Inteligencija

Теодора Митић
Теодора МитићStudent at Stomatoloski fakultet, Beograd
Inteligencija
Šta znači biti pametan?!?
Definicije inteligencije...
 Biolška definicija- Inteligencija se definise kao sposobnost

adaptacije ili prilagodjavanja, kao sposobnost snalaţenja u
novim situacijama.
 PSIHOLOŠKA DEFINICIJA- Inteligencija je sposobnost

učenja , sposobnost korišćenja starog iskustva u novim
situacijama.
Suština inteligencije je rešavanje problema uviđanjem ili
shvatanjem bitnih odnosa u datoj situaciji.
Teorija dva faktora
Spirmanova definicija:
 Postoji jedna opsta inteligencija, koja je stecena

nasledjem, i vise specificnih sposobnosti, koje su
rezultat posebnih interesovanja, ucenja ili
vezbanja;
 G-faktor(opsti faktor);
 S-faktor(specifican faktor).
Umni količnik
 Umni koločnik je količnik između umnog i kalendarskog

uzrasta. Izraţen formulom on glasi:

 Umni količnik= umni uzrast/ kalendarski uzrast x 100
 Ako se umni uzrast poklapa sa kalendarskim, u tom slučaju

reč je o prosečnom detetu.

 Umni i kalendarski uzrast ne moraju da se podudaraju. Umni

uzrast moţe biti veći od kalendarskog (napredno dete), ili
manji od kalendarskog (nazadno dete).
Teorija primarnih mentalnih
sposobnosti(7) Luis Terston
 Verbalna sposobnost;
 Spacijalna(perceptivna)sposobnost;
 Perceptivna sposobnost;
 Numerička sposobnost;

 Memorisanje;
 Verbalna fluentnost(rečitost);
 Rezonovanje.
Teorija Viševrsnih inteligencija,
Hauard Gardner
 Lingvistička inteligencija(sposobnost razumevanja







pojmova);
Logičko-matematička inteligencija;
Vizuelno-spacijalna inteligencija(sposobnost
razumevanja u prostoru);
Inteligencija telesnih pokreta;
Muzičko-ritmička inteligencija;
Interpersonalna inteligencija(sposobnost razumevanja
tudjih osecanja…);
Intrapersonalna inteligencija(sposobnost razumevanja
samog sebe).
Zadatak (za naprednu decu ):
Jovana ima 5 godina i na testu inteligencije rešila je sve
zadatke za dete od 6 godina. Izracunajte Jovanin koeficijent
inteligencije.
IQ=6/ 5 x 100

IQ=120
Jovana ima natprosečnu inteligenciju.
Bine- Simonova skala
Testovi koji se koriste u Bine- Simonovoj skali za uzrast dece
od 7 godina:
 Detetu se pokazuju slike i trazi od njega da kaţe šta






predstavlja prikazana slika,
Dete treba da imenuje četiri glavne boje (plavo, crveno, ţuto,
zeleno),
Treba da ponovi seriju od 6 brojeva koja mu je izgovorena,
Da navodi razlike izmedju dva objekta,
Da preslika sliku romba,
Da broji od 20 unazad.
Rasponi koeficijenata inteligencije i
njihova klasifikacija
klasifikacija

IQ rasponi

Postotak u svetu

Genijalni

181-200+

Nadereni

161-180

Vrlo superiorni

141-160

superiorni

121-140

6,7%

natprosečni

111-120

16,1%

Prosečni

91-110

50%

Fiziološki tupi

71-90

22,8%

Debili (moroni)

50-70

Imbecili

20-50

Idioti

Ispod 20

2-3%

2-3%
Umna zaostalost
Umna zaostalost moţe biti različitog stepena. Najčešće se razlikuju tri grupe
umno zaostalih osoba:
 Umni količnik debila kreće se između 50 i 70. Odrasli debili imaju uzrast od 8 do

12 godina.
 Umni količnik imbecila je između 20 i 50. Odrasli imbecili imaju umni uzrast

između 3 i 7 godina. Mogu da nauče da govore, ali ne i da pišu i čitaju.

 Idioti su najteţe umno zaostale osobe. Njihov umni količnik je ispod 20, a umni

uzrast odraslih idiota ispod 3 godine.
45
40
35
30
25
Broj učenika

20
15
10
5
0
70-80

80-90

90-100

100-110

110-120

120-130
Inteligencija učenika u procentima
Visoka inteligencija
19%

Ispod proseka
1%

Iznad proseka
66%

Prosecna
14%
Inteligencija
Inteligencija
Grafik inteligencije devojaka
35
30
25
20
IQ devojaka u odnosu na
njihov broj

15
10
5
0
70-80

80-90

90-100 100-110 110-120 120-130
Inteligencija
Inteligencija
Inteligencija
Odeljenja

Prosečna inteligencija

I1

109

I2

109,9

I3

108,3

I4

104,5

Ukupna

107,7

Broj učenika

Prosečna inteligencija

Dečaci

41

107,7

Devojke

57

107,9
Genetske razlike među polovima
 Procenjuje se da ta razlika iznosi 1%. Kada imamo na umu da

genetska razlika između šimpanza i ljudi iznosi svega 1,5%, to
je veoma značajno.
 Pol jedne osobe određuju dva hromozoma, po jedan od
svakog roditelja.
 Kod ţena, oko 20% gena na duplikatu X hromozoma ostaje
aktivno. Muškarci imaju aktivan samo jedan X hromozom
(plus nekoliko gena na slabašnom Y).
 Ţene su, dakle, genetski sloţenije od muškaraca.
Uticaj Nasleđa i sredine na razvoj
inteligencije
 Da li je čovek proizvod gena ili proizvod uticaja






sredine?
Nativisti: sudbina jedinke je u potpunosti
određena genetskom strukturom jedinke.
Empiristi (enviromentalisti): čovekovo
funkcionisanje je u potpunosti određeno njegovim
individualnim iskustvom.
Istina je, kao i obično, negde u sredini.
Pravilno postavljeno pitanje: koji je faktor
dominantan, presudan?
Zašto je vaţno postaviti to pitanje
 Obrazovanje: ako školsko postignuće shvatimo

kao rezultat genetskih faktora, onda nikakve
nastavne metode ne mogu poboljšati loš školski
uspeh. Jadino što moţemo je da prilagodimo
zahteve genetskim predispozicijama.
 Ako je školsko postignuće rezultat uticaja
sredinskih faktora, onda uz adekvatnu stimulaciju,
posebne nastavne metode, uz puno rada i
uloţenog truda moţemo očekivati i dobiti
uspešnog učenika koji ima slabo obrazovane
roditelje ili ima usporen kognitivni razvoj.
Ispitivanja na blizancima
 Jedan od načina ispitivanja obima uticaja nasleđa

i sredine su komparativne studije blizanaca i
usvojene dece a drugi studije porodica u kojima
se pokazuje kriminalno ponašanje nekog od
članova.
 Identični blizanci imaju isti genetski materijal, kao
duplikat čoveka. Razlike koje se mogu tokom
razvoja pojaviti kod razdvojenih identičnih
blizanaca su proizvod uticaja sredine a sličnosti
uticaja nasleđa.
Ispitivanja na blizancima
 Kada su identični blizanci odgajani u različitim

sredinama pokazuju veće korelacije između
inteligencije nego obični braća i sestre i više od
dvojajčanih blizanaca (obični braća i sestre, samo
istovremeno rođeni).
 To govori da je inteligencija u značajnoj meri
određena nasleđem a u maloj meri uticajima
sredine.
 Usvojena deca su u proseku uvek sličnija sa
svojim biološkim roditeljima nego sa usvojiteljima.
Stvaralačko mišljenje-kako se dolazi do
ideje?
 Faza pripreme;
 Faza inkubacije ili nerada;
 Faza inspiracije ili nadahnuća;
 Faza provere.

Objašnjenje inkubacije i inspiracije...
Da li ste znali da...?
 Ţvake poboljšavaju inteligenciju

 Više škole, više inteligencije
 Ţene sa visokim koeficijentom inteligencije su sklonije

opijatima 
 Pseća inteligencija jednaka je onoj dvogodišnjeg deteta
 Umerena konzumacija alkohola moţe da poveća inteligenciju
za nekoliko stepeni 
 Grickalice smanjuju koeficijent inteligencije
Zabavni test inteligencije
1. Ako legneš u 8 sati i navijes sat da ti zvoni u 9 sati, koliko
dugo ces spavati?
2. Neki meseci imaju 30, a neki 31 dan, koliko meseci u godini
ima 28 dana?
3. Sta pise na novcicu od tri dinara?
4. Doktor ti je dao tri tablete, da pijes jednu na svakih pola sata.
Koliko ces dugo piti tablete?
5. Ako pod punim Mesecom bacis crveni kamen u Crno more,
sta ce se dogoditi?
6. Koliko rodjendana ima majka troje dece?
7. Jabuka ima tri grane, svaka grana ima tri grancice, svaka
grancica ima tri ploda, svaki plod ima tri kostice. Koliko ima
krusaka na stablu?
8. Koliko puta u toku 24 sata (jednog dana) minutna kazaljka
predje iznad satne kazaljke?
9. Ako danas u podne pada jaka kisa, moze li se za 36 sati
ocekivati jako sunce?
10. Beli petao snese jaje na srpsko-hrvatskoj granici. Da bi se
izbegao medjunarodni spor, cije je jaje?
Inteligencija
1 de 31

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeIvana Damnjanović
39.4K vistas24 diapositivas
Mali mozakMali mozak
Mali mozakIvana Damnjanović
3.4K vistas10 diapositivas
врсте културеврсте културе
врсте културеangelinabrankovic51
16.1K vistas16 diapositivas
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazijaProfpsiholog
6.8K vistas30 diapositivas
PopulacijaPopulacija
PopulacijaIvana Damnjanović
28.2K vistas29 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
Ivana Damnjanović39.4K vistas
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
Ivana Damnjanović12.4K vistas
Mali mozakMali mozak
Mali mozak
Ivana Damnjanović3.4K vistas
врсте културеврсте културе
врсте културе
angelinabrankovic5116.1K vistas
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
Profpsiholog6.8K vistas
PopulacijaPopulacija
Populacija
Ivana Damnjanović28.2K vistas
Полно преносиве болестиПолно преносиве болести
Полно преносиве болести
Катарина Венгрин11.9K vistas
Prednji mozakPrednji mozak
Prednji mozak
Ljubica Lalić Profesorski Profil24K vistas
Centralni nervni sistemCentralni nervni sistem
Centralni nervni sistem
Ivana Damnjanović12.8K vistas
Nervni sistemNervni sistem
Nervni sistem
Elementary School "Bora Lazić"1K vistas
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
Ivana Damnjanović13.1K vistas
Emocije, druga godina gimanzijeEmocije, druga godina gimanzije
Emocije, druga godina gimanzije
Profpsiholog5.4K vistas
Filogeneza i ontogenezaFilogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogeneza
Miconi doo8.1K vistas
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
Nemanja Petrović24.6K vistas
Geološka doba i teorije o organskoj evolucijiGeološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Ivana Damnjanović13.2K vistas
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
Ivana Damnjanović50.2K vistas
Periferni nervni sistemPeriferni nervni sistem
Periferni nervni sistem
Ena Horvat27.1K vistas
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozak
Ena Horvat40.1K vistas
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac2.1K vistas
Akcioni potencijalAkcioni potencijal
Akcioni potencijal
Ivana Damnjanović17.1K vistas

Destacado(11)

Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Anita Kliment30.7K vistas
Vrste motiva,ii 8Vrste motiva,ii 8
Vrste motiva,ii 8
Simonida Vukobrat12.4K vistas
дедуктивни закључакдедуктивни закључак
дедуктивни закључак
filozofskaazbuka2.3K vistas
индуктивно закључивањеиндуктивно закључивање
индуктивно закључивање
filozofskaazbuka15.2K vistas
Emocije dajanaEmocije dajana
Emocije dajana
Anita Kliment11.8K vistas
živčani sustav živčani sustav
živčani sustav
Sandra Vuk8.5K vistas
Razvoj govora kod predškolske djeceRazvoj govora kod predškolske djece
Razvoj govora kod predškolske djece
Dječji vrtić Medenjak1.4K vistas
Živčani sustavŽivčani sustav
Živčani sustav
Antonio Kobaš24K vistas

Similar a Inteligencija(20)

Psihologija uz engleskiPsihologija uz engleski
Psihologija uz engleski
Simonida Vukobrat768 vistas
Psihologija uz engleskiPsihologija uz engleski
Psihologija uz engleski
Simonida Vukobrat1.1K vistas
SpeckoSpecko
Specko
ssuser697a9f117 vistas
Disleksija prirucnikDisleksija prirucnik
Disleksija prirucnik
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат818 vistas
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECERAZVOJ EMOCIJA KOD DECE
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECE
tolnik2.9K vistas
Hiperkinetski poremecajHiperkinetski poremecaj
Hiperkinetski poremecaj
saculatac1.4K vistas
Kula genijalnostiKula genijalnosti
Kula genijalnosti
Projekat Nefertiti2.4K vistas
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Obrazovanjeplus1.7K vistas
Трауматски догађај, интервенција у кризи.pptxТрауматски догађај, интервенција у кризи.pptx
Трауматски догађај, интервенција у кризи.pptx
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат23 vistas
Identifikacija i rad sa darovitom decomIdentifikacija i rad sa darovitom decom
Identifikacija i rad sa darovitom decom
Talenti Centar45.8K vistas
Mozak jednog tinejdžera Mozak jednog tinejdžera
Mozak jednog tinejdžera
Simonida Vukobrat4.5K vistas
L2 1L2 1
L2 1
AleksandarSpasic5162 vistas
Kako vaspitati odgovornog adolescentaKako vaspitati odgovornog adolescenta
Kako vaspitati odgovornog adolescenta
Biljana Radović1.4K vistas

Inteligencija

 • 2. Šta znači biti pametan?!?
 • 3. Definicije inteligencije...  Biolška definicija- Inteligencija se definise kao sposobnost adaptacije ili prilagodjavanja, kao sposobnost snalaţenja u novim situacijama.  PSIHOLOŠKA DEFINICIJA- Inteligencija je sposobnost učenja , sposobnost korišćenja starog iskustva u novim situacijama. Suština inteligencije je rešavanje problema uviđanjem ili shvatanjem bitnih odnosa u datoj situaciji.
 • 4. Teorija dva faktora Spirmanova definicija:  Postoji jedna opsta inteligencija, koja je stecena nasledjem, i vise specificnih sposobnosti, koje su rezultat posebnih interesovanja, ucenja ili vezbanja;  G-faktor(opsti faktor);  S-faktor(specifican faktor).
 • 5. Umni količnik  Umni koločnik je količnik između umnog i kalendarskog uzrasta. Izraţen formulom on glasi:  Umni količnik= umni uzrast/ kalendarski uzrast x 100  Ako se umni uzrast poklapa sa kalendarskim, u tom slučaju reč je o prosečnom detetu.  Umni i kalendarski uzrast ne moraju da se podudaraju. Umni uzrast moţe biti veći od kalendarskog (napredno dete), ili manji od kalendarskog (nazadno dete).
 • 6. Teorija primarnih mentalnih sposobnosti(7) Luis Terston  Verbalna sposobnost;  Spacijalna(perceptivna)sposobnost;  Perceptivna sposobnost;  Numerička sposobnost;  Memorisanje;  Verbalna fluentnost(rečitost);  Rezonovanje.
 • 7. Teorija Viševrsnih inteligencija, Hauard Gardner  Lingvistička inteligencija(sposobnost razumevanja       pojmova); Logičko-matematička inteligencija; Vizuelno-spacijalna inteligencija(sposobnost razumevanja u prostoru); Inteligencija telesnih pokreta; Muzičko-ritmička inteligencija; Interpersonalna inteligencija(sposobnost razumevanja tudjih osecanja…); Intrapersonalna inteligencija(sposobnost razumevanja samog sebe).
 • 8. Zadatak (za naprednu decu ): Jovana ima 5 godina i na testu inteligencije rešila je sve zadatke za dete od 6 godina. Izracunajte Jovanin koeficijent inteligencije. IQ=6/ 5 x 100 IQ=120 Jovana ima natprosečnu inteligenciju.
 • 9. Bine- Simonova skala Testovi koji se koriste u Bine- Simonovoj skali za uzrast dece od 7 godina:  Detetu se pokazuju slike i trazi od njega da kaţe šta      predstavlja prikazana slika, Dete treba da imenuje četiri glavne boje (plavo, crveno, ţuto, zeleno), Treba da ponovi seriju od 6 brojeva koja mu je izgovorena, Da navodi razlike izmedju dva objekta, Da preslika sliku romba, Da broji od 20 unazad.
 • 10. Rasponi koeficijenata inteligencije i njihova klasifikacija klasifikacija IQ rasponi Postotak u svetu Genijalni 181-200+ Nadereni 161-180 Vrlo superiorni 141-160 superiorni 121-140 6,7% natprosečni 111-120 16,1% Prosečni 91-110 50% Fiziološki tupi 71-90 22,8% Debili (moroni) 50-70 Imbecili 20-50 Idioti Ispod 20 2-3% 2-3%
 • 11. Umna zaostalost Umna zaostalost moţe biti različitog stepena. Najčešće se razlikuju tri grupe umno zaostalih osoba:  Umni količnik debila kreće se između 50 i 70. Odrasli debili imaju uzrast od 8 do 12 godina.  Umni količnik imbecila je između 20 i 50. Odrasli imbecili imaju umni uzrast između 3 i 7 godina. Mogu da nauče da govore, ali ne i da pišu i čitaju.  Idioti su najteţe umno zaostale osobe. Njihov umni količnik je ispod 20, a umni uzrast odraslih idiota ispod 3 godine.
 • 13. Inteligencija učenika u procentima Visoka inteligencija 19% Ispod proseka 1% Iznad proseka 66% Prosecna 14%
 • 16. Grafik inteligencije devojaka 35 30 25 20 IQ devojaka u odnosu na njihov broj 15 10 5 0 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130
 • 21. Genetske razlike među polovima  Procenjuje se da ta razlika iznosi 1%. Kada imamo na umu da genetska razlika između šimpanza i ljudi iznosi svega 1,5%, to je veoma značajno.  Pol jedne osobe određuju dva hromozoma, po jedan od svakog roditelja.  Kod ţena, oko 20% gena na duplikatu X hromozoma ostaje aktivno. Muškarci imaju aktivan samo jedan X hromozom (plus nekoliko gena na slabašnom Y).  Ţene su, dakle, genetski sloţenije od muškaraca.
 • 22. Uticaj Nasleđa i sredine na razvoj inteligencije
 • 23.  Da li je čovek proizvod gena ili proizvod uticaja     sredine? Nativisti: sudbina jedinke je u potpunosti određena genetskom strukturom jedinke. Empiristi (enviromentalisti): čovekovo funkcionisanje je u potpunosti određeno njegovim individualnim iskustvom. Istina je, kao i obično, negde u sredini. Pravilno postavljeno pitanje: koji je faktor dominantan, presudan?
 • 24. Zašto je vaţno postaviti to pitanje  Obrazovanje: ako školsko postignuće shvatimo kao rezultat genetskih faktora, onda nikakve nastavne metode ne mogu poboljšati loš školski uspeh. Jadino što moţemo je da prilagodimo zahteve genetskim predispozicijama.  Ako je školsko postignuće rezultat uticaja sredinskih faktora, onda uz adekvatnu stimulaciju, posebne nastavne metode, uz puno rada i uloţenog truda moţemo očekivati i dobiti uspešnog učenika koji ima slabo obrazovane roditelje ili ima usporen kognitivni razvoj.
 • 25. Ispitivanja na blizancima  Jedan od načina ispitivanja obima uticaja nasleđa i sredine su komparativne studije blizanaca i usvojene dece a drugi studije porodica u kojima se pokazuje kriminalno ponašanje nekog od članova.  Identični blizanci imaju isti genetski materijal, kao duplikat čoveka. Razlike koje se mogu tokom razvoja pojaviti kod razdvojenih identičnih blizanaca su proizvod uticaja sredine a sličnosti uticaja nasleđa.
 • 26. Ispitivanja na blizancima  Kada su identični blizanci odgajani u različitim sredinama pokazuju veće korelacije između inteligencije nego obični braća i sestre i više od dvojajčanih blizanaca (obični braća i sestre, samo istovremeno rođeni).  To govori da je inteligencija u značajnoj meri određena nasleđem a u maloj meri uticajima sredine.  Usvojena deca su u proseku uvek sličnija sa svojim biološkim roditeljima nego sa usvojiteljima.
 • 27. Stvaralačko mišljenje-kako se dolazi do ideje?  Faza pripreme;  Faza inkubacije ili nerada;  Faza inspiracije ili nadahnuća;  Faza provere. Objašnjenje inkubacije i inspiracije...
 • 28. Da li ste znali da...?  Ţvake poboljšavaju inteligenciju  Više škole, više inteligencije  Ţene sa visokim koeficijentom inteligencije su sklonije opijatima   Pseća inteligencija jednaka je onoj dvogodišnjeg deteta  Umerena konzumacija alkohola moţe da poveća inteligenciju za nekoliko stepeni   Grickalice smanjuju koeficijent inteligencije
 • 29. Zabavni test inteligencije 1. Ako legneš u 8 sati i navijes sat da ti zvoni u 9 sati, koliko dugo ces spavati? 2. Neki meseci imaju 30, a neki 31 dan, koliko meseci u godini ima 28 dana? 3. Sta pise na novcicu od tri dinara? 4. Doktor ti je dao tri tablete, da pijes jednu na svakih pola sata. Koliko ces dugo piti tablete? 5. Ako pod punim Mesecom bacis crveni kamen u Crno more, sta ce se dogoditi?
 • 30. 6. Koliko rodjendana ima majka troje dece? 7. Jabuka ima tri grane, svaka grana ima tri grancice, svaka grancica ima tri ploda, svaki plod ima tri kostice. Koliko ima krusaka na stablu? 8. Koliko puta u toku 24 sata (jednog dana) minutna kazaljka predje iznad satne kazaljke? 9. Ako danas u podne pada jaka kisa, moze li se za 36 sati ocekivati jako sunce? 10. Beli petao snese jaje na srpsko-hrvatskoj granici. Da bi se izbegao medjunarodni spor, cije je jaje?