Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ค่ายฮักแพงแบ่งปัน ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
"ความหมายและอุดมการณ์ของครู"
ค รู เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ส า คั ญ ที่ สุ ด ...
ค รู มิ ไ ด้ ส อ น แ ต่ ห นั ง สื อ อ ย่ า ง เดี ย ว แ ต่ ต้ อ ง ส อ น ค น
ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย
การที่ครูจะปฏิบัติห...
ให้บริบูรณ์ โดยเฉ พาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพ ณี สังค ม
วัฒนธรรม
3. ความรู้เรื่องธรร มะ ครูควรมีสิ่งยึด เห นี่ยวใน จิตใ ...
2. รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ค รู ต้ อ ง มี ใ จ นึ ก อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น มี ค ว า ม สุ ข
พ...
2. ง า น ค รู น อ ก เ ห นื อ ไ ป จ า ก ก า ร ส อ น
ครูต้องให้เวลาแก่งานด้าน ต่าง ๆ เช่น งาน ธุระการ งานบริห าร
บริการและงา...
ค รู มี บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ใ น ก า ร เ ส า ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้
เพื่อนาไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จาเป็นสาหรับครู คือ
1...
ไ ม่ ดู ถู ก ห รื อ เ ยี ย บ ย้ า ลู ก ศิ ษ ย์
ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียนและชีวิต
----------------------------
4. ...
ก าร ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ งอ ยู่ กั บ ที่ รั ก ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ เท ศ ก้ าว ห น้ า
เผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชนไม่หยุ...
ค่ายฮักแพงแบ่งปัน ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ค่ายฮักแพงแบ่งปัน ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย

1.760 visualizaciones

Publicado el

hjhlk

Publicado en: Derecho
  • Inicia sesión para ver los comentarios

ค่ายฮักแพงแบ่งปัน ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย

  1. 1. ค่ายฮักแพงแบ่งปัน ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย "ความหมายและอุดมการณ์ของครู" ค รู เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ส า คั ญ ที่ สุ ด ใ น ว ง ก า ร ศึ ก ษ า เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บั ณ ฑิ ต จ ะ มี ค ว า ม คิ ด ที่ ดี มี วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ อ ย่ าง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี ร ะ บ บ ร ะ เ บี ย บ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต ล อ ด จ น ก าร พั ฒ น าบุ ค ลิ ก ภ าพ เชิ ง วิช าก าร เชิ งวิ ช า ชี พ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคากล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่สอนมา” (ม.ล. ปิ่น มาลากุล) ครูจึงจาเป็นต้องพัฒนาจิตสานึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์ จาเป็นต้องมีข้อกาหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มีหลักในการดารงตนให้เป็นครู สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่ ง ค ว า ม เป็ น จ ริ ง นั้ น “ค รุ ธ ร ร ม ” คื อ ธ ร ร ม ส า ห รั บ ค รู เป็ น สิ่ ง ที่ ค รู ห ล า ย ท่ า น ท ร า บ แ ล ะ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ ครุธรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับการดาเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพที่มีเ กี ย ร ติ เป็ น อ า ชี พ ที่ ค น ทั่ ว ไ ป ย ก ย่ อ ง แ ล ะ ถื อ ว่ า เป็ น อ าชี พ ที่ ส าคั ญ ใ น ก าร พั ฒ น า สั งค ม ห รื อ ป ร ะ เท ศ ช า ติ ค รู ที่ ข า ด ค รุ ธ ร ร ม จ ะ เป รี ย บ เส มื อ น เรื อ ที่ ข า ด ห า ง เสื อ ดังนั้ น ก าร จ ะ พ าศิ ษ ย์ ไ ป สู่ จุด ห ม าย ป ล าย ท างอ ย่างถู ก ต้ อ ง ย่อมเป็นสิ่งที่ทาได้ยากอย่างแน่นอน ท่ า น พุ ท ธ ท า ส ก ล่ า ว อ ยู่ เส ม อ ว่ า “ธ ร ร ม ” คื อ ห น้ า ที่ ผู้ที่ มี ธร ร มะ คื อผู้ ที่ ป ฏิบั ติ ห น้ าที่ อ ย่างดี แล้ว ค รุธร ร ม จึงเป็ น “หน้าที่สาหรับครู” ซึ่งครูส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีว่า “หน้าที่ของครู ก็ คื อ ก า ร อ บ ร ม สั่ ง ส อ น ศิ ษ ย์ ” แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ค รู บ า ง ค น ก็ อ า จ จ ะ คิ ด ว่ า ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู คื อ สอ น วิช าก าร ที่ ต น ไ ด้ รั บ มอ บ ห ม ายใ ห้ สอ น แ ต่ อีก ห ล าย ๆ คนก็คิดว่าครูควรทาหน้าที่คนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอ นวิชาการ ความคิดที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่ที่ตนเห็นว่าถูกต้องสม บู ร ณ์ ที่ สุ ด ข อ ง ก า ร มี อ า ชี พ ค รู เพ ร าะ ค ว า ม เป็ น จ ริ ง นั้ น
  2. 2. ค รู มิ ไ ด้ ส อ น แ ต่ ห นั ง สื อ อ ย่ า ง เดี ย ว แ ต่ ต้ อ ง ส อ น ค น ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย การที่ครูจะปฏิบัติหน้าของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้ น ครูจาเป็นต้องมีหลักยึดเพื่อนาตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชี พ นั่ น ก็ คื อ ก า ร มี อุ ด ม ก า ร ณ์ ค รู อุ ด ม ก า ร ณ์ ค รู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจาใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 1.เต็มรู้ 2.เต็มใจ 3.เต็มเวลา 4.เต็มคน 5.เต็มพลัง --------------------------- 1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ อาชีพ ครูเป็น อาชีพ ที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่ค น ดั ง นั้ น ค รู ทุ ก ค น จ ะ ต้ อ ง เป็ น ผู้ ที่ ท า ใ ห้ ต น เอ งนั้ น บ ริ บู ร ณ์ ห รื อ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม รู้ ครูควรจะทาให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วยความรู้ 3 ประการ คือ 1. ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ครูค วรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน ก ารฟัง แ ล ะ พ ย า ย า ม น า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ๆ เพื่ อ มาถ่ าย ท อ ด ใ ห้ ผู้เรี ยน ข อ งต น ไ ด้ เกิ ด ค วาม รู้ที่ ทั น ส มั ย ดังนั้นครูจะต้องแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น 2. ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง โ ล ก ค รู ค ว ร มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ชี วิ ต อ ย่ า ง เพี ย ง พ อ เพื่อสามารถอธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ป ร ะ เ พ ณี ที่ ดี ง า ม ข อ ง ช า ติ ข อ ง สั ง ค ม ไ ป สู่ ศิ ษ ย์ ครูค วรเข้าใจ ชีวิต อย่างเพียงพ อที่จ ะให้ค าแน ะน า คาสั่งสอน เพื่ อ ใ ห้ ศิ ษ ย์ ไ ด้ ด า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ดั ง นั้ น นอกเหนือจากตาราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น ๆ
  3. 3. ให้บริบูรณ์ โดยเฉ พาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพ ณี สังค ม วัฒนธรรม 3. ความรู้เรื่องธรร มะ ครูควรมีสิ่งยึด เห นี่ยวใน จิตใ จ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความคิดที่ดี มีความประพฤติดี ไ ม่ ว่ า ค รู จ ะ นั บ ถื อ ศ า ส น า ใ ด ก็ ต า ม ทุ ก ศ า ส น า มี จุ ด ห ม า ย เดี ย ว กั น คื อ มุ่ ง ใ ห้ ค น เป็ น ค น ดี ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ ส า ห รั บ สั่ ง ส อ น ศิ ษ ย์ ไ ด้ เ ช่ น จะ สอน ใ ห้ศิษย์ป ระ สบ ผลสาเร็จ ด้ าน ก ารศึก ษา เล่าเรียน ไ ด้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะ อย่างอิทธิบาท 4 คือ 1.พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน 2.มีความเพียรที่จะเรียน ไม่ย่อท้อ 3.เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน 4. หมั่นทบทวนอยู่เสมอ ถ้าศิษย์เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ก็ย่อมทาให้ศิษย์ประสบความสาเร็จใน การศึกษานอกจากที่ครูจะต้องทาตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อไปสอนศิ ษ ย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะเพื่อให้ครูไม่หวั่นไหวต่อกิเล ส อั น ท า ใ ห้ จิ ต ข อ ง ค รู ต้ อ ง เ ป็ น ทุ ก ข์ เ ศ ร้ า ห ม อ ง ครูก็ย่อมจะเบิกบานและได้รับความสุขที่จะได้สอนคนในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจาเป็นสาหรับอาชีพครู ------------------------------------------- 2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู พุ ท ธ ศ า ส น า ถื อ ว่ า “ใ จ นั้ น แ ห ล ะ เ ป็ น ใ ห ญ่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง เ กิ ด จ า ก ใ จ ทั้ ง นั้ น ” ดั ง นั้ น ค น จ ะ เ ป็ น ค รู ที่ มี อุ ด ม ก า ร ณ์ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส ร้ า ง ใ จ ให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการ มีใจเป็นครู การทาใจให้เต็มนั้นมี มีความหมาย 2 ประการคือ ใจ ค รู ก าร ท าใ จ ใ ห้เต็มบ ริบู ร ณ์ นั้ น จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. รั ก อ า ชี พ ค รู ต้ อ ง มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ อ า ชี พ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ มีกุศล ได้บุญ ได้ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์
  4. 4. 2. รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ค รู ต้ อ ง มี ใ จ นึ ก อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น มี ค ว า ม สุ ข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสาเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือมีมุทิตาจิต เมื่อเห็นศิษย์ป ระสบค วามก้าวห น้าใน ชีวิต ความรักศิษย์ย่อมทาให้ครูสามารถทุ่มเทและเสียสละเพื่อศิษย์ได้ใจสูง ค รู ค ว ร พ ย า ย า ม ท า ใ จ ใ ห้ สู ง ส่ ง มี จิ ต ใ จ ที่ ดี ง า ม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่ มีข้อที่ลองถามตัวเองได้หลายประการ เช่น 1. ท างาน อยู่ที่ใ ด ท่านมัก จะด่าว่านิน ท า เจ้าน ายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า 2. ท่ า น มั ก จ ะ คิ ด ว่ า เ พื่ อ น ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า 3. ทาไมท่านก็ทาดี แต่เจ้านายไม่เห็น 4. ทาไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว 5. ท่ า น ย อ ม ไ ม่ ไ ด้ ที่ จ ะ ใ ห้ ค น อื่ น ดี ก ว่ า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น 6. ทาไมที่ทางานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด ก า ร ท า จิ ต ใ จ ใ ห้ สู ง ก็ คื อ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์ให้โลกมีแ ต่ สิ่ ง ที่ ดี ง า ม ม อ ง โ ล ก แ ล ะ ค น ใ น แ ง่ ดี ใ จ ก ว้ า ง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอื่นไม่คิดว่าตนเองฉลาด ห รื อ เ ก่ ง ก ว่ า ผู้ ใ ด ไ ม่ คิ ด ว่ า ต น เ อ ง ดี ก ว่ า ค น อื่ น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คนมีความรู้มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดี คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน ------------------------------------ 3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ 1. งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอนค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณ ะที่ดาเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลาที่กาหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา
  5. 5. 2. ง า น ค รู น อ ก เ ห นื อ ไ ป จ า ก ก า ร ส อ น ครูต้องให้เวลาแก่งานด้าน ต่าง ๆ เช่น งาน ธุระการ งานบริห าร บริการและงานที่จะทาให้สถาบันก้าวหน้า 3. งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะนาสั่งสอนศิษย์ เมื่ อ ศิ ษ ย์ ต้ อ งก าร ค า แ น ะ น า ห รื อ ต้ อ งก าร ค วา มช่ วย เห ลื อ ไม่ว่าในเวลาทางานหรือนอกเวลาทางาน ครูควรมีเวลาให้ศิษย์ ---------------------------------------- 4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิ มพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คนในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจาเป็นที่ต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อ า ร ม ณ์ สั ง ค ม ค รู จึ ง ค ว ร ส า ร ว ม ก า ย ว า จ า ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอก ห้ อ งเรี ย น ก าร ที่ จ ะ ท าใ ห้ ต น เอ ง เป็ น ค น ที่ เต็ ม บ ริ บู ร ณ์ ไ ด้ คน ผู้นั้นควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดาเนินชีวิตที่ดี ปฏิบัติการถูกต้อง ห มั่ น คิ ด พิ จ า ร ณ า ต น เ อ ง เพื่อหาทางแก้ไข้ปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ ---------------------------------------- 5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่ อ วิ ช า ก า ร เพื่ อ ศิ ษ ย์ ค รู ต้ อ ง อุ ทิ ศ ต น อ ย่ า ง เต็ ม ที่ ท างาน อ ย่างไ ม่คิ ด อ อม แ ร ง เพื่ อ ผ ลงาน ที่ ส มบู ร ณ์ นั้ น ก็ คื อ ก า ร ปั้ น ศิ ษ ย์ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ง ด ง า ม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ครูที่มีห ลักยึดไป ค รบเต็ม 5 ป ระการนี้ ย่อมเป็น ค รูที่มีค รุธรร ม ที่ พ ร้ อ ม จ ะ เป็ น ผู้ ชี้ ท า ง แ ห่ ง ปั ญ ญ า ชี้ ท า ง แ ห่ ง ชี วิ ต แ ล ะ ชี้ ท า ง แ ห่ ง สั ง ค ม ใ น อ น า ค ต ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ดังนั้นครูควรสร้างอุดมการณ์ครู เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู >>>>>>>>>>>>>>>> • หลักสิบประการของความเป็นครูดี 1. มุ่งมั่นวิชาการ
  6. 6. ค รู มี บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ใ น ก า ร เ ส า ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ เพื่อนาไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จาเป็นสาหรับครู คือ 1. ศาสตร์ที่จะสอน ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้ อ ค้ น พ บ ที่ ข ย า ย ค ว า ม รู้ อ อ ก ไ ป อ ย่ า ง ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุก ารณ์ 2. ศาสตร์การสอน แม้ค รูจะมีความรู้ดีใน ศาสตร์สาขาที่ชานาญ แต่ความรู้เห ล่านั้น จ ะ ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ วิ ช า ชี พ ค รู แ ม้ แ ต่ น้ อ ย หากค รูยังข าด ค วามรู้เรื่องข องก ารถ่ายท อด วิชาก าร เห ล่านั้น ค รู จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ติ ด ต า ม ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ให้ทันต่อการก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบาย หรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ 3. ศาสตร์การพัฒนาคน โดยที่อาชีพครู เป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้ ส ร้ า ง จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ อ า ใ จ ใ ส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการดารงค์ตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา ------------------------- 2. รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน ส น ใ จ ที่ จ ะ พั ฒ น า ก า ร ส อ น ใ ห้ น่ า ส น ใ จ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง วิ ธี ก า ร ส อ น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรี ย น ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ รู้ จั ก วิ ธี เ รี ย น เรียนด้วยความสุขและรับรู้สาระในศาสตร์ที่ครูสอน ----------------------------- 3. อาทรศิษย์ ค รู ต้ อ ง เม ต ต า รั ก เข้ า ใ จ แ ล ะ เอ า ใ จ ใ ส่ ดู แ ล ลู ก ศิ ษ ย์ ห่วงใยว่าจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ ลูก ศิ ษ ย์ ป ร ะ ส บ ใ ห้ เกี ย ร ติ แล ะ ย อม รับ ใ น ค วาม แ ต ก ต่า ง
  7. 7. ไ ม่ ดู ถู ก ห รื อ เ ยี ย บ ย้ า ลู ก ศิ ษ ย์ ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียนและชีวิต ---------------------------- 4. คิดดี ครูต้องมีค วามคิด ที่ดี ค วามคิด ที่เป็น บ วก ต่อศิษย์ ต่อก ารสอน ต่ อวิ ช าชี พ ต่ อ ส ถ าบั น แ ล ะ ต่ อ เพื่ อ น ร่ วม งาน คิ ด ใ น สิ่ งที่ ดี และให้คิดอยู่เสมอว่า อาชีพครูเป็นอาชีพ ที่มีคุณ ค่าที่สุด เป็นต้น ความคิดที่เป็นบวกจะช่วยให้ครูทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ---------------------------- 5. มีคุณธรรม ความมีคุณธรรมของครูมีความจาเป็นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่สาคัญ ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ด้ า น ก า ร ส อ น ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ความต้องการให้ลูก ศิษย์ป ระสบ ผลสาเร็จ ครูต้องมีความอดท น ระงับอารมณ์ได้ดี ไม่ทาร้ายคน เสียสละ มีความอายที่จะกระทาผิด แ ล ะ มี ห ลั ก ศ า ส น า ยึ ด มั่ น มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีและ วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ---------------------------- 6. ชี้นาสังคม ค รูต้ อ งช่ ว ย ชี้ น าสั ง ค ม น า ใ น สิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ท า ต น เป็ น ตั ว อ ย่ า ง เช่ น เรื่ อ ง ข อ ง ข ย ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ช่ ว ย ชุ ม ช น ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ พื่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม และการช่วยนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงาม ------------------------------ 7. อบรมจิตใจ การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรม ตั ก เตื อ น สั่ งส อ น ใ ห้ ศิ ษ ย์ ป ร ะ พ ฤ ติ ดี ด า ร ง อ ยู่ ใ น ศี ล ธร ร ม ห น้ าที่ ข อ งค รูจึงไ ม่ใ ช่เป็น เรื่องข องก าร สอน ห นั งสือเท่านั้ น แต่จะต้องอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ ---------------------------- 8. ใฝ่ความก้าวหน้า
  8. 8. ก าร ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ งอ ยู่ กั บ ที่ รั ก ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ เท ศ ก้ าว ห น้ า เผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชนไม่หยุดยั้งครูจะต้องทาให้ชีวิตของ ค รูก้ าวต่อไ ป เพื่ อที่จ ะ ท าป ระ โยช น์ใ ห้แก่ต น เอง ศิษ ย์ สังค ม และประเทศชาติ ------------------------------- 9. วาจางาม คาพูดเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างประสบ ความสาเร็จคาพูดที่ดีย่อมทาให้ผู้เรียนเกิดกาลังใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกันข้าม คาพูดไม่ดี ย่อมทาให้ผู้ฟังเกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ แ ล ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ท้ อ ถ อ ย ไ ม่ อ ย า ก เ รี ย น ค รู จึ ง ต้ อ ง ฝึ ก ก า ร พู ด ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก า ล เ ท ศ ะ ฝึกการพูดเพื่อจูงใจและส่งเสริมทาให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรร มไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง ---------------------------------- 10. รักความเป็นไทย สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ สาคัญของประเทศชาติ ดังนั้น ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ศิษย์เป็นผู้ธารงรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้โดยเฉพาะในยุคโลกา ภิวัตน์ ค วามมีเอกลักษณ์เฉ พาะตนจ าเป็นต้องธารงไว้ให้มั่นค ง แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล จนทาให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รั บ รู้ แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด วั ฒ น ธ ร ร ม ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ไ ด้ ก็ ต า ม แต่ ลั ก ษ ณ์ เฉ พ าะ ข อ งค น ใ น ช าติ เช่ น เรื่อ งข อ งค วา มเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ควรช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธารงไว้ เพื่อทาให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

×