Publicidad
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Publicidad
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Publicidad
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Publicidad
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf
Próximo SlideShare
Tembang Macapat.pdfTembang Macapat.pdf
Cargando en ... 3
1 de 18
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tembang macapat_06_Aura Ijani K_XI MIPA 2.pdf

 1. TEMBANG M A C A P A T Aura Ijani Khusnia NAMA XI MIPA 2/ 06 KELAS/NO.ABSEN SEKOLAH SMAN 1 PASURUAN
 2. 1 A. FILOSOFI TEMBANG MACAPAT.................. 8 C. ANCASE TEMBANG MACAPAT....................... 9 D. PAUGERAN GURU GATRA, LAGU,WILANGAN................................................... 10 E. TABEL GURU GATRA, GURU LAGU,GURU WILANGAN, SAKA TEMBANG MACAPAT......................... ISI DAFTAR 11-16 F. UNSUR KEBAHASAAN TEMBANG MACAPAT....................................... B. JENIS-JENIS TEMBANG MACAPAT............................................ 2-7
 3. FILOSOFI TEMBANG MACAPAT wali sanga nurunake budaya lan nilai nilai urip yaiku, tembang macapat, tembang macapat miturutwali sanga yaiku maca papat papat, miturut wong jawa yaiku filasafat utawa nggoleki jati diri, lan tembang macapat ana sewelas saben saben nduweni watak dhewe dhewe. Ing macapat ana 3 yaitu gatra yaiku guru gatra (cacahing gatra) guru wilangan (cacahing gatra ing saben gatra) lan guru lagu (gamblang swara vokal ing saben gatra/dhong dhing) FILOSOFI 1.
 4. MASKUMAMBANG MIJIL FILOSOFI TEMBANG MACAPAT maskumambang proses lelempahan kahanan manungsa nalika ing gawa garba/alam roh mijil proses lahir ing ndunyo 2.
 5. SINOM KINANTHI FILOSOFI TEMBANG MACAPAT sinom asale saka tembung enom kang tegese enom. nom nom an digunakake gawe sinau, golek kanca jati diri kinanthi asale saka tembung kinanthi yaiku tuntunan kanggo ngayuh dalan kang bener atau periode pembentukan identitas kanggo ngayuh tujuan 3.
 6. asmaradana nggambarake geger asmara ing panguripan manungsa. periode iki diwiwiti nalika manungsa wiwit nduweni minat marang lawan jenis, yaiku nalika isih remaja gambuh gambuh dipuntegesi jumbuh ingkang utawi sarujuk, nggambarake bab enggal gesangipun manungsa, inggih nalika melbet bebrayan FILOSOFI TEMBANG MACAPAT ASMARADANA GAMBUH 4.
 7. DHANDANGGULA DURMA FILOSOFI TEMBANG MACAPAT dhandanggula ngandharake proses munggah lan mudun ing omah sing kudu dilewati bebarengan. wiwit mapan ing kaluarga lan bisa nyukupo kebutuhan urip bebrayan durma asale saka tembung kang tegese manehi rejeki marang wong liya. nalika kabeh kebutuhan wis kecukupan lan ora ana kekurangan apa apa, manungsa wiwit mikir babagan mbagi rejeki marang wong liya nanging ora jarang sawise rumangsa cukup dheweke malah tumindak sombong dll 5.
 8. PANGKUR MEGATRUH FILOSOFI TEMBANG MACAPAT pangkur asale saka tembung mungkur (mudun/mungkur) manungsa wiwit mundhur saka kepinginan keduniaan lan mikir bab urip sawise mati mengko. sawise kabeh kebetahen ing ndunyo wis kacukupan, mula manungsa banjur golek bekal kanggo urip ing tembe megatruh yaiku tembang macapat kang gambarake manungsa ing setengahing pati. megay tegesipun pisah tegesipun gesang ingkang tegesipun misahaken raga kaliyan nyawa lajeng wangsul dhateng asalipun 6.
 9. POCUNG FILOSOFI TEMBANG MACAPAT pocung yaiku raga kang wis ditinggal roh banjur disuciake sakdurunge dibalekke ing lemah. layon banjur dikumbau lan dibungkus nganggo kain kafan lan diarani pocong. tembang macapat pocung yaiku tembang kang ngelingake marang pati. tembang iki minangka pungkasan saka sewelas tembang macapat 7.
 10. Senadyan mangkono, tembang macapat dipercaya dening saperangan masyarakat jawa wujudake kumpulan tembang kang nduweni teges proses uripe manungsa, nganti manungsa bali marang kang nitahake. sifat manungsa wiwit lair nganti mati kagambarake ing a koheren ing tembang macapat sewelas. TEMBANG MACAPAT ANCASE 8.
 11. GURU GATRA, WILANGAN, LAGU PANGERTEN 1. Guru Gatra yaiku akehe gatra (baris) saben sapada (bait) tembang 3. Guru Wilangan yaiku akehe wanda (suku kata) ing saben gatra (baris) tembang. 2. Guru Lagu yaiku dhong- dhinge swana ing saben pungkasane gatra. 9.
 12. TABEL TEMBANG MACAPAT 10.
 13. KAIDAH KEBAHASAAN 11.
 14. Tembung Tembung Garba Garba •Tembung kang kedadeyan saka gandhenge tembung loro utawa luwih tuladha: Sing = Saka + ing Ratwelok = Ratu + welok Ratwagung = Ratu + agung 12.
 15. Tembung Tembung kawi kawi gabungan tembung sing digunakake minangka jeneng, julukan, utawa simbol kanthi ati atu sing bisa nyatakake makna perasaan, konsep, kahanan. Tuladha: musime samirana udyana panggon sing penak dinikmati atma sing sregep sinau 13.
 16. Tembung Tembung Dasanama Dasanama 14. •Dasanama : jenenge wonng utawa aran siji nduweni jeneng utawa aran nganti sepuluh (utawa luwih) kang padha utawa meh padha tegese. tuladha: Asor =adama, dama, sudra, ina, kumadama, pidak-pêdarakan. Asri =raras, rarasrum, sri, lêngêng, lawen, amêr, rêsmi. Ati =budi, ambêk, manah, galih, driya, praya, budaya, nala, prana, drana, tyas, wardaya, angên-angên, cita, sangka.
 17. Sandi Asma Sandi Asma •Sandi asma : jenenge pangarang, pangripta, utawa pujangga kang diwedharake kang satemene kang dipilah-pilah adhapur wanda-wanda utawa aksara-aksara Tuladha: (a)nggung bengi golek lintang (u)tama becik ndek ndunyo garai (r)ahayu ndek akhirat (i)ngwang ndek ndunyo manut ing gusti Allah (j)ayeng pastine ndek ndunyo lan akhirat (a)nut sing apik (i)ndriya surga ndek akhirat 15.
 18. Sandi Sandi Karsa Karsa tujuan,ancas utawa karep kang sinamun utowo sinawar ana ing tembang ono uga wong kang ngarani sandi karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake cipta,gagasan,rasa pangrasa,utawa kekarepan) Tuladha (P)enginginan kang samya kae (E)sthining tyas maujud (N)aning mulya (D)ina dina kepungkur (I)ku dadi landhasaneki (D)ina kang bakal teka (I)ng pangangkah tumus (K)ita bangsa Indonesia (A)nemahi jaman (N)yrambahi Nuwsantara 16.
Publicidad