Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Discovering your Spiritual Gift

Pagtuklas ng Kaloob na Espirituwal
Salinwika
Mula sa Disciple's Study Bible

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Discovering your Spiritual Gift

 1. 1. Discovering your Spiritual Gifts SOURCE: DISCIPLE’s STUDY BIBLE
 2. 2. 5 BASIC NA PRINSIPYO SA SPIRITUAL GIFT 1. Ang lahat ng anak ng Diyos ay mayroong espesyal na kaloob o mga kaloob.
 3. 3. “Para sa ikakabuti ng lahat, ang bawat isa’y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu.” - 1 Corinto 12:7
 4. 4. “Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob , ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo.” - Epeso 4:7
 5. 5. Ang bawat isa ng Kristiano ay binigyan ng manifestation ng Spirito. Sa pamilya ng habag ng Diyos wala ang naiiwan.
 6. 6. Ang bawat isa ay mahalaga. Ang bawat ay biniyayaan ng kaloob upang maisakatuparan ang kailangan sa ministeryo.
 7. 7. Kung ikaw ay mamaliitin mo ang iyong sarili na hindi mo kaya at hindi kayang gawin ang anumang mahalagang gawain para sa Panginoon, ikaw ay hindi nagiging humble.
 8. 8. Bagkus, ikaw ay undiscerning at ungrateful. Kaya dapat ang Kristiyano ay hindi dapat magsasabi “I am nobody.”
 9. 9. bagkus dapat sasabihin mo “Ako ay anak ng Diyos. Ako ay tumanggap ng mga spiritual na kaloob kaya aking gagamitin ang aking kaloob sa ministeryo.”
 10. 10. 2. Ang kaloob ng Espiritu ay marami at iba-iba. Katulad ng maraming notes ang kailangan upang makalikha ng harmony at maraming kulay upang gumawa ng painting, gayundin ang maraming kaloob ang essential para sa functioning ng Katawan ni Cristo.
 11. 11. Ayon sa isinulat ni Paul, Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang.
 12. 12. Maraming beses ginamit ni Pablo ang analogy ng katawan ng tao at ang maraming bahagi nito – mata, tainga, kamay, paa, upang iilustrate ang iba’t ibang kaloob sa simbahan.
 13. 13. “Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.” -1 Corinto 12:27 Ang mga kaloob ng Diyos ay ibinigay sa atin upang malaman natin saan tayo inilagay sa Katawan ni Cristo.
 14. 14. 3. Ang Banal na Espiritu ang nagkakaloob kung sino ang makakakuha ng kaloob. Hindi natin pinili ang kaloob na ibinigay sa atin. Ang sovereign na Banal Espiritu ay nag-assign sa bawat mananampalataya individually ayon sa kanyang kalooban.
 15. 15. “Ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba’t ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya.” - 1 Corinto 12:11
 16. 16. “Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo.” - Epeso 4:7
 17. 17. “Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban.” - 1 Corinto 12:18
 18. 18. Kaya’t dapat, walang sinuman ang magmamalaki patungkol sa pagkakaroon ng spiritual na mga kaloob. Ang gifts ng Spirito ay na iyon ay – gifts o kaloob.
 19. 19. Dahil hindi natin ito nakuha dahil pinagtrabahuhan natin o upang imerit sa atin, wala tayong maipagmamalaki patungkol sa ating kaloob.
 20. 20. 4. Spiritual. Ang mga kaloob ay ibinigay sa mga indibiduwal upang para sa ikakabuti ng lahat ng katawan. Ang spiritual na kaloob ay ibinigay upang sa ikakatatag ng bawat isa at upang palakasin at ihanda sa paglilingkod at ikaluluwalhati ni Cristo ng sama-sama.
 21. 21. Ang mata ay kailangan ng tainga; Ang ulo ay kailangan ng paa. Kung ang lahat ay kamay, paano makakalakad? Ang lahat ng parte ng katawan ay kinakailangan upang magpaglingkuran ang buo. Ang exercise ng kaloob, mga kaloob ay kinakailangan upang palakasin ang mga saints. Tayo, samakatuwid, ay matutulungan patungo sa maturity sa pamamagitan ng kaloob ng iba.
 22. 22. Ang kaloob ay upang sa ikakabuti ng lahat, hindi para sa indibiduwal na kaluwalhatian 1 Co. 12:7. Ang mga spiritual na kaloob ay para sa benepisyo ng iba, at sa pagtatag ng simbahan.
 23. 23. 5. Nais ng Diyos na ang bawat disipulo ay malaman niya ang kanyang spiritual na mga kaloob. Ito ay upang magamit at gamitin sa ministeryo. Sabi ni Pablo “Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob, nais ko kayong magkaroon ng wastong kaalaman.” - 1 Corinto 12:1
 24. 24. Dahil dito, ito ay ating responsibilidad na ating tuklasin at hasain ang ating mga kaloob. Walang sinuman ang excused. Sabi ng Diyos nararapat ay malaman natin ang ating kaloob at gamitin ito.
 25. 25. Mateo 25:14-30 Ang talinghaga sa tatlong alipin. Ginamit ang financial investments bilang ilustrasyon at pagtuturo na kinakailangan tayo ay magiging responsable sa lahat ng ating mga gifts.
 26. 26. SA ARAW NG PAGHUHUKOM tayo ay hindi paparangalan sa ating yaman, sa ating pagmamay-ari o sa ating katanyagan. TAYO AY PUPURIHIN KUNG TAYO AY MAKAKASAGOT NG TAMA SA TANONG NA ITO
 27. 27. “Ginamit mo ba ng matapat ang mga kaloob na ipinagkatiwala ko sa iyo?”
 28. 28. “Bilang mabubuting katiwala ng iba’t ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo.” - 1 Peter 4:10
 29. 29. 2. Spiritual Gifts Defined Ang mga tao ngayon ay nagsasabing may mga indibiduwal na may “charisma” o may katangiang “charismatic”. Ang ibig sabihin ang taong ito ay may charm, magnetism, o exceptional na personalidad.
 30. 30. Actually, ang salitang charismatic comes from the Greek word charis; translated grace sa Bagong Testament. See Scripture notes on GOD, grace. The term “gifts” in 1 Co 12:4 ay ang greek word charisma, which literally means “gifts of grace” Ngayon, nakita natin ang spiritual na kaloob ay rooted sa grace ng Diyos.
 31. 31. Grace ay ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Cristo na hindi natin ito deserve. Ito ay totoo patungkol sa ating kaligtasan. Ito ay totoo rin pagdating sa ating spiritual na kaloob.
 32. 32. Ang spiritual na kaloob ay dinescribe bilang special na qualification na ipinagkaloob ng Spirito sa bawat mananampalataya upang palakasin siya upang makapaglingkod ayon sa framework ng Body of Christ.
 33. 33. Ang spiritual na kaloob ay divinely ordained spiritual ability sa pamamagitan ni Cristo na kanyang pinalalakas, inee-able ang Kanyang iglesia upang gampanan ang kanyang task o gawain dito sa lupa. Ang maikli at simpleng depinisyon ay ang spiritual gift ay Spirit- given ability for Christian service.
 34. 34. 3. What Spiritual Gifts are not a. Spiritual Gifts are not talents. Ang mga hindi Kristiano ay may talento subalit tanging ang mga Kristiano ay mayroon spiritual gifts. Ang talento ay patungkol sa mga teknik at mga method. Ang kaloob ay patungkol sa spiritual na kakanyahan.
 35. 35. 3. What Spiritual Gifts are not Ang talento ay patungkol natural na instincts. Ang kaloob ay spiritual endowment, ipinagkaloob ng Spirito ng Diyos. Ang talento ay nagiinspire o nageentertain sa natural na level. Ang kaloob ay patungkol sa pagtatag ng iglesia.
 36. 36. 3. What Spiritual Gifts are not Mayroong supernatural na nangyayari sa isang nagmiministeryo kapag ang kaloob na nagagamit. Ang pinagkaiba ay makikita sa chart TALENTO KALOOB Source Common Grace of Spirit Special Grace of Spirit Panahon Ibinigay Mayroon na mula sa natural na kapanganakan Mayroon na mula spiritual na kapanganakan Nature Natural na abilidad Spiritual endowment Pag-gamit Instruction, entertainmnent, inspirasyon sa natural na level Spiritual na paglago ng mananampalataya, Christian service.
 37. 37. 3. WHAT SPIRITUAL GIFTS ARE NOT Ang talento ay ibinigay ng Diyos. God- given tulad ng spiritual gifts. Subalit hindi natin dapat kaligtaan na hindi sila pareho. Ang isang Kristiano ay may magaling na musical na abilidad. If so, ito ay nararapat na irecognize na divinely imparted talent. Ang disciple ay dapat na idevelop ang talento sa fullest extent possible.
 38. 38. 3. What Spiritual Gifts are not At gayundin ay nararapat na ating marealize ang musical ability is not a spiritual gift. Ito ay possible na ang taong ito ay may kaloob ng encouragement o evangelism na maaring iexercise sa pamamagitan ng musika.
 39. 39. 3. What Spiritual Gifts are not b. Ang Spiritual na Kaloob ay hindi opisina. Ang Bagong Tipan ay nagbanggit ng maraming opisina – apostol, propeta, pastor, teacher, evangelist, at deacon. See Scripture Notes on Church Leaders. Ang mga opisinang ito ay sa simbahan upang magprovide ng organized leadership. Ang kaloob ay patungkol sa spiritual endowments na ibinigay ng Banal na Spiritu sa mga taong maglilingkod sa opisina.
 40. 40. 3. What Spiritual Gifts are not b. Ang opisina at kaloob ay kaloob ni Cristo sa simbahan upang iequip ang gifted saints.
 41. 41. “At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama’y propeta, ang iba nama’y ebanghelista, at ang iba’y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng kanyang mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Cristo.” - Epeso 4:11-12
 42. 42. Ang taong humahawak ng opisina ay mayroong spiritual na kaloob patungkol sa opisinang iyon. Kung hindi iyon ay sa pangalan lamang. Ang divinely-appointed na propeta ay mayroong kaloob ng propesia. Ang teacher ay may kaloob ng pagtuturo, ang ebanghelista may kaloob ng paghahayag ng ebanghelyo.
 43. 43. However, ang isang tao ay maaring magkaroon ng spiritual na kaloob ng walang opisina. Ang isang mananampalataya ay may kaloob na pagtuturo ng walang opisina ng guro. Ang isang tao na may kaloob ng pageebanghelyo ng walang opisina ng official evangelist. Ang isang mananampalataya ay hindi dapat na humawak ng divinely-appointed na opisina kapag hindi possess ang corresponding na gift.
 44. 44. 3. What Spiritual Gifts are not GIFTS FRUIT Have to do with service Have to do with character Gal 5:22-23 Are the means to an end Is the end What a person has What a person is Given from without Produced from within All gifts not possessed by every believer Every variety of fruit should be in every believer
 45. 45. Ang possession ng kaloob ay hindi indikasyon ang kabutihan sa buhay ng tao. Patuloy na nagperform ng feats si Samson kahit nuong panahon na siya ay malayo sa Diyos. Si Judas, ay likely na isa sa 70 na nagpatalsik ng demonyo, ay naging taksil.
 46. 46. Habang ang Corinto ay nagexcel sa mga kaloob, ang kanilang simbahan puno ng problema tulad ng pagkakahiwalay-hiwalay, fornication, at paglalasing sa Lord’s Supper. Ito ay possible na ang simbahan ay mayroong great abundance ng gifts, subalit, sa parehong panahon ay puno ng envy, carnality at discord.
 47. 47. Dahil ito mas mabuti na maging makadiyos kaysa sa gifted, Iniligay ni Paul ang love chapter 1 Corinto 13 sa gitna ng mahabang section patungkol sa spiritual gifts 1 Corinto 12-14. Dahil kapag walang pag-ibig, ang kaloob ng Spirito ay tulad ng sounding brass, tinkling cymbals, profitless nothing. - 1 Corinto 1-3
 48. 48. Halika na, Maglingkod na tayo sa Tunay na Diyos Ang paparating na Hari. Ibigin natin Siya ng lubos at Ihayag ang kanyang Mabuting Balita Sa lahat ng dako ng mundo.
 49. 49. You are set apart for the service to the King of Kings!

×