Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Journey to Recovery Part 1: Inner Healing

Worksheet for Drug Surrenderees 6 Pages
Theme Song for Recovering Individuals SIYA ANG PATNUBAY.wmv

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Journey to Recovery Part 1: Inner Healing

  1. 1. ANG IYONG PAGKATAO Simula sa araw na ito, ang iyong nakaraang pagkakamali ay tapos na. Hindi ka na tatawagin na tulad na dati. Ang lahat ng ating nasa komunidad ay nagtutulong-tulong patungo sa iyong pagbabago. Pinanood ka namin. Naniniwala kami sa iyong kakanyahan. Ikaw ba ay tunay desidido na maglakbay patungo sa pagbabagong buhay? COMMITMENT TO FINISH MY 6 MONTH JOURNEY TO RECOVERY Ako si ____________________________________________ ay nangangako na aking pagsusumikapan na tapusin ang 6 na buwan na paglalakbay patungo sa pagbabagong buhay. Sisikapin kong maging tapat na katiwala sa paglalakbay ng aking buhay. Magsusumikapan ko na hindi mawala o mag-absent sa lahat ng patawag, pagpupulong- pulong, at gawain.. Pagsusumikapan kong mga gampanan ang aking tungkulin at responsibilidad na kalakip ng pribiliheyong makapagbagong-buhay. Tulungan mo ako Panginoong Hesus. _________________________________ Lagda
  2. 2. Mga sinabi sa iyo Naging epekto sa iyo _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Mga sinabi sa iyo Naging epekto sa iyo _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
  3. 3. Mga sinabi sa iyo Naging epekto sa iyo _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ PANANAW AT PAGKAKILALA SA DIYOS Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. – Efeso 4:31 Personhood Pagkatao DEAD TO SIN KAPAMARAAN NG PAG-IISIP KAPAMARAAN NG PAGSASALITA KAPAMARAAN NG PAGPILI NG DAMDAMIN KAPAMARAAN NG PAG-UUGALI KAPAMARAAN NG PAGDEDESISYON
  4. 4. OPLAN PAGBABAGO Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. – 2 Corinthians 5:17 OPLAN BAGONG BUHAY Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. – Efeso 4:22-24 OPLAN PATAY NA SA KASALANAN Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag- ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. – Efeso 2:4-5 OPLAN MAHARLIKANG PARI At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus. – Efeso 2:6 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang maharlikang pari, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. – 1 Peter 2:9 SULATAN ANG SARILI Ngayong taong ito ay isang bagong pahina ng iyong buhay. Ang mga nangyari dati ay tapos na. Ang kahapon ay tapos na. Ngayon ay bagong simula. Maari kang magsimulang muli at sulatan ang iyong sarili patungo sa pagkakataong magbagong buhay. Dear ___________________________, Iyong Pangalan _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Lubos na nagmamahal, INTERCONNECTEDNESS OF MY LIFE DECISION
  5. 5. BUHAY NUONG WALANG PAGKILALA SA DIYOS _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ ANG NAGING EPEKTO NG ANG NAGING EPEKTO NG DROGA SA AKING SARILI? DROGA SA AKING PAMILYA? ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ DATING KAPAMARAAN NG PAG-IISIP KAPAMARAAN NG PAGSASALITA KAPAMARAAN NG PAGPILI NG DAMDAMIN DATING KAPAMARAN NG PAGSASALITA DATING KAPAMARAAN NG PAGPILI NG DAMDAMIN DATING KAPAMARAAN NG PAGDEDESISYON
  6. 6. ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. - Hebreo 12:15 STONE WALLING

×