BBaarrrriioo ddee MMoonnttmmaarrttrree 
yy BBaassíílliiccaa ddeell SSaaggrraaddoo 
CCoorraazzóónn 
PPaarrííss,, sseeppttii...
DDeemmaassiiaaddoo 
ccoonnccuurrrriiddaa eessttáá 
llaa RRuuee ddee 
SStteeiinnkkeerrqquuee,,eenn 
eell bbaarrrriioo 
MMoo...
¿SSeegguurroo qquuee 
vvaammooss ppoorr 
bbuueenn ccaammiinnoo?? 
¿OO eess qquuee llaass 
mmuujjeerreess 
qquuiieerreenn i...
¡¡EEssttoo mmee gguussttaa!!
MMaaqquueettaa ddee NNoottrree-- 
DDaammee,, hheecchhaa eenn 
cchhooccoollaattee..
¿PPuueeddoo ccoommeerrmmee uunn ttrroozzoo ddeell ppaalloo mmaayyoorr??
¡Para los ffaannááttiiccooss ddeell cchhooccoollaattee,, 
llaa CCaassaa GGeeoorrggeess LLaarrnniiccooll aabbrriióó eenn ll...
Sa Ya divisamos el Saggrraaddoo CCoorraazzóónn,, ppeerroo mmee 
tteemmoo qquuee hhaabbrráá qquuee ssuubbiirr mmuucchhaass ...
El FFuunniiccuullaarr ddee MMoonnttmmaarrttrree 
ccoommeennzzóó aa ffuunncciioonnaarr eenn eell vveerraannoo 
ddee 1199000...
HHaabbííaa ccaarrtteelleess ddee 
pprroohhiibbiiddaa llaa 
vveennttaa ccaalllleejjeerraa,, 
ddee ooffrreecceerr 
eessppeec...
LLaa BBaassíílliiccaa ddeell SSaaggrraaddoo 
CCoorraazzóónn,, eess uunnoo ddee llooss lluuggaarreess 
ssaaggrraaddooss mmá...
SSuubbiirr llaa ccoolliinnaa ppaarraa 
vviissiittaarr SSaaccrree CCooeeuurr 
PPaarraa aallccaannzzaarr llaa bbaassíílliicc...
El interior eessttaa mmuuyy ppooccoo 
ddeeccoorraaddoo iinncclluussoo ppaarreeccee 
ddeessppoobbllaaddoo ppoorr ssuuss 
ee...
SSee ppuueeddee aacccceeddeerr aa 
llaa ccúúppuullaa oovvooiiddee yy ssee 
hhaaccee mmeeddiiaannttee uunnaass 
ppeeqquueeñ...
HHaaccííaa uunn ddííaa 
pprreecciioossoo,, aassíí qquuee 
ssaalliimmooss aa ppaasseeaarr 
uunn ppooccoo yy 
oollvviiddaarr...
Ruta por Montmartre, eell bbaarrrriioo bboohheemmiioo ddee PPaarrííss 
CCuuaannddoo ppeennssaammooss eenn PPaarrííss ppeen...
Parece que eessttáá ppeennssaannddoo,, ¿mmee ssaaccaarráá bbiieenn eenn llaa ffoottoo??
SSiilluueettaa rreettrraattoo 
Parecido 
garantizado
PPllaaccaa ccoonnmmeemmoorraattiivvaa 
PPoorr pprriimmeerraa vveezz,, eell 
2244 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 
11889988 
u...
BBaajjaannddoo 
qquuee ssee hhaaccee 
ttaarrddee ppaarraa 
ccoommeerr yy hhaayy 
qquuee 
ddeessccaannssaarr 
uunn rraattoo...
FFIINN 
Fotos, edición y montaje : Emilio Gil (unjubilado) 
Blog : http://www.unjubilado.info/
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón

660 visualizaciones

Publicado el

Paseando por París por el barrio de Montmartre.

Publicado en: Arte y fotografía
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
660
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
136
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón

 1. 1. BBaarrrriioo ddee MMoonnttmmaarrttrree yy BBaassíílliiccaa ddeell SSaaggrraaddoo CCoorraazzóónn PPaarrííss,, sseeppttiieemmbbrree 22001144
 2. 2. DDeemmaassiiaaddoo ccoonnccuurrrriiddaa eessttáá llaa RRuuee ddee SStteeiinnkkeerrqquuee,,eenn eell bbaarrrriioo MMoonnttmmaarrttrree ¿nnooss lllleevvaarráá hhaassttaa eell SSaaggrraaddoo CCoorraazzóónn??
 3. 3. ¿SSeegguurroo qquuee vvaammooss ppoorr bbuueenn ccaammiinnoo?? ¿OO eess qquuee llaass mmuujjeerreess qquuiieerreenn iirr ddee ccoommpprraass??
 4. 4. ¡¡EEssttoo mmee gguussttaa!!
 5. 5. MMaaqquueettaa ddee NNoottrree-- DDaammee,, hheecchhaa eenn cchhooccoollaattee..
 6. 6. ¿PPuueeddoo ccoommeerrmmee uunn ttrroozzoo ddeell ppaalloo mmaayyoorr??
 7. 7. ¡Para los ffaannááttiiccooss ddeell cchhooccoollaattee,, llaa CCaassaa GGeeoorrggeess LLaarrnniiccooll aabbrriióó eenn llaa rruuee SStteeiinnkkeerrqquuee,, eenn mmaayyoo ddeell 22001122,, ssuu PPeettiitt MMuussééee dduu CChhooccoollaatt ccoonn ccrreeaacciioonneess oorriiggiinnaalleess rreeaalliizzaaddaass eenn ccaaccaaoo,, eennttrree llaass ccuuaalleess ssee eennccuueennttrraa uunnaa ttoouurr EEiiffffeell ggiiggaannttee!! LLaass aanntteerriioorreess ffoottooss ssee rreeffiieerreenn aall PPeeqquueeññoo MMuusseeoo ddee CChhooccoollaattee,, ddoonnddee ssee eennccoonnttrraabbaa llaa ttoorrrree EEiiffffeell ffaabbrriiccaaddaa eenn eessttee pprroodduuccttoo,, ccllaarroo qquuee aallggúúnn ggoolloossoo ssee llaa ccoommeerrííaa yy eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd aappaarreeccee llaa CCaatteeddrraall ddee NNoottrree--DDaammee,, yy aallgguunnaa ccoossiillllaa mmááss ppoorr ssuuppuueessttoo eenn cchhooccoollaattee.. YY ssii mmee hhuubbiieerraann ddeejjaaddoo...... hhuubbiieerraa ddeessaappaarreecciiddoo llaa ccaatteeddrraall..
 8. 8. Sa Ya divisamos el Saggrraaddoo CCoorraazzóónn,, ppeerroo mmee tteemmoo qquuee hhaabbrráá qquuee ssuubbiirr mmuucchhaass eessccaalleerraass
 9. 9. El FFuunniiccuullaarr ddee MMoonnttmmaarrttrree ccoommeennzzóó aa ffuunncciioonnaarr eenn eell vveerraannoo ddee 11990000.. DDeessddee ssuu iinnaauugguurraacciióónn hhaa ssiiddoo rreeccoonnssttrruuiiddoo yy rreemmooddeellaaddoo eenn vvaarriiaass ooccaassiioonneess,, llaa úúllttiimmaa eell 11 ddee jjuunniioo ddee 11999911.. AAccttuuaallmmeennttee eell ffuunniiccuullaarr eess eellééccttrriiccoo yy ttrraannssppoorrttaa mmááss ddee 22 mmiilllloonneess ddee ppaassaajjeerrooss ccaaddaa aaññoo.. EEll ttrraayyeeccttoo dduurraa ppooccoo mmááss ddee uunn mmiinnuuttoo yy eessttáá ttoottaallmmeennttee aauuttoommaattiizzaaddoo,, yyaa qquuee llooss vveehhííccuullooss ccaarreecceenn ddee ccoonndduuccttoorreess.. ((SSii lloo ssee,, nnoo mmee ssuubboo)) CCoommoo ccuurriioossiiddaadd,, eenn ssuuss iinniicciiooss eell ffuunniiccuullaarr eessttaabbaa iimmppuullssaaddoo hhiiddrrááuulliiccaammeennttee uuttiilliizzaannddoo uunn ssiisstteemmaa ddee cciisstteerrnnaass qquuee ssee lllleennaabbaann yy vvaacciiaabbaann sseeggúúnn llaa ccaarrggaa ddee ppaassaajjeerrooss..
 10. 10. HHaabbííaa ccaarrtteelleess ddee pprroohhiibbiiddaa llaa vveennttaa ccaalllleejjeerraa,, ddee ooffrreecceerr eessppeeccttááccuullooss ssiinn aauuttoorriizzaacciióónn,, ddee vveennddeerr bbeebbiiddaass...... ppeerroo ppoorr lloo vviissttoo oo ttooddooss tteennííaann aauuttoorriizzaacciióónn oo nnaaddiiee hhaaccííaa ccaassoo ppeessee aa qquuee llooss aaggeenntteess ppuulluullaabbaann ppoorr llaass iinnmmeeddiiaacciioonneess
 11. 11. LLaa BBaassíílliiccaa ddeell SSaaggrraaddoo CCoorraazzóónn,, eess uunnoo ddee llooss lluuggaarreess ssaaggrraaddooss mmááss iimmppoorrttaanntteess ddee PPaarrííss.. SSee eennccuueennttrraa ssiittuuaaddaa eenn lloo aallttoo ddee MMoonnttmmaarrttrree,, uunnaa ccoolliinnaa ddee 11300 mmeettrrooss ddee aallttuurraa ddeessddee ddoonnddee ssee ccoonntteemmppllaann uunnaass vviissttaass mmaaggnnííffiiccaass ddee PPaarrííss.. LLaa bbaassíílliiccaa,, oobbrraa ddee PPaauull AAbbaaddiiee,, ccoommeennzzóó aa ccoonnssttrruuiirrssee eenn 11887755 yy ssee ccoommpplleettóó eenn 11991144.. FFuuee ccoonnssaaggrraaddaa ccoommoo bbaassíílliiccaa aa llooss cciinnccoo aaññooss ddee ssuu ccoonnssttrruucccciióónn,, eell 1166 ddee ooccttuubbrree ddee 11991199.. LLaass ddiimmeennssiioonneess ddee SSaaccrréé CCooeeuurr hhaabbllaann ppoorr ssii ssoollaass:: 883 mmeettrrooss ddee lloonnggiittuudd,, 355 mmeettrrooss ddee aanncchhuurraa yy uunnaa ttoorrrree ddee 883 mmeettrrooss ddee aallttuurraa..
 12. 12. SSuubbiirr llaa ccoolliinnaa ppaarraa vviissiittaarr SSaaccrree CCooeeuurr PPaarraa aallccaannzzaarr llaa bbaassíílliiccaa eenn lloo aallttoo ddee llaa ccoolliinnaa ssee ppuueeddeenn uuttiilliizzaarr llaass eessccaalleerraass qquuee hhaayy ppeerroo,, ssii qquuiieerreess eevviittaarr ssuubbiirrllaass,, ssee ppuueeddeenn uuttiilliizzaarr oottrraass aalltteerrnnaattiivvaass.. UUnnaa ddee eellllaass eess eell MMoonnttmmaarrttrroobbuuss yy llaa oottrraa qquuee eess llaa qquuee nnoossoottrrooss uuttiilliizzaammooss,, eell ffuunniiccuullaarr,, yyaa qquuee llaass eessccaalleerraass ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass mmaayyoorreess,, ccaaddaa vveezz llaass hhaacceenn mmááss aallttaass..
 13. 13. El interior eessttaa mmuuyy ppooccoo ddeeccoorraaddoo iinncclluussoo ppaarreeccee ddeessppoobbllaaddoo ppoorr ssuuss eennoorrmmeess ddiimmeennssiioonneess; llaa ppllaannttaa yy llooss bbrraazzooss ssoonn iigguuaalleess ccoonn ffoorrmmaa ddee ccrruuzz ggrriieeggaa,, ddeessttaaccaa ssoobbrreettooddoo llaa ccúúppuullaa ddee 883 ddeell pprreessbbiitteerriioo,, ddoonnddee ssee eennccuueennttrraa eell ggrraann mmoossaaiiccoo ddee CCrriissttoo ttiittuullaaddoo ““CCrriissttoo MMaajjeessttaadd”” EEll aallttaarr mmaayyoorr ddee bbrroonnccee eessttaa iinnssppiirraaddoo eenn llaa aabbaaddííaa ddee CClluunnyy eenn BBoorrggooññaa,, DDeessddee 11888855 hhaa ppeerrmmaanneecciiddoo eell SSaannttííssiimmoo SSaaccrraammeennttoo eenn llaa ccuussttooddiiaa ddeell aallttaarr mmaayyoorr..
 14. 14. SSee ppuueeddee aacccceeddeerr aa llaa ccúúppuullaa oovvooiiddee yy ssee hhaaccee mmeeddiiaannttee uunnaass ppeeqquueeññaass eessccaalleerraass qquuee nnooss ccoonndduucceenn mmeeddiiaannttee 223377 eessccaalloonneess aa llaa ppaarrttee mmááss aallttaa ddee llaa cciiuuddaadd ddeessddee ddoonnddee hhaayy uunnaa ppaannoorráámmiiccaa ddee mmááss ddee 3300 kkiillóómmeettrrooss aa llaa rreeddoonnddaa..
 15. 15. HHaaccííaa uunn ddííaa pprreecciioossoo,, aassíí qquuee ssaalliimmooss aa ppaasseeaarr uunn ppooccoo yy oollvviiddaarrnnooss ddee llaass aagglloommeerraacciioonneess.. NNooss ddiirriiggiimmooss aa llaa PPllaaccee dduu TTeerrttrree oo PPllaazzaa ddee llooss PPiinnttoorreess
 16. 16. Ruta por Montmartre, eell bbaarrrriioo bboohheemmiioo ddee PPaarrííss CCuuaannddoo ppeennssaammooss eenn PPaarrííss ppeennssaammooss nnoorrmmaallmmeennttee eenn llaa TToorrrree EEiiffffeell,, eell AArrccoo ddeell TTrriiuunnffoo,, NNoottrree DDaammee,, eettcc...... ppeerroo ccuuaannddoo ppeennssaammooss eenn ssuuss hhaabbiittaanntteess,, nnooss iimmaaggiinnaammooss aa uunnaa ppeerrssoonnaa ((nnoorrmmaallmmeennttee uunn aarrttiissttaa)) ccoonn bbooiinnaa yy uunnaa bbaagguueettttee bbaajjoo eell bbrraazzoo,, oo eenn ssuu ddeeffeeccttoo aa uunn ppiinnttoorr ccoonn llaarrggooss yy aaffiillaaddooss bbiiggootteess.. PPuueess bbiieenn yyoo ddiirrííaa qquuee MMoonnttmmaarrttrree eess eell lluuggaarr qquuee rreeaallmmeennttee nnooss mmaarrccaa eessttaa iimmaaggeenn ddee llooss ppaarriissiinnooss.. AAll ccoonnttrraarriioo ddee lloo qquuee hheemmooss iiddoo vviieennddoo eenn eell PPaarrííss mmááss ttrraaddiicciioonnaall,, llooss mmoonnuummeennttooss yy eeddiiffiicciiooss mmaajjeessttuuoossooss nnoo ssoonn llooss pprroottaaggoonniissttaass,, eenn MMoonnttmmaarrttrree lloo qquuee mmááss ddeessttaaccaa eess eell aammbbiieennttee yy eell ccaarráácctteerr bboohheemmiioo ddee uunn bbaarrrriioo pprrooppiioo ddee aarrttiissttaass.. LLaa PPllaaccee dduu TTeerrttrree eess ffaammoossaa ppoorr llooss rreettrraattiissttaass yy llooss ppiinnttoorreess,, qquuee eexxppoonneenn yy ppiinnttaann ssuuss oobbrraass aall aaiirree lliibbrree.. EEss uunnoo ddee llooss lluuggaarreess mmááss eemmbblleemmááttiiccooss ddee MMoonnttmmaarrttrree yy uunnaa ddee llaass pprriinncciippaalleess aattrraacccciioonneess ttuurrííssttiiccaass ddee PPaarrííss..
 17. 17. Parece que eessttáá ppeennssaannddoo,, ¿mmee ssaaccaarráá bbiieenn eenn llaa ffoottoo??
 18. 18. SSiilluueettaa rreettrraattoo Parecido garantizado
 19. 19. PPllaaccaa ccoonnmmeemmoorraattiivvaa PPoorr pprriimmeerraa vveezz,, eell 2244 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11889988 uunn ccoocchhee aa ppeettrróólleeoo iimmppuullssaaddoo ppoorr ssuu ffaabbrriiccaannttee LLoouuiiss RReennaauulltt lllleeggóó aa llaa PPllaaccee dduu TTeerrttrree mmaarrccaannddoo llaa ssaalliiddaa ddee llaa iinndduussttrriiaa ffrraanncceessaa aauuttoommoottrriizz
 20. 20. BBaajjaannddoo qquuee ssee hhaaccee ttaarrddee ppaarraa ccoommeerr yy hhaayy qquuee ddeessccaannssaarr uunn rraattoo..
 21. 21. FFIINN Fotos, edición y montaje : Emilio Gil (unjubilado) Blog : http://www.unjubilado.info/

×