Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Christ's love and faithfulness in diffiuclt times for His people

December 13, 2015
Christ Anchor of Salvation

 • Sé el primero en comentar

Christ's love and faithfulness in diffiuclt times for His people

 1. 1. Christ’s love and faithfulness in difficult times for His people.
 2. 2. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation Jeremiah 31:3 Napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa’y iniibig ko na sila kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila.
 3. 3. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation Know therefore that the LORD your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations. Deuteronomy 7:9
 4. 4. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation Your steadfast love, O LORD, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds.- Psalms 36:5
 5. 5. Ptra. Rima Christ Anchor of SalvationO LORD God of hosts, who is mighty as you are, O LORD, with your faithfulness all around you? - Psalms 89:8
 6. 6. Ptra. Rima Christ Anchor of SalvationYour faithfulness endures to all generations; you have established the earth, and it stands fast. - Psalms 119:90
 7. 7. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness. - Lamentations 3:22-23
 8. 8. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. - 1 Corinthians 1:9
 9. 9. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. - 1 Corinthians 10:13
 10. 10. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. - 2 Thessalonians 3:3
 11. 11. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation Jeremiah 31:3 Napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa’y iniibig ko na sila kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila.
 12. 12. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation Awit 20:6 Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat Ngunit kahit kanino sa kanila’y hindi ka nakakatiyak?
 13. 13. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 14. 14. FAITH The Hebrew root aman means firm, something that is supported or secure. http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 15. 15. FAITH This word is used in Isaiah 22:23 for a nail that is fastened to a "secure" place. http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 16. 16. FAITH “Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda Itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar at siya’y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama.” Isaiah 22:23 http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 17. 17. FAITH Derived from this root is the word emun meaning a craftsman. http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 18. 18. FAITH A craftsman is one who is firm and secure in his talent. Also derived from aman is the word emunah meaning firmness, something or someone that is firm in their actions. http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 19. 19. FAITH When the Hebrew word emunah is translated as faith misconceptions of its meaning occur. Faith is usually perceived as a knowing while the Hebrew emunah is a firm action. http://www.ancient-hebrew.org/27_faith.html
 20. 20. FAITH Eph 2:10 Tayo’y kanyang nilalang , nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.
 21. 21. Biblical Old Testament Chronology
 22. 22. FAITH ___I________I__________I__ WORLD TIME SPACE No date
 23. 23. FAITH Efeso 2:8 Dahil sa kagandahang-loob Ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo
 24. 24. FAITH Romans 12:2 Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, nakakalugod sa kanya, at talagang ganap.
 25. 25. FAITH “Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito.” Hebrew 12:14
 26. 26. FAITH “Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo’y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos.” Romans 6:14
 27. 27. FAITH Faith in Christ is the root of all holiness.
 28. 28. FAITH A wounded spirit can build a root of bitterness.
 29. 29. FAITH Roma 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag- ibig sa atin noong tayo’y makasalanan pa
 30. 30. FAITH “Huwag umasang tatangap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabagu-bago ang isip at di alam kug ano ang talagang ibig.” – Santiago 1:7-8
 31. 31. FAITH “Ang pagtatapat at pag-iibiga’y magdadaup-palad Ang kapayapaan at ang katuwiran magsasamang ganap.” Awit 85:10
 32. 32. FAITH Awit 145:13 “Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat.”
 33. 33. FAITH Matt 25:21 Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!
 34. 34. FAITH Roma3:3 Ano kung mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos?
 35. 35. FAITH Roma3:4 “Hindi! Sapagkat tapat bagamat sinungaling ang bawat tao, ayun sa nasusulat Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita; at manaig ka kung hahatulan ka na.”
 36. 36. FAITH Galatia 5:22-23 Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig Kagalakan, kabutihan, katapatan, Kahinahunan, at pagpipigil sa sarili Walang utos laban sa ganitong mga bagay.
 37. 37. FAITH Kawikaan 3:3 Pananalig at katapata’y huwag mong tatalikdan, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
 38. 38. FAITH Grace is an unconditional gift given to an undeserving person by an unobligated giver. -Tullian Tchividjian

×