AArrccoo ddee 
TTrriiuunnffoo 
SSeeppttiieemmbbrree 22001144
EEssttaa ppiieezzaa 
ffoorrmmaa ppaarrttee ddee 
llaa eessccuullttuurraa qquuee 
uunnaa vveezz 
aappaarreecciióó eenn llaa...
IIggnnoorroo ssii eess eell 
ssoollddaaddoo 
ddeessccoonnoocciiddoo,, 
ppeerroo eessttáá 
rrooddeeaaddoo ddee 
iinnffiinni...
MMaaqquueettaa
AA jjeeddrreezz,, CCaammppaaññaa ddee RRuussiiaa
"Regresaréis a vuestros hhooggaarreess bbaajjoo aarrccooss 
ttrriiuunnffaalleess"" AAllooccuucciióónn ddee NNaappoolleeóón...
Mis acompañantes regresaron a ccaassaa bbaajjoo eell AArrccoo TTrriiuunnffaall
Son ddooccee,, llaass aavveenniiddaass oo bbuulleevvaarreess qquuee 
ppaarrtteenn ddeessddee eell AArrccoo ddee TTrriiuunn...
Detalle ddee uunnaa tteerrrraazzaa vviissttaa ddeessddee eell 
AArrccoo
MMaanniiffeessttaacciióónn ddee 
cciicclliissttaass,, 
ccoorrttaarroonn eell 
ttrrááffiiccoo,, ppeerroo aall 
ssaalliirr y...
LLllaammaa ddeell RReeccuu eerrddoo
PPoossaannddoo ppaarraa uunnjjuubbiillaaddoo
BBaattaallllaass 
eenn 
EEssppaaññaa
DDeettaallllee eenn llaa 
ppaarrttee 
ssuuppeerriioorr ee 
iinntteerriioorr ddeell 
AArrccoo ddee 
TTrriiuunnffoo
TTeerrmmiinnaaddaa llaa 
vviissiittaa,, 
rreeccoorrrriieennddoo,, 
llaa AAvveennuuee 
ddeess 
CChhaammppss-- 
ÉÉllyyssééee...
FFIINN 
Fotos, edición y monjaje: 
Emilio GGiill ((uunnjjuubbiillaaddoo)) 
Blog : http://www.unjubilado.info/
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Arco de triunfo
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Arco de triunfo

445 visualizaciones

Publicado el

Visita al Arco de Triunfo de París.

Publicado en: Arte y fotografía
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
445
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
86
Acciones
Compartido
0
Descargas
7
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Arco de triunfo

 1. 1. AArrccoo ddee TTrriiuunnffoo SSeeppttiieemmbbrree 22001144
 2. 2. EEssttaa ppiieezzaa ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llaa eessccuullttuurraa qquuee uunnaa vveezz aappaarreecciióó eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddeell aarrccoo..
 3. 3. IIggnnoorroo ssii eess eell ssoollddaaddoo ddeessccoonnoocciiddoo,, ppeerroo eessttáá rrooddeeaaddoo ddee iinnffiinniiddaadd ddee ccoorroonnaass ddee llaauurreell
 4. 4. MMaaqquueettaa
 5. 5. AA jjeeddrreezz,, CCaammppaaññaa ddee RRuussiiaa
 6. 6. "Regresaréis a vuestros hhooggaarreess bbaajjoo aarrccooss ttrriiuunnffaalleess"" AAllooccuucciióónn ddee NNaappoolleeóónn aa ssuuss ttrrooppaass eell 22 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11880055 ttrraass llaa vviiccttoorriiaa eenn AAuusstteerriittzz.. OOrriiggiinnaallmmeennttee eessttaabbaa pprreevviissttoo ccoonnssttrruuiirr eell AArrccoo eenn llaa BBaassttiillllaa.. PPeerroo eell eexxttrreemmoo ooeessttee ddee llooss CCaammppooss EElliisseeooss,, bbrriinnddaabbaa uunn eemmppllaazzaammiieennttoo ppeerrffeeccttoo.. LLaa vvooccaacciióónn ccoommoo mmoonnuummeennttoo ddeeddiiccaaddoo aa rreennddiirr hhoommeennaajjee aa llooss hhéérrooeess yy aa llaa ccoonnmmeemmoorraacciióónn ddee hheecchhooss hhiissttóórriiccooss ((669977 nnoommbbrreess yy 117744 bbaattaallllaass eessttáánn ggrraabbaaddaass eenn eell AArrccoo)),, ccoonnttiinnuuóó eenn 11992211 ccoonn llaa iinnhhuummaacciióónn ddeell ssoollddaaddoo ddeessccoonnoocciiddoo yy,, aaúúnn hhooyy,, ccoonn llaa cceerreemmoonniiaa ddiiaarriiaa ddee eenncceennddiiddoo ddee llaa llllaammaa ddeell rreeccuueerrddoo..
 7. 7. Mis acompañantes regresaron a ccaassaa bbaajjoo eell AArrccoo TTrriiuunnffaall
 8. 8. Son ddooccee,, llaass aavveenniiddaass oo bbuulleevvaarreess qquuee ppaarrtteenn ddeessddee eell AArrccoo ddee TTrriiuunnffoo..
 9. 9. Detalle ddee uunnaa tteerrrraazzaa vviissttaa ddeessddee eell AArrccoo
 10. 10. MMaanniiffeessttaacciióónn ddee cciicclliissttaass,, ccoorrttaarroonn eell ttrrááffiiccoo,, ppeerroo aall ssaalliirr yy rreeccoorrrreerr llaa aavveenniiddaa ddee llooss CCaammppooss EEllíísseeooss nnooss llooss eennccoonnttrraammooss ttooddooss rrooddeeaaddooss ddee ppoolliiccííaa ..
 11. 11. LLllaammaa ddeell RReeccuu eerrddoo
 12. 12. PPoossaannddoo ppaarraa uunnjjuubbiillaaddoo
 13. 13. BBaattaallllaass eenn EEssppaaññaa
 14. 14. DDeettaallllee eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ee iinntteerriioorr ddeell AArrccoo ddee TTrriiuunnffoo
 15. 15. TTeerrmmiinnaaddaa llaa vviissiittaa,, rreeccoorrrriieennddoo,, llaa AAvveennuuee ddeess CChhaammppss-- ÉÉllyyssééeess
 16. 16. FFIINN Fotos, edición y monjaje: Emilio GGiill ((uunnjjuubbiillaaddoo)) Blog : http://www.unjubilado.info/

×