96. DHEA-S sadece adrenal korteksten sentezlenir. • 97. Östrojen ve testesteron %69 SHBG ile taĢınır. • 98. Koagulopati kanamaları Ģu hallerde olabilir: • • Ablasyo plasenta • • Missed abortus • • Amnion sıvı embolisi • • Septik abort
 32. 32. • 99. DEPO MPA UYGULANMASI; ENDOMETRIUM CA, • ENDOMETRIOZİS, EKTOPIK GEBELİK, ANEMI VE PID’yi • azaltır. • 100. Candida vajiniti artmıĢ glikojen yani düĢük vajinal pH‟da ortaya çıkar. Tricomonas vajiniti ve bakteriyel vajinozis ise vajen pH’ının 4,5’u geçtiği durumlarda görülür. • 101. APTT uzaması antifosfolipid sendromunu düĢündürür. Bu sendromun tedavisinde ise aspirin ve heparin kullanılır. • 102. Leiomyosarkomun prognozuyla ilgili olarak en önemli faktör • 10 büyük büyütmede saptanan mitoz sayısıdır. • Her 10 büyük büyütme alanında, mitoz sayısı 10’un üzerinde ise tümör maligndir.
 33. 33. • 103.Hem overin, hem tubanın, hem de uterusun en sık görülen sarkom çeşidi malign müllerian mixt tümörlerdir. • 104.Gebelikte plazma volümü artar. Yine efektif renal plazma akımıve glomerüler fi ltrasyon hızı artar. Efektif renal plazma akımı gebeliğin ilerlemesiyle azalır, glomerüler filtrasyon hızında ise benzer bir azalma görülmez. Glomerüler fi ltrasyon hızında artıĢa bağlı olarak kreatinin ve kan üre nitrojeni azalır. • Anjiotensin ve anjiotensinojen artar ancak birçok gebe kadında bu artışa bağlı hipertansiyon görülmez. • 105. hPL; Büyüme hormonu benzeri etkileri ve yapısı (%96‟sı ortak) nedeni ile koryonik somatomammotropin olarak da adlandırılmıştır. Yarılanma ömrü 10-30 dakikadır. • Salınımı plasenta kütlesi ile direkt orantılıdır.
 34. 34. • 106. E3‟ÜN AZALDIĞI DURUMLAR: • • Fetal Ölüm • • Fetal Anensefali • • Fetal Adrenal Hipoplazi • • Fetal-Plasental Sülfataz Eksikliği • • Fetal-Plasental Aromataz Eksikliği • • Trizomi 21 (Down sendromu) • • Fetal LDL kolesterol sentez bozukluğu • • Annenin glukokortikoid kullanması • • Annenin addison hastalığı • 107. EKTOPĠK GEBELĠKTE AZALANLAR EKTOPĠK GEBELĠKTE ARTANLAR • Östradiol Kreatinin kinaz • Relaksin Alfa fetoprotein • Prorenin PAPP-C (SP-1) • CRP CA - 125
 35. 35. • 110. Uterus septus: En sık görülen (%80-90), abort hızı en yüksek olan (%65) ve onarım işleminden en fazla yarar gören uterin anomalidir. • 111. Gebelikte sistolik basınç değiĢmez. Diastolik basınç ilk iki trimesterde azalır ancak termde gebelik öncesi döneme normale yükselir. • 112. Vulvanın paget hastalığını yüzeyel yayılan melanomdan ayırt etmek için PAS ve müsinkarmin ile boyama yapılmalıdır.
 36. 36. • 114.Vulva Ca‟da, primer tutulan lenf nodu grubu yüzeyel inguinal • lenf nodlarıdır. • 115. HPV skuamöz hücrelerde karakteristik değiĢikliklere yol • açar, bunlardan özellikle koilositoz patognomoniktir. • 116. KONĠZASYON ENDĠKASYONLARI: • 1- Lezyonun limitlerinin görülememesi • 2- Skuamokolumnar bileĢkenini görülememesi • 3- CIN II, CIN III ve CIS olguları • 4- Smear, biyopsi ve kolposkopi sonuçlarının uyumsuz • olması • 5- Mikroinvaziv ca Ģüphesi • 6- Ġnvaziv ca‟nın ekarte edilememesi • 117. Tip 3 Histerektomi (Radikal): Kardinal ve uterosakral • ligamentlerin tamamı, vajenin 1/3 üst kısmı çıkarılır. • Pelvik nod diseksiyonu yapılır • 118. Ġntrauterin hayatta 18. haftadan önce anneleri DES alan kız • çocuklarında berrak hücreli adeno kanser gelişebilir.
 37. 37. • 116. Konizasyon Endikasyonları: • 118. Ġntrauterin hayatta 18. haftadan önce anneleri DES alan kız • çocuklarında gelişebilir.
 38. 38. • 119. ENDODERMAL SINUS TÜMÖRÜ, Primitif yolk saktan • kaynaklanır. • 120. Endometrium Kanserinde Prognostik Faktörler • • Cerrahi evre (en önemli) • • • • Yaş (gençlerde prognoz yaşlılardan daha iyidir) • • Histolojik tip (adenokanserlerde 5 yıllık yaşam %80 iken • berrak hücreli kanserinde %44’tür) • • • • Myometrial invazyon derinliği • • Lenfovasküler boşluk tutulumu • • • • Pozitif periton sitolojisi • •
 39. 39. olguların büyük bir bölümünde ovulasyon indüksiyonu için ilk tedavi seçeneğidir. Ġdiopatik (konstitüsyonel) tir. En sık nedeni polikistik over sendromudur. Medikal tedavisinde dopamin agonistleri (ergot alkaloidleri- bromokriptin, pergolid,lisürid, cabergolin) kullanılır.
 40. 40. • Vulva Yüzeyel inguinal lenf nodları Ġnternal ve eksternal iliak lenf nodları Normal internal iliak lenfnodları Yüzeyel inguinal lenf nodları
 41. 41. • Serviks Karaciğer • Endometriyum Akciğer • Koryokarsinom Akciğer • Epitelyal over tümörü Periton, diğer over, karaciğer • Sarcoma botyroides Akciğer • Vajen Akciğer
 42. 42. 128. GENİTAL KANSERLERDE RASTLANAN EN SIK SEMPTOMLAR • Over Abdominal distansiyon, ağrı (en önemli bulgu ise pelvik kitledir) • Tuba Seröz ve seroanjinöz vajinal akıntı • (hidrops tubae profl ens = Lataka iĢareti) • Endometrium Post-menapozal vajinal kanama • Serviks Vajinal kanama (post-koital) • Vajen Vajinal kanama • Vulva Vulvar kaĢıntı • Mol hidatiform Ağrısız vajinal kanama ve parça düşürme.
 43. 43. • Vulva Serviks ve endometrium adenokarsinomu • Vajen Serviks ve endometrium adenokarsinomu • Serviks Endometrium adenokarsinomu • Endometriumà Serviks adenokarsinomu • Tuba Endometrium adenokarsinomu • Over Endometrium (en sık ekstragenital ise mide) • Plasenta Malign melanom • Fetus Malign melanom
 44. 44. • GENĠTAL KANSERLERDE EN ÖNEMLĠ PROGNOSTĠK FAKTÖRLER • Vulvar melanom • Vulvar skuamöz karsinomu • Vajen kanseri • Serviks kanseri • Endometrium kanseri • Uterus sarkomu
 45. 45. • 131. Kadın iç ve dıĢ genital organlarının geliĢimi • • • • Klitoris • • Genital tümsek Labia major • • Genital kıvrım Labia minor • • Hymen
 46. 46. • • Wolf kanalı Duktus deferens, epididim, • vesikula seminalis, ejakulatuar kanallar • • Sinus ürogenitalis Prostat, Cowper, distal üretra • • Genital tüberkül Penis (korpus kavernosum, • korpus spongiosum, glans penis) • • Genita kıvrım (ürogenital katlantı) Penis ventral tarafı • • Müllerian tüberkül Seminal kollikulus
 47. 47. • 133. Jinekolojik cerrahide 4 önemli ligament; Ġnguinal herni operasyonlarında kullanılır Ġnkontinans tedavisinde Burch kolposüspansiyon operasyonunda paraüretral dokuların asıldığı bağdır. Enteroselin cerrahi tedavisinde • (Moskowichz operasyonu) kullanılır • • Vajinal kaf prolapsusunda vajinal yolla uygulanan sakrospinöz askı ameliyatında yaralanma riski
 48. 48. • 134. • • Kadın sağlığı açısından en önemli tarama testi • konvansiyonel pap smear dir. • • Hormonal smear vajen lateral duvarından alınır. • • Sitolojik amaçlı smear alırken posterior forniks, • ektoserviks sürüntüsü ile endoservikal sürüntü alınır. • • Biyopsi ile histopatolojik kesin tanı koyma imkanı • vardır. • • Endometrial patolojiler için altın standart tanı yöntemi endometrial örneklemedir. • • Laparoskopi; Pelvik iltihabi hastalık, ektopik gebelik ve endometrozis tanısında ALTIN STANDART‟tır.
 49. 49. • 135. KADIN GENĠTAL SĠSTEMĠNDE GÖRÜLEN TÜM • KĠSTLER • Paraovarian kistler genelde Wolf kanal artığı kistlerdir ve • nadiren malignleĢebilirler. Overin en sık görülen kistleridir. Graff • folikülünün rüptüre olmaması sonucu ortaya çıkarlar. En fazla 60 • gün içerisinde gerilirler. Korpus luteumun gerilemesindeki • bozukluklar sonucu ortaya çıkarlar. Hiçbirisi 60 günden fazla • sebat etmezler. Molar gebelikte artmıĢ hCG stimülasyonu • ile gelişirler. Mol boşaltılıp, hCG seviyeleri düşünce kendiliğinden • gerilirler.
 50. 50. • Gartner kisti: Mezonefrik duktal yapıların gerilemeyip kistik • değişim göstermesi ile oluşur. • Morgagni kisti tuba uterinada geliĢen basit, seröz sıvı içeren, • Wolf kanalı artığı kistik yapıdır. • Nabothi kisti: Servikste kolumlar epitel içersindeki gland • kanallarının tıkanmasına bağlı olarak gelişir. Orjinal • skuamokolumlar bileşkede yerleşirler. • Bartholin kisti: Labium majus‟da yerleĢir ve Bartholin salgı • kanalının tıkanması sonucu gelişir. Vulvovajinal bezlerin • enfeksiyonuna bağlı gelişir. Sıklıkla gonore infeksiyonu ile olur.
 51. 51. . Yağ bezlerinin tıkanması sonucu gelişir. . Ürogenital sinüsten kaynaklanır. Wolf kanalı artığından kaynaklanır. Ligamentum rotundumun labia majuslara yapışma yerindeki periton inklüzyonlarından kaynaklanır.
 52. 52. • 136. MYOMLAR • GENEL BĠLGĠLER • • • • düz kas, kollajen ve fi bröz dokudan • oluşurlar. • • Estrojen bağımlıdırlar. Bu sebeple puberte öncesi ve • menapozda görülme sıklıkları ve büyüme hızları düşer. • • • •
 53. 53. En sık görülenidir, kalsifi kasyon olabilir. Likefaksiyon nekrozu sonucu oluĢan kistik yapılar. Lokal hemolizle birlikte aseptik dejenerasyon, gebelikte sık görülür, akut karın benzeri tabloya yol açabilir. Malign dejenerasyondur. En sık iğ hücreli (spindle cell) tipi görür. Hyalin dejenerasyonun büyük tümörlerde miksomatoid dejenerasyona dönüştüğü tip.
 54. 54. • 137. GEBELĠK ÖNCESĠ VE GEBELĠKTE AġILAMA • A. Gebelikte uygulanabilecek aĢılar: • • Toksoid aĢılar • – Tetanoz • – Difteri • – Şarbon • • Ġnaktive bakteri aĢıları • – Pnömokok • – Meningokok • – Hemofi lus • – Kolera (aşılamanın getireceği fayda zararı aşıyorsa) • • Ġnaktive virus aĢıları • – İnfl uenza (1. trimesterden sonra) • – Kuduz • – Hepatit A, B • – İnaktive poliomyelit (aşılamanın getireceği fayda zararı • aşıyorsa) • • Canlı bakteri aĢıları • – Tifo (aşılamanın getireceği fayda zararı aşıyorsa) • – Sarı humma (aşılamanın getireceği fayda zararı • aşıyorsa)
 55. 55. • 142. POSTPARTUM KANAMA •• •• •• ••
 56. 56. • 143. Androjenisite dereceleri: • • Dihidrotestosteron : 15 (en potent) • • Testosteron : 5 • • Androstenedion : 2 • • DHEAS : 1 (en zayıf) • Kaynağa göre androjen belirteçleri: • • Over à Testosteron ve androstenedion • • Adrenal à DHEAS • • Perifer à 3α androstenediol (DHT‟un periferik • metaboliti) • • En potent androjen dihidrotestosterondur. • • Adrenal patolojilerin değerlendirilmesinde DHEAS • kullanılır. • • DHEAS dolaĢımdada en fazla bulunan androjendir.
 57. 57. • 144. SHBG‟i artıran durumlar: • • Gebelik • Östrojen • • SERMler (tamoksifen, klomifen) • Hipertiroidi (tiroksin) • • Kombine oral kontraseptifl er • Siroz • SHBG‟i azaltan durumlar: • • Kortikosteroidler - ACTH • • Androjenler (testosteron) • • Progestinler • • GH (büyüme hormonu) • • Ġnsülin • • IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü-1) • • Menopoz • • Hipotiroidi • • Prolaktin
 58. 58. • 145. RIA kontrendikasyonları • B. Göreceli kontrendikasyonlar • A. Kesin kontrendikasyonlar • • Nulliparite (gelecekte fertilite ile • • Gebelik veya gebelik şüphesi ilgili endişeler) • • Tanı konmamış vajinal kanama • • Ektopik gebelik riski bulunan • • Pelvik infeksiyonlar (akut-kronik kadınlar (bakırlı veya PID, akut servisit, postpartum levonorgestrelli RIA kullanılabilir) endometrit, septik abortus, genital • • Koagulasyon bozuklukları veya aktinomikozis) antikoagulan kullananlar • • Hasta yada partnerinin birden • (levonorgestrelli RIA’lar uygun fazla seksüel partnerinin olması olabilir) • • Jinekolojik (serviks, uterus) • • Kalp kapak ve konjenital maligniteler veya anormal PAP hastalığı (bakteriyel endokardit smear • Uterin kaviteyi bozan profl aksisi almalı) myomlar, konjenital uterin • • Dismenore, hipermenore • Anomaliler (levonorgestrelli RIA’lar tedavi • • İmmunsupresyon edici olabilir) (transplantasyon hastaları, • • Ciddi servikal stenoz kemoterapi alanlar, kronik steroid • • Bakır veya progesteron allerjisi kullanıcıları) • • Diabetes mellitus, RIA • • Wilson hastalığı (Sadece bakırlı kullanımı için RIA için) kontrendikasyon değildir. • • HIV enfeksiyonu, RIA kullanımı için kontrendikasyon değildir.
 59. 59. • 146. KOK kesin kontrendikasyonları • • Trombofl ebit, tromboembolik hastalıklar (yakın aile öyküsü • dahil), serebrovasküler hastalıklar, koroner hastalıklar • yada bunlara ait anamnez • • Ciddi karaciğer fonksiyon bozuklukları (hepatit geçiren • olgular karaciğer fonksiyon testleri normale dönene kadar • steroid hormonları kullanmamalıdır) ve karaciğerin akut • ve kronik kolestatik hastalıkları • • Meme kanseri veya şüphesi • • Nedeni bilinmeyen vajinal kanama • • Gebelik veya gebelik şüphesi • • Ciddi hiperkolesterolemi yada hipertrigliseridemi • • Kontrol edilemeyen hipertansiyon • • >35 yaş olup sigara kullananlar • 147. Kombine Oral Kontraseptifl er; • • Ektopik gebelik, PID, dismenore, endometriosis, • premenstruel sendrom ve hirsutizm riskini azaltırlar. • • Tromboembolizm, kandida ve klamidya infeksiyonlarını • ve hepatik adenom riskini artırırlar.
 60. 60. • 148. Ovulasyon Ġndüksiyonunun komplikasyonları: • 1- Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) • • Hospitalize et • • Dengeli mayi gerekirse dijitalizasyon • • Albumin ve steroid tedavi • 2- Çoğul gebelik • 3- Over kanseri riski • 149. Transdermal östrojen replasmanı 7 durumda • önerilmektedir ve oral kullanıma üstünlük sağlar: • 1. Diabetiklerde veya periferik insülin direnci • artmıĢlarda: • 2. Hipertansiyonu olanlar: • 3. Tromboembolik olay geçmiĢi olanlar: • 4. Karaciğer hastalığı öyküsü olanlar • 5. Kolelitiyazis olanlar: • 6. Hiperlipidemisi olan kadınlar: Buna karĢın • HDLdüzeyinde azalma, yaptığı yönünde de yayınlar • vardır. Bu sebeple hiperkolesterolemisi olanlarda • oral yol tercih edilmelidir. • 7. Antiepileptik kullanan epilepsili kadınlar: • Transdermal östrojen kullanımı kardiyovasküler sistem, • osteoporoz, ateş basmaları, uykusuzluk ve depresyon gibi • semptomlarda oral östrojenlerden farklı etki göstermez.
 61. 61. • 150. HRT endikasyonları • 1. Orta ve Ģiddetli vazomotor semptomlar: En etkili • tedavi östrojen içeren hormon tedavisidir. • 2. Vajinal kuruluk veya atrofi : En etkili tedavi topikal • östrojendir. • 3. Osteoporoz profi laksisi veya tedavisi • 4. Aseptomatik kadınlarda yaĢam kalitesinin artıĢı için • hormon tedavisi kullanılır. • 151. Kesin HRT Kontrendikasyonları • • Tanı konmamıĢ vajinal kanama • • Akut karaciğer hastalığı • • Kronik karaciğer fonksiyon bozukluğu • • Akut vasküler trombozis, trombofl ebit • • Nörooftalmolojik vasküler hastalık • • Meme kanseri • • Akut safra kesesi hastalığı • • Yeni geçirilmiĢ myokard enfarktüsü • Tedavi edilmiĢ over, endometrium kanseri ve serviks kanseri • olgularında HRT uygulanabilir. Myom ve endometriozis • olgularında geliĢebilecek riskler tedaviye kontrendikasyon • genellikle oluĢturmaz.
 62. 62. • Göreceli HRT Kontrendikasyonları • • Epilepsi (kesintisiz tedavi önerilir) • • Ailesel hiperlipidemi • • Migren • • Hipertansiyon • • Trombofl ebit veya tromboembolik hastalık öyküsü • • Diabetes mellitus (vasküler hastalığı olanlar) • • Kronik trombofl ebit • • Astım • Kontrendike Olmayan Durumlar • • Tedavi edilmiş CIN, serviks kanseri • • Tedavi edilmiş over kanseri • • Tedavi edilmiş vulva kanseri • • Kronik kistik mastit • • Myoma uteri • • Sigara • • Varis • • Kontrollü hipertansiyon
 63. 63. Bethesda 2001 Sınıfl aması • ASC Atipik skuamöz hücreler • ASC-US Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler • ASC-H • Yüksek dereceli bir lezyonun ekarte • edilemediği önemi belirsiz atipik skuamöz • hücreler • LGSIL DüĢük dereceli skuamöz intraepitelyal • lezyon • HGSIL Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal • lezyon • AGC Atipik glandular hücreler • AGC-NOS BaĢka bir Ģekilde belirtilmemiĢ atipik • glandüler hücreler • AGCneoplazi • lehine • Neoplazi lehine bulgular içeren atipik • glandüler hücreler • AIS Endoservikal adenoksarsinoma in-situ
 64. 64. SERVİKS KANSERİ-ÖNEMLİ BİLGİLER: ÖZET • • Serviks kanseri PARAMETRIAL yayılır. • • Serviks kanseri ilk olarak PARASERVIKAL ve OBTURATOR lenf nodlarına yayılır ama serviks kanserinde lenf nodu pozitifliğinin ve endometrium tutulumunun önemi yoktur. Çünkü SERVIKS KANSERI KLINIK OLARAK EVRELENDİRİLİR. • • En sık görülen serviks kanseri tipi SKUAMÖZ HÜCRELĠ KARSĠNOMDUR. • • Servikste en sık görülen sarkom embriyonel rabdomyosarkomdur. (=sarcoma botyroiodes) ••
 65. 65. • Servikse en sık metastaz yapan tümör: endometrium kanseri • • Serviks kanseri etyolojisinde en önemli faktör human papilloma virustur. • • Serviks kanserinde en sık semptom vajinal kanamadır. • • Serviks kanserinde her evrede lenf nodu metastazı olabilir. • • CIN-2, CIN-3 ve karsinomu insitu: kolposkopi ve biyopsi • • Serviks kanseri evre 1A1 ve fertilite isteniyorsa: soğuk konizasyon • • Diğer evreler: histerektomi • • Serviks kanserinden en sık ölüm nedeni üreter obstrüksiyonu (evre III) sonucu oluĢan üremidir. • • Son yıllarda yapılan çalışmalar kombine oral kontraseptif kullanan kadınların servikslerinde benign polipoid adenomatöz (mikroglandüler) hiperplazi ve • malign adenokarsinom insidansında artış olduğunu göstermektedir.
 66. 66. • POSTMENOPOZAL KANAMA NEDENLERĠ • • Atrofi k endometrium ve endometrit (%40-60) • • Eksojen östrojen (%15-20) • • Endometrium kanseri (%10-15) • • Endometrial polip (%5-10) • • Endometrial hiperplazi (%5-10) • • Atrofi k vajinit (%5-10)
 67. 67. • 155. Endometrium kanseri için önemli bilgiler: ÖZET • • En sık görülen tipi: Endometrioid adenokarsinom • • En iyi prognozlu tipi: Sekretuar endometrioid • adenokarsinom • • En kötü prognozlu tipi: Berrak hücreli karsinom ve seröz • papiller tümörler • • Malign endometrial hücreler + benign skuamoz hücreler • = Adenoakantom • • Malign Endometrial hücreler + malign sukuamoz hücreler • = Adenoskuamöz karsinom • • En sık semptom: Postmenopozal kanama • • Postmenopozal vaginal kanamaların en sık nedeni: • Atrofi k endometrium (%60) • •
 68. 68. • Endometrium kanseri için en riskli hiperplazi tipi: • Kompleks atipik adenomatöz hiperplazi • • Endometrium kanseri için en az riskli hiperplazi tipi: Basit • kistik hiperplazi • • En sık görülen jinekolojik kanser: Endometrium • kanseri • • Endometrium kanseri gelişiminde en önemli risk faktörü: • Karşılanmamış östrojen • • Endometrium kanseri tanısında en önemli ve en güvenilir • tetkik: Endometrial biyopsi • • En iyi tedavi: Primer cerrahi ve adjuvan RT • • Overe, servikse ve vajene en sık metastaz yapan • tümör: Endometrium kanseri • • Endometrium kanserinde en sık ekstrapelvik yayılım • yeri: Akciğer • • Endometrium kanseri prognozunda uterus büyüklügü • önemli değildir.
 69. 69. • 158. DĠSGERMĠNOM ĠÇĠN ÖNEMLĠ NOKTALAR • • Malign germ hücreli tümörler içersinde en sık • görülenidir.%30 • • Gebelikteki malign over tümörlerinin en sık olanıdır. • • Disgenetik gonadlarda en sık ortaya çıkan over • malignensisidir. • • Erkeklerde görülen seminomun karĢılığıdır. • • En sık bilateral germ hücreli tümördür. • • Radyoterapiye oldukça sensitiftir. • Nöron spesifi k enolaz, α1 antitripsin, plasental alkalen fosfotaz ve LDH disgerminomun tümör belirteçleridir.
 70. 70. • GTN Prognostik Skorlama • 1. Klinik sınıfl ama: • A. ĠYĠ PROGNOZLU METASTATĠK HASTALIK • 1. Son gebelik oluĢalı 4 aydan kısa süre • 2. Tedavi öncesi düĢük hCG (hCG < 40.000mIU/mL) • 3. Beyin ve karaciğer metastaz yok • 4. Daha önce KT almamıĢ • B. KÖTÜ PROGNOZLU METASTATĠK HASTALIK • 1. Son gebelik oluĢalı 4 aydan uzun süre geçmiĢse, term • gebelik sonrası hastalık geliĢmiĢse • 2. Tedavi öncesi yüksek hCG (hCG > 40.000 mIU/mL) • 3. Beyin ve karaciğerde metastaz (+) • 4. Daha önce baĢarısız KT
 71. 71. • 161. GEBELĠKTE KANSER • • Gebelikte en sık görülen neoplastik over tümörü: • Dermoid kist • • Gebelikte en sık görülen jinekolojik kanser: Serviks • kanseri. • • Gebelik sırasında germ hücreli tümörler epitel • tümörlerinden sonra 2. sıklıkla görülür. • • Gebelikte en sık görülen benign germ hücreli tümör: • Dermoid kist. • • Gebelikte en sık görülen malign germ hücreli tümör: • Disgerminom. • • Gebelikler sıklıkla 30 yaş altında olduğundan dermoid • kist seröz kist adenomlardan bu yaş grubu içindaha sık • izlenir. • Meme kanseri kadın hayatında her yaş dekatı için en sık görülen • tümör olmakla beraber, gebelikte izlenen tümörler içerisinde ilk 3 • içerisinde yer alır.
 72. 72. Oral Kontraseptifl erin Bazı Durumlarda Kullanımı • - Diabetes mellitus: Ġster tip I, ister tip II, isterse • Gestasyonel DM olsun kullanılabilir. • - Hipertansiyon: Ġlave patoloji yok, kontrol altında ise • ve hasta sigara içmiyorsa kullanılabilir. Gebeliğe bağlı • hipertansiyon hikayesi olsa da kullanılabilir. Sigara içen • ve/veya kontrol altında olmayan hipertansif hastalıkta • kullanılmamalıdır. • - Hemorajik bozukluklar: Kanama diatezi olan veya • antikoagulasyon alan kadınlarda güvenle kullanılabilir, • korpus hemorajikum kist rüptürü gibi komplikasyonları • da önler. • - SLE: Atakları artırdığı için kullanılmamalıdır. • - Safra kesesi hastalıkları: Kolesistit atağına yol • açabildikleri için kullanılmamalıdır. • - Romatoid artrit: Atak sıklığını azalttığı için kullanılabilir. • - Ülseratif kolit: Aralarında hiçbir iliĢkisi yoktur. • - Hiperprolaktinemiye yol açan hipofiz adenomu: • Mikroadenomlarda kullanılabilir.
 73. 73. MENAPOZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLAR VE ETKİLERİ • Veraliprid; Santral etkili bir dopamin antogonistidir, menapozdaki • sıcak basmalarında kullanılır. • Etinil estradiol; menapoz tedavisinde etkisi en güçlü olan steroid • yapılı sentetik bir estrojendir (endojen ve doğal olanlarında en • güçlü olanı östradiol 17 betadır, en zayıfı da Estriol…). • Raloksifen; Selektif bir östrojen reseptör modülatörüdür • (tamoksifen gibi). Osteoporoz tedavisinde kullanılan reseptör • pozitif meme kanseri sıklığı azaltan, lipid profi li üzerine olumlu • etkisi olan, tamoksifenin aksine endometrium üzerine olumsuz etki • yapmayan ama buna karşın sıcak basmalarını azaltmak yerine • artırıca etki yapan bir ajandır. • Medroksiprogesteron asetat; Progestasyonel ve antiöstrojenik • aktivitesi olan bir progesteron türevidir. Uzun etkili kontrasepsiyon • için hazırlanan ( depo- provera) süspansiyonun içindeki aktif • maddedir.
 74. 74. • Tibolon ise 19-nortestesteron türevi bir steroiddir. Metabolizması sonucu 3 ayrı etkiye sahip 3 ayrı metaboliti oluşur. BUNLARIN ETKĠLERĠ; • 1- Östrojenik etki • 2- Progesteron etkisi • Bu iki etki nedeniyle tek başına HRT’de kullanılabilir. • 3- Androjenik etki • Bu etki bazı olumlu sonuçlara yol açar: HRT nedeniyle memede oluşan dolgunluk hissi önlenir, pozitif libido etkisi oluşturur, endometrial atrofi yapar ve daha az kanama yapar.
 75. 75. • UTERUS SARKOMLARI • Genel Bilgiler: • • Uterus sarkomları için en önemli risk faktörü pelvik • radyasyondur. • Pelvik radyasyon sonrası en sık geliĢen sarkom; malign • mikst mezodermal tümördür. • En sık görülen uterus sarkomu (mikst mezodermal • sarkom)‟dur. (Ġkinci leomyosarkom) • • Sarkomlar HEMATOJEN yayılır. • Uterus sarkomlarında en sık klinik prezentasyon vajinal • kanamadır. • • Uterus sarkomlarında virülans ve prognoz açısından en önemli • faktör mitoz sayısıdır. • HOMOLOG SARKOM; Uterusta bulunan dokular içerir. • HETEROLOG SARKOM: Uterusta bulunmayan dokular içeren • tümörlerdir. • Uterus sarkomu uzak metastaz olarak en sık AKCĠĞER‟e • metastaz yapar. • Uterus sarkomlarında tanı en sık histeroktomi materyalinde • konulur.
 76. 76. • BAZI HATIRLATMALAR • - Seröz tümörler: psammoma cisimcikleri • - Müsinöz tümörler: büyük, psödomiksoma peritonei, CEA (pozitif) • - Clear cell Ca: hiperkalsemi, hiperpireksi, • (mezonefroid tümör) kabara çivisi (hobnail) hücreleri, hücreleri, inutero DES öyküsü. • - Brenner tümör: walthard adacıkları, coffee bean paterni gösteren hücreler • - Borderline over tümörleri: Stromal invazyon yok, K-ras mutasyonu • - Disgerminom: Radyosensetif, lenfatik yayılım • - Endodermal sinüs tümörü: AFP, Schiller-Duval cisimcikleri • - Matür kistik teratom (dermoid kist): torsiyon • - Ġmmatür kistik teratom: Gradeleme içerisindeki nöral doku miktarına göre yapılır. • -
 77. 77. • Koryokarsinom: hCG (yüksek) • - Struma Ovari: Troid parankim dokusu içerir • - Gonadoblastom: Disgenetik gonaddan geliĢir • - Granüloza hücreli tümör: Call-Exner cisimcikleri, östrojen • salgılaması • - Tekoma: Progesteron salgılaması • - Sertoli leydig hücreli tümör: Reinke kristalleri (leydig) • Charcot • - Böttcher kristalleri(sertoli) • - Arrhenoblastom: Virilizasyon • - Gynandroblastom: Reinke kristalleri ya da call exner • cisimcikleri görülebilir. • - Lipoid hücreli tümörü: Cushing sendromu
 78. 78. SERVİKS KANSERİNDE EVRELENDİRME • EVRE 0: Ġntraepitelyal karsinom (CIS) • EVRE 1: TÜMÖR SERVĠKSTE SIN