Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
(ชุดที่ 1 จานวน 36 ข้อ)
โดย ปร...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
แนวข้อสอบ
ร...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
ค. ปลัดกระท...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
ก. การรายงา...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
จ. ในกรณีที...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
17. การปฏิบ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
21. ให้องค์...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
ง. ผู้ตรวจส...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
จ. การปฏิบั...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
***********...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
เฉลยแนวข้อ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 • Inicia sesión para ver los comentarios

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 1. 1. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ชุดที่ 1 จานวน 36 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs
 2. 2. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ชุดที่ 1 จํานวน 36 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ************************************ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ อาศัยอํานาจกฎหมายฉบับใด ก. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ข. พระราชบัญญัติเทศบาล ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ง. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ************************************************************* 2. ตําแหน่งใด เป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก. ผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ************************************************************* 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 บังคับเมื่อใด ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ค. ข้อ ก. และข้อ ข.ถูกต้อง ง. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือบังคับใช้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 จ. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือบังคับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ************************************************************* 4. ตําแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 3. 3. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ************************************************************* 5. ผู้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปัญหา เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ************************************************************* 6. ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เมืองพัทยา ข. องค์การบริหารส่วนตําบล ค. เทศบาล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ************************************************************* 7. ความหมายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ค. นายกเทศมนตรี ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ. นายกเมืองพัทยา ************************************************************* 8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หมายถึง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ค. ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จ. ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ************************************************************* 9. การตรวจสอบภายใน หมายถึง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 4. 4. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3 ก. การรายงานผลตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ข. การวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน ง. การบริหารด้านอื่นๆตลอดจนการตรวจสอบบัญชี จ. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ************************************************************* 10. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึงบุคคลใด ก. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ข. นักวิชาการเงินและบัญชี ค. นักวิชาการคลัง ง. หัวหน้าส่วนการคลัง จ. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ************************************************************* 11. แนวทางการตรวจสอบภายใน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เพื่อให้การปฎิบัติงานผลการตรวจสอบขององค์บริหารส่วนตําบลบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ข. ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยคลัง และปลัดเทศบาล เพื่อให้การ แก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ ค. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อมั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การ ปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย ง. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สิน ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการ บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ************************************************************* 12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ข. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ ค. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเท่านั้น
 5. 5. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4 จ. ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบ ภายในของกระทรวงการคลัง ************************************************************* 13. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อบุคคลใด ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหัด ค. ปลัดเทศบาล ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด จ. ผู้บริหารท้องถิ่น ************************************************************* 14. กรณีเทศบาล ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อใคร ก. ปลัดเทศบาล ข. ผู้อํานวยการกองคลัง ค. นายอําเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด จ. นายกเทศมนตรี ************************************************************* 15. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อ ใคร ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. หัวหน้าสํานักปลัด ค. ผู้อํานวยการกองแผน ง. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ************************************************************* 16. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อใคร ก. นายอําเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ง. หัวหน้าส่วนการคลัง จ. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล *************************************************************
 6. 6. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5 17. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ หน้าที่ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยงานใด ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงการคลัง ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง. กรมการปกครอง จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ************************************************************* 18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี ข. ผู้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัย ปัญหา เพื่อดําเนินการให้เป็นระเบียบ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ในกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ง. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น และส่งสําเนาการตรวจสอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย จ. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ************************************************************* 19. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อบุคคลใด ก. ปลัดเทศบาล ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ. ผู้บริหารท้องถิ่น ************************************************************* 20. กรณีเรื่องที่ตรวจพบเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการ ตรวจสอบต่อใคร ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายอําเภอ ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ. ผู้บริหารท้องถิ่น *************************************************************
 7. 7. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6 21. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสําเนาแผนการตรวจสอบให้ใครทราบด้วย ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายอําเภอ ง. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. กระทรวงมหาดไทย ************************************************************* 22. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน ก. กันยายนของปีงบประมาณ ข. กันยายนของปีถัดไป ค. ตุลาคมของทุกปี ง. กันยายนของทุกปี จ. มกราคมของทุกปี ************************************************************* 23. ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผน และรายงานผลต่อใคร ก. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ข. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง. หน่วยงานกํากับดูแล จ. ผู้บริหารท้องถิ่น ************************************************************* 24. ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่รับอนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ภายใน เวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกกี่เดือน ก. ทุกเดือน ข. สองเดือน ค. สามเดือน ง. สี่เดือน จ. หกเดือน ************************************************************* 25. ให้หน่วยงานรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ ของผู้ใคร ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. ผู้บริหารท้องถิ่น
 8. 8. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7 ง. ผู้ตรวจสอบภายใน จ. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ************************************************************* 26. ให้หน่วยงานรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ ของ................ในเรื่องต่างๆในเรื่องที่...............สั่งให้ปฏิบัติ ก. ผู้บริหารท้องถิ่น / ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ / ผู้บริหารท้องถิ่น ค. ผู้ตรวจสอบภายใน/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง. ผู้ตรวจสอบภายใน / หัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ จ. ผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้บริหารท้องถิ่น ************************************************************* 27. ในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ใครเสนอแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก. ผู้บริหารท้องถิ่น ข. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. หน่วยรับตรวจ ง. ผู้ตรวจสอบภายใน จ. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ************************************************************* 28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ก. อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ข. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ค. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ ง. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฎับัติงานเพื่อประโยชน์ใน การตรวจสอบ จ. เสนอแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ************************************************************* 29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ข. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายนของทุกปี ค. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
 9. 9. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8 จ. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด และคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด ************************************************************* 30. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยรับตรวจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก. สํานักปลัด ข. ส่วนการคลัง ค. ส่วนโยธา ง. อําเภอ จ. โรงจํานําในสังกัดของเทศบาล ************************************************************* 31. หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ก. อํานวยความรับสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ข. จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน ค. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งปฏิบัติ ง. ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ จ. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ************************************************************* 32. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานบุคคลใดเพื่อพิจารณาสั่งตามควรแก่กรณี ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. ผู้บริหารท้องถิ่น ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จ. ปลัดเทศบาล ************************************************************* 33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่เท่าใด ก. 27 พฤษภาคม 2545 ข. 28 พฤษภาคม 2545 ค. 29 พฤษภาคม 2545 ง. 18 มิถุนายน 2545 จ. 19 มิถุนายน 2545
 10. 10. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9 ************************************************************* 34. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อบุคคลใด ภายในเดือนใดของทุกปี และส่งสําเนาแผนตรวจสอบให้ใครทราบด้วย ก. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กันยายน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/กันยายน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล/กันยายน/นายอําเภอ ง. นายกเทศมนตรี/กันยายน/ผู้ว่าราชการจังหวัด จ. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กันยายน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ************************************************************* 35. ใครเป็น ผู้ลงนามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ก. นายโภคิน พลกุล ข. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง ค. นายประชา มาลีนนท์ ง. นายสมชาย สุนทรวัฒน์ จ. ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ************************************************************* 36. ตําแหน่งใด ที่ลงนามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ************************************************************* แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) แต่อย่าลืมไปดูระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิดไม่ว่าเป็นแนวข้อสอบอื่นๆก็ตาม เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากจะกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาทางเมล์ให้ทราบด้วย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อได้จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs
 11. 11. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10 เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ชุดที่ 1 จํานวน 36 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ ข้อ 1 ค. ข้อ 31 ง. ข้อ 2 ค. ข้อ 32 ค. ข้อ 3 จ. ข้อ 33 ข. ข้อ 4 ค. ข้อ 34 ง. ข้อ 5 ง. ข้อ 35 จ. ข้อ 6 ก. ข้อ 36 ค. ข้อ 7 จ. อ่าน ทําความ ข้อ 8 ข. เข้าใจ ทบทวน ข้อ 9 ข. สู้ๆ สู้ๆ ข้อ 10 จ. เพื่อ อนาคต ข้อ 11 ข. ทําได้กี่ข้อครับโชคดีในการสอบน่ะครับ อย่าลืมไปดูระเบียบฉบับเต็มประกอบด้วย สู้ๆๆน่ะครับ ข้อ 12 ง. ข้อ 13 จ. ข้อ 14 จ. ข้อ 15 ก. ข้อ 16 จ. ข้อ 17 ข. ข้อ 18 ข. ข้อ 19 จ. ข้อ 20 จ. ข้อ 21 ข. ข้อ 22 ง. ข้อ 23 จ. ข้อ 24 ข. ข้อ 25 ง. ข้อ 26 จ. ข้อ 27 ง. ข้อ 28 จ. ข้อ 29 จ. ข้อ 30 ง.

×