23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf
Próximo SlideShare
Tembang Macapat.pdfTembang Macapat.pdf
Cargando en ... 3
1 de 12

Más contenido relacionado

23_Mukhammad Aldi Pratama_XI MIPA 2.pdf

 1. Tembang Macapat Mukhammad Aldi Pratama XI MIPA 2 23 Serune Sinau Tembang Macapat
 2. Daftar Isi : 1. Pangerten Tembang macapat........................................................1 2. Ancase Tembang Macapat...............................................................2 3. Jenis-Jenise Tembang Macapat...................................................3 4. Pangerten Guru Gatra............................................................................6 5. Pangerten Guru Wilangan..................................................................6 6. Pangerten Guru lagu..............................................................................6 7. Unsur Kebahasaan Tembang Macapat...................................7
 3. Tembang macapat yaiku tembang utawa geguritan tradhisional Jawa. Saben bait macapat nduweni baris ukara sing diarani gatra, lan saben gatra nduweni jumlah gatra (guru wilangan), lan dipungkasi swaraning wirama pungkasan diarani guru lagu. 1 Pangerten :
 4. Umume macapat diarteke dadi maca papat-papat, sing maksude smaca sak ukarandadu petang suku kata. Nanging iku kudu siji-sijine arti saka macapat. Masyarakat jawa mangerteni macapat dadekake "kawaruh" utawa ilmu filosofi jawa lan ngandung arti sing ngeno ing arti. 2 Ancase Tembang Macapat :
 5. Jenise Tembang Macapat : 1. Maskumambang Maskumambang minangka pratandha wiwit uripe manungsa ing dunya. Tembang Maskumambang iki menehi gambaran babagan jabang bayi ing kadhutan ibu nalika isih mbobot. Kathah tegesipun Maskumambang piyambak ingkang tegesipun Maskumambang (emas kumambang) 2. Mijil Mijil yaiku anane ing jagad iki kang digambarake dening tembang macapat yaiku tembang mijil kang padha tegese karo wijil yaiku metu saka wetenge ibu. 3 3. Sinom Sinom asale saka tembung enom kang tegese mudha, mudha digunakake kanggo sinau, kekancan lan golek jati diri.
 6. 4. Kinanti Sajrone filosofi tembang kinanthi, yaiku wektu nalika bocah dituntun dening wong tuwone supaya iso dadi pribadi sing luwih apik. 5. Asmaradana Asmarandana nggambarake geger asmara ing panguripane manungsa. Periode iki diwiwiti nalika manungsa wiwit nduweni minat marang lawan jenis nalika isih remaja. 4 6. Gambuh Gambuh saget dipuntegesi jumbuh ingkang utawi sarujuk, ngandharaken bab enggal yesangipun manungsa, inggih menika jaman bebiayan manungsa. 7.Dhadanggula Dhandhanggula ngandharake proses pasang surut ing kang kudu dilalui berbarengan wiwit mapan ing kulawarga lan bisa nyukupi kebutuhan kaluwarga
 7. 8. Durma Durma asale saka tembung derma kang ateges menehi rejeki marang wong liyane. Nalika kabeh kebutuhan wis rampung lan ora ana kekurangan. 9. Pangkur Pangkur asale saka tembung mungkur (mundur/mungkur), manungsa wiwit undur saka pepinginan kedayanlan wiwit mikir babagan urip 5 10. Megatruh Megatruh yaiku tembang macapat kang nggambarake manungsa kang lagi nemahi pati. Magat tegese pisah, ruh tegese urip. Pisah antarane awak lan nyawa lan bali menyang asale. 11. Pocung Pocung, raga kang ditinggal roh mau banjur diresiki sadurunge dibalekake ing lemah. Banjir diadusi lan dibungkus nganggo kain kafan sing diarani pocong.
 8. Pangerten Guru Gatra, Guru Wilangan, lan Guru Lagu Guru Gatra Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing gatra saben larik ing tembang macapat 6 Guru Lagu Guru lagu yaiku dawane gatra kang pola ganti vokal ing gatra pungkasan tembang utawa kakawin. Guru gatra ing basa Jawa macapat yaiku cacahing larik utawa larik ing sak bait.
 9. Tembung garba yaiku tembung loro sing digandheng dadi siji sarana kanggo nyuda cacahe wanda,Kanggonyocogake cacahe wanda ing sajroning tembang, lan kanggo ngringkes tembung ing sajroning ukara. Tuladha: • Maharsi saka tembung maha + resi • Jalwestri saka tembung jalu + estri • Papeki saka tembung papa + iki Tembung garba kaperang dadi 3, yaiku: 1.Tembung loro utawa luwih menawa digarba banjur muncul aksara "y". 2. Tembung loro utawa luwih menawa digarba banjur muncul aksara "w". 3.Tembung loro utawa luwih sing kagarbanganggo tembung maha, ananging tembung maha kasebut mung muni "mah" Unsur Kebahasaan Tembang Macapat 7 1. Tembung Garba
 10. Tembung kawi yaiku tembung -tembung kangasale saka basa Jawa Tengahan, utawa Jawa Kuna. Tembung kawi rinaket banget karo basa rinengga jalaran tembung kawi akeh digunakake ing basa rinengga. Basa rinengga yaiku basa kang digunakake kanggo nggambarake kaendahan lan kawibawan. Tuladha: • Sira= kowe • Samirana angin • Ratri= dalu 8 2. Tembung Kawi 3. Dasanama Dasanama yaiku wong siji duwe jeneng nganti sepuluh, malah kadhang luwih, kang padha tegese utawa meh padha tegese. Tuladha : • Sira • Rina = kowe, sampeyan, panjenengan =rinten, siyang, awan • Sudra = papa, mlarat, sengsara, kere • Misuwur = kawentar, kaloka, kondhang, kasub, komuk, kajanapriya, Isp • Anak =suta, sunu, siwi, tanaya, weka, atmaja, Isp.
 11. Sandi asma yaiku jeneng kang sinamun ana ing tembang macapat, lumrahe wujud jeneng asli pengarage utawa panciptane tembang. Tuladha: Rarasing kang sekar sarkara mrik, den aksama dening sudyarsa, ngawikan wengkuning reh beraweng para ratu, ilanga kang sesengker sarik, rongas westhining angga, gagating tyot antuk, wartaning kang para toma, sinung tengran sembah trus sukaning budi, tataning kang carita Wanda - wanda wiwitan saben gatrane tembang ing dhuwur yen digathukake saka wiwitan nganti pungkasan mujudake asmane pujangga kang nganggit tembang mou, yaiku Raden Ngabei Ranggawarsita. 9 4. Sandi Asma
 12. Sandi Karsa yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. Ana uga wong kang ngarani sandi karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake cipta. gagasan, rasa-pangrasa, utawa kekarepan). Tuladha: Dimen lebdeng kawruh ing pakaryan mrih trengginas alar mulur rinengga ambeg berbudi anjrah mring para siswa Pepinginan kang samya koe Esthining tyas maujud Naning mulya Dina dina kepungkur ku dadi landhasoneld Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyrambahi Nuwsantara Sandi Karsoe: Dina Pendidikan 10 5. Sandi Karsa