Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

จำนวนนับ ป.6

3.441 visualizaciones

Publicado el

แผนจำนวนนับสอนแบบง่ายๆค่ะ
ยินดีรับคำแนะนำค่ะ

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

จำนวนนับ ป.6

 1. 1. 11 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดด ตามค่าประจาหลัก เวลา 1-2 ชั่วโมง 1. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เป็นความรู้พื้นฐานในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็ม หมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน 2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี้วัด ค 1.3 ป.6/1 บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่างๆ ของจานวนนับและนาไปใช้ได้ ค 6.1 ป.4-6/4 – ป.4-6/5 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ - เมื่อกาหนดจานวนนับให้ สามารถบอกหลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจานวนนั้นได้ 3. สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการคิด - ทักษะการเชื่อมโยง 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นในการทางาน
 2. 2. 12 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก 6. กิจกรรมการเรียนรู้  วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั่วโมงที่ 1  นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จานวนนับ ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม สื่อการเรียนรู้ : เอกสารประกอบการสอน 1. ครูทบทวนความรู้เดิม โดยให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามกระตุ้น ความคิด จากนั้นครูนาอภิปรายเพื่อให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับตัวเลข จานวน และค่าประจาหลัก 2. ครูกาหนดจานวนต่างๆ 2 - 3 จานวน ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า อะไรคือจานวน อะไรคือตัวเลข และตัวเลขแต่ละตัวมีค่าเป็นอย่างไร 3. ครูติดแผนภูมิตารางบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันเติมตัวเลขลงใน ตาราง อ่านจานวน และบอกค่าของเลขโดดต่างๆ แล้วช่วยกัน เปรียบเทียบค่าของเลขโดดเดียวกัน แต่อยู่ในหลักต่างกันว่ามีค่า เท่าใด คาถามกระตุ้นความคิด  จานวนและตัวเลขเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร (ต่างกัน เพราะตัวเลขใช้เป็นสัญลักษณ์แทน จานวนต่างๆ) ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่ สื่อการเรียนรู้ : บัตรตัวเลข 1. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจานวนที่มากกว่าหกหลักบนกระดาน ให้ นักเรียนช่วยกันเติมตัวเลขลงในตาราง อ่านจานวน บอกค่าของ ตัวเลขต่างๆ และร่วมกันอภิปรายและตอบคาถามกระตุ้นการคิด 2. นักเรียนช่วยกันบอกค่าประจาหลักของหลักต่างๆ ตั้งแต่หลักหน่วย ไปถึงหลักพันล้าน แล้วพิจารณาค่าประจาหลักในแต่ละหลัก จากนั้น ให้นักเรียนสังเกตค่าประจาหลักของหลักต่างๆ คาถามกระตุ้นความคิด  เพราะเหตุใดตัวเลขแต่ละหลักจึงมีค่า ต่างกัน (เพราะตัวเลขแต่ละหลักมีค่าประจาหลัก ต่างกัน) ขั้นที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.6 1. ครูยกตัวอย่างจานวนให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา ว่าเลขโดดแต่ละ ตัวอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใด จากนั้นช่วยกันสรุปวิธีการหาค่าของ เลขโดด และค่าประจาหลักในแต่ละหลัก 2. นักเรียนทากิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง หลัก ค่าประจาหลัก และค่า ของเลขโดดตามค่าประจาหลัก ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เป็น การบ้าน แล้วนามาส่งครูในชั่วโมงถัดไป (ชั่วโมงที่ 1)
 3. 3. 13 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก ชั่วโมงที่ 2 ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.6 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-5 คน ออกมาเฉลยคาตอบของกิจกรรมฝึกฝน ทักษะที่หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : — นักเรียนจับคู่กัน แล้วร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก ว่าคืออะไร มีวิธีหาอย่างไร เช่น วิธีหาค่าของเลขโดดทาได้โดยนาเลขโดดคูณกับค่าประจาหลัก ขั้นที่ 6 ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน สื่อการเรียนรู้: แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 1. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คู่ ออกมานาเสนอผลการสรุปที่หน้าชั้นเรียน 2. นักเรียนทุกคนทากิจกรรมเรื่อง หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของ เลขโดดตามค่าประจาหลัก จากแบบฝึกหัด 3. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียนออกมาเฉลยคาตอบคนละ 1 ข้อ ครูและ นักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : — นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่านอกจากใช้ความรู้ทาแบบฝึกหัดต่างๆ แล้ว ยังสามารถนาความรู้เรื่อง หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่า ประจาหลักไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 7. การวัดและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ประเมินตามสภาพจริง) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ (ชั่วโมงที่ 2)
 4. 4. 14 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก 8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 8.1 สื่อการเรียนรู้ 1) หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.6 2) แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 3) บัตรตัวเลข 4) แผนภูมิตาราง 8.2 แหล่งการเรียนรู้ —
 5. 5. 15 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก เอกสารประกอบการสอน แผนภูมิตาราง จานวน หลักและค่าของเลขโดด ร้อยล้าน สิบล้าน ล้าน แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
 6. 6. 16 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก บัตรตัวเลข 123,004 215,676 142,895 234,667 310,509 318,624 421,645 751,211 514,442 312,487 340,211 678,412 1,214,360 1,547,625 1,678,544 1,870,591 
 7. 7. 17 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก แบบสังเกตพฤติกรรม การทางานรายบุคคล ชื่อ ชั้น คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 2 1 1 การแสดงความคิดเห็น 2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3 การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4 ความมีน้าใจ 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................ เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง
 8. 8. 18 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับระดับคะแนน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 2 1 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ เพลงชาติ 1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน 1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนและชุมชน 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง 2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้าน ความซื่อสัตย์ 3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบ 4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน 4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง เหมาะสม 4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 4.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 9. 9. 19 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับระดับคะแนน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 2 1 5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด 5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 6. มุ่งมั่นในการ ทางาน 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย 6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ 7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน 8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น 8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน 8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................ เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน
 10. 10. 20 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ เรื่องที่ 1 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก บันทึกหลังแผนการสอน  ด้านความรู้  ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ( ) ตาแหน่ง

×