Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Ester Soteras FontEster López Ebra
DEFINICIÓ IDEFINICIÓ IEPIDEMOLOGIA DEEPIDEMOLOGIA DELL’OBESITAT’OBESITAT
OBESITATOBESITATQUÈÉS?És la malaltia crònica d’origen multifactorialquè és caracteritza per l’acumulació excesivade grassa...
SOBREPES OBESITATSignifica pesar més de lorecomenable.Significatenir massagrasaen el cos.Poc exercici físic Provacadapor u...
VISIÓ DELVISIÓ DEL’OBESITAT’OBESITATA TRAVÉS DELESA TRAVÉS DELESÈPOQUES FINSÈPOQUES FINSL’ACTUALITATL’ACTUALITAT
PREHISTÒRIADonagrassaéssinònim afertilitat i atractiva.No existeix el concepte d’obesitat com amalaltia, éssinònim desalut...
GRÈCIA – ROMAPitàgores va definir l’obesitat com a malaltia,només un cos en equilibri és sa. Els grecstenien unes idees mo...
RENAIXEMENTContinúa en la línia del medieval, l’obesitat noés una malaltia, és un símbol de bellesa iestatus.ACTUALITATJa ...
MODELSMODELSTEÒRICSTEÒRICS
-Model transteòric deProchaskai Di ClementeModel transteòric deProchaskai Di Clemente(1982)(1982)-Modelsi teoriesdelModels...
MODELTRANSTEÒRICMODELTRANSTEÒRICproposat perProchaska iproposat perProchaska iDi Clemente (1982)Di Clemente (1982)
MODEL TRANSTEÒRIC proposat perProchaska i Di Clemente (1982):L’èxit pel canvi comportapassar per lessegüentsfases:Precont...
 Preparació: les persones estan preparadesper a actuar, i ja han començat a realitzaralguns petits canvis com per exemple...
 Fase demanteniment: es mantenenles conductes fins que s’assoleixenel objectius marcats, i per tant,s’acaba el problema o...
MODELS ITEORIES DEMODELS ITEORIES DELL’’EXPECTACTIVA VALOREXPECTACTIVA VALOR
MODEL DE CREENCES SOBRE LA SALUTformulat per Rosenstock (1966) i reformulat perRosenstock i Kirsch (1982):Explica com una ...
Lapredicció del model és:Quan la persona valora que els costos són elevats i els beneficis mínims,no adoptaràlaconductade...
Teoria de l’acció raonada (Fishbein i Ajzen,1975) i la conducta planificada (Ajzen, 1885;Ajzen i Maden, 1986):Aquestes teo...
Segons les creences de la persona de que realitzant una acció es tinguin unsdeterminats resultats i també l’avaluació subj...
Teoria de la motivacióprotectora proposat per Rogers(1975;1983) i Harris i Middleton(1995).Quan s’expliquen les conseqüènc...
MODELS ITEORIES DEMODELS ITEORIES DELL’’AUTOREGULACIÓ DELAUTOREGULACIÓ DELCOMPORTAMENTCOMPORTAMENT
ELMODELDELPROCÉS DEL’ADOPCIÓ DEPRECAUCIONS proposat perWeinstein (1998):Quan les persones adopten comportaments protectors...
3. Accepten la idea de fer prevenció però encara no s’han decidit aactuar.4. Decideixen passar al’acció.5. Decideixen quel...
ELPROCÉS D’ACCIÓ A FAVOR DELA SALUTproposat per Schwarzer(1992):Defensa que per adoptar precaucions o realitzar el canvi d...
TEORIA DEL’ACCIÓ SOCIALproposadaper Ewart 1991:Segons aquesta teoria el canvi en elcomportament es produeix per mitjàdel c...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ester soteras ester_lopez_pa_csintesi

162 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ester soteras ester_lopez_pa_csintesi

 1. 1. Ester Soteras FontEster López Ebra
 2. 2. DEFINICIÓ IDEFINICIÓ IEPIDEMOLOGIA DEEPIDEMOLOGIA DELL’OBESITAT’OBESITAT
 3. 3. OBESITATOBESITATQUÈÉS?És la malaltia crònica d’origen multifactorialquè és caracteritza per l’acumulació excesivade grassa o hipertròfia general del teixitadipòsen el cos.http://es.wikipedia.org/wiki/ObesidadEPIDEMOLOGIALa OMS exposa que més de mil milionsd’adults pateix sobrepes i més de 300milions pateixen obesitat. És un problemaquevaen augment atoteslespoblacions.
 4. 4. SOBREPES OBESITATSignifica pesar més de lorecomenable.Significatenir massagrasaen el cos.Poc exercici físic Provacadapor unaenfermedadEsmenjamésdel queesnecessita. Nivells molt alts dels factors que augmentenlafam, i baixoselsdecremar grasses.DIFERÈNCIES
 5. 5. VISIÓ DELVISIÓ DEL’OBESITAT’OBESITATA TRAVÉS DELESA TRAVÉS DELESÈPOQUES FINSÈPOQUES FINSL’ACTUALITATL’ACTUALITAT
 6. 6. PREHISTÒRIADonagrassaéssinònim afertilitat i atractiva.No existeix el concepte d’obesitat com amalaltia, éssinònim desalut i bellesa.EGIPTEFARAÒNICComencen a aparèixer les primeres mencions sobre elsperills de la grassa en el cos. La medicina egípcia,famosa pels seus avenços, es preocupava per trobarremeis i suggerir dietes adequades per evitar els humorsresultantsd’aquest sobrepres.
 7. 7. GRÈCIA – ROMAPitàgores va definir l’obesitat com a malaltia,només un cos en equilibri és sa. Els grecstenien unes idees molt definides sobre cospetit –harmònic, cosgras–malalt.Roma tenia la mateixa concepció, a laobesitat se la combat amb exercici muscular,teràpiafísicai dietètica.EDATMEDIEVALEn aquesta època no existeix l’obesitat com asinònim de malaltia. Una persona grassa és bella, tésalut i ésrica.No esveu un perill per lasalut el sobrepes.
 8. 8. RENAIXEMENTContinúa en la línia del medieval, l’obesitat noés una malaltia, és un símbol de bellesa iestatus.ACTUALITATJa des de l’edat contemporània iespecialment en anys recents s’ha recuperatla visió d’obesitat com a malaltia sobre laques’had’intervindreamb urgència, donadal’increment de persones que pateixensobrepèso obesitat.
 9. 9. MODELSMODELSTEÒRICSTEÒRICS
 10. 10. -Model transteòric deProchaskai Di ClementeModel transteòric deProchaskai Di Clemente(1982)(1982)-Modelsi teoriesdelModelsi teoriesdel’expectativavalor’expectativavalorModel de creences sobre la salut.Model teoria de l’acció raonada i la conducta planificada.Teoria de la motivació protectora.-Models i teories de lModels i teories de l’autoregulació del’autoregulació delcomportamentcomportamentEl model del procés de l’adopció de precaucions.El procés d’acció a favor de la salut.Teoria de l’acció social.
 11. 11. MODELTRANSTEÒRICMODELTRANSTEÒRICproposat perProchaska iproposat perProchaska iDi Clemente (1982)Di Clemente (1982)
 12. 12. MODEL TRANSTEÒRIC proposat perProchaska i Di Clemente (1982):L’èxit pel canvi comportapassar per lessegüentsfases:Precontemplació: les persones no tenen consciènciade que existeixi un problema o risc per a la seva salut.La falta de consciència és deguda a la mancad’informació. S’acostumen a adoptar conductesdefensives (no creuen que l’obesitat sigui un risc per alasalut). Contemplació: les persones es mostren més obertes al canvi, produint-secanvis a nivell cognitiu, afectiu i d’autoavaluació. Es valoren elsavantatges i inconvenients de canviar la conducta de risc o de mantenir-la.
 13. 13.  Preparació: les persones estan preparadesper a actuar, i ja han començat a realitzaralguns petits canvis com per exemplereduir elsdolços, fer esport, etc. Actuació o acció: esmodifica de forma plena laconducta problemàticaalmenysdurant sismesos.
 14. 14.  Fase demanteniment: es mantenenles conductes fins que s’assoleixenel objectius marcats, i per tant,s’acaba el problema o ja noexisteix el risc per alasalut.Si s’arriba fins a la última fase, les conductes s’instauren i esnormalitzen impedint així possiblesrecaigudes.
 15. 15. MODELS ITEORIES DEMODELS ITEORIES DELL’’EXPECTACTIVA VALOREXPECTACTIVA VALOR
 16. 16. MODEL DE CREENCES SOBRE LA SALUTformulat per Rosenstock (1966) i reformulat perRosenstock i Kirsch (1982):Explica com una persona adoptarà o no unaacció de salut (en la obesitat podriacorrespondre a iniciar una dieta i realitzarexercici) apartir dediversosfactors: Motivació de salut: es refereix al grau d’interès que té la persona per a la sevaproblemàtica. Susceptibilitat percebuda: es refereix a com la persona percep el risc decontraureunamalaltia, o en el nostrecas, laobesitat. Gravetat percebuda: es refereix al grau en que la persona percep la gravetat delesconseqüènciesquan estéel problema. Costos i beneficis percebuts: es refereix a la valoració que fa la persona delsbeneficis que obtindrà si realitza l’acció per la prevenció o reducció del’amenaça, i els costos o barreres implicades (físiques, psicològiques,econòmiques, etc.).
 17. 17. Lapredicció del model és:Quan la persona valora que els costos són elevats i els beneficis mínims,no adoptaràlaconductadesalut apropiada.Quan la persona valora que els costos són baixos i els beneficis alts, sí queadoptaràlaconductadesalut.Quan la persona valora que els beneficis i els costos són elevats, ésprobable que la persona dugui a terme conductes que no reduiran l’amenaçaper alasevasalut.Quan la persona valora que la susceptibilitat i la gravetat percebudes sónbaixes, caldràtreballar deformaintensal’acció pel canvi.Quan la persona valora que la susceptibilitat i la gravetat percebudes sónelevats, no caldràtreballar deformaintensal’acció pel canvi.
 18. 18. Teoria de l’acció raonada (Fishbein i Ajzen,1975) i la conducta planificada (Ajzen, 1885;Ajzen i Maden, 1986):Aquestes teories pretenen explicar perquè lespersones posen en pràctica determinades conductesde salut com per exemple fer una dieta o realitzarexercici.Teoria de l’acció raonada: la intenció de realitzar una determinada conductadepèn dedosfactors:Factor personal: es refereix al judici que realitza la persona sobre siconsidera bo o dolent dur a terme l’acció. En base aquest judici, esdeterminaràl’actitud quemostraràlapersonacap alaconducta.Factor decaràcter social o cultural: éslapressió social quepercep lapersonaperquè realitzi o no l’acció. Si la persona pensa que el seu entorn vol que facialgunacosa, intentaràfer algunaacció.
 19. 19. Segons les creences de la persona de que realitzant una acció es tinguin unsdeterminats resultats i també l’avaluació subjectiva que en fa d’aquests,s’obtindrà la intenció que adaptarà davant d’una determinada acció oconducta:Quan la persona valora que realitzant unes determinades accionss’aconseguiran bonsresultats, s’obtindràunaactitud favorable.Quan la persona valora que realitzant unes determinades accions nos’aconseguiran bonsresultats, s’obtindràunaactitud desfavorable.Teoria de la conducta planificada: s’aconseguirà la intenció de realitzarunadeterminadaconductaquan esdonin elssegüentsfactors:Una actitud positiva, percebre certa pressió social, sentir-se capaç de dur atermel’acció i tenir garantiesdequesaconseguiran bonsresultats.
 20. 20. Teoria de la motivacióprotectora proposat per Rogers(1975;1983) i Harris i Middleton(1995).Quan s’expliquen les conseqüènciesd’un risc per a la salut o les malaltiesque se’n deriven, s’aconsegueix que lapersonaesprotegeixi dequalsevol dany,motivant-lospel canvi.Aquesta motivació protectora és la que actua per prevenir la malaltia, ipromou diferents conductes relacionats amb la salut. Emfatitzar el risc oconseqüències d’una determinada malaltia és una metodologia eficaç peraconseguir lamotivació pel canvi.
 21. 21. MODELS ITEORIES DEMODELS ITEORIES DELL’’AUTOREGULACIÓ DELAUTOREGULACIÓ DELCOMPORTAMENTCOMPORTAMENT
 22. 22. ELMODELDELPROCÉS DEL’ADOPCIÓ DEPRECAUCIONS proposat perWeinstein (1998):Quan les persones adopten comportaments protectors de la salut, han detravessar set etapes de creences en la seva pròpia susceptibilitat. Ara bé,aquestesno han deser progressives, sinó queespoden alternar:1.No consideren que el seu comportament és un risc per a la seva salut, pertant, no tenen consciènciadel risc quecomportaper alasalut.2.Adquireixen consciència de risc però creuen que les pitjorsconseqüènciesno elspassaràaells(biaix optimista).
 23. 23. 3. Accepten la idea de fer prevenció però encara no s’han decidit aactuar.4. Decideixen passar al’acció.5. Decideixen quel’acció ésinnecessària.6. Adopten lesaccionsnecessàriesper areduir el risc.7. Mantenen laprecaució. Amb aquestes set fases s’entreveu que per entrar a l’acció (fase sis), lapersona ha de valorar i percebre que els beneficis seran moltsuperiorsalscostos. 
 24. 24. ELPROCÉS D’ACCIÓ A FAVOR DELA SALUTproposat per Schwarzer(1992):Defensa que per adoptar precaucions o realitzar el canvi d’hàbits de risc per ala salut, és necessari un procés d’autoregulació que es pot dividir en diversosestadis:Expectativesde resultatsExpectativesde resultatsAutoeficàcia percebudaAutoeficàcia percebudaPercepcionsde riscPercepcionsde riscIntencionsMetaIntencionsMetaPlansd’accióPlansd’accióControld’accióControld’accióAcció a favor de la salutAcció a favor de la salutBarreres i recursos externsBarreres i recursos externs
 25. 25. TEORIA DEL’ACCIÓ SOCIALproposadaper Ewart 1991:Segons aquesta teoria el canvi en elcomportament es produeix per mitjàdel context social, el qual engloba lesinfluències de les organitzacions i lesrelacionssocials.Prediu que com més densa és una relació social, més gran és laprobabilitat dequelapersonaalteri algunarutinadel seu comportament, iadopti un compromís per realitzar noves pautes de comportament desalut.Elscondicionantssocialsescombinen amb elscondicionantsbiològics.

×