Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554

  • Inicia sesión para ver los comentarios

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554

  1. 1. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 จานวน 40 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 2. หมวด 15 รัฐธรรมนูญบัญญัติบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ระบุว่า ให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นภายในกี่วัน นับ แต่วันที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 4. ในวาระแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่าให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระกี่ปี นับแต่ วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 5. เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวารที่ 2 เสร็จสิ้น ต้องรอให้พ้นกาหนดเวลาเท่าใด รัฐสภาจึงจะ พิจารณาวารที่ 3 ต่อไป ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
  2. 2. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 6. การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระใด ที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 7. (ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จานวนเท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 8. (ญัตติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยจานวน เท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 9. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ รัฐสภาต้องพิจารณาเป็นกี่วาระ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 10. ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลในเรื่องใด ที่ไม่สามารถกระทาได้ ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
  3. 3. 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใครบ้างมีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 12. ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจดาเนินการใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 13. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ใครเป็นผู้มีอานาจเสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุง ประมวลจริยธรรมตาม มาตรา 279 ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 14. วุฒิสภามีอานาจถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งใด ออกจากตาแหน่งได้จากการมีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ ส่อไป ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
  4. 4. 15. บุคคลใดบ้าง ที่มีหน้าที่ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 16. นอกจากที่นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ยังมีบุคคลใดอีก ที่ต้องยื่นรายการฯ ดังกล่าว ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 17. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ คือองค์กรใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 18. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่งกี่ปี และกี่วาระ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 19. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
  5. 5. 20. คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งกี่ปี ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 21. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 22. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามคาแนะนาของใคร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 23. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 24. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 25. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจานวนกี่คน และมีวาระการดารงตาแหน่งกี่ปี และกี่วาระ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
  6. 6. 26. ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ พร้อมกันทั้งคณะ ต้องดาเนินการสรรภายในระยะ ภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 27. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งกี่ปี และกี่วาระ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 28. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 29. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 30. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระดารงตาแหน่งกี่ปี และกี่วาระ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
  7. 7. 31. ผู้ใดเป็นลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 32. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากตุลาการศาลฎีกาจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 33. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาล และตุลาการอื่นอีกกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 34. ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ ทรงลงพระปรมาภิไธย คือใคร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 35. ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้โดยใครบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
  8. 8. 36. ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ ทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในกี่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 37. การตราพระราชกาหนด ตราขึ้นในกรณีใดบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 38. ภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งส.ส. ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมครั้งแรก ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 39. กรณีใด ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 40. สมาชิกสภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554 โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc

×