Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549

 • Inicia sesión para ver los comentarios

พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549

 1. 1. ~ 1 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 *********************************** (1) พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 บังคับใชวันที่ ก. 16 พฤศจิกายน 2542 ข. 17 พฤษภาคม 2542 ง. 19 พฤษภาคม 2542 ค. 18 พฤศจิกายน 2542 (2) พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บังคับใชวันที่ ก. 9 มกราคม 2549 ข. 9 มกราคม 2550 ค. 19 มกราคม 2550 ง. 18 พฤษภาคม 2542 (3) คณะกรรมการตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ 2542 หมายความวา ก. คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ข. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ค. กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ง. กรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (4) ใครไมไดเปนผูรักษาการตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ 2542 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (5) คณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทั้งหมดกี่คน ก. 24 คน ข. 30 คน ค. 36 คน ข. 42 คน (6) ใครเปนประธานคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่ไดรับมอบหมาย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ง. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (7) ผูใดไมไดเปนคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก. ปลัดการทรวงพาณิชย ข. ปลัดกระทรวงการคลัง ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (8) ผูแทนคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจาก ผูบริหารองคการบริหาร สวนตาบลจานวนกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 5 คน ง. ขึ้นอยูกับจํานวน อบต.ทั่วประเทศ
 2. 2. ~ 2 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (9) ผูแทนคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจาก ผูบริหารองคการบริหาร สวนจังหวัดจานวนกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 5 คน ง. ขึ้นอยูกับจํานวน อบต. ทั่วประเทศ (10) ใครเปนผูกาหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก. นายกรัฐมนตรี ข. คณะกรรมการ ก.พ. ค.ปลัดการทรวงมหาดไทย ง. ก.พ.ร. (11) ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจานวนกี่คน ก. 8 คน ข. 10 คน ค. 12 คน ง. 14 คน (12) ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ค. หัวหนา สกถ. ง. บุคคลซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง (13)ใครเปนประธานคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นคนปจจุบัน (2553) ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ค. นายกรณ์ จาติกวณิช ค. นายสาธิตย์ วงศ์หนองเตย (14)บุคคลใดสามารถเปนผูทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได ก. อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ข. ผูที่มีตําแหนงทางการเมือง ข. ผูที่เปนขาราชการ ง. บุคคลที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป (15) ผูทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีอายุไมต่ากวากี่ป ก. 30 ป ข. 35 ป ง. 45 ป ค. 40 ป (16)ผูทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวาระในการดารงตา แหนง คราวละกี่ป ก. 4 ป วาระเดียว ข. 4 ปแตไมเกิน 2 วาระ ค. 6 ป วาระเดียว ง. 3 ป วาระเดียว (17) ผูทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจาก ก. การเลือกตั้ง ข. การแตงตั้ง ค. การสรรหา ง. การคัดเลือก (18) ขอใดไมใชอานาจหนาที่ของคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก. จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ข. ปรับปรุงสัดสวนภาษีอากรและรายได
 3. 3. ~ 3 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ ค. กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจ ง. กําหนดคุณสมบัติในการแตงตั้งขาราชการ (19) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ ยกเว้น ก. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ข. การขนส่งและวิศกรรม ค. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ง. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (20) สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นสังกัดหนวยงานใด ก. สํานักนายกรัฐมนตรี ข. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (21) ขอใดเปนอานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล พัทยา และ อบต ก. จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใจจังหวัด ข. ปรับปรุงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย ค. ประสานความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ อปท.อื่น ง. แบงสรรเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น (22) ขอใดเปนอานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ก. การจัดตั้งแลดูแลตลาดกลาง ข. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ ค. การสาธารณูปโภค ง. การควบคุมอาคาร (23) เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อไดรับจัดสรรแลวรอยละเทาใด ก. รอยละ 20 ข. รอยละ 30 ค. รอยละ 40 ง. รอยละ 50 (24) เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายไดออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไมเกินรอยละเทาใด ก. รอยละ 20 ข. รอยละ 30 ค. รอยละ 40 ง. รอยละ 50 (25) เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายไดจากคาภาคหลวงแร เมื่อหักสงแลวไดรับไมเกินรอยละเทาใด ก. รอยละ 20 ข. รอยละ 30 ค. รอยละ 40 ง. รอยละ 50 (26) เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายไดจากคาภาคหลวงปโตรเลียมอบต. หรือ เทศบาล ที่อยูในพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับจัดสรร ร้อยละเทาใด ก. รอยละ 10 ข. รอยละ 15 ค. รอยละ 20 ง. รอยละ 30 (27) องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไมเกินรอยละเทาใด ก. รอยละ 20 ข. รอยละ 30 ค. รอยละ 35 ง. รอยละ 40
 4. 4. ~ 4 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (28)องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดจากคาภาคหลวงปโตรเลียม โดยไดรับจัดสรรแลวไมเกินรอยละ เทาใด ก. รอยละ 10 ข. รอยละ 15 ค. รอยละ 20 ง. รอยละ 30 (29) กรุงเทพมหานคร อาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีบารุงกรุงเทพมหานครจากน้ามันไมเกินเทาใด ก. รอยละ 10 ข. ลิตรละ 10 สตางค ค. กิโลกรัมละ 10 สตางค ง. 10 บาท (30) กรุงเทพมหานคร อาจออกขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราไมเกินรอยละเทาใด ก. รอยละ 10 ข. รอยละ 20 ค. รอยละ 30 ง. รอยละ 40 (31) รายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขอใดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก. รายไดจากการจําหนายพันธบัตร ข. เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน ค. รายไดจากสาธารณูปโภค ง. คาบริการ (32) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินถายโอนภารกิจที่เปนการซ้าซอนภายในกี่ป ก. ภายใน 4 ป ข. ภายใน 5 ป ค. ภายใน 6 ป ง. ภายใน 10 ป (33)การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามอะไร ก. ความจําเป็น ข. ความจําเป็น และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. ตามความเหมาะสม ง. ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (34) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น ให้ดาเนินการให้เสร็จ ก. ภายใน 4 ป ข. ภายใน 5 ป ค. ภายใน 6 ป ง. ภายหลังที่ไดมีการจัดตั้ง สกถ. (35) การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริหารสาธารณะตองดาเนินการใหแลวเสร็จภายในกี่ป ก. ภายใน 4 ป ข. ภายใน 5 ป ค. ภายใน 6 ป ง. ภายใน 10 ป (36) การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริหารสาธารณะตองพิจารณาจากอะไรบาง ก. รายได ข. บุคลากร ค. จํานวนประชากร ง. ถูกทุกขอ
 5. 5. ~ 5 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (37) ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ 2542 ในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2544 ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวาเทาใด ก. รอยละ 10 ข. รอยละ 20 ค. รอยละ 25 ง. รอยละ 35 (38) ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ 2542 ในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2549 ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวาเทาใด ก. รอยละ 10 ข. รอยละ 20 ค. รอยละ 25 ง. รอยละ 35 (39) ใหทบทวนการกาหนดอานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดของ อปท. ทุกระยะเวลากี่ป ก. 3 ป ข. 1 ป ค. 4 ป ง. 5 ป (40) ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ (ฉบับที่ 2) 2549 กาหนดวาตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวาเทาใด ก. รอยละ 15 ข. รอยละ 20 ค. รอยละ 25 ง. รอยละ 35 (41) ตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ (ฉบับที่ 2) 2549 มีจุดมุงหมายที่จะใหองคกร ปกครองสวน ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวาเทาใด ก. รอยละ 15 ข. รอยละ 20 ค. รอยละ 35 ง. รอยละ 40 (42) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าอะไร ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตําบล ค.เมืองพัทยา ง.ถูกทุกข้อ (43) ข้อใดไม่ได้เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพ.ร.บ.นี้ ก. มีสัญชาติไทย ข. เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ค. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ง. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (44) การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเท่าใด มาประชุมจึงเป็นองค์ประชุม ก. ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ข. ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ง. ไม่มีข้อใดถูก (45) ข้อใดไม่อาจมีรายได้ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล ก. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ข. ภาษีป้าย
 6. 6. ~ 6 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ ค. ภาษีศุลากร ง.อากรฆ่าสัตว์ (46) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การส่วนตาบลอาจมีรายได้จากภาษี ในกรณีรายได้จากภาษีสรรพสามิตตาม กฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใดของอัตราภาษีที่กรมสรรพาสามิตจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน อัตราไม่เกินร้อยละเท่าใดของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ก. ร้อยละ 15 ข. ร้อยละ 20 ค. ร้อยละ 25 ง. ร้อยละ 30 เฉลย โดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1) ตอบ ข้อ ค. 18 พฤศจิกายน 2542 ตามมาตรา 2 (ใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (*รก.2552/114ก/48 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542) (2) ตอบ ข้อ ข. 9 มกราคม 2550 ตามมาตรา 2 ตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (ใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 2 ก วันที่ 8 มกราคม 2550) (3) ตอบ ข้อ ข. คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 6 ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (4) ตอบ ข้อ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.นี้) ตามมาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษา ราชการตามพระราชบัญญัตินี้
 7. 7. ~ 7 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (5) ตอบ ข้อ ค. 36 คน ตามมาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”ประกอบด้วย โดยตําแหน่ง จํานวน 12 คน 1. (1 นายก) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก ที่ได้รับมอบหมาย (เป็นประธาน) 2. (2 รมต.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 3. (4 ปลัด) ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข 4. (3 เลขา) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการ ก.พ., เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สภาพัฒฯ) 5. (1 ผอ.) ผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณ 6. (1อธิบดี) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เดิมเป็น*อธิบดีกรมการปกครอง เปลี่ยนตอนแยก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน ซึ่งคัดเลือกกันเอง (มาจากผู้บริหาร) - อบจ. 2 คน - เทศบาล 3 คน - อบต. 5 คน - กทม.รวมกับเมืองพัทยาหรือผู้บริหารอปท.ที่จัดตั้งขึ้น รวมกัน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน มาจากการสรรหา ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน 1. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 2. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 4. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ด้านสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 6. ด้านกฎหมายหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กําหนด (6) ตอบ ข้อ ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรา 6 (1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน (7) ตอบ ข้อ ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ)
 8. 8. ~ 8 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ ตามมาตรา 6 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข (8) ตอบ ข้อ ค. 5 คน ตามมาตรา 6 (3) - อบต. 5 คน (9) ตอบ ข้อ ก. 2 คน ตามมาตรา 6 (3) - อบจ. 2 คน (10) ตอบ ข้อ ก. นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 (3) ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่นายกรัฐมนตรี (11) ตอบ ข้อ ค. 12 คน ตามมาตรา 6 (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน (12) ตอบ ข้อ ค. หัวหน้า สกถ. ตามมาตรา 6 ให้หัวน้าหน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น เลขานุการคณะกรรมการ (13) ตอบ ข้อ ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชิวะ นายกรัฐมนตรี (***ข้อสอบจังหวัดอํานาจเจริญ****) (14) ตอบ ข้อ ก. อาจารย์ผู้สอนในสภาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ตามมาตรา 7 (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เว้น แต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (15) ตอบ ข้อ ข. 35 ปี ตามมาตรา 7 (2) อายุไม่ต่ํากว่า สามสิบห้าปีบริบูรณ์ (16) ตอบ ข้อ ข. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ ตามมาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจจะได้สรรหาเป็นกรรมการอีกได้ ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 9. 9. ~ 9 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (17) ตอบ ข้อ ค. สรรหา ตามมาตรา 6 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน มาจากการสรรหา ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ด้าน 1. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 2. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 4. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ด้านสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 6. ด้านกฎหมายหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กําหนด (18) ตอบ ข้อ ง. กําหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ (ไม่มีอํานาจเรื่องนี้) ตามมาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา (2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง (3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสําคัญ (4) กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4) (6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องขอ อนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน และการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสําคัญ (7) เสนอแนะมาตรด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. 10. ~ 10 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่ จําเป็นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี (9) เร่งรัดให้การตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเป็นเพื่อ ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง (11)พิจารณาหลักเกณฑ์การสจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจําเป็น (12)เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น (13)เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14)เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง (15)ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (16)ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ (19) ตอบ ข้อ ง. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธาณูปโภคและก่อสร้างอื่นๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของผู้ด้อยโอกาส (12)การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13)การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 11. 11. ~ 11 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (14)การส่งเสริมกีฬา (15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18)การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย (19)การสาธาณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (24)การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25)การผังเมือง (26)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28)การดูแลรักษาที่สาธาณะ (29)การควบคุมอาคาร (30)การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน (31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (20) ตอบ ข้อ ข. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาตรา 15 ให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี (21) ตอบ ข้อ ข. ปรับปรุงชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (22) ตอบ ข้อ ก. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีกําหนด
 12. 12. ~ 12 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (5) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) การจัดการศึกษา (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (10)การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม (11)การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลรวม (12)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (13)การสจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา (14)การส่งเสริมการท่องเที่ยว (15)การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาก สหการ (16)การสร้างและบํารุงรักษาทางบก และทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (17)การจัดตั้ง และดูแลตลาดกลาง (18)การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (19)การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ (20)การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (21)การขนส่งมวลชนและการวิศกรรมจราจร (22)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (23)การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด (24)จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็น การสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้ง ตามคณะกรรมการประจํากําหนด (22) ตอบ ข้อ ก. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง มาตรา 17 (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (23) ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 30 มาตรา 23 (4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตามมาตรา
 13. 13. ~ 13 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็น หน้าที่ของสรรพากรที่จะจัดเก็บ (24) ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 30 มาตรา 23 (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม มาตรา 24 (4) และไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่ จะจัดเก็บ (25) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 40 มาตรา 23 (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบ (26) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 20 มาตรา 23 (13) (ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรืเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละยี่สิบ ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต (27) ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 30 มาตรา 24 (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งรวมกับอัตราตาม มาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบ ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของ กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ (28) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 20 มาตรา 24 (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา ร้อยละยี่สิบบาท ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น (29) ตอบ ข้อ ข. ลิตรละ 10 สตางค์ มาตรา 25 (4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่ คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจาการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบสตางค์ สําหรับน้ํามันและไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สําหรับก๊าซปิโตรเลียม (30) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 30 มาตรา 25 (8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพาสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย สุราตาม กฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
 14. 14. ~ 14 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพาสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็น ภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ (31) ตอบ ข้อ ก. รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร มาตรา 28 (8) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร การออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม (10) และ รายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (32) ตอบ ข้อ ก. 4 ปี มาตรา 30 (ก) ภารกิจที่เป็นการดําเนินการซ้ําซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัด ให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการให้เสร็จภายในสี่ปี (33) ตอบ ข้อ ข. ตามความจําเป็น และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 30 (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น (34) ตอบ ข้อ ก. 4 ปี มาตรา 30 (ค) ภารกิจที่เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี (35) ตอบ ข้อ ง. 10 ปี มาตรา 30 (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองถิ่นให้แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อม ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินงานตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี (36) ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ (รายได้,บุคลากร,จํานวนประชากร) มาตรา 30 (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองถิ่นให้แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อม
 15. 15. ~ 15 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินงานตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี (37) ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 20 มาตรา 30 (4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่าง เหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อ รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า ทั้งนี้ โดยการเพิ่มสัดส่วนตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย ตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย (38) ตอบ ข้อ ง. ร้อยละ 35 มาตรา 30 (4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่าง เหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อ รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า ทั้งนี้ โดยการเพิ่มสัดส่วนตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย ตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย (39) ตอบ ข้อ ค. 5 ปี มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าที่และจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้อง พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่มีกําหนดอํานาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอํานาจ เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (40) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 25
 16. 16. ~ 16 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (4) กําหนดจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจเหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้นตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย ตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (41) ตอบ ข้อ ค. ร้อยละ 35 พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (4) กําหนดจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจเหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้นตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย ตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (42) ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
 17. 17. ~ 17 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง (43) ตอบ ข้อ ก. มีสัญชาติไทย มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ (1) สัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีบริบูรณ์ (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง มาตรา 8 กรรมการตามาตรา 6 (3) พ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือพ้น จากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 9 กรรมการตามาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน (44) ตอบ ข้อ ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอกรรมการทั้งหมด มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (45) ตอบ ข้อ ค. ศุลากร มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงิน รายได้ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2) ภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 18. 18. ~ 18 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (6) ภาษีสรรพสามิต (7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (8) ภาษีการพนัน (9) ภาษีเพื่อการศึกษา (10)อากรการฆ่าสัตว์ (11)อากรรังนกอีแอ่น (12)ค่าภาคหลวงแร่ (46) ตอบ ข้อ ง. ร้อยละ 30 มาตรา 23 (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล โดย ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพาสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็น ภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ สรุปพ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 1. ฉบับแรกบังคับใช้วันที่ (มาตรา 2)..........18 พฤศจิกายน 2542 (วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พ.ย. 2542) 2. ฉบับที่ 2 บังคับใช้วันที่ (มาตรา 2)...........วันที่ 9 มกราคม 2550 (วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ม.ค. 2550) 3.ใครเป็นรับสนองพระราชโองการ (ฉบับแรก)..................นายชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรี) 4.ใครเป็นรับสนองพระราชโองการ (ฉบับที่ 2)..................พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) 5.ใครรักษาการตาม พ.ร.บนี้ (มาตรา 5).............นายกรัฐมนตรี / รมว.มหาดไทย / รมว.การคลัง หมวด 1 คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ******อ่านมาตรา 6 น่ะครับ สรุปดังนี้ ********* 6. คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน..........36 คน โดยตําแหน่ง 12 คน มาจาก - 1. นายก......................นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย (เป็นประธาน) - 2. รมต.......................รมว.มหาดไทย / รมว.การคลัง
 19. 19. ~ 19 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ - 4 ปลัด........................ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 3 เลขา........................เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการ ก.พ., เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - 1 ผ.อ.........................ผ.อ.สํานักงบประมาณ - 1 อธิบดี...........................อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน ซึ่งคัดเลือกกันเอง (มาจากผู้บริหาร) - อบจ............................ 2 คน - เทศบาล........................... 3 คน - อบต............................ 5 คน - กทม.รวมเมืองพัทยาและองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม................2 คน ***ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน กี่คน.....2 คน มาจากการ มาจากการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่นายกรัฐมนตรี กําหนด ***ผู้ทรงคุณวุฒิ อายุไม่ต่ํากว่าปี่(มาตรา 7)............ 35 ปี ***ผู้ทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี(มาตรา 9)............ 4 ปี อาจได้รับสรรหา ไม่เกิน 2 วาระ 7. สํานักงานคณะกรรรมการการกระจายอํานาจตั้งอยู่ที่ใด (มาตรา 15)..........สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 8. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้าง (คราวๆ) (มาตรา 12)..........1. จัดทําแผนกระจายอํานาจ ให้อปท. 2. ปรับปรุงส่วนภาษีอากร3. ประสานการถ่ายโอนข้าราชการฯ 4. เร่งรัดให้มีการตรา พรฏ. ,กฎ กระทรวง,ประกาศ ,ข้อบังคับระเบียบ หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 9.เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชน มี กี่ข้อ..............................31 ข้อ (หาคําตอบได้ที่ มาตรา 16 ทุกข้อ จํา (1),(12) (16),(25)(26)) เช่น (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) – (11) (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) – (15) (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) – (24) (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 20. 20. ~ 20 ~ รวมรวมและเฉลยโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2009.blogspot.com/ (27) – (31) 10.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน มี กี่ข้อ..............................24 ข้อ (หาคําตอบได้ที่ มาตรา 17 ทุกข้อ จํา (1),(2) (6),(8),(17)) เช่น (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) – (5) (6) การจัดการศึกษา (7) (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (9) – (16) (17) การจัดตั้ง และดูแลตลาดกลาง (18) – (24) หมวด 3 การจัดสรรส่วนภาษีและอากร ******อ่านมาตรา 23 น่ะครับ สรุปดังนี้ ********* 11.เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจัดเก็บรายได้เองมี 3 ประการคือ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบํารุงท้องที่ - ภาษีป้าย 12. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ................................ได้รับจัดสรร......................ไม่เกินร้อยละ..................30 13. ภาษีธุรกิจเฉพาะ .............................ออกข้อบัญญัติ..................ไม่เกินร้อยละ..................30 14. ภาษีสรรพสามิต .............................ออกข้อบัญญัติ...................ไม่เกินร้อยละ..................30 15. ค่าภาคหลวงแร่ .............................ได้รับจัดสรร........................ร้อยละ..................40 - ครอบคลุมพื้นที่ตามประธานบัตร......ร้อยละ 20 - ในจังหวัด.................................ร้อยละ 10 - จังหวัดอื่น.................................ร้อยละ 10 16. ค่าภาคหลวงปิโตเลียม ........................ได้รับจัดสรร..................ร้อยละ..................40 - ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน...........ร้อยละ 20 - ในจังหวัด.................................ร้อยละ 10 - จังหวัดอื่น.................................ร้อยละ 10 17. ใบอนุญาตขายสุรา/เล่นการพนัน .............................ออกข้อบัญญัติ..................ร้อยละ..................10 *****อ่านมาตรา 24 น่ะครับ สรุปดังนี้***********

×