Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8

831 visualizaciones

Publicado el

10 th model paper 8

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8

  1. 1. ಾದ ಪ ಾ ಪ ೆ 8 ಅ) ೊ ರು ವ ಾಲು ಉತರದ ಸೂಕ ಾದುದನು ಆ .10*1=10 1.1935 ರ ಾರತ ಸ ಾ ರದ ಾ ಒಂದು ಮುಖ ಾಖ ೆ ಾ ೆ ಏ ೆಂದ ೆ __________ ಎ)ಮ ೕಯ ◌ಾ ಾರದ ೕ ೆ ಪ ೆ ೕಕ ಚು ಾವ ಾ ೇತ ಆರಂಭ ) ಾರತ ೆ ಜ ಾ ಾ ಸ ಾ ರ ೕಡುವ ಾ ಭರವ ೆ ) ಾರ ೕಯ ಸಂಯುಕ ವ ವ ೆ ೆ ಅವ ಾಶ ಾ ೊ ತು ) ಸ ೕ ಛ ಾ ಾಲಯವನು ಕಲ ಾ ದ ಾ ದರು 2. ಾರತದ ಉ ನ ಮನುಷ ಎಂದು ಾ ತ ಾದವರು______ ಎ)ಜವಹರ ಾ ೆಹರು 2) ವಲಭ ಾ ಪ ೇ )ಸು ಾಶಂದ ೋ ) ೆ ೕಶ ರಯ 3.) ಾಜ ಪ ನ ಂಗಡ ಾ ಾನೂನು___ರ ಾ ೆ ಬಂತು. ಎ) 1947 ) 1950 ) 1953 ) 1956 4) ಾ ಾ ಕ ಸರ ಾ ಸವ ಈ ೆಳ ನ ಅಂಶಗ ೆ ಎ ೆ ಾ ೊಡುತ ೆ. ಎ)ಅಸ ಾನ ೆ ನ ೆ ) ಅ ಾನ ಮೂಢನಂ ೆ ) ಂಗ ಾರತಮ ಾ ೇ ಕ ೆ ) ೋಮು ಾದ ಬ ಾ ಾರ 5) ೊಂ ಬ ೆ 1) ಪಂಪ ಾಗರ 1)ನಮ ಾ 2) ೋ ಂದ ಾಗರ 2) ಕೃಷ ೕಲಂ ೆ 3) ಾ ಬಹದೂ ಾ ೕ 3) ತುಂಗಭ ಾ 4)ಸ ಾ ಸ ೋವರ 4) ಾ ಾನಂಗ ಉತರಗಳ : ಎ. 1-3, 2-1, 3-4, 4-2 . 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 . 1-3, 2-4, 3-2, 4-1 ) 1-3, 2-4, 3-1, 4-2
  2. 2. 6)ಸ ೕಯ ಉ ಾಂಶ ಮತು ಪ ಚಲನ ಪ ಾಹಗ ಂದ ಬರುವ ಮ ೆ ೇರಳದ ೕ ೆ ಕ ೆಯುವರು------- 1) ಾ ನ ೊಯು 2) ಾ ೕ ತುಂತುರು 3) ಾಲ ೈ ಾ 4) ಮ ೆ ಾಲ 7)ಈ ೆಳ ನವ ಗಳ ಪ ತ ೆ ೆ _______ 1) ರ ೆ ೆ 2)ವರ ಾನ ೆ ೆ 3) ೇ ಾ ೆ ೆ 4) ಅಬ ಾ ೆ ೆ 8) ಾ ಂ ನ ನ ೆ ಎಷು ಾ ಾದರೂ ೆ ೆಯಬಹು ಾದ ಾ ೆ ________ 1) ಉ ಾಯ ಾ ೆ 2) ಾ ಖ ೆ 3) ಆವತ ಾ ೆ 4) ತ ೇವ ಖ ೆ 9) ಅ ೋ ಆಸ ೆ ಯ ರೂ ಾ ______ 1)ನ ೇ ೋ 2) ಾ ಾಯಣ ಮೂ 3) ವ ೕ ಕು ಯ 4)ಪ ಾ ೆ 10) ಾರತ ಮತು ೕಲಂ ಾ ಸಂಬಂದಗಳ ಚ ೆ ಾಲ ಂದಲೂ ಇತು ಎನುವ ದ ೆ ಸಮಥ ಾದ ೇ ೆ ___________ 1) ಾರತ ಮತು ೕಲಂ ಾ ಾಜರ ಮ ೆ ಯುಧ ನ ೆ ತು 2) ೌಧ ಧಮ ಾರ ೕಯ ುಗ ಂದ ೕಲಂ ಾದ ಹರ ತು. 3) ಾರತ ೕಲಂ ಾ ಮ ೆ ಾ ಾರ ಸಂಪಕ ತು 4) ೕಲಂ ಾ ಾರತ ಂದ ಟ ಸ ಾಯ ಕ ಸ ಾ ತು ಆ) ಒಂದು ಾಕ ದ ಉತ . 14*1=14 11) ಜನ ಾ ಾನ ರ ಚ ೆ ೈ ಾಂ ಕ ನ ೆಯ ಅ ಾ ಸ ಾಡುವ ದು ಚ ೆ ಾರ ೆ ಸ ಾ ಾ ೆ. ೇ ೆ? 12)1929 ರ ಅ ೕ ಾದ ೈ ಾ ೆ ಮತು ಕೃ ೕ ಯ ಉ ಾದ ೆ ಕು ಯಲು ಾರಣ ೇನು? 13)ಕಳ ಾ ಾ ೆ ತ ೆಗಟಲು ಮ ಒಂದು ಸಲ ೆ ಬ ೆ 14)ಯು ೕ ೆ ಾನ ೕಯ ದೃ ೋನ ೊಂ ದ ಸಂ ೆ ಎಂಬುವ ದ ೆ ಒಂದು ಉ ಾಹರ ೆ ೊ . 15) ಾಲ ಾ ಕ ಸಮ ೆ ೆ ಾರಣ ಾಗಬಹು ಾದ ಒಂದು ಅಂಶ . 16) ಾ ೕಯ ಾಲ ಾ ಕ ೕಜ ೆಯನು ಸ ಾ ರ ಾ ೆ ತಂ ೆ.ಏ ೆ? 17) ಾ ೇ ಾಯ ಎಂದ ೇನು?
  3. 3. 18) ಾರತದ ಾ ೕಯ ೆ ೆಗಳ ಾವ ವ ? 19) ಾ ೆ ೖ ಅ ರು ಒಂದು ಅದು ತ ೋಹ ಸಮ . 20)ಗಂ ಾ ನ ಯ ಬಯಲು ಪ ೇಶದ ಸಕ ೆ ಾ ಾ ೆ ೆಚು ೇಂ ೕಕೃತ ಾ ೆ ಏ ೇ? 21) ೊರ ೆ ಆಯವ ಯದ ಅಥ . 22)ಉ ಾಯ ಾ ೆಯ ಒಂದು ಪ ೕಜನ . 23) ೕ ಸಂ ೆಯ ಅಧ ರು ಾರು? 24) ತ ಾ ಆ ಾಯವ ೈಜ ಅ ವೃ ಯ ಾಪಕ ಾಗುವ ಲ. ಏ ೆ? ಇ) ಮೂರು ಾಲು ಾಕ ದ ಉತ . 15*2=30 25) ಸಮುದ ಾನ ೆ ೈ ಾ ಕ ೆಳವ ೆ ಾರಣ ಸಮ . 26) ೈದ ಾ ಾ ಕ ಾ ಟಕದ ಪ ೇಶಗಳನು ಪ ಾ 27) ಾ ೕ ೇ ಾನಂದರು ಯುವ ಶ ಯ ೆ ೕರಕ. ೇ ೆ ? 28) ೕ ಾ ಾಂ ಯ ಪ ಾಮ ೇನು? ಅಥ ಾ ರ ಾ ದ ಾ ೈ ೊಂಡ ಸು ಾರ ಾ ಕ ಮಗ ಾವ ವ ? 29)ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ದ ಬಡತನ ಾರ ೆ ೆ ರೂ ರುವ ೕಜ ೆಗ ಾವ ವ ? 30)ಭ ೕ ಾದ ೆ ಗ ಹ ೆ ಾರತ ೈ ೊಂ ರುವ ಕ ಮಗ ಾವ ವ ? 31)ಜನಮಂ ೆ ಎಂದ ೇನು? ಉ ಾಹರ ೆ ೊ 32)ಪ ವ ಮತು ಪ ಮ ಕ ಾವ ಯ ಎರಡು ವ ಾ ಸ . 33)ಮ ನ ಸ ೆತ ೆ ಾರಣಗಳನು ೕ . 34) ಾರತದ ಎ ೆ ಉದುರುವ ಾನೂ ಸಸ ಗಳ ಲ ಣ . 35)ದೂರ ಸಂ ೇ ತಂತ ಾನ ಕು ತು ಬ ೆ . 36)ಚಂಡ ಾರುತ ಪ ಾಮ . 37) ಾ ೕಣ ಪ ೇಶ ಂದ ನಗರ ಪ ೇಶ ೆ ವಲ ೆ ಯಂ ಸಲು ಮ ಸಲ ೆ ಏನು? 38)ಪಂಚ ಾ ಕ ೕಜ ೆಯ ಉ ೇಶ ಬ ೆ .
  4. 4. 39) ಾಗ ೕಕರಣವ ಶ ದ ಆ ಕ ಚಲ ೆ ೆ ಸಹ ಾ ಾ ೆ. ೇ ೆ ? ಈ) ೆಳ ನ ಪ ೆಗ ೆ 6 ಾಕ ದ ಉತ . 6*3=18 40) 1857ರ ದಂ ೆಯು ಾರತದ ೕ ಆಡ ತ ವ ವ ೆಯ ೕ ೆ ೕ ದ ಪ ಾಮ ೇನು? ಅಥ ಾ ಪ ೆಗಳ ಾರ ೕಯರ ಾ ೕ ೆಯನು ೆ ೆಸಲು ಸಹ ಾ ಾ ತು. ೇ 41) ಾರತದ ೇ ಾಂಗ ಯ ಪ ಮುಖ ಉ ೇಶಗಳನು ಪ ಾ . ಅಥ ಾ ಾರತವ ರ ಾ ೊಂ ೆ ೌ ಾಧ ಯುತ ಸಂಬಂದ ೊಂ ೆ. ಸಮ . 42) ಅಸ ಶ ೆ ಾರ ೆ ೆ ಮ ಸಲ ೆ ಏನು? ಅಥ ಾ ರು ೊ ೕಗ ಸಮ ೆ ಯು ಸ ಾಜದ ೕ ೆ ೕರುವ ಪ ಾಮ . 43) ನಮ ಾಷ ದ ವೃ ಯ ರ ೆಗಳ ಪ ಮುಖ ಾತವ ಸುತ ೆ ೇ ೆ? ಅಥ ಾ ೈ ಾ ೆಗಳ ಾಪ ೆ ೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಾದ ಅಂಶಗಳನು ಪ ಾ . 44) ಾಮಗಳ ಅ ವೃ ಯು ೇಶದ ಅ ವೃ ಯ ಮಹತರ ಾತ ವ ಸುತ ೆ ವ . ಅತ ಾ ೈಯ ಕ ಹಣ ಾಸು ಾವ ಜ ಕ ಹಣ ಾ ನ ವ ಾ ಸ . 45) ಾ ಂ ಾ ೆ ೆ ೆಯಲು ಅನುಸ ಸ ೇ ಾದ ಕ ಮಗಳ ಾವ ವ ? ಅಥ ಾ ಾ ಸಂ ೆ ಂ ಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗ ೇನು? 46) ಎಂಟು ಾಕ ದ ಉತ . 4*1=4 ಾರತದ ಾ ತಂ ಾ ಚಳ ವ ೆ ಅಂ ೆಡ ೊಡು ೆ ಏನು? 47) ಾರತದ ನ ಾ ೆಬ ೆದು ಗುರು . 1+3=4 821/2* ಪ ವ ೇ ಾಂಶ
  5. 5. ಾ ೕದರ ನ ೕ ಕ ೆ ೕಜ ೆ ಾ ಾಪ ರ ರಚ ೆ ಾ ದವರು: 1.ಯು ಾ ೋ ಾ , ಪ ತೂರು. 2.ಪ ಷ ಲ ಾ ಎಂ ವ ಾಲು ಬಜತೂರು 3.ಪ ಾ ೊಕ ಡ ಪ ತೂರು 4.ಸುಮನ ಪ ೆ ಪ ತುರು 5.ವಸಂ ಕು ಾ ಎಂ ೊಂ ೆಟು ಪ ತೂರು 6.ಸ ೋಜಮ ಎ ೆಯೂ ರು ಪ ತೂರು

×