LLooss IInnvváálliiddooss 
((PPaarrííss)) 
SSeeppttiieemmbbrree 22001144
PPaallaacciioo ddee llooss IInnvváálliiddooss 
EEddiiffiiccaaddoo eenn eell ssiigglloo XXVVIIII 
ppaarraa aalloojjaarr aa ...
FFuuee LLuuííss XXIIVV qquuiieenn 
ddeecciiddiióó llaa ccoonnssttrruucccciióónn 
ddeell PPaallaacciioo,, eenn 11667700,, c...
CCaappiillllaa ddee lloo ss IInnvváálliiddooss
JJoosséé NNaappoolleeóónn ffuuee uunn ppoollííttiiccoo,, ddiipplloommááttiiccoo yy aabbooggaaddoo 
ffrraannccééss,, hheerr...
Sarcófago de NNaappoolleeóónn BBoonnaappaarrttee.. 
VViissttoo ddeessddee llaa pprriimmeerraa ppllaannttaa..
Vauban. Mariscal de Francia y principal ingeniero mmiilliittaarr ddee ssuu ttiieemmppoo
TTuummbbaa ddeell MMaarriissccaall FFoocchh 
LLaa ttuummbbaa ddeell MMaarriissccaall 
ddee CCaammppoo ffrraannccééss yy 
C...
IIgglleessiiaa dduu ddôômmee 
El RReeyy SSooll,, LLuuiiss XXVVII,, llee 
eennccaarrggóó aa JJuulleess 
HHaarrddoouuiinn MM...
EEssttaa iimmaaggeenn jjuunnttoo aa llaa 
ssiigguuiieennttee eessttáá ddeeddiiccaaddaa 
aa NNaappoolleeóónn IIII.. 
FFuuee...
En 1940 sus restos fueron trasladados, como rreeggaalloo ddee AAddoollff 
HHiittlleerr aa FFrraanncciiaa,, ddeessddee VVii...
A la entrada dos eessccuullttuurraass ccuussttooddiiaann eell mmaauussoolleeoo..
CCoonnqquuiissttaass 
TTuuddeellaa 
SSoommoossiieerrrraa 
AAssttoorrggaa 
EEnnttrraaddaa aa MMaaddrriidd...... 
Entre otra...
LL aa ttuummbbaa ddee NNaappoolleeóónn ssee eennccuuee nnttrraa jjuussttoo ddeebbaajjoo ddee llaa ccúúppuullaa..
Rodeando el mausoleo hay varias eesscceennaass ssiimmiillaarreess aa eessttaa..
FFIINN Fotos, edición y montaje : 
Emilio Gil (unjubilado) 
Blog : http://wwwwww..uunnjjuubbiillaaddoo..iinnffoo//
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Los Inválidos (París)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Los Inválidos (París)

523 visualizaciones

Publicado el

Visita al palacio de los Inválidos en Paris, septiembre 2014.

Publicado en: Arte y fotografía
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
523
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
131
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Los Inválidos (París)

 1. 1. LLooss IInnvváálliiddooss ((PPaarrííss)) SSeeppttiieemmbbrree 22001144
 2. 2. PPaallaacciioo ddee llooss IInnvváálliiddooss EEddiiffiiccaaddoo eenn eell ssiigglloo XXVVIIII ppaarraa aalloojjaarr aa llooss mmuuttiillaaddooss ddee llooss eejjéérrcciittooss ddee LLuuííss XXIIVV,, eell ppaallaacciioo ddee llooss IInnvváálliiddooss,, eenn PPaarrííss,, aallbbeerrggaa hhooyy uunnoo ddee llooss mmááss ggrraannddeess mmuusseeooss ddee aarrttee yy ddee hhiissttoorriiaa mmiilliittaarr ddeell mmuunnddoo.. LLaa iigglleessiiaa ddee llooss IInnvváálliiddooss,, vviissiibbllee ddee lleejjooss eenn ccuuaallqquuiieerr ppaarrttee ddee PPaarrííss,, ggrraacciiaass aa ssuu ddoommoo ddoorraaddoo,, aallbbeerrggaa llaa ttuummbbaa ddee NNaappoolleeóónn..
 3. 3. FFuuee LLuuííss XXIIVV qquuiieenn ddeecciiddiióó llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddeell PPaallaacciioo,, eenn 11667700,, ccoonn llaa iiddeeaa ddee ccrreeaarr uunn hhoossppiicciioo ppaarraa llooss ssoollddaaddooss iinnvváálliiddooss ddee ssuuss eejjéérrcciittooss.. AA ffiinnaalleess ddeell ssiigglloo XXVVIIII,, eell eessttaabblleecciimmiieennttoo rreecciibbííaa aa mmááss ddee 33..000000 ppeennssiioonniissttaass.. HHooyy,, aauunnqquuee eell eeddiiffiicciioo ssiigguuee aallbbeerrggaannddoo uunn hhoossppiittaall,, eell ppaallaacciioo ddee llooss IInnvváálliiddooss eess mmááss ccoonnoocciiddoo ppoorr llaa ttuummbbaa ddeell eemmppeerraaddoorr..
 4. 4. CCaappiillllaa ddee lloo ss IInnvváálliiddooss
 5. 5. JJoosséé NNaappoolleeóónn ffuuee uunn ppoollííttiiccoo,, ddiipplloommááttiiccoo yy aabbooggaaddoo ffrraannccééss,, hheerrmmaannoo mmaayyoorr ddee NNaappoolleeóónn BBoonnaappaarrttee
 6. 6. Sarcófago de NNaappoolleeóónn BBoonnaappaarrttee.. VViissttoo ddeessddee llaa pprriimmeerraa ppllaannttaa..
 7. 7. Vauban. Mariscal de Francia y principal ingeniero mmiilliittaarr ddee ssuu ttiieemmppoo
 8. 8. TTuummbbaa ddeell MMaarriissccaall FFoocchh LLaa ttuummbbaa ddeell MMaarriissccaall ddee CCaammppoo ffrraannccééss yy CCoommaannddaannttee ddee llooss eejjéérrcciittooss aalliiaaddooss dduurraannttee llaa PPrriimmeerraa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall,, FFeerrddiinnaanndd FFoocchh ffuuee ccoonnssttrruuiiddaa eenn eell mmiissmmoo eeddiiffiicciioo ddee llaa IIgglleessiiaa ddeell DDôômmee oo ddee LLaa CCúúppuullaa,, ppoorr PPaauull LLaannddoowwsskkii eenn 11993377 yy ssee eennccuueennttrraa aa ccoonnttiinnuuaacciióónn ddeell MMoonnuummeennttoo aa VVaauubbaann ..
 9. 9. IIgglleessiiaa dduu ddôômmee El RReeyy SSooll,, LLuuiiss XXVVII,, llee eennccaarrggóó aa JJuulleess HHaarrddoouuiinn MMaannssaarrtt ccoonnssttrruuiirr llaa IIgglleessiiaa ddeell DDoommee eennttrree llooss eeddiiffiicciiooss ddeell rreeffuuggiioo mmiilliittaarr ddee LLooss IInnvvaalliiddeess.. YYaa hhaabbííaa uunnaa iigglleessiiaa ppaarraa llooss ssoollddaaddooss,, ppeerroo eell DDoommee iibbaa aa rreesseerrvvaarrssee ppaarraa uussoo eexxcclluussiivvoo ddeell RReeyy SSooll yy ccoommoo mmaauussoolleeoo rreeaall..
 10. 10. EEssttaa iimmaaggeenn jjuunnttoo aa llaa ssiigguuiieennttee eessttáá ddeeddiiccaaddaa aa NNaappoolleeóónn IIII.. FFuuee ccoonnoocciiddoo ssoobbrree ttooddoo ccoommoo eell RReeyy ddee RRoommaa,, yy mmááss aaddeellaannttee ccoommoo EEll AAgguuiilluucchhoo.. EEll 2200 ddee mmaarrzzoo ddee 11881111,, NNaappoolleeóónn II vviioo ccoollmmaaddoo ssuu mmááss aannssiiaaddoo ddeesseeoo;; llaa eemmppeerraattrriizz MMaarrííaa LLuuiissaa llee hhaaccee ppaaddrree ddee uunn hheerreeddeerroo lleeggííttiimmoo.. EEll jjoovveenn pprríínncciippee rreecciibbee,, ddeessddee ssuu nnaacciimmiieennttoo,, eell ttííttuulloo ddee rreeyy ddee RRoommaa eenn vviirrttuudd ddeell sseennaaddooccoonnssuullttoo ddeell 1177 ddee ffeebbrreerroo ddee 11881100..
 11. 11. En 1940 sus restos fueron trasladados, como rreeggaalloo ddee AAddoollff HHiittlleerr aa FFrraanncciiaa,, ddeessddee VViieennaa aa llaa ccúúppuullaa ddee LLooss IInnvváálliiddooss ddee PPaarrííss,, jjuunnttoo aa llaa ttuummbbaa ddee ssuu ppaaddrree,, eell eemmppeerraaddoorr.. NNoo oobbssttaannttee,, ssuu ccoorraazzóónn ttooddaavvííaa ssee hhaallllaa eenn llaa HHeerrzzggrruufftt ddee llaa IIgglleessiiaa ddee llooss AAgguussttiinnooss ddee VViieennaa..
 12. 12. A la entrada dos eessccuullttuurraass ccuussttooddiiaann eell mmaauussoolleeoo..
 13. 13. CCoonnqquuiissttaass TTuuddeellaa SSoommoossiieerrrraa AAssttoorrggaa EEnnttrraaddaa aa MMaaddrriidd...... Entre otras
 14. 14. LL aa ttuummbbaa ddee NNaappoolleeóónn ssee eennccuuee nnttrraa jjuussttoo ddeebbaajjoo ddee llaa ccúúppuullaa..
 15. 15. Rodeando el mausoleo hay varias eesscceennaass ssiimmiillaarreess aa eessttaa..
 16. 16. FFIINN Fotos, edición y montaje : Emilio Gil (unjubilado) Blog : http://wwwwww..uunnjjuubbiillaaddoo..iinnffoo//

×