Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Próximo SlideShare
Tembang MacapatTembang Macapat
Cargando en ... 3
1 de 13
Publicidad

Tembang Macapat

 1. Bahasa Jawa TEMBANG MACAPAT SABILLA RAHMA / 29 / XI-IPS 1 SMA NEGERI 1 PASURUAN
 2. DAFTAR ISI Halaman judul Daftar isi Pengertian Tembang Macapat Filosofil Tembang Macapat Ancase Tembang Macapat Peugerane Tembang Macapat Tabel Guru Gatra, Guru Wilangan, lan guru lagu Unsur Kebahasaan Tembang Macapat i ii 01 02 03 04 05 06 ii
 3. Tembang macapat yaiku karya sastra Jawa kang awujud tembang utawa geguritan tradhisional Jawa. Tembang kang mujudake salah sawijine karya sastra Jawa Kuna ing jaman Mataram Anyar biyasane ditulis nganggo macapat metrum, yaiku awujud prosa utawa gancaran. PANGERTEN TEMBANG MACAPAT Apa sih Tembang Macapat iku? 01
 4. MASKUMAMBANG 1. nuli kedadeane proses kelahiran menungso sing karan yaiku laire bayi nduwe jeneng menungsa lan tangisan pisane kuwi dilekatkanlah kapapat nafsu minangka nom noman seneng amarga boca bisa nyusup, mlaku. ing uga fradisi kanggo bayi umur 7 sesi amarga wis mudhun lemah FILOSOFI TEMBANG MACAPAT Tembang macapat nduwe XI jenis, tembang macapat dipercaya dening akeh wong Jawa minangka kumpulan tembang kang nduweni teges proses uripe manungsa, prosese Gusti Allah maringi roh, nganti manungsa bali marang Panjenengane. dijarwani manifesto bibit insan saka lanang sing luwih ing ajang wedok ding rahim hawa banjur kedadeane pembentukan jasad sing mengambang ding alam kandungan 2. MIJIL 3. SINOM 02
 5. Asmara jarwane demam dadine ilustrasi fase Iki ngisahna arep masa- masa kisah Amara demenan / larut ing Segaran demen asih 4. Kinanthi tuntun sing jarwa menawa awake dhewe mbutuhake tuntunan utawa ratan sing bener, supaya cita-cita awake dhewe isa terwujud 5. Asmaradana 6. Gambuh Ditegesi minangka menungso kulit menika palakrama kanthi Prasetya bibirayan LAN saling ngelengkapi kanggo mbangun rumah tangga 03
 6. 8. Durma Saben menungso cawise kudu nglakoke kebecikan tingkah payu lan menetu marang pepadha ing Urip bersosialisasi nek diluwihake elmu mula sedekah ilmu 7. Dhandanggula Minangka lorotawane lar sosial ngranbah Urip papan, pangan, lan sandhang 9. Pangkur Manungsa sing Liya uga nglembutake jiwa menungsa nganti edoh saka sifat nepsu Lan anggaran 04
 7. 10. Megatruh Fase pisahne nyawa saka Javad awake dhewe kecocole roh / menuju alam keabadean 11. Pocung Sesampingan perpisahan sangking jasa lan lajeng menungsa sing dibantus ing tahap fase ishad laganana kara loh nelika urip piturut tumindak ing donya 05
 8. ANCASE TEMBANG MACAPAT Tembang macapat ngandhut piweling supaya ing jaman biyen wong tuwa nggunakake tembang macapat kanggo pitutur marang Tembang macapat digunakake ing urip bebrayan antara Liya minangka panglipur, estetika, pendidikan pangelaran, lan tradhisional Ana uga kang nggunakake agelaran tradhisional, piranti korespondensi, tembang macapat, mantra kanggo ngusir bala, kumpul-kumpul adat Jawa kanca, upacara kegiyatan Pangestu LAN filosofisiklus urip 06
 9. PAUGERANE TEMBANG MACAPAT Pranatacara ngenani panganggone cacahing gatra ing saben gatra utawa larik diarani guru wilangan. Dene paugeran ngenani panganggone vokal pungkasan ing saben gatra utawa rangkep diarani guru lagu. Mula kanthi rinci bisa didudut kaya ing ngisor iki. 07 1. Guru Gatra, yaiku cacahing larik (larik) ing saben bait. 2. Guru lagu, yaiku swara vokal ing pungkasaning gatra saben larik (larik). 3. Guru wilangan, yaiku cacahing wanda (wanda) saben larik (larik).
 10. TABEL GURU GATRA, GURU WILANGAN, LAN GURU LAGU Tabel cacahing guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan tembang macapat adhedhasar metrum kanthi tliti ing tabel ngisor iki. 08
 11. Tembung Kawi Tembung kawi yaiku tembung – tembung kang sale saka basa Jawa Tengahan utawa Jawa Kuna. Tembung kawi menika ketan sanget amargi dhasaripun rinengga caranipun tembung kawi inggih menika basa rineng. Basa rinngga, yaiku, dhasar kang digunakake kanggo gambarake karya lan kawibawan. Tuladha : • Sira = kowe •Samirana = angin • Ratri = Dalu UNSUR KEBAHASAAN tembang Macapat 1. Tembung Kawi 2. Tembung Garba Tembung Garba Tembung garba yaiku tembung loro kang digandheng dadi siji tegese kanggo nyuda cacahe wanda, kanggo nyokokake cacahe wanda ing sajroning tembang, lan kanggo ngringkes tembung ing sajroning ukara. Tuladha : > Maharsi saka tembung maha + resi > Jalwestri saka tembung jalu + estri > Papeki saka tembung papa + iki Tembung garba karang dadi 3, yaiku: 1. Tembung loro utawa luwih menawa ing banjur garba katon aksara “y”. 2. Tembung loro utawa luwih menawa ing garba banjur katon aksara “w”. 3. Tembung loro utawa luwih sing kagarba nganggo tembung maha, ananging tembung maha diarani mung muni “mah”. 09 3. Dasanama Dasanama yaiku wong siji duwe jeng ganti sepuluh, malah rada luwih, kang padha tegese utawa meh padha tegese. Tuladha : > Sira = kowe, kowe, kowe, kowe > Rina = rinten, siyang, awan > Sudra = papa, cilaka, sengsara, sengsara > Misuwur = kawentar, kaloka, kondhang, kasub, komuk, kajanapriya, lsp. > Anak = suta, sunu, siwi, tanaya, weka, atmaja, lsp.
 12. yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. Ana uga wong kang nulis karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake hak cipta, gagasan, rasa – pangrasa, utawa kekarepan). Tuladha : 5. Sandi Karsa 10 4. Sandi Asma Sandi Asma, yaiku jeneng, kang sinamun, ana ing tembang macapat, lumrahe, wujud asline, pangripta tembang Utawa Panciptane. Tuladha : Sasangka kang nggambarake kaendhaning wengi Bangsa indonesia sing birawa Manungsa mung makhluk sing lara Ratu tanpa dhampar iku bapakku Mahameru legenda kiwa Sandi Asma : Sabilla Rahma Dimen lebdeng kawruh Ing pakaryan mrih trengginas Nalar mulur rinengga ambeg berbudi Anjrah mring para siswa Pepinginan kang samya kae Esthining tyas maujud Naning mulya Dina-dina kepungkur Iku dadi landhasaneki Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyram Nuswantara Sandi Karsa : Dina Pendidikan
 13. Penutup Matur Suwun 11
Publicidad