Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
The Poverty of Nations:
A Biblical And Economic
Solution
Author: Wayne Grudem, PhD and Barry Asmus
Isinalin-wika ni Bb. Ri...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
1. Ang bayan ay may free-
market economy.
1. The nation has a free-market economy.
(131–221)
F...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
2. Ang bayan ay may
malawakang pribadong
pagmamay-ari ng ari-
arian.
2. The nation has widespr...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
3. Ang bansa ay may mabilis
na mga proseso para sa
mga tao makakuha ng mga
dokumento, legal sa...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
4. Ang bansa ay may
matibay na currency.
4. The nation maintains a stable currency.
(155–58)
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
5. Ang bansa ay taunang
pagtaas ng score sa
International Index sa
pamatayan ng Kalayaang
Pang...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
6. Ang bansa ay taunang
pagtaas ng score sa
international index of
economic freedom.
6. The na...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
1. (7) Ang bawat tao sa
bansa ay pantay-pantay
na pananagutan sa batas
(kasama ang mayaman
at m...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
2. (8) Ang korte ng bansa
ay hindi nagpapakita ng
favoritism o bias, ngunit
nagpapatupad ng
hus...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
3. (9) Ang suhol /
paglalagay sa gobyerno
ay bihira at ito ay mabilis
na napaparusahan kapag
na...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
4. (10) Ang bansa ay may
sapat na kapangyarihan
upang panatiliin ang
katatagan ng gobyerno at
u...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
5. (11) Mayroong sapat na
hanggananan sa mga
kapangyarihan ng gobyerno
ng bansa upang ang
kalay...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
6. (12) Ang kapangyarihan ng
gobyerno ay maliwanag na
hiwalay mula sa national,
regional, lokal...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
7. (13) Ang gobyerno ay nananagutan sa
mga tao sa isang regular, tapat at bukas
na eleksyon at ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
8. (14) Ang gobyerno ay
may sapat na kakayahan
upang proteksyunan ang
mamamayan sa krimen.
8. T...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
9. (15) Ang gobyerno ay
may sapat na kakayahan
upang proteksyunan ang
mamamayan sa
epidemya ng ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
10. (16) Ang legal system ng
bansa ay may sapat na
kakanyahan na proteksiyunan
ang mga mamamaya...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
11. (17) Ang legal system ng
bansa ay may sapat na
kakanyahan na proteksiyunan
ang mga mamamaya...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
12. (18) Ang gobyerno
ay epektibong
pumuprotektahan ang
bansa laban sa
pananakop ng ibang
bansa...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
13. (19) Iniiwasan ng
gobyerno ang walang
silbing digmaan ng
pananakop ng ibang
bansa.
13. The ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
14. (20) Ang bansa ay
may batas na
nangangalaga laban sa
kasiraan ng kapaligaran.
14. The natio...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
15. (21) Ang bansa ay kailangang
mayroong pang-lahat na edukasyon
ng mga bata at patungo pa sa
...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
16. (22) Ang batas sa bansa
ay nangangalaga at
nagbibigay ng ilang pang-
ekonomiyang insentibo
...
B. ANG KALAYAANG PAMBANSA
1. (23) Ang batas sa bansa
ay nangangalaga at
nagbibigay ng kalayaan na
mag-ari ng ari-arian.
1....
B. ANG KALAYAANG PAMBANSA
2. (24) Ang bawat isa sa bayan
ay mayroong kalayaan na
bumili at magtinda ng mga
produkto at ser...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
3. (25) Ang bawat isa sa
bayan ay may kalayaan
na mag-ari ng ari-arian.
3. Everyone in the nati...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
4. (26) Ang bawat isa sa
bayan ay may kalayaan
na lumipat kahit saan sa
loob ng bansa.
4. Every...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
5. (27) Ang bawat isa sa bansa
ay may kalayaan upang
kalayaan na makipagkalakalan
ng walang nak...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
6. (28) Ang bawat isa sa
bayan ay may kalayaan
upang simulan at irehistro
ang negosyo ng mabili...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
7. (29) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
mula sa mahal at
mabigat regulation ng
gobyerno....
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
8. (30) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
mula sa demand ng
lagay.
8. Everyone in the nati...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
9. (31) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
na magtrabaho sa
alinmang trabaho ang
kaniyang p...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
10. (32) Ang bawat
manggagawa sa bayan ay may
kalayaan na marewardan para
sa kanyang trabaho sa...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
11. (33) Ang bawat may-ari ng
negosyo ay may kalayaan na
tumanggap ng mga magtratrabaho
at magt...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
12. (34) Ang bawat maypag-gawa
ay may kalayaan na kumuha ng
trabahador at magpromote ng
empleya...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
13. (35) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan na
gamitin ang yaman ng daigdig
ng matalino, at...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
14. (36) Ang lahat ng nasa
bayan ay may kalayaan na
magbago o mag-adopt ng
mas bago, at mas epe...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
15. (37) Ang lahat ng nasa
bayan ay may kalayaan na
magka-access sa kapaki-
pakinabang na karun...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
16. (38) Ang bawat isa
sa bayan ay kalayaan na
maging edukado.
16. Everyone in the nation has f...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
17. (39) Ang bawat babae sa
bayan ay may parehong
antas sa edukasyon,
ekonomiya at kalayaang
pa...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
18. (40) Ang bawat isa sa bansa ay
mula sa bawat national, relihiyoso, racial
at katutubong pin...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
19. (40) Ang bawat isa
sa bansa ay may
kalayaan na umahon
pang-social at pang-
ekonomiya na est...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
20. (41) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
na maging maunlad sa
lahat ng legal na paraan.
...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
21. (42) Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
isapamuhay ang
anumang relihiyon.
21. Everyone ...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
1. (43) Ang pamayanan ay
pangkalahatang
naniniwala na mayroong
Diyos na Siyang ...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
2. (44) Ang pamayanan ay
pangkalahatang sumasang-
ayon ng mga katangian na
rela...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
3. (45) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
pinapahalagahan ang
katotohanan.
3. The...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
4. (46) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
rumerespeto sa
pribadong pag-aari ng
ar...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
5. (47) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
nagbibigay ng dangal sa
mga iba pang mo...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
6. (48) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
naniniwala sa parehong
mabuti at masama...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
7. (49) Ang pamayanan ay
pangkalahatang
naniniwala na ang mga
indibiduwal ay
re...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
8. (50) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
mataas na
pinahahalagahan ang
kalayaan ...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
9. (51) Ang pamayanan ay
pangkalahatang tumatanggi
sa anyo ng discriminasyon
la...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
10. (52) Ang pamayanan
ay mayroong
pangkalahatang pag-
galang sa pag-aasawa ng
...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
11. (53) Ang pamayanan sa
pangkalahatan ay
pinahahalagahan ang pagiging
permane...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
12. (54) Ang pamayanan
ay may paniniwala na ang
sangkatauhan ay ang mas
mahalag...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
13. (55) Ang pamayanan
ay naniniwala in general na
ang mundo ay andito
upang sa...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
14. (56) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
ang pag-unlad ng ekonomi...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
15. (57) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
naniniwala na ang yaman
ng buong mundo...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
16. (58) Ang pamayanan
pangkalahatan ay
naniniwala na ang
mundo ay isang lugar ...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
17. (59) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
ang oras ay linear at da...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
18. (59) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
ang oras ay linear at da...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
19. (60) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
nanininiwala na ang oras
ay mahalaga a...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
20. (61) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naghahayag ng
malawak na pag-nanais na...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
21. (62) Ang pamayanan ay
pangkalahatang bukas sa
pagbabago, at tao kung sa gay...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
22. (63) Ang
pamayanan ay
pangkalahatang
nagbibigay ng dangal sa
produktibong t...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
23. (64) Ang pamayanan
ay pangkalahatang
nagbibigay ng dangal sa
produktibong m...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
24. (65) Ang mga nagmamay-ari ng
negosyo sa pamayanan at manggagawa
sa pangkala...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
25. (66) Ang pamayanan ay
pinahahalagahan ang
matatag na pagpapahalaga
sa pag-i...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
26. (67) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala sa
mutual na kapakinabangan...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
27. (68) Ang pamayanan ay may
pangkalahatang nagpapahalaga
sa katalinuhan mula ...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
28. (69) Ang pamayanan
ay may pangkalahatang
pinahahalagahan ang
lubos na sinan...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
29. (70) Ang pamayanan ay may
pangkalahatang pinahahalagahang
nagpapakita ng ta...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
30. (71) Ang pamayanan ay may
pangkalahatang nagpapahalaga ng
may mapagpakumbab...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
31. (72) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala sa
mapagkumbaba na matuto
m...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
32. (73) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
ang katungkulan ng gobye...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
33. (74) Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala
na ang gobyerno ay
nararapa...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
33. (77) Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang
pinahahalagahan ang pagiging
mapagma...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
34. (78) Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang
pinahahalagahan ang pamilya,
kaibiga...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
35. (79) Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang pinahahalagahan
ang ispirituwal na w...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Biblical Solution to World Poverty by Wayne Grudem, PhD

Filipino Language

 • Sé el primero en comentar

Biblical Solution to World Poverty by Wayne Grudem, PhD

 1. 1. The Poverty of Nations: A Biblical And Economic Solution Author: Wayne Grudem, PhD and Barry Asmus Isinalin-wika ni Bb. Rimalyn Siriban SOURCE: http://www.waynegrudem.com/wp-content/uploads/2014/10/Chapter- outlines-for-book-The-Poverty-of-Nations.pdf Page 43,44 What are the 79 factors that will help nations escape from poverty and move toward prosperity? Ano ang 79 na mga Factors na Makakatulong sa Pag-ahon mula sa Kahirapan at Magtungo Sa Pag-unlad? Posted for educational purposes only. USED WITH PERMISSION
 2. 2. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 1. Ang bayan ay may free- market economy. 1. The nation has a free-market economy. (131–221) FREE MARKET (Mula sa Dictionary) ay ang sistemang pangekonomiya kung saan ang presyo ay determinado at bukas sa kompetisyon mula sa mga kapwa pribadong negosyo.
 3. 3. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 2. Ang bayan ay may malawakang pribadong pagmamay-ari ng ari- arian. 2. The nation has widespread private ownership of property. (141–54)
 4. 4. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 3. Ang bansa ay may mabilis na mga proseso para sa mga tao makakuha ng mga dokumento, legal sa pag- aari ng ari-arian. 3. The nation has an easy and quick process for people to gain documented, legally binding ownership of property. (149–54)
 5. 5. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 4. Ang bansa ay may matibay na currency. 4. The nation maintains a stable currency. (155–58)
 6. 6. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 5. Ang bansa ay taunang pagtaas ng score sa International Index sa pamatayan ng Kalayaang Pangekonomiya. 5. The nation has relatively low tax rates. (158–162)
 7. 7. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 6. Ang bansa ay taunang pagtaas ng score sa international index of economic freedom. 6. The nation is annually improving its score on an international index of economic freedom. (162)
 8. 8. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 1. (7) Ang bawat tao sa bansa ay pantay-pantay na pananagutan sa batas (kasama ang mayaman at mga makapangyarihang tao) 1. Every person in the nation is equally accountable to the laws (including wealthy and powerful people). (225–226)
 9. 9. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 2. (8) Ang korte ng bansa ay hindi nagpapakita ng favoritism o bias, ngunit nagpapatupad ng hustisya ng walang kinikilingan. 2. The nation’s courts show no favoritism or bias, but enforce justice impartially. (227)
 10. 10. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 3. (9) Ang suhol / paglalagay sa gobyerno ay bihira at ito ay mabilis na napaparusahan kapag nadiskubre. 3. Bribery and corruption are rare in government offices, and they are quickly punished when discovered. (227–29)
 11. 11. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 4. (10) Ang bansa ay may sapat na kapangyarihan upang panatiliin ang katatagan ng gobyerno at upang iwasan ang krimen. 4. The nation’s government has adequate power to maintain governmental stability and to prevent crime. (229–230)
 12. 12. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 5. (11) Mayroong sapat na hanggananan sa mga kapangyarihan ng gobyerno ng bansa upang ang kalayaang personal ay maprotektahan. 5. There are adequate limits on the powers of the nation’s government so that personal freedoms are protected. (230– 233)
 13. 13. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 6. (12) Ang kapangyarihan ng gobyerno ay maliwanag na hiwalay mula sa national, regional, lokal na level at sa pagitan ng iba’t ibang sangay o branches sa bawat level. 6. The powers of the government are clearly separated between national, regional, and local levels, and between different branches at each level. (234– 236)
 14. 14. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 7. (13) Ang gobyerno ay nananagutan sa mga tao sa isang regular, tapat at bukas na eleksyon at sa pamamagitan ng kalayaan ng media at may malayang access o pag-abot sa impormasyon patungkol sa akdibidad ng gobyerno. 7. The government is accountable to the people through regular, fair, open elections, and through freedom of the press and free access to information about government activities. (236–239)
 15. 15. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 8. (14) Ang gobyerno ay may sapat na kakayahan upang proteksyunan ang mamamayan sa krimen. 8. The government adequately protects citizens against crime. (239–241)
 16. 16. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 9. (15) Ang gobyerno ay may sapat na kakayahan upang proteksyunan ang mamamayan sa epidemya ng sakit. 9. The government adequately protects citizens against epidemics of disease. (241–242)
 17. 17. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 10. (16) Ang legal system ng bansa ay may sapat na kakanyahan na proteksiyunan ang mga mamamayan at kanilang negosyo laban sa lumalabag sa kontrata. 10. The nation’s legal system adequately protects people and businesses against violations of contracts. (242–243)
 18. 18. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 11. (17) Ang legal system ng bansa ay may sapat na kakanyahan na proteksiyunan ang mga mamamayan at kanilang negosyo laban sa lumalabag sa mga patent at copyright. 11. The nation’s legal system adequately protects people and businesses against violations of patents and copyrights. (243–246)
 19. 19. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 12. (18) Ang gobyerno ay epektibong pumuprotektahan ang bansa laban sa pananakop ng ibang bansa. 12. The government effectively protects the nation against foreign invasion. (246– 248)
 20. 20. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 13. (19) Iniiwasan ng gobyerno ang walang silbing digmaan ng pananakop ng ibang bansa. 13. The government avoids useless wars of conquest against other nations. (248– 250)
 21. 21. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 14. (20) Ang bansa ay may batas na nangangalaga laban sa kasiraan ng kapaligaran. 14. The nation’s laws protect the country against destruction of its environment. (250–252)
 22. 22. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 15. (21) Ang bansa ay kailangang mayroong pang-lahat na edukasyon ng mga bata at patungo pa sa mataas sa level sa kung saan ang tao ay mabibigyang kakanyahang mamuhay ng kabuhayan at mag- ambag ng positibo sa lipunan. 15. The nation requires universal education of children up to a level where people are able to earn a living and contribute positively to society. (253–56)
 23. 23. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 16. (22) Ang batas sa bansa ay nangangalaga at nagbibigay ng ilang pang- ekonomiyang insentibo upang sa pagtatag na struktura ng pamilya. 16. The nation’s laws protect and give some economic incentives to stable family structures. (256–57)
 24. 24. B. ANG KALAYAANG PAMBANSA 1. (23) Ang batas sa bansa ay nangangalaga at nagbibigay ng kalayaan na mag-ari ng ari-arian. 1. Everyone in the nation has freedom to own property. (263)
 25. 25. B. ANG KALAYAANG PAMBANSA 2. (24) Ang bawat isa sa bayan ay mayroong kalayaan na bumili at magtinda ng mga produkto at serbisyo, upang sa gayon ay walang pinoprotekatahang mga monopolya. 2. Everyone in the nation has freedom to buy and sell goods and services, so that there are no protected monopolies. (263– 64)
 26. 26. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 3. (25) Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan na mag-ari ng ari-arian. 3. Everyone in the nation has freedom to travel and transport goods anywhere within the nation. (264–267)
 27. 27. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 4. (26) Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan na lumipat kahit saan sa loob ng bansa. 4. Everyone in the nation has freedom to relocate anywhere within the nation. (267)
 28. 28. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 5. (27) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan upang kalayaan na makipagkalakalan ng walang nakakapanggipit na quota o taripa o buwis. 5. Everyone in the nation has freedom to trade with other countries without dealing with restrictive quotas or tariffs. (267–269)
 29. 29. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 6. (28) Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan upang simulan at irehistro ang negosyo ng mabilis at hindi mahal. 6. Everyone in the nation has freedom to start and register a business quickly and inexpensively. (269–271)
 30. 30. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 7. (29) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan mula sa mahal at mabigat regulation ng gobyerno. 7. Everyone in the nation has freedom from expensive and burdensome government regulations. (271–272)
 31. 31. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 8. (30) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan mula sa demand ng lagay. 8. Everyone in the nation has freedom from demands for bribes. (272–275)
 32. 32. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 9. (31) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na magtrabaho sa alinmang trabaho ang kaniyang pipiliin. 9. Everyone in the nation has freedom to work in whatever job he or she chooses. (275–277)
 33. 33. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 10. (32) Ang bawat manggagawa sa bayan ay may kalayaan na marewardan para sa kanyang trabaho sa level na siya ay namomotivate magkaroon ng magandang pagganap ng trabaho. 10. Every worker in the nation has freedom to be rewarded for his or her work at a level that motivates good job performance. (277–278)
 34. 34. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 11. (33) Ang bawat may-ari ng negosyo ay may kalayaan na tumanggap ng mga magtratrabaho at magtanggal ng empleyado base sa kaniyang pagganap ng trabaho at pagbabago ng cycle ng negosyo. 11. Every employer has freedom to hire and fire employees based on job performance and changing business cycles. (278–279)
 35. 35. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 12. (34) Ang bawat maypag-gawa ay may kalayaan na kumuha ng trabahador at magpromote ng empleyado base sa karapat-dapat hindi base sa koneksyon sa pamilya o personal na relasyon. 1 12. Every employer in the nation has freedom to hire and promote employees based on merit, regardless of family connections or personal relationships. (279–280)
 36. 36. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 13. (35) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na gamitin ang yaman ng daigdig ng matalino, at partikular na binibigyang kakanyahan upang magamit ang yamang ito. 13. Everyone in the nation has freedom to use the earth’s resources wisely, and particularly to utilize any type of energy resource. (280–284)
 37. 37. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 14. (36) Ang lahat ng nasa bayan ay may kalayaan na magbago o mag-adopt ng mas bago, at mas epektibo paraan ng pag-gawa at produksyon. 14. Everyone in the nation has freedom to change and adopt newer, more effective means of work and production. (284–85)
 38. 38. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 15. (37) Ang lahat ng nasa bayan ay may kalayaan na magka-access sa kapaki- pakinabang na karunungan at imbensyon at kaunlaranang pangteknolohiya. 15. Everyone in the nation has freedom to access useful knowledge, inventions, and technological developments. (285– 91)
 39. 39. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 16. (38) Ang bawat isa sa bayan ay kalayaan na maging edukado. 16. Everyone in the nation has freedom to be educated. (291–92)
 40. 40. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 17. (39) Ang bawat babae sa bayan ay may parehong antas sa edukasyon, ekonomiya at kalayaang pampulitika tulad ng nasa lalake. 17. Every woman in the nation has the same educational, economic, and political freedoms as men. (292–93)
 41. 41. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 18. (40) Ang bawat isa sa bansa ay mula sa bawat national, relihiyoso, racial at katutubong pinagmulan ay parehong mayroong kalayaan pang-edukasyon, pang-economiya, kalayaang pampulitikal katulad ng may ibang may pinanggalingang iba. 18. Everyone in the nation, from every national, religious, racial, and ethnic origin, has the same educational, economic, and political freedoms as those from other backgrounds. (294– 297)
 42. 42. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 19. (40) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na umahon pang-social at pang- ekonomiya na estado. 19. Everyone in the nation has freedom to move upward in social and economic status. (297–300)
 43. 43. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 20. (41) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na maging maunlad sa lahat ng legal na paraan. 20. Everyone in the nation has freedom to become wealthy by legal means. (301–307)
 44. 44. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 21. (42) Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan isapamuhay ang anumang relihiyon. 21. Everyone in the nation has freedom to practice any religion (307)
 45. 45. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 1. (43) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na mayroong Diyos na Siyang kanilang pagsusulitan ng kanilang mga gawa. 1. The society in general believes that there is a God who will hold all people accountable for their actions. (318–319)
 46. 46. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 2. (44) Ang pamayanan ay pangkalahatang sumasang- ayon ng mga katangian na related sa trabaho at pagiging produktibo. 2. The society in general believes that God approves of several character traits related to work and productivity. (319– 322)
 47. 47. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 3. (45) Ang pamayanan ay pangkalahatang pinapahalagahan ang katotohanan. 3. The society in general values truthfulness. (322–324)
 48. 48. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 4. (46) Ang pamayanan ay pangkalahatang rumerespeto sa pribadong pag-aari ng ari-arian. 4. The society in general respects private ownership of property. (324–26)
 49. 49. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 5. (47) Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa mga iba pang moral na values. 5. The society in general gives honor to several other moral values. (326–29)
 50. 50. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 6. (48) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala sa parehong mabuti at masama sa puso ng mga tao. 6. The society in general believes that there are both good and evil in every human heart. (329–330)
 51. 51. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 7. (49) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang mga indibiduwal ay responsable sa kanilang mga gawain. 7. The society in general believes that individuals are responsible for their actions. (330–31)
 52. 52. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 8. (50) Ang pamayanan ay pangkalahatang mataas na pinahahalagahan ang kalayaan ng indibiduwal. 8. The society in general highly values individual freedom. (331–332)
 53. 53. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 9. (51) Ang pamayanan ay pangkalahatang tumatanggi sa anyo ng discriminasyon laban sa basehan ng lahi, kasarian o relihiyon. 9. The society in general opposes discrimination against people on the basis of race, gender, or religion. (332)
 54. 54. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 10. (52) Ang pamayanan ay mayroong pangkalahatang pag- galang sa pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae. 10. The society in general honors marriage between one man and one woman. (333–334)
 55. 55. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 11. (53) Ang pamayanan sa pangkalahatan ay pinahahalagahan ang pagiging permanente ng pag-aasawa at may mababang rate ng paghihiwalay. 11. The society in general values permanency of marriage and has a low divorce rate. (334–335)
 56. 56. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 12. (54) Ang pamayanan ay may paniniwala na ang sangkatauhan ay ang mas mahalaga kaysa sa ibang nilalang sa lupa. 12. The society in general believes that human beings are more important than all other creatures on the earth. (335– 336)
 57. 57. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 13. (55) Ang pamayanan ay naniniwala in general na ang mundo ay andito upang sa ikakagamit at benepisyo ng mga sangkatauhan. 13. The society in general believes that the earth is here for the use and benefit of human beings. (336–337)
 58. 58. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 14. (56) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang pag-unlad ng ekonomiya ay isang mabuting bagay at upang ipakita ang galing ng mundo. 14. The society in general believes that economic development is a good thing and shows the excellence of the earth. (337– 338)
 59. 59. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 15. (57) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang yaman ng buong mundo ay hindi kailanman mauubos. 15. The society in general believes that the earth’s resources will never be exhausted. (339–40)
 60. 60. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 16. (58) Ang pamayanan pangkalahatan ay naniniwala na ang mundo ay isang lugar ng oportunidad. 16. The society in general believes that the earth is orderly and subject to rational investigation. (340–341)
 61. 61. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 17. (59) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang oras ay linear at dahil dito ay mayroon pag-asa sa pagbabago at pag-unlad sa buhay ng mga tao at mga bansa. 17. The society in general believes that the earth is a place of opportunity. (341)
 62. 62. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 18. (59) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang oras ay linear at dahil dito ay mayroong pag-asa upang magbago ang buhay ng mga tao at mga bansa. 18. The society in general believes that time is linear and therefore there is hope for improvement in the lives of human beings and nations. (341–342)
 63. 63. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 19. (60) Ang pamayanan ay pangkalahatang nanininiwala na ang oras ay mahalaga at ito ay dapat na ginagamit ng matalino. 19. The society in general believes that time is a valuable resource and should be used wisely. (342–43)
 64. 64. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 20. (61) Ang pamayanan ay pangkalahatang naghahayag ng malawak na pag-nanais na iimprove ang buhay, gumawa ng mabuti, upang maginnovate, at maging produktibo. 20. The society in general manifests a widespread desire to improve on life, to do better, to innovate, and to become more productive. (343–44)
 65. 65. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 21. (62) Ang pamayanan ay pangkalahatang bukas sa pagbabago, at tao kung sa gayon ay nagtratrabaho na masolusyonan ang problema at gawaing mabuti ang mga bagay- bagay. 21. The society in general is open to change, and people therefore work to solve problems and make things better. (344–45)
 66. 66. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 22. (63) Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa produktibong trabaho. 22. The society in general gives honor to productive work. (345–48)
 67. 67. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 23. (64) Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa produktibong mga tao, kumpanya, at imbensyon at karera. 23. The society in general gives honor to economically productive people, companies, inventions, and careers. (348–350)
 68. 68. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 24. (65) Ang mga nagmamay-ari ng negosyo sa pamayanan at manggagawa sa pangkalahatan ay nakikita nila ang kumpanya bilang pagbibigay ng kanilang mga kustomer ng mga bagay na may halaga, kung saan nakikita nila ang pagbayad ayon sa halaga nito. 24. The society’s business owners and workers in general view their companies primarily as means of providing customers with things of value, for which they will then be paid according to that value. (350–351)
 69. 69. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 25. (66) Ang pamayanan ay pinahahalagahan ang matatag na pagpapahalaga sa pag-iimpok at hindi sa pag-gastos. 25. The society in general places a high value on savings in contrast to spending. (351)
 70. 70. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 26. (67) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala sa mutual na kapakinabangan mula sa pagboboluntaryo at dahil ang “business deal” ay maayos kung ito’y nagbibigay ng benepisyo pareho sa bumibili at nagtitinda. 26. The society in general believes that mutual gains come from voluntary exchanges, and therefore a business deal is “good” if it brings benefits to both buyer and seller. (351–53)
 71. 71. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 27. (68) Ang pamayanan ay may pangkalahatang nagpapahalaga sa katalinuhan mula sa anumang pinanggagalingan nito at ito ay malawakang bukas para sa lahat. 27. The society in general values knowledge from any source and makes it widely available. (353–54)
 72. 72. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 28. (69) Ang pamayanan ay may pangkalahatang pinahahalagahan ang lubos na sinanay na trabaho. 28. The society in general values a highly trained workforce. (354–55)
 73. 73. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 29. (70) Ang pamayanan ay may pangkalahatang pinahahalagahang nagpapakita ng tama at sapat na paglipat ng karunungan at kinikilalang pinagmulan (recognized channels) upang ipalawak at i-test ang karunungan. 29. The society in general assumes that there must be a rational basis for knowledge and recognized channels for spreading and testing knowledge. (355– 356)
 74. 74. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 30. (71) Ang pamayanan ay may pangkalahatang nagpapahalaga ng may mapagpakumbababang matuto mula sa ibang tao, ibang bansa at ibang miyembro ng ibang relihiyon. 30. The society in general demonstrates a humble willingness to learn from other people, other nations, and members of other religions. (356–357)
 75. 75. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 31. (72) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala sa mapagkumbaba na matuto mula sa ibang tao, ibang bansa at ibang relihiyon. 31. The society in general demonstrates a humble willingness to learn from other people, other nations, and members of other religions. (356–357)
 76. 76. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 32. (73) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang katungkulan ng gobyerno ay upang paglingkuran ang ibang tao, ibang bansa at miyembro ng ibang relihiyon. 32. The society in general believes that government should punish evil and promote good. (359)
 77. 77. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 33. (74) Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang gobyerno ay nararapat na parusahan ang masasama at ipromote ang kabutihan. 33. The society in general values patriotism and reinforces a shared sense of national identity and purpose. (359– 364)
 78. 78. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 33. (77) Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang pagiging mapagmahal sa bayan at ito ay nagpapalakas ng pinagka-isang pakiramdam ng pagiging isang bansa at purpose. 33. The society in general values patriotism and reinforces a shared sense of national identity and purpose. (359– 364)
 79. 79. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 34. (78) Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang pamilya, kaibigan at kaligayahan ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa kayamanang materyal. 34. The society in general counts family, friends, and joy in life as more important than material wealth.
 80. 80. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 35. (79) Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang ispirituwal na well-being (pagiging mahusay) at ang relasyon sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kayamanang materyal. 35. The society in general counts spiritual well-being and a relationship with God as more important than material wealth. (366– 367)

×