Publicidad
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
Publicidad
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
Publicidad
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07
Próximo SlideShare
pdf_20230306_170618_0000.pdfpdf_20230306_170618_0000.pdf
Cargando en ... 3
1 de 13
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

TEMBANG MACAPAT FERDIAN RIZKY RAMADIANSYAH / XI MIPA 5 / 07

 1. Tembang Macapat Nama : Ferdian rizky Ramadiansyah kelas : XI MIPA 5 NO ABSEN : 7 SEKOLAH :SMAN 1 PASURUAN
 2. Daftar Isi Filosofi Tembang Macapat .......................... 1 Ancase Tembang Macapat ......................... 2 Pangerten guru gatra, guru wilangan, guru lagu ............................................................. 6 Tabel guru gatra, guru wilangan, guru lagu .............................................................. 7 Unsur kebahasaan tembang macapat lan tuladhane ............................................... 8
 3. Tembang Macapat inggih menika salah satunggaling tembang ingkang taksih dipunlestantunaken dening tiyang Jawi. Tembang macapat ana sewelas, sing saben-saben nduweni ciri lan ciri sing beda-beda, nduweni watak dhewe-dhewe, lan nduweni paugeran panulisan khusus kanggo nggawe. Pranatan tartamtu iki lumrahe diarani weton ( guru / standar ). Ing tembang macapat ana 3 ( guru / standar ) yaiku guru gatra ( cacahing gatra ), guru wilangan ( cacahing gatra saben gatra ), lan guru swara ( tibane suata vokal ing saben gatra / dhong-dhing ). Tembang Macapat, macapat utawi maca papat papat ngajarake ajaran budi pekerti. Kekawen bersifat mantra, nduweni pesan norma-norma kehidupan. Macapat berasal saka 9 wali ( wali songo ) Ing perkembangane, tembang macapat ngalami penafsiran kang beda. Sanajan ana macem-macem interpretasi macapat, aturan baku tetep padha. Guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu kabeh isih padha nggunakake standar. Tembang macapat diyakini dening akeh wong Jawa minangka kumpulan tembang kang nduweni teges proses uripe manungsa, proses kang diparingake Gusti Allah, nganti manungsa bali marang Gusti Allah. Ciri-ciri manungsa wiwit lair nganti mati digambarake kanthi runtut ing 11 tembang macapat Filosofi Tembang Macapat 1
 4. 1. Isine pitutur kang diandharake kanthi wicaksana. Tembang macapat ngandhut piweling supaya ing jaman biyen wong tuwa nggunakake tembang macapat kanggo pitutur marang bocah-bocah ancase tembang macapat 2. Tembang macapat wiwit wiwitan ana ing abad XVI Masehi nganti saiki digunakake ing panguripan sosial, kalebu minangka hiburan, estetika, lan pendidikan 3. Ana uga kang nggunakake pagelaran tradisional, piranti korespondensi, mantra kanggo ngusir bala, upacara temu temanten adat Jawa, upacara kegiyatan Pangestu lan filosofi siklus kahuripan. 2
 5. 2.Mijil 1. Maskumambang Maskumambang dadi pertandha dimulaine kahuripan manungsa ing alam donya. Maskumambang iki menehi gambaran ngenani alam ruh ( ing njero rahim ). Mijil yaiku rawuhe donya iki kang digambarake dening panembangan macapat yaiku panembangan mijil kang artine padha karo wegel yaiku metu saka weteng ( rahim / janin ) ibu, kelahiran jabang bayi. 4. Kinanthi Kinanthi yaiku masa ing ngendi pawongan anak lagi dibimbing lan diarahke dening wong tuwane supaya oleh dadi pribadi sing luwih apik kang mengarepe. Kanthi artine tuntunan. 3. Sinom Sinom asale saka tembung enom, masa enom iki digunakake kanggo nuntut ilmu, fase belajar, lan penggambaran pengolahan pikiran. 3
 6. 5. Asmaradana Asmaradana nggambarake asmara ing kahuripan manungsa. Masa iki diwiwiti wektu manungsa wiwit ana ketertarikan karo lawan jenis. 6. Gambuh Gambuh oleh ditegesi jumbuh yaitu cocok utawa sepaham, nggambarake babak anyar ing njero kahuripan manungsa. Masa pernikahan ( komitmen pernikahan ) 7. Dhandanggula Dhandanggula nggambarake proses remen duka jero omah-omah kang kudu dilewati bareng-bareng wiwit mapan jroning omah- omah lan oleh nyukupi kebutuhan urip sakaluwarga lan kacukupan sandang, pangan, lan papan. 8. Durma Durma asale saka tembung derma kang artine memberi rezeki marang wong liya. Ing sajrone ana manungsa sing wani ngadepi masalah, kebaikan tingkah laku, lan nduweni sifat welas asih. 4
 7. 9. Pangkur Pangkur asale saka tembung mungkur ( mundur / mungkur ) fase lanjut usia, manungsa wiwit mundur saka nafsu duniawi lan wiwit mikirake kahuripan sawise pralaya mengko. Prihatin dalam perihal lan berserah diri ing Gusti Allah. 10. Megatruh Megatruh yaiku panembahan macapat kang nganggambarake manungsa wektu sakaratul maut. Megatruh saka tembang megat ruh, lan nduweni sifat prihatin sedih kecewa putus asa. 11. Pocung Pocung nggambarake awak kang wis ditinggalake dening ruh banjur disucikan sadurunge dibalekake menyang lemah. Peristirahatan jasad manungsa. 5
 8. P A N G E R T E N G U R U G A T R A , G U R U W I L A N G A N L A N G U R U L A G U Guru Gatra Guru wilangan Guru lagu Cacahing gatra / larik / baris ing saben pada Cacahing wanda ing saben gatra Tibaning swara / dhong-dhinge swara ing pungkasaning gatra 6
 9. T A B E L G U R U G A T R A , G U R U W I L A N G A N , G U R U L A G U 7
 10. Tembung Kawi U N S U R K E B A H A S A A N T E M B A N G M A C A P A T 1 2 3 4 5 dasanama Tembung GArba sandi asma sandi karsa 8
 11. Tembung kawi yaiku tetembungan kang cak-cakane winates ana ing basa endah,umpamane kanggo ing kesenian wayang,kethoprak,lan acara liyane kang gegayutan karo adat kejawen. T E M B U N G K A W I D A S A N A M A Tembung pirang- pirang kang duwe teges siji utawa padha. T E M B U N G G A R B A Tembung garba yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi nyuda cacahing wandane, lumrahe tinemu ing tembang, minangka kanggo njumbuhake guru wilangan. 9
 12. Ukara sandi asma dumadi saka rong tembung, yaiku "sandi" lan "asma". Sandi tegese wadi (rahasia), ora katon. Dene asma tegese jeneng. Sandi asma tegese jeneng samaran, jeneng sing ora katon, utawa jeneng sing didhelikake-jeneng samaran. Sejatine jeneng mau wis jangkep, nanging jeneng mau dipedhot- pedhot, ora langsung bisa ditemtokake. Biasane sandi asma iki dumunung ing reripta/karya sastra awujud tembang utawa ing geguritan. SANDI ASMA Tuladha : Eling-eling sira manungsa Larangan lan perintah agama Lila kabeh kudu dilakoni Amarga iku wasiate Gusti Yuwana ngaurip ing donya Uga mbesuk mokal mlebet suarga Ning donya tansah rekasa Ing akhirat bakale mulya Ayo sedulur padha tobato Sholat ngaji lakonana Tumindak ala ndang ditinggalna Ucap pangapura marang Gusti kang Kuasa Tobat kanti temenan lahir lan batin Ing dongane mugi Gusti tansah ngijabahi 10
 13. Dimen lebdeng kawruh Ing pakaryan mrih trengginas Nalar mulur rinengga ambeg berbudi Anjrah mring para siswa Pepinginan kang samya kae Esthining tyas maujud Naning mulya Dina dina kepungkur Iku dadi landhasaneki Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyrambahi Nuwsantara Ukara kang diwedharake kang satemene kang dipilah- pilah adhapur huruf. Sandi iki digawe medharake cipta, gagasan, utawa kekarepan. SANDI KARSA Tuladha : 11
Publicidad