SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 146
Descargar para leer sin conexión
Enpresagintza
        EAE-ko gazteen artean

        El emprendimiento juvenil
        en la CAPV
KULTURA SAILA              DEPARTAMENTO DE CULTURA
           Vitoria-Gasteiz, 2012
Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:
http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac
Argitaraldia:                         Edición:
1.a, 2012ko iraila                       1.ª, septiembre de 2012

Ale-kopurua:                          Tirada:
500 ale                            500 ejemplares

©                               ©
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa           Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Kultura Saila                         Departamento de Cultura

Internet:                           Internet:
www.euskadi.net                        www.euskadi.net

Argitaratzailea:                        Edita:
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia        Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco      Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz       Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Egileak:                            Autores:
Oskar Longo Imatz, Miren Bilbao Gaztañaga           Oskar Longo Imatz, Miren Bilbao Gaztañaga
eta Nieves Corcuera Bilbao                   y Nieves Corcuera Bilbao

Itzulpena:                           Traducción:
HORI HORI Itzulpenak                      HORI HORI Itzulpenak

Bildumaren diseinua:                      Diseño de la colección:


Maketazioa:                          Maquetación:
Imprenta Sacal                         Imprenta Sacal

Inprimaketa:                          Impresión:
Imprenta Sacal                         Imprenta Sacal

ISBN:                             ISBN:
978-84-457-3255-7                       978-84-457-3255-7

L.G.:                             D.L.:
VI 464-2012                          VI 464-2012
Aurkibidea Índice
AURKEZPENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07  PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07

SARRERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08          INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

1. ENPRESAGINTZAN IZANDAKO ESPERIENTZIA . . .                      10   1. EXPERIENCIA EMPRENDEDORA . . . . . . . . . . . . . .        10
  1.1. Gazteek enpresagintzan                                   1.1. Experiencia de la juventud
    duten esperientzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           11       en emprendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
  1.2. Enpresagintza esperientziaren                               1.2. Caracterización de la experiencia
    ezaugarri-multzoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            13       emprendedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13
  1.3. Enpresak sortzeko funtsezko faktoreak. . . . . .                15     1.3. Factores clave para el emprendimiento . . . . .        15
    1.3.1. Negozio-ideia egokia izatea . . . . . . . .               16       1.3.1. Tener una idea de negocio adecuada .          16
    1.3.2. Beharrezko finantzabideak                                1.3.2. Recibir los medios financieros
        jasotzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16           necesarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
    1.3.3. Eredua izatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .            16       1.3.3. Tener un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . .     16
    1.3.4. Aurreko egoerarekin pozik                                1.3.4. Estar insatisfecho/a
        ez egotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16           con la situación previa . . . . . . . . . . .     16
    1.3.5. Jorratu gabeko premia sozial                               1.3.5. Abordar una necesidad social
        edo ekologiko bat lantzea. . . . . . . . . .               17           o ecológica no atendida . . . . . . . . . . .     17
    1.3.6. Negozioetarako bazkide egokiarekin                            1.3.6. Contactar con un socio
        harremanetan jartzea . . . . . . . . . . . .               17           o socia de negocios adecuada . . . . . .        17
  1.4. Erabakiaren jatorria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           18     1.4. Origen de la decisión. . . . . . . . . . . . . . . . . .    18
  1.5. Aholkularitza zerbitzuak erabiltzea. . . . . . . . .              19     1.5. Utilización de servicios de asesoramiento . . .        19

2. ENPRESAGINTZARI BURUZKO JARRERA . . . . . . .                    22   2. ACTITUD HACIA EL EMPRENDIMIENTO. . . . . . . .           22
 2.1. Norberaren edo inoren konturako lana                            2.1. Preferencia por el trabajo por cuenta propia
    nahiago izatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            23       o ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 2.2. Norberaren konturako lana nahiago izateko                         2.2. Razones para preferir el trabajo
    arrazoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          26       por cuenta propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26
 2.3. Inoren konturako lana nahiago izateko                           2.3. Razones para preferir el trabajo
    arrazoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          28       por cuenta ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
 2.4. Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko                         2.4. Posibilidad de montar un negocio propio
    aukera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          30       en los próximos 5 años . . . . . . . . . . . . . . . .     30
 2.5. Negozio berria edo egon dagoen negozioaz                          2.5. Preferencia por montar un nuevo negocio
    arduratzea nahiago izatea . . . . . . . . . . . . . .              33       o hacerse cargo de uno existente . . . . . . . . .       33
 2.6. Enpresa sortzeko antzemandako arriskuak . . .                  35    2.6. Riesgos percibidos a la hora de emprender . .          35
 2.7. Ekintzaileei buruzko balorazioa . . . . . . . . . . .              37    2.7. Valoración de las personas emprendedoras . .          37
2.8. Ekintzaileei buruzko iritziak . . . . . . . . . . . . .     40   2.8. Opiniones sobre las personas emprendedoras           40
    2.8.1. Produktu eta zerbitzu berriak                     2.8.1. Crean nuevos productos
       sortzen dituzte . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40         y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40
    2.8.2. Enplegua sortzen dute . . . . . . . . . . . .      41      2.8.2. Generan empleo . . . . . . . . . . . . . . . .     41
    2.8.3. Beren onuran baino ez dute                      2.8.3. Sólo piensan en su propio
       pentsatzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42         beneficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
    2.8.4. Beste pertsona batzuen lana                      2.8.4. Explotan el trabajo
       esplotatzen dute . . . . . . . . . . . . . . . .     43         de otras personas . . . . . . . . . . . . . . .     43
 2.9. 100 000 euro oinordetzan jasoz gero,                  2.9. Acción a llevar a cabo en caso de heredar
    burutu beharreko ekintza . . . . . . . . . . . . . . .     44      100 000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    44

3. ENPRESAGINTZARAKO BALIABIDEAK . . . . . . . . .           46  3. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO. . . . . . .            46
 3.1. Baliabide pertsonalak . . . . . . . . . . . . . . . . .     47   3.1. Recursos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . .    47
    3.1.1. Proaktibotasuna . . . . . . . . . . . . . . . .     48      3.1.1. Proactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
    3.1.2. Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48      3.1.2. Autonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
    3.1.3. Autokonfiantza . . . . . . . . . . . . . . . . .     49      3.1.3. Autoconfianza. . . . . . . . . . . . . . . . . .    49
    3.1.4. Asertibotasuna . . . . . . . . . . . . . . . . .     49      3.1.4. Asertividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49
    3.1.5. Sormena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50      3.1.5. Creatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
    3.1.6. Baikortasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . .     50      3.1.6. Optimismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
    3.1.7. Ausardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51      3.1.7. Audacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51
    3.1.8. Lehiakortasuna . . . . . . . . . . . . . . . . .     51      3.1.8. Competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . .    51
    3.1.9. Gazteen ekintzaile soslaia . . . . . . . . .       52      3.1.9. Perfil emprendedor de la juventud . . .         52
 3.2. Hezkuntza-baliabideak. . . . . . . . . . . . . . . . .     53   3.2. Recursos educativos . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53
    3.2.1. Eskola-hezkuntzaren ekarpenak . . . . .         53      3.2.1. Aportes de la educación escolar . . . . .        53
    3.2.2. Ekiten ikasteko ikastaro eta jardueretan               3.2.2. Participación en cursos y actividades
        parte hartzea . . . . . . . . . . . . . . . . . .    54          de emprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . .    54
 3.3. Laguntza-baliabideak. . . . . . . . . . . . . . . . . .     55   3.3. Recursos de apoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    55
 3.4. Gizarte-ekonomia ingurunean antzemandako                3.4. Dificultades percibidas en el entorno
    zailtasunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57      socioeconómico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    57
    3.4.1. Finantza-laguntzarik eza . . . . . . . . . .       58      3.4.1. Falta de apoyo financiero . . . . . . . . . .      58
    3.4.2. Administrazio-prozeduren                       3.4.2. Complejidad de los procedimientos
        konplexutasuna . . . . . . . . . . . . . . . .     59          administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . .   59
    3.4.3. Informaziorik eza . . . . . . . . . . . . . . .     59      3.4.3. Falta de información . . . . . . . . . . . . .     59

4. EAE-REN ETA EUROPAR BATASUNAREN                      4. COMPARACIÓN ENTRE LA CAPV
  ARTEKO ALDERAKETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62        Y LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5. EMAITZA NAGUSIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72      5. PRINCIPALES RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

I. ERANSKINA. EMAITZEN TAULAK . . . . . . . . . . . . . 76          ANEXO I. TABLAS DE RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . 76

II. ERANSKINA. GALDETEGIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 116       ANEXO II. CUESTIONARIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135   METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137  BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

TAULEN AURKIBIDEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139     ÍNDICE DE TABLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

GRAFIKOEN AURKIBIDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143       ÍNDICE DE GRÁFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Aurkezpena Presentación
EAEko Gazteen Joeren Koadernoen bildumaren laugarren      El emprendimiento juvenil en la CAPV constituye el cuarto
zenbakia da Enpresagintza EAEko gazteen artean hau.      número de la colección Cuadernos de Tendencias de la
Bildumaren xedea, hain zuzen ere, Euskadiko gazteen      Juventud Vasca, cuyo objetivo es dar a conocer, precisa-
artean askotariko gaietan ikusitako joerak eta ildoak     mente, las tendencias y pautas observadas en la juventud
ezagutaraztea da.                       de Euskadi en una amplia variedad de temas.

Hori lortu ahal izateko, Gazteen Euskal Behatokiak egi-    Para conseguirlo, la colección recopila y difunde los resul-
niko inkestetan lortu dituen emaitzak batu eta ezagutaraz-   tados obtenidos en los sondeos que realiza el Observato-
ten ditu bildumak, betiere gure azterlanaren xedean arreta   rio Vasco de la Juventud, siempre con la mirada puesta
jarrita: EAEko gazteak. Gazteek hainbat gai interesgarriren  en nuestro objeto de estudio, el colectivo joven de la
inguruan duten iritzia jakitera daude bideratuta gehienbat   CAPV. Estos sondeos, de tipo cuantitativo, principalmen-
kuantitatiboak diren inkesta horiek, baita haien jarrerak,   te, están orientados a conocer la opinión de la juventud
sinesmenak eta balioak aztertzera ere.             acerca de distintos temas de interés, así como al estudio
                                de sus actitudes, creencias y valores.
Halaber, beste eremu geografiko batzuetako nahiz gure
inguruan bertan etorkizunean egingo diren beste ikerketa    Pretendemos, así mismo, establecer líneas o puntos de
batzuekin erkatu edo alderatu daitezkeen erreferentziako    referencia que puedan ser contrastados con otras in-
ildoak edo puntuak ezarri nahi dira.              vestigaciones, bien de otros ámbitos geográficos, o bien
                                futuros estudios en nuestro propio entorno.
Ikerketa honen gaiaren ardatza EAEko gazteek enpresa-
gintzarekin duten erlazioaren berri izatea da, enpresagin-   El tema de la presente investigación se centra en el
tzan duten esperientzien eta enpresagintzari eta ekintzai-   conocimiento de la relación que la juventud de la CAPV
leei buruz duten iritzien bidez.                tiene con el emprendimiento, a través de sus experiencias
                                emprendedoras, su opinión sobre el emprendimiento y
                                sobre las figuras emprendedoras.
Egungo egoera ekonomikoak aukera bikaina eskaintzen
du gizarte pentsaeraren aldaketa bultzatzeko, enpresa-     La actual coyuntura económica ofrece una magnífica
gintzarako jarrera sustatuz. Gazteek arriskuak berengana-   oportunidad para impulsar un cambio de mentalidad
tzeko, berrikuntzarako eta talentua eta ahalmena batzeko    social mediante el fomento de una actitud emprendedora,
gaitasunean oinarrituta dago pentsaera hori.          basada en la capacidad para asumir riesgos, para innovar
                                y para aglutinar el talento y las capacidades de las perso-
                                nas jóvenes.
                            Blanca Urgell

                     Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua
                     Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
Sarrera Introducción
Enpresagintzak, enpresa sortzeko ekintza den aldetik,    El emprendimiento, como acción de emprender, nace de
lorpen bat izateko motibazioan du sorburu, eta horrek    una motivación por obtener un logro, lo que conlleva aco-
berekin dakar nolabaiteko arriskua eta zailtasunak dituz-  meter acciones o proyectos que entrañan cierto riesgo y
ten ekintzak edo proiektuak egitea. Enpresagintzarako    dificultad. Esa motivación que conduce al emprendimiento
motibazio hori alde anitzeko prozesutzat hartu behar da,   debe entenderse como un proceso multidimensional com-
inguruarekin oso lotura handia duten pertsona, gizarte eta  puesto por factores personales, sociales y de desarrollo
garapen faktoreekin osatua.                 muy ligados al entorno.

Ekintzaileak, ildo horretan, funtsezkoak dira sistema    La figura de las personas emprendedoras, en este sentido,
ekonomikoa hobetuko duten ekintza berritzaileak gizar-    es vital para inyectar en la sociedad iniciativas innovado-
teratzeko, ekoizpen-prozesu eraginkor berrien bidez, edo,  ras que conduzcan a mejoras en el sistema económico, a
bestela, gizarte sisteman hobekuntzak eginez.        través de nuevos procesos productivos y de eficiencia, o
                               bien mejoras en el sistema social.

Ekintzaileok gure gizartea garatzeko eragile endogenoak   Estas personas emprendedoras constituyen un motor en-
dira, baina ñabardura bat egin beharra dago alde horreta-  dógeno de desarrollo de nuestra sociedad, si bien hay que
tik: ekonomia eta gizarte testuinguruak enpresagintzare-   matizar que el contexto económico y social puede resultar
kiko jarrerak bultzatu edo eragotz ditzake.         motivador o inhibidor de las conductas emprendedoras.

Krisi ekonomikoa dugun egungo egoeran, Euskadin, gizar-   En la coyuntura actual de crisis económica en Euskadi, el
te-ekonomia inguruneak horrelako jarrerak bultzatu baino,  entorno socioeconómico actúa más como inhibidor que
eragotzi egiten ditu, baina, aldi berean, gazteen jarrera  como motivador de este tipo de conductas, si bien al mis-
proaktiboagoa moldatzeko baliagarria ere izan daiteke    mo tiempo puede actuar como modelador de una actitud
ingurune hori, kasu honetan, premiak bultzatuta.       más proactiva por parte de la juventud, empujada en este
                               caso por la necesidad.

Beraz, berebiziko interesa du enpresagintza EAEko      Resulta, por tanto, del máximo interés estudiar el em-
gazteen artean aztertzeak, eta hain gertaera konplexu    prendimiento entre la juventud vasca en la actualidad,
horretan eragina izaten ari diren pertsona, gizarte eta   intentando visualizar los factores personales, sociales y
testuinguru faktoreak bistaratzen saiatzeak.         contextuales que están incidiendo en este fenómeno tan
                               complejo.

Azterketa honen oinarria Europako Batzordeak 2009 eta    Este estudio se basa en una investigación realizada por la
2010 urteen artean Europar Batasuneko 27 herrialdeetan    Comisión Europea entre 2009 y 2010 en los 27 países
Sarrera
                                                       Introducción  9
eginiko ikerketa da. Ikerketaren inguruko planteamenduen   que componen la Unión Europea. Las similitudes en
antzekotasunei esker, Euskadiko gazteei buruz izandako    los planteamientos de la investigación nos permitirán
emaitzen eta Europako gainerako herrialdeen arteko alde-   profundizar en la comparativa entre los resultados de la
raketa sakontzeko modua dugu.                juventud de Euskadi con los obtenidos en el conjunto de
                               la juventud europea.

Lau bloke nagusitan dago egituratuta honako txosten     La información recogida en este informe se estructura en
honetan bildutako informazioa:                cuatro bloques principales:

— Enpresagintza esperientzia: arlo horretan duten espe-   — Experiencia emprendedora: se trata de cuantificar y
 rientziaren arabera zenbatu eta ezaugarritu nahi dira    caracterizar a las personas jóvenes en función de su
 gazteak.                           experiencia en ese terreno.

— Enpresagintzari buruzko jarrera: gazteek aurretiaz en-   — Actitud hacia el emprendimiento: se analizan la
 presagintzari buruz duten jarrera orokorra aztertzen da,   predisposición general de la juventud hacia el em-
 baita ekintzaileei buruz duten balorazioa ere.        prendimiento, así como su valoración de las personas
                                emprendedoras.

— Enpresagintzarako baliabideak: pertsonalak, hezkun-    — Recursos para el emprendimiento, personales, educati-
 tza-baliabideak eta laguntza-baliabideak.          vos y de apoyo.

— EAEn lorturiko emaitzen eta Europar Batasuneko 27     — Comparación entre los resultados obtenidos en la
 estatuen batez bestekoen arteko alderaketa.         CAPV con los correspondientes a la media de los 27
                                estados que componen la Unión Europea.

Azken atal horretan, aurreko ataletan ez bezala, 15 eta   En este último apartado, a diferencia de los anteriores, el
24 urte bitarteko gazteen taldea da ardatza (alderaketa   análisis se centra en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años
egin ahal izateko). Aurreko atalean, ostera, EAEko 15 eta  (a fin de poder realizar la comparación). En los apartados
34 urte bitarteko gazteak izan dira azterketaren erdigu-   anteriores, por el contrario, el núcleo de análisis es la
nea.                             juventud de la CAPV de 15 a 34 años.

Bukatzeko, emaitzarik nabarmenenak ateratzeko zenbait    Para finalizar, unos breves comentarios tratarán de extraer
azalpen emango ditugu, eta indarguneak eta landu beha-    los resultados más destacados, así como resaltar los pun-
rreko ahulguneak nabarmendu ere.               tos fuertes y las debilidades en las que habría que incidir.
1.
ENPRESAGINTZAN IZANDAKO
ESPERIENTZIA
EXPERIENCIA EMPRENDEDORA
Lehen bloke honen bidez, gazteek enpresagintzan zein     Este primer bloque pretende cuantificar cuánta gente
esperientzia duten neurtu nahi da, baita esperientzia hori  joven tiene experiencia emprendedora, así como carac-
ezaugarritu ere: kausak, uneak eta metodoak.         terizar dicha experiencia: las causas, los momentos y los
                               métodos.
1.1. GAZTEEK                         1.1. EXPERIENCIA
   ENPRESAGINTZAN                        DE LA JUVENTUD EN
   DUTEN ESPERIENTZIA                      EMPRENDIMIENTO
Euskadiko 15 eta 34 urte bitarteko gazteen % 12k du      El 12 % de la juventud de Euskadi de entre 15 y 34 años
enpresagintza esperientziaren bat lanbide mailan.       cuenta con alguna experiencia emprendedora de carácter
                               profesional.

Negozioa inoiz martxan jarri izanari (martxan jarraitu    Se entiende por experiencia emprendedora haber puesto
zein ez), egungo negozio baten ardura hartu izanari edo,   en marcha alguna vez un negocio (siga o no en activo),
proiektua oraindik sendotu ez bada ere, negozioa hasteko   haberse hecho cargo de alguno ya existente, o haber dado
urratsak eman izanari deritzo enpresagintza esperientzia.   pasos para iniciar un negocio aunque el proyecto no se
                               haya consolidado aún.

Gazteen beste % 30a ekintzaile potentzialtzat har liteke,   Otro 30 % de la juventud se podría definir como empren-
hots, inoiz ez du enpresagintza esperientziarik izan, baina  dedor potencial, es decir, nunca ha proyectado ni llevado
aukera hori abiaraztea aztertzen ari da.           a cabo ninguna experiencia emprendedora, pero se está
                               planteando esta opción.

Azkenik, gazteen erdiek baino pixka bat gehiagok, % 56k,   Finalmente, algo más de la mitad de las personas
inoiz ez dute planteatu autoenpleguaren aukera.        jóvenes, el 56 %, nunca se ha planteado la opción del
                               autoempleo.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
12  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   1. GRAFIKOA.                         GRÁFICO 1.
   EAEko gazteek enpresagintzan duten esperientzia (%)      Experiencia en emprendimiento de la juventud de la CAPV (%)
                          Ed/Ee
                        2
                          Ns/Nc             ENPRESAGINTZAN ESPERIENTZIA DUTENAK
                                       12
                                         TIENEN EXPERIENCIA EMPRENDEDORA
        Ez zaie inoiz bururatu
      56
        Nunca se lo han planteado


                                            Enpresagileak izan litezkeenak
                                         30
                                            Emprendedores/as potenciales
   Gizon gazteek emakume gazteek baino enpresagintza       Los hombres jóvenes han abordado más proyectos em-
   proiektu gehiagori ekin diote. Hala ere, aldagairik deter-  prendedores que las mujeres jóvenes. Pero sin duda la
   minanteena, inolako dudarik gabe, etxean bizi izandako    variable más determinante es la experiencia emprendedo-
   enpresagintza esperientzia da. Hala, bada, inoiz negozio-   ra vivida en el hogar; así, entre aquellas personas jóvenes
   ren bat izan duten gurasoak dituztenen artean, enpresa-    cuyos progenitores han tenido algún negocio en alguna
   gintza proiekturen bat abiarazi dutenen ehunekoak askoz    ocasión los porcentajes de quienes han abordado algún
   handiagoak dira (% 20 bi gurasoak ekintzaileak direnean    proyecto emprendedor son bastante más elevados (20 %
   eta % 16 bietako bat ekintzailea denean) negozio propio-   cuando ambos progenitores son emprendedores y 16 %
   rik inoiz izan ez duten gurasoak dituzten gazteenak baino   en el caso de que lo sea uno de ellos) que los correspon-
   (% 10).                            dientes a aquellas personas jóvenes cuyos progenitores
                                  nunca han tenido un negocio propio (10 %).


   2. GRAFIKOA.                         GRÁFICO 2.
   EAEko gazteek enpresagintzan duten esperientzia gurasoek   Experiencia en emprendimiento de la juventud de la CAPV según
   enpresagintzan izan duten esperientziaren arabera (%)     la experiencia en emprendimiento de los progenitores (%)                25 %
                        20 %
                20 %
                                 16 %
                15 %
                                             10 %
                10 %

                 5%

                  0
                        Biek        Batek       Batek ez ere
                       Ambos        Uno        Ninguno
Enpresagintzan izandako esperientzia
                                                 Experiencia emprendedora   13
1.2. ENPRESAGINTZA                      1.2. CARACTERIZACIÓN
ESPERIENTZIAREN                        DE LA EXPERIENCIA
EZAUGARRI-MULTZOA                       EMPRENDEDORA

Enpresagintzan esperientzia duten gazteen % 12 horretan    En ese 12 % de jóvenes con experiencia emprendedora
biltzen dira egoera hauetako batean dauden gazteak:      se agrupan quienes se encuentran en alguna de las
                               siguientes situaciones:

Negozioa jartzekotan izan diren pertsonak edo horretarako   Aquellas personas que han estado pensando en montar
urratsetako bat egiten dutenak, baina bertan behera utzi   un negocio, incluso han dado algunos pasos para ello,
dute proiektua edozein arrazoirengatik. Gazteen % 2 dira.   pero han abandonado el proyecto por la razón que sea.
                               Se trata del 2 % de la juventud.

Gaur egun negozio bat abiarazteko urratsak egiten ari     Quienes actualmente están dando pasos para poner en
direnak. Sortze-fasekotzat hartu ditugunak dira, eta guzti-  marcha un negocio. Es lo que hemos considerado en fase
zkoaren beste % 2 dira.                    de gestación, y suponen otro 2 % del total.

Negozioren bat abiarazi dutenak edo negozioren baten     Quienes han puesto algún negocio en marcha o se han
ardura hartu dutenak, eta gaur egun negozioa martxan     hecho cargo de algún negocio, y sigue activo a día de hoy.
daukatenak. Gazte guztien % 5 dira, hots, lanean ari     Son un 5 % del total de jóvenes, lo que viene a suponer
diren gazteen % 9. Egokia da zehaztea ehuneko hori      el 9 % de la juventud ocupada. Cabe puntualizar que
sektore pribatuko soldatapekoena baino askoz txikiagoa    este porcentaje es muy inferior al de la población joven
dela, % 78, baina gazte funtzionarioena baino handiagoa    asalariada en el sector privado, 78 %, pero es superior al
da, gutxi gorabehera lanean diharduten gazteen % 6.      de las personas jóvenes funcionarias que se estima que
                               son el 6 % de la población joven ocupada.

Negozioa martxan duten gazte ekintzaileen % 5 horretan,    Ese 5 % de personas jóvenes emprendedoras con negocio
hauexek bereizten dira: negozio berria dutenak, hots, 3    activo se diferencian entre quienes cuentan con un nego-
urtetik beherako antzinatasuna duen negozioa (% 4) eta    cio nuevo, esto es, de hace menos de 3 años de antigüe-
sendoturiko negozioa dutenak, hiru urtetik gorako antzina-  dad (4 %) y quienes tienen un negocio establecido, de
tasuneko negozioa (gainerako % 1a).              más de tres años (1 % restante).

Azkenik, negozioa martxan jarri arren negozioa itxi, saldu  Finalmente, el último grupo considerado dentro de la ex-
edo eskualdatu dutenen enpresagintza esperientziaren     periencia emprendedora corresponde a quienes pusieron
barruko taldea dugu; beraz, badute esperientzia enpresa-   en marcha un negocio pero éste se ha cerrado, vendido
gintzan, baina dagoeneko ez dira ekintzaileak. Pertsona    o transferido, y por tanto, poseen experiencia emprende-
horiek gazte guztien % 3 dira.                dora pero ya no son personas emprendedoras en activo.
                               Estas personas suponen el 3 % del colectivo de personas
                               jóvenes.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
14  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   3. GRAFIKOA.                             GRÁFICO 3.
   Enpresagintza esperientziaren karakterizazioa (%)           Caracterización de la experiencia emprendedora (%)         Sortze-prozesuan egonik, proiektua bertan behera utzi da
                                                2
                         Abandonado el proyecto


                               Sortze-prozesuan         2
                                  En gestación

                             Negozio martxan dago
                                                          5
                                Negocio activo


                       Negozioa bertan behera utzi da               3
                           Negocio abandonado

                                         0   1  2    3    4  5    6
   Langabezian dauden gazteen % 5ek negozioren bat            El 5 % de las personas jóvenes en paro ha abandonado
   bertan behera utzi dute porrot egin duelako edo negozioa       algún negocio por haber fracasado o haber sido vendido o
   saldu edo eskualdatu dutelako.                    transferido.

   Langabetuen beste % 5ek ez dute lortu negozioa martxan        Otro 5 % de quienes están en paro no llegaron a tener el
   izatea, eta bertan behera utzi dute.                 negocio activo y lo abandonaron en proyecto.

   Gainera, % 3 urratsak egiten ari dira negozioa martxan        Además un 3 % está dando los pasos para poner en
   jartzeko.                               marcha un negocio.
Enpresagintzan izandako esperientzia
                                                       Experiencia emprendedora   15
1.3. ENPRESAK SORTZEKO                         1.3. FACTORES CLAVE PARA
   FUNTSEZKO FAKTOREAK                          EL EMPRENDIMIENTO

Eztabaida teorikoa dago enpresagintzaren gaineko            Existe todo un debate teórico sobre cuáles son los factores
funtsezko faktoreak zein diren ezartzerakoan. Norberaren        clave sobre el emprendimiento. ¿Es un fenómeno debido
ezaugarrien araberako gertaera al da? Norberaren sorme-        a las características personales de una persona, cuya
nak eta tinkotasunak bultzatzen al dituzte gazteak enpre-       creatividad y determinación les impulsa a iniciar aven-
sak sortzera? Ideia bikainaren ondoriozkoa al da? Gizarte-       turas emprendedoras? ¿Se debe acaso a la formulación
ekonomiako faktoreak eta egoera ekonomikoak eragiten al        de una idea brillante? ¿Son los factores socioeconómicos
dute pertsonek autoenplegura jotzea? Informazioaren eta        y la coyuntura económica las que provocan que algu-
komunikazioaren teknologia berriek bideratzen al dituzte        nas personas opten por el autoempleo? ¿Son las nuevas
enpresagintza esperientziak, edo soilik Windows, Google,        tecnologías de la información y la comunicación campos
Facebook eta antzeko kasuen ondorioz gizartean sortutako        de abono para experiencias emprendedoras o eso sólo se
irudiagatik da hori?                          debe a la imagen social construida a partir de los casos
                                    de Windows, Google, Facebook y otros parecidos?

Ikerketaren atal honetan, EAEko gazte ekintzaileek en-         En este apartado de la investigación hemos tratado de
presagintza proiektuak abiarazteko funtsezkotzat jotzen        identificar los factores que las personas jóvenes empren-
dituzten faktoreak identifikatzen saiatu gara.             dedoras de la CAV consideran claves para iniciar proyec-
                                    tos emprendedores.


4. GRAFIKOA.                              GRÁFICO 4.
Enpresak sortzeko funtsezko faktoreak (%)               Factores clave para el emprendimiento (%)
                   Negozio-ideia egokia izatea
               Tener una idea de negocio adecuada                                88


                Beharrezko finantzabideak jasotzea
                                                               84
             Recibir los medios financieros necesarios


                           Eredua izatea
                                                            76
                         Tener un ejemplo


                Aurreko egoerarekin pozik ez egotea
                                                          66
            Estar insatisfecho/a con su situación previa

     Jorratu gabeko premia sozial edo ekologiko bat lantzea
      Abordar una necesidad social o ecológica no atendida                         65


   Negozioetarako bazkide egoki batekin harremanetan egotea
         Contactar con un socio/a de negocios adecuada                          64


                                     0   10  20  30  40  50   60   70  80  90
n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak             n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento (12,3 %)
  (% 12,3)
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
16  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   1.3.1. Negozio-ideia egokia                 1.3.1. Tener una idea de negocio
      izatea                            adecuada
   Enpresagintzak erlazio sakona du berrikuntzarekin eta sor-  El emprendimiento está profundamente relacionado con la
   menarekin. Ekintzaileak agertoki berriak eta ideia berriak  innovación y la creatividad. Las personas emprendedoras
   etengabe sortzen dituztenak dira, eta horixe da enpresak   son aquellas que crean constantemente nuevos escena-
   sortzeko lehen urratsa. Halaxe ulertzen dute elkarrizke-   rios, nuevas ideas y ese es el primer paso para iniciar
   taturiko ekintzaileek ere, zeren eta, haien ustez, enpresa  una acción emprendedora. Así lo perciben también las
   sortzeko faktore nagusia negozio-ideia egokia baita: oso   personas emprendedoras entrevistadas, ya que conside-
   garrantzizkoa edo nahikoa garrantzizkoa da % 88rentzat.   ran que el principal factor para emprender es tener una
   «Eureka unea» orain ere ildo horretan abentura abiarazte-  idea de negocio adecuada, que es muy o bastante impor-
   ko eragile egokiena dela irizten zaio.            tante para el 88 %. El «momento Eureka» sigue siendo
                                 considerado el motor ideal para iniciar una aventura en
                                 este sentido.   1.3.2. Beharrezko finantzabideak               1.3.2. Recibir los medios financieros
      jasotzea                           necesarios
   Hala ere, ikusten denez, beharrezko finantza-laguntza     Sin embargo, también se observa que recibir el apoyo
   jasotzea ideia ona bezain garrantzizkoa da ia, eta ho-    financiero necesario es casi tan importante como tener
   rrek agerian uzten du oso babes handia behar dela. Ildo   una buena idea, lo que evidencia una necesidad de
   horretan, elkarrizketaturiko ekintzaileen % 84k uste du   tutelaje muy fuerte. En este sentido, el 84 % de personas
   oso garrantzitsua edo nahikoa garrantzizkoa dela enpresa   emprendedoras entrevistadas considera muy o bastante
   sortzeko beharrezko finantzabideak jasotzea.         importante recibir los medios financieros necesarios para
                                 iniciar una experiencia emprendedora.   1.3.3. Eredua izatea                     1.3.3. Tener un ejemplo
   Eredua izatea oso garrantzizkoa da enpresagintza espe-    Tener un ejemplo es muy importante para el 36 % de las
   rientzia duten elkarrizketaturiko pertsonen % 36rentzat,   personas entrevistadas con experiencia en emprendimien-
   eta nahikoa garrantzizkoa % 40rentzat. Item honetan,     to y bastante importante para el 40 %. Este ítem también
   hauexek ageri dira: sortzailea eta berritzailea izateak   hace referencia a la dificultad que supone ser creativo e
   dakarren zailtasuna eta, enpresa sortzerakoan, lehenago   innovador y lo útil que resulta, a la hora de emprender,
   emaitza onak izan dituen formula baten arrastoan aurre    el avanzar a través de la estela de una fórmula que ya ha
   egitea zein baliagarria den.                 funcionado anteriormente.   1.3.4. Aurreko egoerarekin pozik ez             1.3.4. Estar insatisfecho/a con la
   egotea                            situación previa
   Inkonformismoa ohiko ezaugarria da ekintzaileen artean.   El inconformismo es un rasgo personal habitual entre las
   Ezaugarri hori ez da, ordea, aurrekoak bezain garrantzi-   personas emprendedoras. Este rasgo no es, sin embargo,
   tsua enpresagintzan esperientzia duten elkarrizketaturiko  tan importante como los anteriores para las personas
   gazteentzat, zeren aurretiazko egoerarekin pozik ez egotea  jóvenes con experiencia emprendedora entrevistadas, ya
   oso edo nahikoa garrantzizkoa baita elkarrizketaturiko    que estar insatisfecho/a con la situación previa es muy o
   pertsonen % 36ren ustez.                   bastante importante para el 36 % de las personas entre-
                                 vistadas.
Enpresagintzan izandako esperientzia
                                                  Experiencia emprendedora   17
1.3.5. Jorratu gabeko premia sozial              1.3.5. Abordar una necesidad social
    edo ekologiko bat lantzea                   o ecológica no atendida
Ekintzaile mota berezia da nahitaez komertzialak ez diren   Una clase especial de persona emprendedora es aquella
ekintzetan hasten dena, hala nola gizarte, ekologia edo    que emprende organizaciones no necesariamente comer-
politika arloko ekintzetan. Halaxe da, neurri batean enpre-  ciales, como las cívicas, sociales, ecológicas o políticas.
sagintzako esperientzia XXI. mendean zeharkakoa bihurtu    Esto es, en parte, debido a que la experiencia emprende-
baita eta, beraz, gizartearen arlo guztietan ageri baita.   dora se convierte en el siglo XXI en transversal, y, por lo
                               tanto, presente en todos los ámbitos de la sociedad.

Zenbait pertsonak, etekin ekonomikoekin batera, gizar-    También existe el caso de las personas emprendedoras
tearentzako ongizatea hobetzeko ikuspegia garatzen dute,   que buscan generar beneficios monetarios a la par que
arlo ekonomikotik harago.                   tener un enfoque desarrollado en potenciar un bienestar
                               para la sociedad que trasciende el ámbito económico.

Jorratu gabeko premia sozial edo ekologikoa lantzea oso    El porcentaje de quienes consideran muy importante
garrantzizkotzat jotzen dutenen ehunekoa, kasu honetan,    abordar una necesidad social o ecológica no atendida cae,
% 30etik beherakoa da (% 21, hain zuzen ere), baina      en este caso, por debajo del 30 % (21 %, concretamen-
nahikoa garrantzizkoa dela irizten diotenen ehunekoa ge-   te), pero si le sumamos el de quienes lo consideran bas-
hitzen badugu, handiagoa da arlo horri garrantzia ematen   tante importante, el porcentaje total de quienes conceden
diotenen ehunekoa, % 65, hain zuzen ere.           importancia a esta cuestión se eleva al 65 %.1.3.6. Negozioetarako bazkide                 1.3.6. Contactar con un socio
    egokiarekin harremanetan                   o socia de negocios
    jartzea                            adecuada
Enpresagintzari eta enpresagintza esperientziei buruzko li-  La literatura sobre emprendimiento y experiencias em-
teraturak, maiz, pertsonen arteko itunak ezartzea azpima-   prendedoras a menudo incide sobre la conveniencia de
rratzen du. Itun horiei esker, arriskuak partekatu ez ezik,  establecer alianzas entre personas que permitan, no sólo
sormena ere hobetuko da, eta hori lagungarria da azken    compartir los riesgos, sino también mejorar la creatividad,
finean indarrak batzeko iritziak erkatzeko.          que ayuden a constrastar opiniones y que, en definitiva,
                               sumen fuerzas.

Alabaina, elkarrizketaturiko ekintzaileen ustez, hori ez   Sin embargo, para las personas emprendedoras en-
da hain erabakigarria, zeren eta negozioetarako bazkide    trevistadas este no es un aspecto tan decisivo, ya que
egokiarekin harremanetan jartzea oso garrantzizkoa baita   contactar con un socio o socia de negocios adecuada es
% 37rentzat eta nahikoa garrantzizkoa % 27rentzat.      muy importante para el 37 %; para el 27 % es bastante
                               importante.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
18  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   1.4. ERABAKIAREN                       1.4. ORIGEN
     JATORRIA                           DE LA DECISIÓN
   Ekintzaile baten biografia irakurtzen dugunean izaten den   Posiblemente el momento más idealizado cuando leemos
   unerik idealizatuena, beharbada, erabakiaren jatorria da,  la biografía de una persona emprendedora es el origen de
   Eureka unea deritzona: ideia zehaztugabea, edo inozoa,    la decisión, el conocido como momento Eureka, en el que
   kontzeptualizatu eta garatzen hasten da. Maiz ahaztu     una idea vaga, incluso tonta, pasa a ser conceptualizada
   egiten da inspirazio une horren aurretik transpirazio ordu  y comienza a ser desarrollada. A menudo se olvida que
   kopuru ikaragarri handia dagoela.              ese momento de inspiración suele venir precedido de
                                 infinidad de horas de transpiración.

   Enpresagintzari buruzko literaturaren arabera, ezkutuko   La literatura sobre emprendimiento afirma que la respues-
   premia baten erantzuna izan liteke proiektua abiarazteko   ta a una necesidad latente puede ser la mejor manera
   modurik hoberena. Ildo horretan, ekintzailea bere inguru-  de iniciar un proyecto, y en ese sentido describen a la
   neari asko erreparatzen dion pertsona dela azaltzen da,   persona emprendedora como una persona muy atenta a
   ingurune horretan gertatzen diren aldaketei: jorratu ga-   su entorno, a los cambios que se producen en el mismo,
   beko premien intuizioa du, aldaketei aurrea hartzeko gai   que intuye las necesidades no satisfechas, que es capaz
   da, hots, enpresagintza nortasuna etorkizuna iragartzeko   de anticiparse a ellas, es decir, es una manera de ver la
   modutzat hartzen du.                     personalidad emprendedora como visionaria.

   Enpresagintzan esperientzia duten EAEko gazteen artean,   Entre la juventud de la CAPV con experiencia emprende-
   esperientzia hori enpresagintza proiektu bat abiarazteko   dora también observamos esa circunstancia como motor
   eragilea dela ikusten dugu, zeren % 65ek baitiote norbe-   para iniciar un proyecto emprendedor ya que el 65 %
   raren kezkari emandako erantzuna dela.            declara que fue la respuesta a una inquietud personal.

   % 17k kanpoko eskaintza izan dela aipatu dute, eta      El 17 % menciona la existencia de una oferta externa y el
   % 11k familiaren tradizioari eustea.             11 % continuar una tradición familiar.

   Hortaz, enpresagintzako hamar esperientziatatik seitan    Por lo tanto, más de 6 de cada diez experiencias en em-
   baino gehiagotan, horrelako motibazio pertsonalak izan    prendimiento se han debido a motivaciones personales de
   dira eragileak.                       distinta índole.

   5. GRAFIKOA.                         GRÁFICO 5.
   Erabakiaren jatorria (%)                   Origen de la decisión (%)                             Ed/Ee
                           7
                             Ns/Nc              Familia-tradizioa
                                          11
                                             Tradición familiar
             Ardura pertsonal bat
          65
             Inquietud personal


                                                Kanpoko eskaintza bat
                                             17
                                                Oferta externa
   n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak        n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento
     (% 12,3)                           (12,3 %)
Enpresagintzan izandako esperientzia
                                                    Experiencia emprendedora   19
1.5. AHOLKULARITZA                       1.5. UTILIZACIÓN DE
   ZERBITZUAK                           SERVICIOS DE
   ERABILTZEA                           ASESORAMIENTO
Enpresagintzan esperientzia duten hamar gaztetatik lauk     Cuatro de cada diez jóvenes con experiencia emprendedo-
diote laguntza edo aholkularitza zerbitzuren batekin izan    ra afirma que contactó o ha contactado con algún servicio
dela harremanetan proiektu bat garatzeko.            de apoyo o asesoramiento para desarrollar su proyecto.


6. GRAFIKOA.                          GRÁFICO 6.
Aholkularitza zerbitzuak erabiltzea (%)             Utilización de servicios de asesoramiento (%)
                     Ez
                 61
                     No


                                              Bai
                                            39
                                              Sí
n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak          n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento
  (% 12,3)                            (12,3 %)Erabilitako aholkularitza zerbitzuen artean, administra-    Entre los servicios de asesoramiento utilizados destacan los
zioaren mendeko zerbitzuak nabarmentzen dira; izan ere,     recursos dependientes de la administración, a los que ha
horietara jo dute aholkularitza zerbitzuren bat erabili duten  recurrido el 70 % de las personas con experiencia empren-
eta enpresagintzan esperientzia dutenen % 70ek.         dedora que ha utilizado algún servicio de asesoramiento.

% 41ek erabili ditu enpresagintzaren arloan aholkuak      Los organismos de carácter privado que asesoran en ma-
ematen dituzten entitate pribatuak.               teria de emprendimiento han sido utilizados por un 41 %.

% 7k finantza-entitateak aipatzen dituzte.            Las entidades financieras son mencionadas por 7 %.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
20  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   7. GRAFIKOA.                                GRÁFICO 7.
   Erabilitako aholkularitza zerbitzuak (%)                  Servicios de asesoramiento utilizados (%)            Administrazioaren mendeko baliabideak
                                                                   71
          Recursos dependientes de la Administración


                       Erakunde pribatuak
                                                      41
                      Organismos privados

                       Finantza-entitateak
                      Entidades financieras        7


                               Ed/Ee
                               Ns/Nc     2

                                    0    10   20   30   40    50  60   70   80

      Oinarria: enpresagintzan esperientzia duten pertsonen artean, aholkularitza-zerbitzuak erabili dituztenak, hau da, gazteen % 5 (n=96)
                                Galdera irekia. Sailkapena inkestatuen erantzun literalak multzokatuta landu da

             Base: Personas con experiencia emprendedora que han utilizado servicios de asesoramiento, 5 % de la juventud (n=96)
             Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando las respuestas literales de las personas entrevistadas
   n = Aholkularitza zerbitzuak erabili dituzten eta enpresagintzan      n = Jóvenes con experiencia en emprendimiento que han utili-
     esperientzia duten gazteak (% 5)                      zado servicios de asesoramiento (5 %)
2.
ENPRESAGINTZARI BURUZKO
JARRERA
ACTITUD HACIA EL
EMPRENDIMIENTO
Bigarren atalean, gazteek enpresagintzari buruz duten    El segundo apartado describe la actitud de la juventud
jarrera deskribatzen da, eta zer nahiago den azaltzen da:  hacia el emprendimiento y analiza la preferencia por
inoren edo norberaren kontura lan egin; bata edo bestea   trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia: las razones
aukeratzeko arrazoiak; enpresa sortzeko antzematen diren  para preferir una opción o la otra; los riesgos percibidos a
arriskuak eta ekintzaileei buruzko balorazioak.       la hora de emprender y la valoración sobre las personas
                              emprendedoras.
2.1. NORBERAREN EDO                     2.1. PREFERENCIA POR EL
   INOREN KONTURAKO                      TRABAJO POR CUENTA
   LANA NAHIAGO IZATEA                     PROPIA O AJENA
 Gazteek norberaren kontura lan egiteko prest dauden     Con el objetivo de conocer la disposición de la juventud
jakiteko asmoz (langile autonomoa edo enpresaria izatea)  vasca al trabajo por cuenta propia (ser un o una trabaja-
eta ez inoren konturako lanean aritzeko (soldatapeko    dora autónoma o empresaria) frente al trabajo por cuenta
langilea izatea), gazteek zein aukeratuko luketen galdetu  ajena (ser un o una trabajadora empleada) se ha pregun-
da, egoera ezin hobea izango balitz.            tado por cuál de las dos opciones elegirían las personas
                              jóvenes en un escenario ideal.

Norberaren kontura lan egiteko prestutasuna egungo     La disposición a trabajar por cuenta propia es más del
enpresagintza esperientziaren bikoitza baino gehiago da.  doble que la experiencia emprendedora existente. Así, el
Hala, % 28k nahiago du bere kontura lan egin; % 62k,    28 % prefiere trabajar por cuenta propia, frente al 62 %
berriz, nahiago du inoren konturako lana. % 10ek ez daki  que prefiere trabajar por cuenta ajena. Un 10 % no se
zein aukeratu.                       decanta por ninguna de las dos opciones.

Datu hori ikusita ondoriozta dezakegunez, horretarako    De este dato podemos concluir que existe una bolsa de
egoera egokia izanez gero norberaren kontura lan egin    personas que preferirían trabajar por cuenta propia si se
nahiago luketen pertsonen multzo bat dago, horien artean  dieran las condiciones apropiadas para ello, entre ellas, el
diru-laguntza eta egoera ekonomiko egonkorragoa.      apoyo económico y una situación económica más estable.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
24  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   8. GRAFIKOA.                           GRÁFICO 8.
   Norberaren edo inoren konturako lana nahiago izatea (%)     Preferencia por el trabajo por cuenta propia o ajena (%)


                             Ed/Ee
                           10
                             Ns/Nc
             Inoren kontura
          62
             Por cuenta ajena


                                                 Norberaren kontura
                                               28
                                                 Por cuenta propia
   Gizonezkoen % 31k nahiago luke bere kontura lan egin;      Trabajar por cuenta propia es preferible para el 31 % de
   emakumeen ehunekoa txikiagoa da, % 25 hain zuzen.        los hombres, mientras que entre las mujeres es la mejor
   Beraz, berretsi egiten da gizonezkoek enpresagintzarako     opción para el 25 %, por lo que confirman una tendencia
   duten joera pixka bat handiagoa dela emakumeena baino.      ligeramente superior hacia el emprendimiento entre los
                                   hombres.


   9. GRAFIKOA.                           GRÁFICO 9.
   Norberaren konturako lana nahiago izatea, sexuaren arabera (%)  Preferencia por el trabajo por cuenta propia, según sexo (%)                 35 %                         31
                 30 %
                           25
                 25 %
                 20 %
                 15 %
                 10 %
                 5%
                   0
                        Emakumeak             Gizonak
                         Mujeres             Hombres   Norberaren konturako lana nahiago izateak behera egiten     La preferencia por trabajar por cuenta propia disminuye a
   du elkarrizketaturikoen adina jaitsi ahala. 15 eta 19 urte    medida que aumenta la edad de las personas entrevista-
   bitarteko adina dutenen artean, % 38k nahiago dute        das. Entre aquellas que tienen de 15 a 19 años de edad
   euren kontura lan egin; 30 eta 34 urte bitartekoen        la preferencia por trabajar por cuenta propia es del 38 %,
   ehunekoa, berriz, txikiagoa da: % 26. Faktore horren       mientras que entre aquellas que tienen de 30 a 34 años
   ondorioz ere, zenbat eta bukaturiko ikasketa gehiago izan,    es del 26 %. Este factor también provoca que a medida
   orduan eta txikiagoa da norberaren kontura lan egitea      que aumentan los estudios finalizados disminuya la ten-
   nahiago izateko joera.                      dencia a preferir trabajar por cuenta propia.

   Enpresagintzan esperientzia dutenen artean, norberaren      Entre aquellos que tienen experiencia emprendedora la
   konturako lana nahiago dute % 45ek, hau da, aukera-       preferencia por el trabajo por cuenta propia es la mejor
   rik hoberena da haientzat. Esperientzia hori ez dutenen     opción en el 45 % de los casos, mientras que entre las
   artean, berriz, % 2 da.                     personas que no tienen esa experiencia es del 26 %.
Enpresagintzari buruzko jarrera
                                                  Actitud hacia el emprendimiento  25
10. GRAFIKOA.                          GRÁFICO 10.
Norberaren konturako lana nahiago izatea, norberaren enpresa-  Preferencia por el trabajo por cuenta propia, según la experiencia
gintza esperientziaren arabera (%)               emprendedora propia (%)       50 %            45
       40 %

       30 %                                    26

       20 %

       10 %

         0
            Enpresagintzan esperientzia dutenak     Enpresagintzan esperientzarik ez dutenak
             Con experiencia emprendedora          Sin experiencia emprendedora
Gurasoek enpresagintzan duten esperientzia ere determi-     La experiencia emprendedora de los progenitores también
nantea da hala, aitak edota amak negozioa izan duenean,     marca diferencias: así, cuando el padre y/o la madre han
gora egiten du beren kontura lan egitea nahiago duten      tenido un negocio el deseo de trabajar por cuenta propia
gazteen ehunekoak (% 37 guraso biek enpresagintzan       de las y los jóvenes aumenta (37 % cuando ambos pro-
esperientzia dutenean, % 35 bietako batek duenean, eta     genitores tienen experiencia emprendedora, 35 % cuando
% 24 batek ere ez dutenean).                  la tiene uno de ellos y 24 % cuando ninguno la tiene.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
26  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   2.2. NORBERAREN                            2.2. RAZONES PARA
     KONTURAKO LANA                            PREFERIR EL TRABAJO
     NAHIAGO IZATEKO                            POR CUENTA PROPIA
     ARRAZOIAK
   Independentzia da norberaren kontura lan egitea nahiago        La razón predominante (88 %) para preferir el trabajo por
   izateko arrazoi nagusia (% 88), norberaren nagusia izatea.      cuenta propia es la independencia, ser tu propio jefe o
   % 27rentzat, berriz, hauxe da arrazoi nagusia: norberari       jefa. La satisfacción personal que supone trabajar hacien-
   gustatzen zaion arloan lan egiteak norberarentzat dakarren      do lo que te gusta es la razón principal para el 27 %. La
   gogobetetasuna. Elkarrizketaturiko hamar pertsonatatik 2k       perspectiva de obtener mejores ingresos que los que se
   dio beste arrazoi bat duela norberaren kontura lan egiteko:      obtienen normalmente a través de un salario por cuenta
   inoren kontura lan eginda lortzen dena baino soldata         ajena es la razón para preferir el trabajo por cuenta propia
   handiagoak lortzeko aukera.                      para 2 de cada diez personas entrevistadas que se decan-
                                      tarían por ello.


   11. GRAFIKOA.                             GRÁFICO 11.
   Norberaren konturako lana nahiago izateko arrazoiak (%)        Razones para preferir el trabajo por cuenta propia (%)      Independentzia pertsonalagatik, zeure nagusia izateagatik
                Independencia, ser tu propio/a jefe/a                                88


       Norberaren satisfazioarengatik, nahi duzuna egiteagatik
                                                  27
             Satisfacción personal, hacer lo que te gusta


               Diru-sarrera hobeak izateko aukerengatik
                                               19
                    Perspectiva de mejores ingresos


                              Beste batzuk
                                          5
                                  Otras

                                  Ed/Ee
                                  Ns/Nc    2

                                      0    10  20    30  40  50  60  70  80  90   n = Norberaren kontura lan egin nahiago duten gazteak (% 28)     n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia (28 %)
   Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko eran-   Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando
   tzunak taldekatuta egin da sailkapena                 las respuestas literales de las personas entrevistadas


   Enpresagintzako esperientziaren arabera, esperientzia         Según la experiencia emprendedora, las personas que la
   dutenek horrelakorik ez dutenek baino gehiago balioesten       tienen valoran en mayor medida que las personas que no
   dute norberaren gogobetetasuna, norberak gustukoa due-        la tienen la satisfacción personal, hacer lo que a uno a
   na egitea, norberaren kontura lan egiteko arrazoi nagusi       una le gusta, como motivo por el que prefieren el trabajo
   gisa.                                 por cuenta propia.
Enpresagintzari buruzko jarrera
                                                       Actitud hacia el emprendimiento  27
 12. GRAFIKOA.                              GRÁFICO 12.
 Norberaren konturako lana nahiago izatea, enpresagintza espe-      Razones para preferir el trabajo por cuenta propia, según expe-
 rientziaren arabera (%)                         riencia emprendedora (%)100 %          90
                 87
 90 %

 80 %

 70 %

 60 %

 50 %
                                   36
 40 %
                                       25
 30 %                                                       21   18
 20 %

 10 %

  0
       Independentzia pertsonalagatik          Zeure satisfazioagatik        Diru-sarrera hobeen aukeragatik
        Por independencia personal           Por satisfacción personal       Por perspectiva de mejores ingresos
             Enpresagintzan esperientzia dutenak               Enpresagintzan esperientzia ez dutenak
             Con experiencia emprendedora                  Sin experiencia emprendedora
 n = Norberaren kontura lan egin nahiago duten gazteak          n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia
   (% 28)                                  (28 %)
 Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko eran-    Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando
 tzunak taldekatuta egin da sailkapena                  las respuestas literales de las personas entrevistadas Gainera, 15 eta 24 urte bitarteko adina dutenek gehia-          Además, las personas de 15 a 24 años mencionan más
 go aipatzen dute norberaren gogobetetasuna. 20 urtetik          que las más jóvenes la satisfacción personal, mientras
 beherakoen taldeak, berriz, gainerakoak baino gehiago          que el grupo de menores de 20 años destaca por señalar
 aipatzen du diru-sarrera handiagoak eskuratzea.             en mayor medida que el resto la posibilidad de obtener
                                      mayores ingresos.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
28  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   2.3. INOREN KONTURAKO                           2.3. RAZONES PARA
     LANA NAHIAGO                               PREFERIR EL TRABAJO
     IZATEKO ARRAZOIAK                             POR CUENTA AJENA
   Inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak norberaren        Las razones para preferir el trabajo por cuenta ajena son más
   kontura lan egiteari dagozkionak baino askotarikoagoak dira.       variadas que las referidas a trabajar por cuenta propia.

   Elkarrizketaturiko pertsonen erdiek (% 53) uste dute enple-        La mitad de las personas entrevistadas (53 %) consideran
   guaren egonkortasuna eta diru-sarrera erregularrak eskura-        que la estabilidad del empleo y los ingresos regulares son la
   tzea direla inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak.       principal razón para preferir trabajar por cuenta ajena. Cuatro
   Hamarretik lauk (% 41) nahiago dute inoren kontura lan egin,       de cada diez (41 %) prefieren trabajar por cuenta ajena para
   erabakiak hartzearekin lotutako erantzukizunik ez izateko.        no tener responsabilidades asociadas a la toma de decisiones.
   % 32k uste dute inoren kontura lan egiteak lan baldintza         El 32 % percibe que trabajar por cuenta ajena asegura unas
   hobeak bermatzen dituela (ordutegi fidagarriagoak, ordaindu-        mejores condiciones laborales (horarios más fiables, vaca-
   tako oporrak) eta, beraz, nahiago dute lan autonomoarekin         ciones pagadas) y por lo tanto prefiere evitar las condiciones
   lotutako baldintzak ekiditea. % 26k diote inoren konturako        asociadas al trabajo autónomo. El 26 % menciona que prefie-
   lana nahiago duela porrotaren arriskuak saihesteko: finantzen       re trabajar por cuenta ajena para evitar los riesgos del fracaso,


   13. GRAFIKOA.                               GRÁFICO 13.
   Inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak (%)            Razones para preferir el trabajo por cuenta ajena (%)                      Enpleguaren egonkortasunarengatik
                    eta diru-sarrera erregularrak izateagatik                                  53
                   Estabilidad de empleo, ingresos regulares

       Erantzukizunik ez izateagatik, erabakiak besteek hartzeagatik
                                                                   41
   No tener responsabilidades, que otras personas tomen las decisiones
            Autonomoen lanari lotutako baldintzak ekiditeagatik:
                         lan handia, oporraldi laburrak
                                                              32
            Evitar las condiciones asociadas al trabajo autónomo:
                       mucho trabajo, pocas vacaciones
            Porrotaren arriskuak ekiditeagatik: finantza-arriskuak,
                       lege-arriskuak, gizarte-arriskuak...                  26
         Evitar los riesgos del fracaso: financieros, legales, sociales...

   Gizarte-babesa izateagatik: Gizarte Segurantza, langabezia-prestazioa
       Protección social: Seguridad Social, prestación de desempleo              9


                      Trebetasun pertsonalik ez izateagatik
                        Falta de habilidades personales         7


                       Finantza-baliabiderik ez izateagatik      2
                          Falta de recursos financieros


                                    Beste batzuk        7
                                       Otras

                                            0     10    20     30    40     50    60


   n = Inoren kontura lan egin nahiago duten gazteak (% 62)         n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta ajena (62 %)
   Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko erantzunak  Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando las
   taldekatuta egin da sailkapena. Hiru erantzun izateko aukera       respuestas literales de las personas entrevistadas. Posibilidad de tres
                                        respuestas
Enpresagintzari buruzko jarrera
                                                  Actitud hacia el emprendimiento  29
aldetik nahiz lege eta gizartearen aldetik. Maila txikiagoan,   tanto financiero, como legal y social. A un nivel más residual,
% 9k nahiago dute inoren kontura lan egin gizarte babesa     un 9 % prefiere trabajar por cuenta ajena para contar con
izateko (gizarte segurantza, langabezia prestazioa eta abar);   protección social (seguridad social, prestación de desempleo,
% 7k diote nahiago dutela inoren kontura lan egin, ez       etc.); un 7 % afirma preferir trabajar por cuenta ajena por
dutelako ekintzailea izateko behar den gizarte trebetasunik.   carecer de las habilidades sociales que requiere ser emprende-
Azkenik, % 2k finantzabiderik ezagatik dela aipatzen dute.     dor o emprendedora y finalmente, un 2 % lo achaca a la falta
                                 de recursos financieros.
Gizonen eta emakumeen erantzunen arabera aztertzen        Si analizamos estos datos según las respuestas de hombres
baditugu datu horiek, zenbait ezberdintasun ikusiko dugu.     y mujeres apreciamos algunas diferencias significativas. Las
Emakumeek gizonek baino nahiago dute inoren konturako       mujeres aducen en mayor medida que los hombres preferir el
lana norberaren kontura lan egin baino, hain zuzen ere, lan    trabajo por cuenta ajena en lugar del trabajo por cuenta propia
autonomoarekin lotutako baldintzak saihesteko (lan handia,    para evitar las condiciones asociadas al trabajo autónomo
oporraldi laburrak…): emakumeen % 35 eta gizonen % 29.      (mucho trabajo, pocas vacaciones…): 35 % frente a 29 %.

Gizonezkoek baino pixka bat gehiago aipatzen dute gizarte     También mencionan algo más que los hombres el deseo de
babesa izatea eta gizarte trebetasunik eza. Gizonezkoek baino   contar con protección social y la falta de habilidades sociales.
gutxiago aipatzen dute, ordea, enpleguaren egonkortasuna eta   Por el contrario, señalan en menor medida que ellos la estabi-
diru-sarrera erregularrak izatea.                 lidad del empleo y la regularidad de los ingresos.

Adinaren arabera ikus dezakegunez, 24 urtetik gorakoek gai-    De acuerdo a la edad, apreciamos que las y los mayores de
nerakoek baino gehiago aipatzen dute enpleguaren egonkor-     24 años mencionan más que el resto la estabilidad del em-
tasuna eta diru-sarrera erregularrak izatea inoren konturako   pleo y la regularidad de los ingresos para preferir trabajar por
lana nahiago izateko. Neurri handiagoan aipatzen dute lan     cuenta ajena. También señalan en mayor medida el deseo de
autonomoarekin lotutako ordutegien baldintzak, oporrak eta    evitar las condiciones de horarios, vacaciones, etc. asociadas
abar. saihestu nahia. Gizarte trebetasunik eza, aldiz, gutxiago  al trabajo autónomo. Por el contrario, mencionan menos la
aipatzen dute.                          falta de habilidades sociales.

Adin-taldeen arabera ikus daitekeenez, nahiago izaten dira    Por grupos de edad se aprecia un aumento de la preferencia
enpleguaren egonkortasuna eta diru-sarrera erregularrak      por la estabilidad del empleo y la regularidad de los ingresos a
izatea, elkarrizketaturiko pertsonen adinak gora egin ahala.   medida que aumenta la edad de las personas entrevistadas. Y
Eta adin handiagoko pertsonak dira beldur txikiagoa dutenak    también son las personas de más edad las que menos temen
erantzukizunak hartzeko eta beste pertsona batzuek erabakiak   asumir responsabilidades y que otras personas tomen las
hartzeko.                             decisiones.

Halaber, adinean gora egin ahala, gehiago aipatzen dira      Así mismo, con la edad aumenta la mención de la protección
gizarte segurantzak eta langabezia prestazioak ematen duten    que ofrece la seguridad social y la prestación por desempleo.
babesa. Gai hori aipatzea ere nabarmendu egiten da enpresa-    La mención a este aspecto también destaca entre las personas
gintzan esperientzia duten pertsonen artean, zeren eta % 16k   con experiencia emprendedora, ya que el 16 % considera que
uste baitute babes hori arrazoi ona dela inoren kontura lan    esta protección es una buena razón para trabajar por cuenta
egiteko. Esperientziarik ez dutenen artean, berriz, ez dira    ajena, mientras que entre las personas que no tienen esa
% 10era iristen.                         experiencia no alcanzan el 10 %.

Bestalde, gurasoen enpresagintza esperientzia bizi izan      Por su parte, quienes han vivido la experiencia emprendedora
dutenek neurri handiagoan aipatzen dute lan autonomoare-     de sus progenitores, señalan en mayor medida que quienes
kin lotutako lan baldintzak saihestu nahia etxean bizi izan ez  no la han vivido en casa, el deseo de evitar las condiciones
dutenek baino.                          laborales asociadas al trabajo autónomo.

Azkenik, enpresagintzan esperientzia dutenen iritziak eta     Por último, si comparamos las opiniones de quienes tienen
esperientziarik izan ez dutenenak konparatzen baditugu, alde   experiencia emprendedora frente a la de quienes no la tienen
esanguratsua ikusiko dugu enpleguaren egonkortasuna eta      apreciamos una diferencia significativa cuando mencionan la
diru-sarrera erregularrak izatea aipatzen direnean inoren kon-  estabilidad del empleo y la regularidad de los ingresos como
turako lana nahiago izateko arrazoi legez (% 60,2 eta       razón para preferir el trabajo por cuenta ajena (60,2 % y
% 51,8 hurrenez hurren).                     51,8 % respectivamente).
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
30  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   2.4. HURRENGO 5 URTEAN                      2.4. POSIBILIDAD
      NEGOZIO PROPIOA                          DE MONTAR UN
      SORTZEKO AUKERA                          NEGOCIO PROPIO LOS
                                       PRÓXIMOS 5 AÑOS
   Norberaren konturako lana edo inoren konturako lana        Independientemente de la preferencia por el trabajo por
   nahiago den aintzat hartu barik, gaur egun beren kon-       cuenta propia o ajena a todas las personas que actual-
   tura lan egiten ez duten pertsona guztiei galdetu zaie ea     mente no trabajan por su cuenta se les ha planteado si
   posible ikusten duten negozio bat hurrengo bost urtean      cree posible montar un negocio en los próximos cinco
   sortzea.                             años.

   Aukera hori nekez gertatuko da elkarrizketaturiko per-      Esta posibilidad es considerada muy improbable para el
   tsonen % 43rentzat. Gainera, oso posiblea ez dela irizten     43 % de las personas entrevistadas. Si a ellas sumamos a
   diotenak gehituz gero, elkarrizketaturiko lau pertsonatatik    quienes no lo creen muy posible constatamos que tres de
   hiruk (% 73) ez dute posible ikusten negozio bati ekitea     cada cuatro personas entrevistadas (73 %) no consideran
   hurrengo urteetan.                        posible emprender un negocio en los próximos años.

   Hala ere, % 17k nahikoa egingarri ikusten dute negozio      Sin embargo, el 17 % ve bastante factible montar un
   bat sortzea hurrengo 5 urtean, eta % 4k oso posibletzat      negocio en los próximos 5 años y un 4 % lo considera
   jotzen dute.                           muy posible.


   14. GRAFIKOA.                           GRÁFICO 14.
   Hurrengo 5 urtean negozio propioa                 Posibilidad de montar un negocio propio
   sortzeko aukera (%)                        en los próximos 5 años (%)
   50 %
                                                43


   40 %

                                    30
   30 %   20 %                    17


   10 %
           4                                                 6


    0
         Oso posible        Nahiko posible     Ez oso posible     Inola ere ez        Ed/Ee
         Muy posible       Bastante posible    No muy posible     Nada posible        Ns/Nc
   n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak      n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia
     (% 95)                              (95 %)
Enpresagintzari buruzko jarrera
                                                 Actitud hacia el emprendimiento  31
Enpresagintzan esperientzia dutenek posibleago ikusten      Las personas que tienen experiencia emprendedora
dute negozio bat hurrengo 5 urtean sortzea esperientzia     consideran más posible que las que no la tienen mon-
ez dutenek baino. Hala, gaur egun negoziorik martxan       tar un negocio en los próximos 5 años. Así, el 38 % de
izan ez arren enpresagintzan esperientzia dutenen % 38k     quienes ahora no tienen un negocio activo pero sí poseen
oso edo nahikoa posibletzat jotzen dute euren negozioa      experiencia emprendedora creen muy o bastante posible
sortzea hurrengo bost urtean.                  montar su propio negocio en los próximos cinco años.

Enpresagintzan esperientzia ez duten pertsonen ia erdiek     Por el contrario, casi la mitad (45 %) de las personas que
(% 45), ordea, ez dela batere posible irizten diote.       no tienen experiencia emprendedora lo considera nada
                                 posible.


15. GRAFIKOA.                          GRÁFICO 15.
Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko aukera, enpresagin-  Posibilidad de montar un negocio propio en los próximos 5 años,
tza esperientziaren arabera (%)                 según la experiencia emprendedora (%)

50 %
                                                         45

40 %

                                          31          32
30 %                      27
                                      25

                                      36
20 %
                            16
         11                                            21    18
10 %
             3

  0
        Oso posible         Nahiko posible        Ez oso posible         Inola ere ez
        Muy posible        Bastante posible       No muy posible         Nada posible
           Enpresagintzan esperientzia dutenak          Enpresagintzan esperientzia ez dutenak
           Con experiencia emprendedora             Sin experiencia emprendedora


n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak     n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia
  (% 95)                              (95 %)Langabezian dauden hiru pertsonatik batek (% 34) bere      Una de cada tres personas en paro (34 %) menciona
negozioa sortzeko aukera aipatzen du bere egoeratik       esta opción de montar su propio negocio para salir de su
irteteko.                            situación.

Beren kontura lan egin nahiago dutenek ere aipatzen       Quienes muestran su preferencia por trabajar por cuenta
dute gehiago aukera hori inoren konturako lana nahiago      propia también mencionan esta posibilidad en mayor
dutenek baino (% 28 eta % 17 hurrenez hurren).          medida que quienes se decantan por el trabajo por cuenta
                                 ajena (28 % fente a 17 %).

Bestalde, esan beharra dago unibertsitate ikasketak       Cabe señalar por otro lado, que las personas con estudios
dituztenek aukera gutxiago ikusten dutela kasu horretan     universitarios son las que consideran menos posible esa
(% 19) egungo maila akademikoaren arabera ezarritako       eventualidad (19 %) dentro de los distintos colectivos
taldeen barruan.                         establecidos en función del nivel académico actual.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
32  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   16. GRAFIKOA.                          GRÁFICO 16.
   Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko aukera, amaitutako  Posibilidad de montar un negocio propio en los próximos 5 años,
   ikasketa-mailaren arabera (%)                  según nivel de estudios finalizados (%)


                            24
       25 %
                                       22

               20
       20 %                                           19

                                       30
       15 %       10 %                   17


       5%
                4


        0
            Derrigorrezkoak    Bigarren Hezkuntzaren  Prestakuntza zikloak    Unibertsitarioak
            Obligatorios       ondorengoak      Ciclos formativos     Universitarios
                         Secundarios
                        posobligatorios   n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak     n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia
     (% 95)                             (95 %)
Enpresagintzari buruzko jarrera
                                                      Actitud hacia el emprendimiento  33
2.5. NEGOZIO BERRIA                           2.5. PREFERENCIA POR
   EDO EGON DAGOEN                             MONTAR UN NUEVO
   NEGOZIOAZ                                NEGOCIO O HACERSE
   ARDURATZEA NAHIAGO                           CARGO DE UNO
   IZATEA                                 EXISTENTE
Elkarrizketaturiko pertsonen egoera pertsonala aintzat         Independientemente de la situación personal de las perso-
hartu barik, horiei guztiei planteatu zitzaien (negozioa        nas entrevistadas, a todas ellas se les planteó su prefe-
martxan jartzeko baliabideak izanez gero, nahikoa finan-         rencia (en caso de disponer de los medios para poner
tziazioa barne) nahiago duten negozio berriak jarri edo         en marcha un negocio, incluida suficiente financiación)
martxan dagoen batez arduratu. Elkarrizketaturiko hamar         por montar un negocio nuevo o hacerse cargo de uno ya
pertsonatatik ia seik (% 58) nahiago lukete negozio berria       existente. Casi seis de cada diez personas entrevistadas
martxan jartzea. Hamarretik hiruk, berriz, nahiago lukete        (58 %) preferirían poner en marcha un negocio nuevo
martxan dagoen negozio batez arduratzea.                frente a tres de cada diez que preferirían hacerse cargo de
                                    uno ya existente.


17. GRAFIKOA.                              GRÁFICO 17.
Negozio berria sortzea edo egon dagoen negozio batez arduratu      Preferencia por montar un nuevo negocio o hacerse cargo de uno
nahiago izatea (%)                           existente (%)
                  Negozio berri bat martxan jarri
                                                             58
                   Poner en marcha uno nuevo


           Martxan dagoen negozio baten ardura hartu                  28
                Hacerse cargo de uno existente

      Aurreko erantzunetako bat ere ez, ez dago interesatua
                                        5
         Ninguna de las anteriores, no está interesado/a


                                Ed/Ee         9
                                Ns/Nc

                                     0   10    20  30   40    50   60«Aurrekoetako batere ez, ez dago interesatuta» aukera ez        La opción «Ninguna de las anteriores, no está
zitzaien irakurri inkestatuei.                     interesado/a» no se leyó a las y los encuestados.

Enpresagintzan esperientzia duten pertsonek prestutasun         Las personas con experiencia emprendedora tienen
txikiagoa erakusten dute negozio berria jartzeko esperien-       menos predisposición a poner un negocio nuevo que las
tziarik ez dutenek baino.                        personas sin esa experiencia.
ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN
34  EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV
   18. GRAFIKOA.                          GRÁFICO 18.
   Negozio berria sortzea edo egon dagoen negozio batez arduratu  Preferencia por montar un nuevo negocio o hacerse cargo de uno
   nahiago izatea, enpresagintza esperientziaren arabera (%)    existente, según la experiencia emprendedora (%)   60 %                  59
                   51
   50 %


   40 %
                                                29
   30 %                                                27


   20 %


   10 %


    0
             Negozio berri bat martxan jarri           Martxan dagoen negozio baten ardura hartu
              Poner en marcha uno nuevo                Hacerse cargo de uno existente
             Enpresagintzan esperientzia dutenak           Enpresagintzan esperientzia ez dutenak
             Con experiencia emprendedora               Sin experiencia emprendedora
   Beren kontura lan egin nahiago dutenen ehunekoak        Quienes prefieren trabajar por cuenta propia muestran
   nahikoa handiagoak dira inoren konturako lana nahiago      porcentajes bastante superiores a quienes prefieren traba-
   dutenenak baino, negozio berria sortzeko aukera aipa-      jar por cuenta ajena de mención de la opción de montar
   tzean (% 66 eta % 56).                     un negocio nuevo (66 % frente a 56 %).
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012
Estudio emprendimiento g.v. 2012

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...WILSON VELASTEGUI
 
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADO
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADOGUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADO
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADOGUSTECH SA DE CV
 
Modelo gestion preventiva
Modelo gestion preventivaModelo gestion preventiva
Modelo gestion preventivafundacioninvate
 
Microfinanzas en ecuador
Microfinanzas en ecuadorMicrofinanzas en ecuador
Microfinanzas en ecuadorESTALIN CANO
 
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henry
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henryBorrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henry
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henryfreddy carrasco
 
Recusos naturales en america latina banco mundial
Recusos naturales en america latina banco mundialRecusos naturales en america latina banco mundial
Recusos naturales en america latina banco mundialEMPRESARIOS HACIENDO PAÍS
 
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar.
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar. 40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar.
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar. Carmen Urbano
 
Egp spa folleto
Egp spa folletoEgp spa folleto
Egp spa folletoHirsch710
 
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público Privadas
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público PrivadasGuía para Proyectos bajo Alianzas Público Privadas
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público PrivadasMIGUEL ANGEL REYES FIERRO
 

La actualidad más candente (17)

Sintesis informativa 16-5-2011-946
Sintesis informativa 16-5-2011-946Sintesis informativa 16-5-2011-946
Sintesis informativa 16-5-2011-946
 
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE – AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN...
 
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADO
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADOGUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADO
GUIAS EMPRESARIALES PARA CREAR EMPRESAS DE EMPACADO
 
Modelo gestion preventiva
Modelo gestion preventivaModelo gestion preventiva
Modelo gestion preventiva
 
INTELIGENCIAS MULTIPLES
INTELIGENCIAS MULTIPLES INTELIGENCIAS MULTIPLES
INTELIGENCIAS MULTIPLES
 
Microfinanzas en ecuador
Microfinanzas en ecuadorMicrofinanzas en ecuador
Microfinanzas en ecuador
 
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henry
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henryBorrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henry
Borrador de tesis (corregido) hs 21_11_2013_corregido henry
 
Recusos naturales en america latina banco mundial
Recusos naturales en america latina banco mundialRecusos naturales en america latina banco mundial
Recusos naturales en america latina banco mundial
 
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar.
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar. 40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar.
40 Ideas para que tu pyme crezca. ConTuNegocio, ebook Movistar.
 
CATALOGO
CATALOGOCATALOGO
CATALOGO
 
Egp spa folleto
Egp spa folletoEgp spa folleto
Egp spa folleto
 
Manual basico del_seguro
Manual basico del_seguroManual basico del_seguro
Manual basico del_seguro
 
Estudio del sector Seguros en El Salvador
Estudio del sector Seguros en El SalvadorEstudio del sector Seguros en El Salvador
Estudio del sector Seguros en El Salvador
 
Manual basico del_seguro
Manual basico del_seguroManual basico del_seguro
Manual basico del_seguro
 
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público Privadas
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público PrivadasGuía para Proyectos bajo Alianzas Público Privadas
Guía para Proyectos bajo Alianzas Público Privadas
 
Trabajo proyectos hostal_final
Trabajo proyectos hostal_finalTrabajo proyectos hostal_final
Trabajo proyectos hostal_final
 
Cartilla 5 plan de negocios
Cartilla 5 plan de negociosCartilla 5 plan de negocios
Cartilla 5 plan de negocios
 

Destacado

Semantic Web: A web that is not the Web
Semantic Web: A web that is not the WebSemantic Web: A web that is not the Web
Semantic Web: A web that is not the WebBruce Esrig
 
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi erika_maritza
 
Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani
 Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani
Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani Carol Segall
 
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNAD
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNADSistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNAD
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNADFABIANESTEBANANGARITARINCON
 
Guia alimentacion
Guia alimentacionGuia alimentacion
Guia alimentacionjavitaxc
 
Sesion 5
Sesion 5Sesion 5
Sesion 5caloma5
 
Recetas para informatica
Recetas para informaticaRecetas para informatica
Recetas para informaticajedr7
 
Php08 mantenimiento tablas
Php08 mantenimiento tablasPhp08 mantenimiento tablas
Php08 mantenimiento tablasJulio Pari
 
Île aux Moines
Île aux MoinesÎle aux Moines
Île aux Moinescamiilleg
 
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3Michael Hausenblas
 
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 seconds
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 secondsThe 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 seconds
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 secondsMark Birbeck
 

Destacado (20)

Semantic Web: A web that is not the Web
Semantic Web: A web that is not the WebSemantic Web: A web that is not the Web
Semantic Web: A web that is not the Web
 
PROYECTO: ANÁLISIS BASADO EN PROBLEMAS
PROYECTO: ANÁLISIS BASADO EN PROBLEMASPROYECTO: ANÁLISIS BASADO EN PROBLEMAS
PROYECTO: ANÁLISIS BASADO EN PROBLEMAS
 
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi
DIAPOSITIVAS DEL PROYECTO DE AULA SEDE El dividivi
 
Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani
 Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani
Alunas: Caroline Segall e Gabriela Rovani
 
Las fuentes de energía
Las fuentes de energíaLas fuentes de energía
Las fuentes de energía
 
Ii guerra mundial
Ii guerra mundialIi guerra mundial
Ii guerra mundial
 
Googlelibros
GooglelibrosGooglelibros
Googlelibros
 
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNAD
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNADSistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNAD
Sistema operativo Herramientas Teleinformaticas grupo 221120-208 UNAD
 
Guia alimentacion
Guia alimentacionGuia alimentacion
Guia alimentacion
 
Audience Profiling
Audience ProfilingAudience Profiling
Audience Profiling
 
Sesion 5
Sesion 5Sesion 5
Sesion 5
 
Espelhos Planos
Espelhos PlanosEspelhos Planos
Espelhos Planos
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
 
Amsterdam Y Vincent
Amsterdam Y VincentAmsterdam Y Vincent
Amsterdam Y Vincent
 
Storyboard page 1
Storyboard page 1Storyboard page 1
Storyboard page 1
 
Recetas para informatica
Recetas para informaticaRecetas para informatica
Recetas para informatica
 
Php08 mantenimiento tablas
Php08 mantenimiento tablasPhp08 mantenimiento tablas
Php08 mantenimiento tablas
 
Île aux Moines
Île aux MoinesÎle aux Moines
Île aux Moines
 
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3
RDFa-deployed Multimedia Metadata - Tutorial, Part 3
 
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 seconds
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 secondsThe 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 seconds
The 5 minute guide to RDFa...in only 6 minutes 40 seconds
 

Similar a Estudio emprendimiento g.v. 2012

Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación Paideia
Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación PaideiaMemoria 2008 Paideia ONG - Asociación Paideia
Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación PaideiaPaideia Ong
 
Revista CECOBI diciembre 2013
Revista CECOBI diciembre 2013Revista CECOBI diciembre 2013
Revista CECOBI diciembre 2013CECOBI
 
Alejandro suarez.libro
Alejandro suarez.libroAlejandro suarez.libro
Alejandro suarez.libroCarlos Perez
 
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo Infantil
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo InfantilOti 2006 La EliminacióN Del Trabajo Infantil
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo InfantilMireyaRodriguez
 
El éxito fue la confianza
El éxito fue la confianzaEl éxito fue la confianza
El éxito fue la confianzaAsier Garaialde
 
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...Luis Salerno
 
Cpx eresun buennegociador_cas
Cpx eresun buennegociador_casCpx eresun buennegociador_cas
Cpx eresun buennegociador_casjuanitavelez
 
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOISectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOIAsier Garaialde
 
Estudio Economía Abierta (borrador)
Estudio Economía Abierta (borrador)Estudio Economía Abierta (borrador)
Estudio Economía Abierta (borrador)David Sanchez Bote
 
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarial
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarialCómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarial
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarialArgentina Rodriguez
 
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...Luis Fernando Heras Portillo
 
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades Autónomas
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades AutónomasLa Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades Autónomas
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades AutónomasRicardo Ruiz de Adana
 
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdf
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdfQuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdf
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdfssuser96aa14
 

Similar a Estudio emprendimiento g.v. 2012 (20)

Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación Paideia
Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación PaideiaMemoria 2008 Paideia ONG - Asociación Paideia
Memoria 2008 Paideia ONG - Asociación Paideia
 
Revista CECOBI diciembre 2013
Revista CECOBI diciembre 2013Revista CECOBI diciembre 2013
Revista CECOBI diciembre 2013
 
Alejandro suarez.libro
Alejandro suarez.libroAlejandro suarez.libro
Alejandro suarez.libro
 
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo Infantil
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo InfantilOti 2006 La EliminacióN Del Trabajo Infantil
Oti 2006 La EliminacióN Del Trabajo Infantil
 
El éxito fue la confianza
El éxito fue la confianzaEl éxito fue la confianza
El éxito fue la confianza
 
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...
Diver cionario III, Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones...
 
Cpx eresun buennegociador_cas
Cpx eresun buennegociador_casCpx eresun buennegociador_cas
Cpx eresun buennegociador_cas
 
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOISectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
 
Economía Abierta 20+20 EOI
Economía Abierta 20+20 EOIEconomía Abierta 20+20 EOI
Economía Abierta 20+20 EOI
 
Estudio Economía Abierta (borrador)
Estudio Economía Abierta (borrador)Estudio Economía Abierta (borrador)
Estudio Economía Abierta (borrador)
 
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOISectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
Sectores de la Nueva Economia 20+20 EOI
 
Libro "Emprendiendo. Herramientas para Emprendedores en Formación"
Libro "Emprendiendo. Herramientas para Emprendedores en Formación"Libro "Emprendiendo. Herramientas para Emprendedores en Formación"
Libro "Emprendiendo. Herramientas para Emprendedores en Formación"
 
Emprendiendo
EmprendiendoEmprendiendo
Emprendiendo
 
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarial
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarialCómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarial
Cómo iniciar su_propio_negocio_-_el_perfil_empresarial
 
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...
Guia del Emprendedor: De la idea a la Empresa rescatado por Luis Fernando Her...
 
Informe eco pre
Informe eco preInforme eco pre
Informe eco pre
 
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades Autónomas
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades AutónomasLa Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades Autónomas
La Atención Primaria de Salud en España y sus Comunidades Autónomas
 
Juventud Vasca 2016
Juventud Vasca 2016Juventud Vasca 2016
Juventud Vasca 2016
 
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdf
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdfQuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdf
QuinteroMaribel_2020_ViabilidadConstruccionEstacion.pdf
 
Guia para la creacion de empresas
Guia para la creacion de empresasGuia para la creacion de empresas
Guia para la creacion de empresas
 

Más de ADEGI - Asociación de Empresas de Gipuzkoa

Más de ADEGI - Asociación de Empresas de Gipuzkoa (20)

Infographic (2014) - Foro Emprendedores ADEGI
Infographic (2014) - Foro Emprendedores ADEGI Infographic (2014) - Foro Emprendedores ADEGI
Infographic (2014) - Foro Emprendedores ADEGI
 
Proyecciones de población 2014 2029 y mecado de trabajo en gipuzkoa
Proyecciones de población 2014 2029 y mecado de trabajo en gipuzkoaProyecciones de población 2014 2029 y mecado de trabajo en gipuzkoa
Proyecciones de población 2014 2029 y mecado de trabajo en gipuzkoa
 
Premio foro emprendedores
Premio foro emprendedoresPremio foro emprendedores
Premio foro emprendedores
 
Memoria triptico foro 2014
Memoria triptico foro 2014Memoria triptico foro 2014
Memoria triptico foro 2014
 
Programa Superior en DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Programa Superior en DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALESPrograma Superior en DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Programa Superior en DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
 
Entrevista josean rodriguez en Diario Vasco. Programa STARTInnova
Entrevista josean rodriguez en Diario Vasco. Programa STARTInnovaEntrevista josean rodriguez en Diario Vasco. Programa STARTInnova
Entrevista josean rodriguez en Diario Vasco. Programa STARTInnova
 
Entrevista Jose Miguel Ayerza- Secretario General de Adegi
Entrevista Jose Miguel Ayerza- Secretario General de AdegiEntrevista Jose Miguel Ayerza- Secretario General de Adegi
Entrevista Jose Miguel Ayerza- Secretario General de Adegi
 
Entrevista Pello Guibelalde - Presidente de Adegi
Entrevista Pello Guibelalde - Presidente de AdegiEntrevista Pello Guibelalde - Presidente de Adegi
Entrevista Pello Guibelalde - Presidente de Adegi
 
Informe del presidente ante el consejo general de confebask
Informe del presidente ante el consejo general de confebaskInforme del presidente ante el consejo general de confebask
Informe del presidente ante el consejo general de confebask
 
Start innova 2013
Start innova 2013Start innova 2013
Start innova 2013
 
Estudio visibilidad online empresas gipuzkoa overalia adegi-2013
Estudio visibilidad online empresas gipuzkoa overalia adegi-2013Estudio visibilidad online empresas gipuzkoa overalia adegi-2013
Estudio visibilidad online empresas gipuzkoa overalia adegi-2013
 
Infografia ekintzailetza c.a.v.
Infografia ekintzailetza c.a.v.Infografia ekintzailetza c.a.v.
Infografia ekintzailetza c.a.v.
 
Gipuzkoa ekintzailea garatzeko proposamen irekia
Gipuzkoa ekintzailea garatzeko proposamen irekiaGipuzkoa ekintzailea garatzeko proposamen irekia
Gipuzkoa ekintzailea garatzeko proposamen irekia
 
Infografia Emprendimiento en la C.A.V.
Infografia Emprendimiento en la C.A.V.Infografia Emprendimiento en la C.A.V.
Infografia Emprendimiento en la C.A.V.
 
Propuesta abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa emprendedora
Propuesta abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa emprendedoraPropuesta abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa emprendedora
Propuesta abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa emprendedora
 
Guia de agentes quimicos
Guia de agentes quimicosGuia de agentes quimicos
Guia de agentes quimicos
 
Guia vibraciones mecánicas
Guia vibraciones mecánicasGuia vibraciones mecánicas
Guia vibraciones mecánicas
 
Presentación Taller Dilemas y paradojas del emprendedor
Presentación Taller Dilemas y paradojas del emprendedorPresentación Taller Dilemas y paradojas del emprendedor
Presentación Taller Dilemas y paradojas del emprendedor
 
Personas Innprendedoras que innovan en las Empresas
Personas Innprendedoras que innovan en las EmpresasPersonas Innprendedoras que innovan en las Empresas
Personas Innprendedoras que innovan en las Empresas
 
Presentación propuesta ADEGI nuevo Impuesto de Sociedades en JJ.GG Gipuzkoa
Presentación propuesta ADEGI nuevo Impuesto de Sociedades en JJ.GG GipuzkoaPresentación propuesta ADEGI nuevo Impuesto de Sociedades en JJ.GG Gipuzkoa
Presentación propuesta ADEGI nuevo Impuesto de Sociedades en JJ.GG Gipuzkoa
 

Último

Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfmiriamguevara21
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxRosabel UA
 
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024Bergarako Udala
 
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...MagalyDacostaPea
 
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdfCuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdflizcortes48
 
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdf
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdfPrograma sintetico fase 2 - Preescolar.pdf
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdfHannyDenissePinedaOr
 
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAHISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAJesus Gonzalez Losada
 
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfdeBelnRosales2
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docxMagalyDacostaPea
 
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.Edith Liccioni
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.monthuerta17
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectosTrishGutirrez
 
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAmor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAlejandrino Halire Ccahuana
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEJosé Hecht
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfsolidalilaalvaradoro
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxNataliaGonzalez619348
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2Gonella
 

Último (20)

Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
 
¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión.pptx
¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión.pptx¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión.pptx
¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión.pptx
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
 
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
 
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024
Campaña Verano 2024 en Bergara - Colonias 2024
 
Acuerdo segundo periodo - Grado Sexto.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Sexto.pptxAcuerdo segundo periodo - Grado Sexto.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Sexto.pptx
 
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
 
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdfCuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
 
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdf
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdfPrograma sintetico fase 2 - Preescolar.pdf
Programa sintetico fase 2 - Preescolar.pdf
 
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAHISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
 
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
 
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.
Libro Ecuador Realidad Nacional ECUADOR.
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
 
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAmor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 2
 

Estudio emprendimiento g.v. 2012

 • 1. Enpresagintza EAE-ko gazteen artean El emprendimiento juvenil en la CAPV KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE CULTURA Vitoria-Gasteiz, 2012
 • 2. Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke: http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco: http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac Argitaraldia: Edición: 1.a, 2012ko iraila 1.ª, septiembre de 2012 Ale-kopurua: Tirada: 500 ale 500 ejemplares © © Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Kultura Saila Departamento de Cultura Internet: Internet: www.euskadi.net www.euskadi.net Argitaratzailea: Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz Egileak: Autores: Oskar Longo Imatz, Miren Bilbao Gaztañaga Oskar Longo Imatz, Miren Bilbao Gaztañaga eta Nieves Corcuera Bilbao y Nieves Corcuera Bilbao Itzulpena: Traducción: HORI HORI Itzulpenak HORI HORI Itzulpenak Bildumaren diseinua: Diseño de la colección: Maketazioa: Maquetación: Imprenta Sacal Imprenta Sacal Inprimaketa: Impresión: Imprenta Sacal Imprenta Sacal ISBN: ISBN: 978-84-457-3255-7 978-84-457-3255-7 L.G.: D.L.: VI 464-2012 VI 464-2012
 • 3. Aurkibidea Índice AURKEZPENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 SARRERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 1. ENPRESAGINTZAN IZANDAKO ESPERIENTZIA . . . 10 1. EXPERIENCIA EMPRENDEDORA . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1. Gazteek enpresagintzan 1.1. Experiencia de la juventud duten esperientzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 en emprendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2. Enpresagintza esperientziaren 1.2. Caracterización de la experiencia ezaugarri-multzoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 emprendedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3. Enpresak sortzeko funtsezko faktoreak. . . . . . 15 1.3. Factores clave para el emprendimiento . . . . . 15 1.3.1. Negozio-ideia egokia izatea . . . . . . . . 16 1.3.1. Tener una idea de negocio adecuada . 16 1.3.2. Beharrezko finantzabideak 1.3.2. Recibir los medios financieros jasotzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 necesarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3.3. Eredua izatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3.3. Tener un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3.4. Aurreko egoerarekin pozik 1.3.4. Estar insatisfecho/a ez egotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 con la situación previa . . . . . . . . . . . 16 1.3.5. Jorratu gabeko premia sozial 1.3.5. Abordar una necesidad social edo ekologiko bat lantzea. . . . . . . . . . 17 o ecológica no atendida . . . . . . . . . . . 17 1.3.6. Negozioetarako bazkide egokiarekin 1.3.6. Contactar con un socio harremanetan jartzea . . . . . . . . . . . . 17 o socia de negocios adecuada . . . . . . 17 1.4. Erabakiaren jatorria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4. Origen de la decisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.5. Aholkularitza zerbitzuak erabiltzea. . . . . . . . . 19 1.5. Utilización de servicios de asesoramiento . . . 19 2. ENPRESAGINTZARI BURUZKO JARRERA . . . . . . . 22 2. ACTITUD HACIA EL EMPRENDIMIENTO. . . . . . . . 22 2.1. Norberaren edo inoren konturako lana 2.1. Preferencia por el trabajo por cuenta propia nahiago izatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 o ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.2. Norberaren konturako lana nahiago izateko 2.2. Razones para preferir el trabajo arrazoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 por cuenta propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.3. Inoren konturako lana nahiago izateko 2.3. Razones para preferir el trabajo arrazoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 por cuenta ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.4. Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko 2.4. Posibilidad de montar un negocio propio aukera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 en los próximos 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.5. Negozio berria edo egon dagoen negozioaz 2.5. Preferencia por montar un nuevo negocio arduratzea nahiago izatea . . . . . . . . . . . . . . 33 o hacerse cargo de uno existente . . . . . . . . . 33 2.6. Enpresa sortzeko antzemandako arriskuak . . . 35 2.6. Riesgos percibidos a la hora de emprender . . 35 2.7. Ekintzaileei buruzko balorazioa . . . . . . . . . . . 37 2.7. Valoración de las personas emprendedoras . . 37
 • 4. 2.8. Ekintzaileei buruzko iritziak . . . . . . . . . . . . . 40 2.8. Opiniones sobre las personas emprendedoras 40 2.8.1. Produktu eta zerbitzu berriak 2.8.1. Crean nuevos productos sortzen dituzte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.8.2. Enplegua sortzen dute . . . . . . . . . . . . 41 2.8.2. Generan empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.8.3. Beren onuran baino ez dute 2.8.3. Sólo piensan en su propio pentsatzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 beneficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.8.4. Beste pertsona batzuen lana 2.8.4. Explotan el trabajo esplotatzen dute . . . . . . . . . . . . . . . . 43 de otras personas . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.9. 100 000 euro oinordetzan jasoz gero, 2.9. Acción a llevar a cabo en caso de heredar burutu beharreko ekintza . . . . . . . . . . . . . . . 44 100 000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3. ENPRESAGINTZARAKO BALIABIDEAK . . . . . . . . . 46 3. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO. . . . . . . 46 3.1. Baliabide pertsonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.1. Recursos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.1.1. Proaktibotasuna . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.1.1. Proactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.1.2. Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.1.2. Autonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.1.3. Autokonfiantza . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1.3. Autoconfianza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1.4. Asertibotasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1.4. Asertividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1.5. Sormena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1.5. Creatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1.6. Baikortasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1.6. Optimismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1.7. Ausardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.7. Audacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.8. Lehiakortasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.8. Competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.9. Gazteen ekintzaile soslaia . . . . . . . . . 52 3.1.9. Perfil emprendedor de la juventud . . . 52 3.2. Hezkuntza-baliabideak. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Recursos educativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2.1. Eskola-hezkuntzaren ekarpenak . . . . . 53 3.2.1. Aportes de la educación escolar . . . . . 53 3.2.2. Ekiten ikasteko ikastaro eta jardueretan 3.2.2. Participación en cursos y actividades parte hartzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 de emprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3. Laguntza-baliabideak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.3. Recursos de apoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.4. Gizarte-ekonomia ingurunean antzemandako 3.4. Dificultades percibidas en el entorno zailtasunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 socioeconómico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.4.1. Finantza-laguntzarik eza . . . . . . . . . . 58 3.4.1. Falta de apoyo financiero . . . . . . . . . . 58 3.4.2. Administrazio-prozeduren 3.4.2. Complejidad de los procedimientos konplexutasuna . . . . . . . . . . . . . . . . 59 administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.4.3. Informaziorik eza . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.4.3. Falta de información . . . . . . . . . . . . . 59 4. EAE-REN ETA EUROPAR BATASUNAREN 4. COMPARACIÓN ENTRE LA CAPV ARTEKO ALDERAKETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Y LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5. EMAITZA NAGUSIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5. PRINCIPALES RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 I. ERANSKINA. EMAITZEN TAULAK . . . . . . . . . . . . . 76 ANEXO I. TABLAS DE RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . 76 II. ERANSKINA. GALDETEGIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ANEXO II. CUESTIONARIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 TAULEN AURKIBIDEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ÍNDICE DE TABLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 GRAFIKOEN AURKIBIDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ÍNDICE DE GRÁFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 • 5. Aurkezpena Presentación EAEko Gazteen Joeren Koadernoen bildumaren laugarren El emprendimiento juvenil en la CAPV constituye el cuarto zenbakia da Enpresagintza EAEko gazteen artean hau. número de la colección Cuadernos de Tendencias de la Bildumaren xedea, hain zuzen ere, Euskadiko gazteen Juventud Vasca, cuyo objetivo es dar a conocer, precisa- artean askotariko gaietan ikusitako joerak eta ildoak mente, las tendencias y pautas observadas en la juventud ezagutaraztea da. de Euskadi en una amplia variedad de temas. Hori lortu ahal izateko, Gazteen Euskal Behatokiak egi- Para conseguirlo, la colección recopila y difunde los resul- niko inkestetan lortu dituen emaitzak batu eta ezagutaraz- tados obtenidos en los sondeos que realiza el Observato- ten ditu bildumak, betiere gure azterlanaren xedean arreta rio Vasco de la Juventud, siempre con la mirada puesta jarrita: EAEko gazteak. Gazteek hainbat gai interesgarriren en nuestro objeto de estudio, el colectivo joven de la inguruan duten iritzia jakitera daude bideratuta gehienbat CAPV. Estos sondeos, de tipo cuantitativo, principalmen- kuantitatiboak diren inkesta horiek, baita haien jarrerak, te, están orientados a conocer la opinión de la juventud sinesmenak eta balioak aztertzera ere. acerca de distintos temas de interés, así como al estudio de sus actitudes, creencias y valores. Halaber, beste eremu geografiko batzuetako nahiz gure inguruan bertan etorkizunean egingo diren beste ikerketa Pretendemos, así mismo, establecer líneas o puntos de batzuekin erkatu edo alderatu daitezkeen erreferentziako referencia que puedan ser contrastados con otras in- ildoak edo puntuak ezarri nahi dira. vestigaciones, bien de otros ámbitos geográficos, o bien futuros estudios en nuestro propio entorno. Ikerketa honen gaiaren ardatza EAEko gazteek enpresa- gintzarekin duten erlazioaren berri izatea da, enpresagin- El tema de la presente investigación se centra en el tzan duten esperientzien eta enpresagintzari eta ekintzai- conocimiento de la relación que la juventud de la CAPV leei buruz duten iritzien bidez. tiene con el emprendimiento, a través de sus experiencias emprendedoras, su opinión sobre el emprendimiento y sobre las figuras emprendedoras. Egungo egoera ekonomikoak aukera bikaina eskaintzen du gizarte pentsaeraren aldaketa bultzatzeko, enpresa- La actual coyuntura económica ofrece una magnífica gintzarako jarrera sustatuz. Gazteek arriskuak berengana- oportunidad para impulsar un cambio de mentalidad tzeko, berrikuntzarako eta talentua eta ahalmena batzeko social mediante el fomento de una actitud emprendedora, gaitasunean oinarrituta dago pentsaera hori. basada en la capacidad para asumir riesgos, para innovar y para aglutinar el talento y las capacidades de las perso- nas jóvenes. Blanca Urgell Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
 • 6. Sarrera Introducción Enpresagintzak, enpresa sortzeko ekintza den aldetik, El emprendimiento, como acción de emprender, nace de lorpen bat izateko motibazioan du sorburu, eta horrek una motivación por obtener un logro, lo que conlleva aco- berekin dakar nolabaiteko arriskua eta zailtasunak dituz- meter acciones o proyectos que entrañan cierto riesgo y ten ekintzak edo proiektuak egitea. Enpresagintzarako dificultad. Esa motivación que conduce al emprendimiento motibazio hori alde anitzeko prozesutzat hartu behar da, debe entenderse como un proceso multidimensional com- inguruarekin oso lotura handia duten pertsona, gizarte eta puesto por factores personales, sociales y de desarrollo garapen faktoreekin osatua. muy ligados al entorno. Ekintzaileak, ildo horretan, funtsezkoak dira sistema La figura de las personas emprendedoras, en este sentido, ekonomikoa hobetuko duten ekintza berritzaileak gizar- es vital para inyectar en la sociedad iniciativas innovado- teratzeko, ekoizpen-prozesu eraginkor berrien bidez, edo, ras que conduzcan a mejoras en el sistema económico, a bestela, gizarte sisteman hobekuntzak eginez. través de nuevos procesos productivos y de eficiencia, o bien mejoras en el sistema social. Ekintzaileok gure gizartea garatzeko eragile endogenoak Estas personas emprendedoras constituyen un motor en- dira, baina ñabardura bat egin beharra dago alde horreta- dógeno de desarrollo de nuestra sociedad, si bien hay que tik: ekonomia eta gizarte testuinguruak enpresagintzare- matizar que el contexto económico y social puede resultar kiko jarrerak bultzatu edo eragotz ditzake. motivador o inhibidor de las conductas emprendedoras. Krisi ekonomikoa dugun egungo egoeran, Euskadin, gizar- En la coyuntura actual de crisis económica en Euskadi, el te-ekonomia inguruneak horrelako jarrerak bultzatu baino, entorno socioeconómico actúa más como inhibidor que eragotzi egiten ditu, baina, aldi berean, gazteen jarrera como motivador de este tipo de conductas, si bien al mis- proaktiboagoa moldatzeko baliagarria ere izan daiteke mo tiempo puede actuar como modelador de una actitud ingurune hori, kasu honetan, premiak bultzatuta. más proactiva por parte de la juventud, empujada en este caso por la necesidad. Beraz, berebiziko interesa du enpresagintza EAEko Resulta, por tanto, del máximo interés estudiar el em- gazteen artean aztertzeak, eta hain gertaera konplexu prendimiento entre la juventud vasca en la actualidad, horretan eragina izaten ari diren pertsona, gizarte eta intentando visualizar los factores personales, sociales y testuinguru faktoreak bistaratzen saiatzeak. contextuales que están incidiendo en este fenómeno tan complejo. Azterketa honen oinarria Europako Batzordeak 2009 eta Este estudio se basa en una investigación realizada por la 2010 urteen artean Europar Batasuneko 27 herrialdeetan Comisión Europea entre 2009 y 2010 en los 27 países
 • 7. Sarrera Introducción 9 eginiko ikerketa da. Ikerketaren inguruko planteamenduen que componen la Unión Europea. Las similitudes en antzekotasunei esker, Euskadiko gazteei buruz izandako los planteamientos de la investigación nos permitirán emaitzen eta Europako gainerako herrialdeen arteko alde- profundizar en la comparativa entre los resultados de la raketa sakontzeko modua dugu. juventud de Euskadi con los obtenidos en el conjunto de la juventud europea. Lau bloke nagusitan dago egituratuta honako txosten La información recogida en este informe se estructura en honetan bildutako informazioa: cuatro bloques principales: — Enpresagintza esperientzia: arlo horretan duten espe- — Experiencia emprendedora: se trata de cuantificar y rientziaren arabera zenbatu eta ezaugarritu nahi dira caracterizar a las personas jóvenes en función de su gazteak. experiencia en ese terreno. — Enpresagintzari buruzko jarrera: gazteek aurretiaz en- — Actitud hacia el emprendimiento: se analizan la presagintzari buruz duten jarrera orokorra aztertzen da, predisposición general de la juventud hacia el em- baita ekintzaileei buruz duten balorazioa ere. prendimiento, así como su valoración de las personas emprendedoras. — Enpresagintzarako baliabideak: pertsonalak, hezkun- — Recursos para el emprendimiento, personales, educati- tza-baliabideak eta laguntza-baliabideak. vos y de apoyo. — EAEn lorturiko emaitzen eta Europar Batasuneko 27 — Comparación entre los resultados obtenidos en la estatuen batez bestekoen arteko alderaketa. CAPV con los correspondientes a la media de los 27 estados que componen la Unión Europea. Azken atal horretan, aurreko ataletan ez bezala, 15 eta En este último apartado, a diferencia de los anteriores, el 24 urte bitarteko gazteen taldea da ardatza (alderaketa análisis se centra en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años egin ahal izateko). Aurreko atalean, ostera, EAEko 15 eta (a fin de poder realizar la comparación). En los apartados 34 urte bitarteko gazteak izan dira azterketaren erdigu- anteriores, por el contrario, el núcleo de análisis es la nea. juventud de la CAPV de 15 a 34 años. Bukatzeko, emaitzarik nabarmenenak ateratzeko zenbait Para finalizar, unos breves comentarios tratarán de extraer azalpen emango ditugu, eta indarguneak eta landu beha- los resultados más destacados, así como resaltar los pun- rreko ahulguneak nabarmendu ere. tos fuertes y las debilidades en las que habría que incidir.
 • 9. Lehen bloke honen bidez, gazteek enpresagintzan zein Este primer bloque pretende cuantificar cuánta gente esperientzia duten neurtu nahi da, baita esperientzia hori joven tiene experiencia emprendedora, así como carac- ezaugarritu ere: kausak, uneak eta metodoak. terizar dicha experiencia: las causas, los momentos y los métodos. 1.1. GAZTEEK 1.1. EXPERIENCIA ENPRESAGINTZAN DE LA JUVENTUD EN DUTEN ESPERIENTZIA EMPRENDIMIENTO Euskadiko 15 eta 34 urte bitarteko gazteen % 12k du El 12 % de la juventud de Euskadi de entre 15 y 34 años enpresagintza esperientziaren bat lanbide mailan. cuenta con alguna experiencia emprendedora de carácter profesional. Negozioa inoiz martxan jarri izanari (martxan jarraitu Se entiende por experiencia emprendedora haber puesto zein ez), egungo negozio baten ardura hartu izanari edo, en marcha alguna vez un negocio (siga o no en activo), proiektua oraindik sendotu ez bada ere, negozioa hasteko haberse hecho cargo de alguno ya existente, o haber dado urratsak eman izanari deritzo enpresagintza esperientzia. pasos para iniciar un negocio aunque el proyecto no se haya consolidado aún. Gazteen beste % 30a ekintzaile potentzialtzat har liteke, Otro 30 % de la juventud se podría definir como empren- hots, inoiz ez du enpresagintza esperientziarik izan, baina dedor potencial, es decir, nunca ha proyectado ni llevado aukera hori abiaraztea aztertzen ari da. a cabo ninguna experiencia emprendedora, pero se está planteando esta opción. Azkenik, gazteen erdiek baino pixka bat gehiagok, % 56k, Finalmente, algo más de la mitad de las personas inoiz ez dute planteatu autoenpleguaren aukera. jóvenes, el 56 %, nunca se ha planteado la opción del autoempleo.
 • 10. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 12 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 1. GRAFIKOA. GRÁFICO 1. EAEko gazteek enpresagintzan duten esperientzia (%) Experiencia en emprendimiento de la juventud de la CAPV (%) Ed/Ee 2 Ns/Nc ENPRESAGINTZAN ESPERIENTZIA DUTENAK 12 TIENEN EXPERIENCIA EMPRENDEDORA Ez zaie inoiz bururatu 56 Nunca se lo han planteado Enpresagileak izan litezkeenak 30 Emprendedores/as potenciales Gizon gazteek emakume gazteek baino enpresagintza Los hombres jóvenes han abordado más proyectos em- proiektu gehiagori ekin diote. Hala ere, aldagairik deter- prendedores que las mujeres jóvenes. Pero sin duda la minanteena, inolako dudarik gabe, etxean bizi izandako variable más determinante es la experiencia emprendedo- enpresagintza esperientzia da. Hala, bada, inoiz negozio- ra vivida en el hogar; así, entre aquellas personas jóvenes ren bat izan duten gurasoak dituztenen artean, enpresa- cuyos progenitores han tenido algún negocio en alguna gintza proiekturen bat abiarazi dutenen ehunekoak askoz ocasión los porcentajes de quienes han abordado algún handiagoak dira (% 20 bi gurasoak ekintzaileak direnean proyecto emprendedor son bastante más elevados (20 % eta % 16 bietako bat ekintzailea denean) negozio propio- cuando ambos progenitores son emprendedores y 16 % rik inoiz izan ez duten gurasoak dituzten gazteenak baino en el caso de que lo sea uno de ellos) que los correspon- (% 10). dientes a aquellas personas jóvenes cuyos progenitores nunca han tenido un negocio propio (10 %). 2. GRAFIKOA. GRÁFICO 2. EAEko gazteek enpresagintzan duten esperientzia gurasoek Experiencia en emprendimiento de la juventud de la CAPV según enpresagintzan izan duten esperientziaren arabera (%) la experiencia en emprendimiento de los progenitores (%) 25 % 20 % 20 % 16 % 15 % 10 % 10 % 5% 0 Biek Batek Batek ez ere Ambos Uno Ninguno
 • 11. Enpresagintzan izandako esperientzia Experiencia emprendedora 13 1.2. ENPRESAGINTZA 1.2. CARACTERIZACIÓN ESPERIENTZIAREN DE LA EXPERIENCIA EZAUGARRI-MULTZOA EMPRENDEDORA Enpresagintzan esperientzia duten gazteen % 12 horretan En ese 12 % de jóvenes con experiencia emprendedora biltzen dira egoera hauetako batean dauden gazteak: se agrupan quienes se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: Negozioa jartzekotan izan diren pertsonak edo horretarako Aquellas personas que han estado pensando en montar urratsetako bat egiten dutenak, baina bertan behera utzi un negocio, incluso han dado algunos pasos para ello, dute proiektua edozein arrazoirengatik. Gazteen % 2 dira. pero han abandonado el proyecto por la razón que sea. Se trata del 2 % de la juventud. Gaur egun negozio bat abiarazteko urratsak egiten ari Quienes actualmente están dando pasos para poner en direnak. Sortze-fasekotzat hartu ditugunak dira, eta guzti- marcha un negocio. Es lo que hemos considerado en fase zkoaren beste % 2 dira. de gestación, y suponen otro 2 % del total. Negozioren bat abiarazi dutenak edo negozioren baten Quienes han puesto algún negocio en marcha o se han ardura hartu dutenak, eta gaur egun negozioa martxan hecho cargo de algún negocio, y sigue activo a día de hoy. daukatenak. Gazte guztien % 5 dira, hots, lanean ari Son un 5 % del total de jóvenes, lo que viene a suponer diren gazteen % 9. Egokia da zehaztea ehuneko hori el 9 % de la juventud ocupada. Cabe puntualizar que sektore pribatuko soldatapekoena baino askoz txikiagoa este porcentaje es muy inferior al de la población joven dela, % 78, baina gazte funtzionarioena baino handiagoa asalariada en el sector privado, 78 %, pero es superior al da, gutxi gorabehera lanean diharduten gazteen % 6. de las personas jóvenes funcionarias que se estima que son el 6 % de la población joven ocupada. Negozioa martxan duten gazte ekintzaileen % 5 horretan, Ese 5 % de personas jóvenes emprendedoras con negocio hauexek bereizten dira: negozio berria dutenak, hots, 3 activo se diferencian entre quienes cuentan con un nego- urtetik beherako antzinatasuna duen negozioa (% 4) eta cio nuevo, esto es, de hace menos de 3 años de antigüe- sendoturiko negozioa dutenak, hiru urtetik gorako antzina- dad (4 %) y quienes tienen un negocio establecido, de tasuneko negozioa (gainerako % 1a). más de tres años (1 % restante). Azkenik, negozioa martxan jarri arren negozioa itxi, saldu Finalmente, el último grupo considerado dentro de la ex- edo eskualdatu dutenen enpresagintza esperientziaren periencia emprendedora corresponde a quienes pusieron barruko taldea dugu; beraz, badute esperientzia enpresa- en marcha un negocio pero éste se ha cerrado, vendido gintzan, baina dagoeneko ez dira ekintzaileak. Pertsona o transferido, y por tanto, poseen experiencia emprende- horiek gazte guztien % 3 dira. dora pero ya no son personas emprendedoras en activo. Estas personas suponen el 3 % del colectivo de personas jóvenes.
 • 12. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 14 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 3. GRAFIKOA. GRÁFICO 3. Enpresagintza esperientziaren karakterizazioa (%) Caracterización de la experiencia emprendedora (%) Sortze-prozesuan egonik, proiektua bertan behera utzi da 2 Abandonado el proyecto Sortze-prozesuan 2 En gestación Negozio martxan dago 5 Negocio activo Negozioa bertan behera utzi da 3 Negocio abandonado 0 1 2 3 4 5 6 Langabezian dauden gazteen % 5ek negozioren bat El 5 % de las personas jóvenes en paro ha abandonado bertan behera utzi dute porrot egin duelako edo negozioa algún negocio por haber fracasado o haber sido vendido o saldu edo eskualdatu dutelako. transferido. Langabetuen beste % 5ek ez dute lortu negozioa martxan Otro 5 % de quienes están en paro no llegaron a tener el izatea, eta bertan behera utzi dute. negocio activo y lo abandonaron en proyecto. Gainera, % 3 urratsak egiten ari dira negozioa martxan Además un 3 % está dando los pasos para poner en jartzeko. marcha un negocio.
 • 13. Enpresagintzan izandako esperientzia Experiencia emprendedora 15 1.3. ENPRESAK SORTZEKO 1.3. FACTORES CLAVE PARA FUNTSEZKO FAKTOREAK EL EMPRENDIMIENTO Eztabaida teorikoa dago enpresagintzaren gaineko Existe todo un debate teórico sobre cuáles son los factores funtsezko faktoreak zein diren ezartzerakoan. Norberaren clave sobre el emprendimiento. ¿Es un fenómeno debido ezaugarrien araberako gertaera al da? Norberaren sorme- a las características personales de una persona, cuya nak eta tinkotasunak bultzatzen al dituzte gazteak enpre- creatividad y determinación les impulsa a iniciar aven- sak sortzera? Ideia bikainaren ondoriozkoa al da? Gizarte- turas emprendedoras? ¿Se debe acaso a la formulación ekonomiako faktoreak eta egoera ekonomikoak eragiten al de una idea brillante? ¿Son los factores socioeconómicos dute pertsonek autoenplegura jotzea? Informazioaren eta y la coyuntura económica las que provocan que algu- komunikazioaren teknologia berriek bideratzen al dituzte nas personas opten por el autoempleo? ¿Son las nuevas enpresagintza esperientziak, edo soilik Windows, Google, tecnologías de la información y la comunicación campos Facebook eta antzeko kasuen ondorioz gizartean sortutako de abono para experiencias emprendedoras o eso sólo se irudiagatik da hori? debe a la imagen social construida a partir de los casos de Windows, Google, Facebook y otros parecidos? Ikerketaren atal honetan, EAEko gazte ekintzaileek en- En este apartado de la investigación hemos tratado de presagintza proiektuak abiarazteko funtsezkotzat jotzen identificar los factores que las personas jóvenes empren- dituzten faktoreak identifikatzen saiatu gara. dedoras de la CAV consideran claves para iniciar proyec- tos emprendedores. 4. GRAFIKOA. GRÁFICO 4. Enpresak sortzeko funtsezko faktoreak (%) Factores clave para el emprendimiento (%) Negozio-ideia egokia izatea Tener una idea de negocio adecuada 88 Beharrezko finantzabideak jasotzea 84 Recibir los medios financieros necesarios Eredua izatea 76 Tener un ejemplo Aurreko egoerarekin pozik ez egotea 66 Estar insatisfecho/a con su situación previa Jorratu gabeko premia sozial edo ekologiko bat lantzea Abordar una necesidad social o ecológica no atendida 65 Negozioetarako bazkide egoki batekin harremanetan egotea Contactar con un socio/a de negocios adecuada 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento (12,3 %) (% 12,3)
 • 14. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 16 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 1.3.1. Negozio-ideia egokia 1.3.1. Tener una idea de negocio izatea adecuada Enpresagintzak erlazio sakona du berrikuntzarekin eta sor- El emprendimiento está profundamente relacionado con la menarekin. Ekintzaileak agertoki berriak eta ideia berriak innovación y la creatividad. Las personas emprendedoras etengabe sortzen dituztenak dira, eta horixe da enpresak son aquellas que crean constantemente nuevos escena- sortzeko lehen urratsa. Halaxe ulertzen dute elkarrizke- rios, nuevas ideas y ese es el primer paso para iniciar taturiko ekintzaileek ere, zeren eta, haien ustez, enpresa una acción emprendedora. Así lo perciben también las sortzeko faktore nagusia negozio-ideia egokia baita: oso personas emprendedoras entrevistadas, ya que conside- garrantzizkoa edo nahikoa garrantzizkoa da % 88rentzat. ran que el principal factor para emprender es tener una «Eureka unea» orain ere ildo horretan abentura abiarazte- idea de negocio adecuada, que es muy o bastante impor- ko eragile egokiena dela irizten zaio. tante para el 88 %. El «momento Eureka» sigue siendo considerado el motor ideal para iniciar una aventura en este sentido. 1.3.2. Beharrezko finantzabideak 1.3.2. Recibir los medios financieros jasotzea necesarios Hala ere, ikusten denez, beharrezko finantza-laguntza Sin embargo, también se observa que recibir el apoyo jasotzea ideia ona bezain garrantzizkoa da ia, eta ho- financiero necesario es casi tan importante como tener rrek agerian uzten du oso babes handia behar dela. Ildo una buena idea, lo que evidencia una necesidad de horretan, elkarrizketaturiko ekintzaileen % 84k uste du tutelaje muy fuerte. En este sentido, el 84 % de personas oso garrantzitsua edo nahikoa garrantzizkoa dela enpresa emprendedoras entrevistadas considera muy o bastante sortzeko beharrezko finantzabideak jasotzea. importante recibir los medios financieros necesarios para iniciar una experiencia emprendedora. 1.3.3. Eredua izatea 1.3.3. Tener un ejemplo Eredua izatea oso garrantzizkoa da enpresagintza espe- Tener un ejemplo es muy importante para el 36 % de las rientzia duten elkarrizketaturiko pertsonen % 36rentzat, personas entrevistadas con experiencia en emprendimien- eta nahikoa garrantzizkoa % 40rentzat. Item honetan, to y bastante importante para el 40 %. Este ítem también hauexek ageri dira: sortzailea eta berritzailea izateak hace referencia a la dificultad que supone ser creativo e dakarren zailtasuna eta, enpresa sortzerakoan, lehenago innovador y lo útil que resulta, a la hora de emprender, emaitza onak izan dituen formula baten arrastoan aurre el avanzar a través de la estela de una fórmula que ya ha egitea zein baliagarria den. funcionado anteriormente. 1.3.4. Aurreko egoerarekin pozik ez 1.3.4. Estar insatisfecho/a con la egotea situación previa Inkonformismoa ohiko ezaugarria da ekintzaileen artean. El inconformismo es un rasgo personal habitual entre las Ezaugarri hori ez da, ordea, aurrekoak bezain garrantzi- personas emprendedoras. Este rasgo no es, sin embargo, tsua enpresagintzan esperientzia duten elkarrizketaturiko tan importante como los anteriores para las personas gazteentzat, zeren aurretiazko egoerarekin pozik ez egotea jóvenes con experiencia emprendedora entrevistadas, ya oso edo nahikoa garrantzizkoa baita elkarrizketaturiko que estar insatisfecho/a con la situación previa es muy o pertsonen % 36ren ustez. bastante importante para el 36 % de las personas entre- vistadas.
 • 15. Enpresagintzan izandako esperientzia Experiencia emprendedora 17 1.3.5. Jorratu gabeko premia sozial 1.3.5. Abordar una necesidad social edo ekologiko bat lantzea o ecológica no atendida Ekintzaile mota berezia da nahitaez komertzialak ez diren Una clase especial de persona emprendedora es aquella ekintzetan hasten dena, hala nola gizarte, ekologia edo que emprende organizaciones no necesariamente comer- politika arloko ekintzetan. Halaxe da, neurri batean enpre- ciales, como las cívicas, sociales, ecológicas o políticas. sagintzako esperientzia XXI. mendean zeharkakoa bihurtu Esto es, en parte, debido a que la experiencia emprende- baita eta, beraz, gizartearen arlo guztietan ageri baita. dora se convierte en el siglo XXI en transversal, y, por lo tanto, presente en todos los ámbitos de la sociedad. Zenbait pertsonak, etekin ekonomikoekin batera, gizar- También existe el caso de las personas emprendedoras tearentzako ongizatea hobetzeko ikuspegia garatzen dute, que buscan generar beneficios monetarios a la par que arlo ekonomikotik harago. tener un enfoque desarrollado en potenciar un bienestar para la sociedad que trasciende el ámbito económico. Jorratu gabeko premia sozial edo ekologikoa lantzea oso El porcentaje de quienes consideran muy importante garrantzizkotzat jotzen dutenen ehunekoa, kasu honetan, abordar una necesidad social o ecológica no atendida cae, % 30etik beherakoa da (% 21, hain zuzen ere), baina en este caso, por debajo del 30 % (21 %, concretamen- nahikoa garrantzizkoa dela irizten diotenen ehunekoa ge- te), pero si le sumamos el de quienes lo consideran bas- hitzen badugu, handiagoa da arlo horri garrantzia ematen tante importante, el porcentaje total de quienes conceden diotenen ehunekoa, % 65, hain zuzen ere. importancia a esta cuestión se eleva al 65 %. 1.3.6. Negozioetarako bazkide 1.3.6. Contactar con un socio egokiarekin harremanetan o socia de negocios jartzea adecuada Enpresagintzari eta enpresagintza esperientziei buruzko li- La literatura sobre emprendimiento y experiencias em- teraturak, maiz, pertsonen arteko itunak ezartzea azpima- prendedoras a menudo incide sobre la conveniencia de rratzen du. Itun horiei esker, arriskuak partekatu ez ezik, establecer alianzas entre personas que permitan, no sólo sormena ere hobetuko da, eta hori lagungarria da azken compartir los riesgos, sino también mejorar la creatividad, finean indarrak batzeko iritziak erkatzeko. que ayuden a constrastar opiniones y que, en definitiva, sumen fuerzas. Alabaina, elkarrizketaturiko ekintzaileen ustez, hori ez Sin embargo, para las personas emprendedoras en- da hain erabakigarria, zeren eta negozioetarako bazkide trevistadas este no es un aspecto tan decisivo, ya que egokiarekin harremanetan jartzea oso garrantzizkoa baita contactar con un socio o socia de negocios adecuada es % 37rentzat eta nahikoa garrantzizkoa % 27rentzat. muy importante para el 37 %; para el 27 % es bastante importante.
 • 16. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 18 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 1.4. ERABAKIAREN 1.4. ORIGEN JATORRIA DE LA DECISIÓN Ekintzaile baten biografia irakurtzen dugunean izaten den Posiblemente el momento más idealizado cuando leemos unerik idealizatuena, beharbada, erabakiaren jatorria da, la biografía de una persona emprendedora es el origen de Eureka unea deritzona: ideia zehaztugabea, edo inozoa, la decisión, el conocido como momento Eureka, en el que kontzeptualizatu eta garatzen hasten da. Maiz ahaztu una idea vaga, incluso tonta, pasa a ser conceptualizada egiten da inspirazio une horren aurretik transpirazio ordu y comienza a ser desarrollada. A menudo se olvida que kopuru ikaragarri handia dagoela. ese momento de inspiración suele venir precedido de infinidad de horas de transpiración. Enpresagintzari buruzko literaturaren arabera, ezkutuko La literatura sobre emprendimiento afirma que la respues- premia baten erantzuna izan liteke proiektua abiarazteko ta a una necesidad latente puede ser la mejor manera modurik hoberena. Ildo horretan, ekintzailea bere inguru- de iniciar un proyecto, y en ese sentido describen a la neari asko erreparatzen dion pertsona dela azaltzen da, persona emprendedora como una persona muy atenta a ingurune horretan gertatzen diren aldaketei: jorratu ga- su entorno, a los cambios que se producen en el mismo, beko premien intuizioa du, aldaketei aurrea hartzeko gai que intuye las necesidades no satisfechas, que es capaz da, hots, enpresagintza nortasuna etorkizuna iragartzeko de anticiparse a ellas, es decir, es una manera de ver la modutzat hartzen du. personalidad emprendedora como visionaria. Enpresagintzan esperientzia duten EAEko gazteen artean, Entre la juventud de la CAPV con experiencia emprende- esperientzia hori enpresagintza proiektu bat abiarazteko dora también observamos esa circunstancia como motor eragilea dela ikusten dugu, zeren % 65ek baitiote norbe- para iniciar un proyecto emprendedor ya que el 65 % raren kezkari emandako erantzuna dela. declara que fue la respuesta a una inquietud personal. % 17k kanpoko eskaintza izan dela aipatu dute, eta El 17 % menciona la existencia de una oferta externa y el % 11k familiaren tradizioari eustea. 11 % continuar una tradición familiar. Hortaz, enpresagintzako hamar esperientziatatik seitan Por lo tanto, más de 6 de cada diez experiencias en em- baino gehiagotan, horrelako motibazio pertsonalak izan prendimiento se han debido a motivaciones personales de dira eragileak. distinta índole. 5. GRAFIKOA. GRÁFICO 5. Erabakiaren jatorria (%) Origen de la decisión (%) Ed/Ee 7 Ns/Nc Familia-tradizioa 11 Tradición familiar Ardura pertsonal bat 65 Inquietud personal Kanpoko eskaintza bat 17 Oferta externa n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento (% 12,3) (12,3 %)
 • 17. Enpresagintzan izandako esperientzia Experiencia emprendedora 19 1.5. AHOLKULARITZA 1.5. UTILIZACIÓN DE ZERBITZUAK SERVICIOS DE ERABILTZEA ASESORAMIENTO Enpresagintzan esperientzia duten hamar gaztetatik lauk Cuatro de cada diez jóvenes con experiencia emprendedo- diote laguntza edo aholkularitza zerbitzuren batekin izan ra afirma que contactó o ha contactado con algún servicio dela harremanetan proiektu bat garatzeko. de apoyo o asesoramiento para desarrollar su proyecto. 6. GRAFIKOA. GRÁFICO 6. Aholkularitza zerbitzuak erabiltzea (%) Utilización de servicios de asesoramiento (%) Ez 61 No Bai 39 Sí n = Enpresagintzan esperientzia duten gazteak n = Jóvenes que tienen experiencia en emprendimiento (% 12,3) (12,3 %) Erabilitako aholkularitza zerbitzuen artean, administra- Entre los servicios de asesoramiento utilizados destacan los zioaren mendeko zerbitzuak nabarmentzen dira; izan ere, recursos dependientes de la administración, a los que ha horietara jo dute aholkularitza zerbitzuren bat erabili duten recurrido el 70 % de las personas con experiencia empren- eta enpresagintzan esperientzia dutenen % 70ek. dedora que ha utilizado algún servicio de asesoramiento. % 41ek erabili ditu enpresagintzaren arloan aholkuak Los organismos de carácter privado que asesoran en ma- ematen dituzten entitate pribatuak. teria de emprendimiento han sido utilizados por un 41 %. % 7k finantza-entitateak aipatzen dituzte. Las entidades financieras son mencionadas por 7 %.
 • 18. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 20 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 7. GRAFIKOA. GRÁFICO 7. Erabilitako aholkularitza zerbitzuak (%) Servicios de asesoramiento utilizados (%) Administrazioaren mendeko baliabideak 71 Recursos dependientes de la Administración Erakunde pribatuak 41 Organismos privados Finantza-entitateak Entidades financieras 7 Ed/Ee Ns/Nc 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Oinarria: enpresagintzan esperientzia duten pertsonen artean, aholkularitza-zerbitzuak erabili dituztenak, hau da, gazteen % 5 (n=96) Galdera irekia. Sailkapena inkestatuen erantzun literalak multzokatuta landu da Base: Personas con experiencia emprendedora que han utilizado servicios de asesoramiento, 5 % de la juventud (n=96) Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando las respuestas literales de las personas entrevistadas n = Aholkularitza zerbitzuak erabili dituzten eta enpresagintzan n = Jóvenes con experiencia en emprendimiento que han utili- esperientzia duten gazteak (% 5) zado servicios de asesoramiento (5 %)
 • 19.
 • 21. Bigarren atalean, gazteek enpresagintzari buruz duten El segundo apartado describe la actitud de la juventud jarrera deskribatzen da, eta zer nahiago den azaltzen da: hacia el emprendimiento y analiza la preferencia por inoren edo norberaren kontura lan egin; bata edo bestea trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia: las razones aukeratzeko arrazoiak; enpresa sortzeko antzematen diren para preferir una opción o la otra; los riesgos percibidos a arriskuak eta ekintzaileei buruzko balorazioak. la hora de emprender y la valoración sobre las personas emprendedoras. 2.1. NORBERAREN EDO 2.1. PREFERENCIA POR EL INOREN KONTURAKO TRABAJO POR CUENTA LANA NAHIAGO IZATEA PROPIA O AJENA Gazteek norberaren kontura lan egiteko prest dauden Con el objetivo de conocer la disposición de la juventud jakiteko asmoz (langile autonomoa edo enpresaria izatea) vasca al trabajo por cuenta propia (ser un o una trabaja- eta ez inoren konturako lanean aritzeko (soldatapeko dora autónoma o empresaria) frente al trabajo por cuenta langilea izatea), gazteek zein aukeratuko luketen galdetu ajena (ser un o una trabajadora empleada) se ha pregun- da, egoera ezin hobea izango balitz. tado por cuál de las dos opciones elegirían las personas jóvenes en un escenario ideal. Norberaren kontura lan egiteko prestutasuna egungo La disposición a trabajar por cuenta propia es más del enpresagintza esperientziaren bikoitza baino gehiago da. doble que la experiencia emprendedora existente. Así, el Hala, % 28k nahiago du bere kontura lan egin; % 62k, 28 % prefiere trabajar por cuenta propia, frente al 62 % berriz, nahiago du inoren konturako lana. % 10ek ez daki que prefiere trabajar por cuenta ajena. Un 10 % no se zein aukeratu. decanta por ninguna de las dos opciones. Datu hori ikusita ondoriozta dezakegunez, horretarako De este dato podemos concluir que existe una bolsa de egoera egokia izanez gero norberaren kontura lan egin personas que preferirían trabajar por cuenta propia si se nahiago luketen pertsonen multzo bat dago, horien artean dieran las condiciones apropiadas para ello, entre ellas, el diru-laguntza eta egoera ekonomiko egonkorragoa. apoyo económico y una situación económica más estable.
 • 22. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 24 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 8. GRAFIKOA. GRÁFICO 8. Norberaren edo inoren konturako lana nahiago izatea (%) Preferencia por el trabajo por cuenta propia o ajena (%) Ed/Ee 10 Ns/Nc Inoren kontura 62 Por cuenta ajena Norberaren kontura 28 Por cuenta propia Gizonezkoen % 31k nahiago luke bere kontura lan egin; Trabajar por cuenta propia es preferible para el 31 % de emakumeen ehunekoa txikiagoa da, % 25 hain zuzen. los hombres, mientras que entre las mujeres es la mejor Beraz, berretsi egiten da gizonezkoek enpresagintzarako opción para el 25 %, por lo que confirman una tendencia duten joera pixka bat handiagoa dela emakumeena baino. ligeramente superior hacia el emprendimiento entre los hombres. 9. GRAFIKOA. GRÁFICO 9. Norberaren konturako lana nahiago izatea, sexuaren arabera (%) Preferencia por el trabajo por cuenta propia, según sexo (%) 35 % 31 30 % 25 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0 Emakumeak Gizonak Mujeres Hombres Norberaren konturako lana nahiago izateak behera egiten La preferencia por trabajar por cuenta propia disminuye a du elkarrizketaturikoen adina jaitsi ahala. 15 eta 19 urte medida que aumenta la edad de las personas entrevista- bitarteko adina dutenen artean, % 38k nahiago dute das. Entre aquellas que tienen de 15 a 19 años de edad euren kontura lan egin; 30 eta 34 urte bitartekoen la preferencia por trabajar por cuenta propia es del 38 %, ehunekoa, berriz, txikiagoa da: % 26. Faktore horren mientras que entre aquellas que tienen de 30 a 34 años ondorioz ere, zenbat eta bukaturiko ikasketa gehiago izan, es del 26 %. Este factor también provoca que a medida orduan eta txikiagoa da norberaren kontura lan egitea que aumentan los estudios finalizados disminuya la ten- nahiago izateko joera. dencia a preferir trabajar por cuenta propia. Enpresagintzan esperientzia dutenen artean, norberaren Entre aquellos que tienen experiencia emprendedora la konturako lana nahiago dute % 45ek, hau da, aukera- preferencia por el trabajo por cuenta propia es la mejor rik hoberena da haientzat. Esperientzia hori ez dutenen opción en el 45 % de los casos, mientras que entre las artean, berriz, % 2 da. personas que no tienen esa experiencia es del 26 %.
 • 23. Enpresagintzari buruzko jarrera Actitud hacia el emprendimiento 25 10. GRAFIKOA. GRÁFICO 10. Norberaren konturako lana nahiago izatea, norberaren enpresa- Preferencia por el trabajo por cuenta propia, según la experiencia gintza esperientziaren arabera (%) emprendedora propia (%) 50 % 45 40 % 30 % 26 20 % 10 % 0 Enpresagintzan esperientzia dutenak Enpresagintzan esperientzarik ez dutenak Con experiencia emprendedora Sin experiencia emprendedora Gurasoek enpresagintzan duten esperientzia ere determi- La experiencia emprendedora de los progenitores también nantea da hala, aitak edota amak negozioa izan duenean, marca diferencias: así, cuando el padre y/o la madre han gora egiten du beren kontura lan egitea nahiago duten tenido un negocio el deseo de trabajar por cuenta propia gazteen ehunekoak (% 37 guraso biek enpresagintzan de las y los jóvenes aumenta (37 % cuando ambos pro- esperientzia dutenean, % 35 bietako batek duenean, eta genitores tienen experiencia emprendedora, 35 % cuando % 24 batek ere ez dutenean). la tiene uno de ellos y 24 % cuando ninguno la tiene.
 • 24. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 26 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 2.2. NORBERAREN 2.2. RAZONES PARA KONTURAKO LANA PREFERIR EL TRABAJO NAHIAGO IZATEKO POR CUENTA PROPIA ARRAZOIAK Independentzia da norberaren kontura lan egitea nahiago La razón predominante (88 %) para preferir el trabajo por izateko arrazoi nagusia (% 88), norberaren nagusia izatea. cuenta propia es la independencia, ser tu propio jefe o % 27rentzat, berriz, hauxe da arrazoi nagusia: norberari jefa. La satisfacción personal que supone trabajar hacien- gustatzen zaion arloan lan egiteak norberarentzat dakarren do lo que te gusta es la razón principal para el 27 %. La gogobetetasuna. Elkarrizketaturiko hamar pertsonatatik 2k perspectiva de obtener mejores ingresos que los que se dio beste arrazoi bat duela norberaren kontura lan egiteko: obtienen normalmente a través de un salario por cuenta inoren kontura lan eginda lortzen dena baino soldata ajena es la razón para preferir el trabajo por cuenta propia handiagoak lortzeko aukera. para 2 de cada diez personas entrevistadas que se decan- tarían por ello. 11. GRAFIKOA. GRÁFICO 11. Norberaren konturako lana nahiago izateko arrazoiak (%) Razones para preferir el trabajo por cuenta propia (%) Independentzia pertsonalagatik, zeure nagusia izateagatik Independencia, ser tu propio/a jefe/a 88 Norberaren satisfazioarengatik, nahi duzuna egiteagatik 27 Satisfacción personal, hacer lo que te gusta Diru-sarrera hobeak izateko aukerengatik 19 Perspectiva de mejores ingresos Beste batzuk 5 Otras Ed/Ee Ns/Nc 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 n = Norberaren kontura lan egin nahiago duten gazteak (% 28) n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia (28 %) Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko eran- Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando tzunak taldekatuta egin da sailkapena las respuestas literales de las personas entrevistadas Enpresagintzako esperientziaren arabera, esperientzia Según la experiencia emprendedora, las personas que la dutenek horrelakorik ez dutenek baino gehiago balioesten tienen valoran en mayor medida que las personas que no dute norberaren gogobetetasuna, norberak gustukoa due- la tienen la satisfacción personal, hacer lo que a uno a na egitea, norberaren kontura lan egiteko arrazoi nagusi una le gusta, como motivo por el que prefieren el trabajo gisa. por cuenta propia.
 • 25. Enpresagintzari buruzko jarrera Actitud hacia el emprendimiento 27 12. GRAFIKOA. GRÁFICO 12. Norberaren konturako lana nahiago izatea, enpresagintza espe- Razones para preferir el trabajo por cuenta propia, según expe- rientziaren arabera (%) riencia emprendedora (%) 100 % 90 87 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 36 40 % 25 30 % 21 18 20 % 10 % 0 Independentzia pertsonalagatik Zeure satisfazioagatik Diru-sarrera hobeen aukeragatik Por independencia personal Por satisfacción personal Por perspectiva de mejores ingresos Enpresagintzan esperientzia dutenak Enpresagintzan esperientzia ez dutenak Con experiencia emprendedora Sin experiencia emprendedora n = Norberaren kontura lan egin nahiago duten gazteak n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia (% 28) (28 %) Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko eran- Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando tzunak taldekatuta egin da sailkapena las respuestas literales de las personas entrevistadas Gainera, 15 eta 24 urte bitarteko adina dutenek gehia- Además, las personas de 15 a 24 años mencionan más go aipatzen dute norberaren gogobetetasuna. 20 urtetik que las más jóvenes la satisfacción personal, mientras beherakoen taldeak, berriz, gainerakoak baino gehiago que el grupo de menores de 20 años destaca por señalar aipatzen du diru-sarrera handiagoak eskuratzea. en mayor medida que el resto la posibilidad de obtener mayores ingresos.
 • 26. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 28 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 2.3. INOREN KONTURAKO 2.3. RAZONES PARA LANA NAHIAGO PREFERIR EL TRABAJO IZATEKO ARRAZOIAK POR CUENTA AJENA Inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak norberaren Las razones para preferir el trabajo por cuenta ajena son más kontura lan egiteari dagozkionak baino askotarikoagoak dira. variadas que las referidas a trabajar por cuenta propia. Elkarrizketaturiko pertsonen erdiek (% 53) uste dute enple- La mitad de las personas entrevistadas (53 %) consideran guaren egonkortasuna eta diru-sarrera erregularrak eskura- que la estabilidad del empleo y los ingresos regulares son la tzea direla inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak. principal razón para preferir trabajar por cuenta ajena. Cuatro Hamarretik lauk (% 41) nahiago dute inoren kontura lan egin, de cada diez (41 %) prefieren trabajar por cuenta ajena para erabakiak hartzearekin lotutako erantzukizunik ez izateko. no tener responsabilidades asociadas a la toma de decisiones. % 32k uste dute inoren kontura lan egiteak lan baldintza El 32 % percibe que trabajar por cuenta ajena asegura unas hobeak bermatzen dituela (ordutegi fidagarriagoak, ordaindu- mejores condiciones laborales (horarios más fiables, vaca- tako oporrak) eta, beraz, nahiago dute lan autonomoarekin ciones pagadas) y por lo tanto prefiere evitar las condiciones lotutako baldintzak ekiditea. % 26k diote inoren konturako asociadas al trabajo autónomo. El 26 % menciona que prefie- lana nahiago duela porrotaren arriskuak saihesteko: finantzen re trabajar por cuenta ajena para evitar los riesgos del fracaso, 13. GRAFIKOA. GRÁFICO 13. Inoren konturako lana nahiago izateko arrazoiak (%) Razones para preferir el trabajo por cuenta ajena (%) Enpleguaren egonkortasunarengatik eta diru-sarrera erregularrak izateagatik 53 Estabilidad de empleo, ingresos regulares Erantzukizunik ez izateagatik, erabakiak besteek hartzeagatik 41 No tener responsabilidades, que otras personas tomen las decisiones Autonomoen lanari lotutako baldintzak ekiditeagatik: lan handia, oporraldi laburrak 32 Evitar las condiciones asociadas al trabajo autónomo: mucho trabajo, pocas vacaciones Porrotaren arriskuak ekiditeagatik: finantza-arriskuak, lege-arriskuak, gizarte-arriskuak... 26 Evitar los riesgos del fracaso: financieros, legales, sociales... Gizarte-babesa izateagatik: Gizarte Segurantza, langabezia-prestazioa Protección social: Seguridad Social, prestación de desempleo 9 Trebetasun pertsonalik ez izateagatik Falta de habilidades personales 7 Finantza-baliabiderik ez izateagatik 2 Falta de recursos financieros Beste batzuk 7 Otras 0 10 20 30 40 50 60 n = Inoren kontura lan egin nahiago duten gazteak (% 62) n = Jóvenes que prefieren trabajar por cuenta ajena (62 %) Galdera irekia. Elkarrizketaturiko pertsonen hitzez hitzeko erantzunak Pregunta abierta. La clasificación ha sido elaborada agrupando las taldekatuta egin da sailkapena. Hiru erantzun izateko aukera respuestas literales de las personas entrevistadas. Posibilidad de tres respuestas
 • 27. Enpresagintzari buruzko jarrera Actitud hacia el emprendimiento 29 aldetik nahiz lege eta gizartearen aldetik. Maila txikiagoan, tanto financiero, como legal y social. A un nivel más residual, % 9k nahiago dute inoren kontura lan egin gizarte babesa un 9 % prefiere trabajar por cuenta ajena para contar con izateko (gizarte segurantza, langabezia prestazioa eta abar); protección social (seguridad social, prestación de desempleo, % 7k diote nahiago dutela inoren kontura lan egin, ez etc.); un 7 % afirma preferir trabajar por cuenta ajena por dutelako ekintzailea izateko behar den gizarte trebetasunik. carecer de las habilidades sociales que requiere ser emprende- Azkenik, % 2k finantzabiderik ezagatik dela aipatzen dute. dor o emprendedora y finalmente, un 2 % lo achaca a la falta de recursos financieros. Gizonen eta emakumeen erantzunen arabera aztertzen Si analizamos estos datos según las respuestas de hombres baditugu datu horiek, zenbait ezberdintasun ikusiko dugu. y mujeres apreciamos algunas diferencias significativas. Las Emakumeek gizonek baino nahiago dute inoren konturako mujeres aducen en mayor medida que los hombres preferir el lana norberaren kontura lan egin baino, hain zuzen ere, lan trabajo por cuenta ajena en lugar del trabajo por cuenta propia autonomoarekin lotutako baldintzak saihesteko (lan handia, para evitar las condiciones asociadas al trabajo autónomo oporraldi laburrak…): emakumeen % 35 eta gizonen % 29. (mucho trabajo, pocas vacaciones…): 35 % frente a 29 %. Gizonezkoek baino pixka bat gehiago aipatzen dute gizarte También mencionan algo más que los hombres el deseo de babesa izatea eta gizarte trebetasunik eza. Gizonezkoek baino contar con protección social y la falta de habilidades sociales. gutxiago aipatzen dute, ordea, enpleguaren egonkortasuna eta Por el contrario, señalan en menor medida que ellos la estabi- diru-sarrera erregularrak izatea. lidad del empleo y la regularidad de los ingresos. Adinaren arabera ikus dezakegunez, 24 urtetik gorakoek gai- De acuerdo a la edad, apreciamos que las y los mayores de nerakoek baino gehiago aipatzen dute enpleguaren egonkor- 24 años mencionan más que el resto la estabilidad del em- tasuna eta diru-sarrera erregularrak izatea inoren konturako pleo y la regularidad de los ingresos para preferir trabajar por lana nahiago izateko. Neurri handiagoan aipatzen dute lan cuenta ajena. También señalan en mayor medida el deseo de autonomoarekin lotutako ordutegien baldintzak, oporrak eta evitar las condiciones de horarios, vacaciones, etc. asociadas abar. saihestu nahia. Gizarte trebetasunik eza, aldiz, gutxiago al trabajo autónomo. Por el contrario, mencionan menos la aipatzen dute. falta de habilidades sociales. Adin-taldeen arabera ikus daitekeenez, nahiago izaten dira Por grupos de edad se aprecia un aumento de la preferencia enpleguaren egonkortasuna eta diru-sarrera erregularrak por la estabilidad del empleo y la regularidad de los ingresos a izatea, elkarrizketaturiko pertsonen adinak gora egin ahala. medida que aumenta la edad de las personas entrevistadas. Y Eta adin handiagoko pertsonak dira beldur txikiagoa dutenak también son las personas de más edad las que menos temen erantzukizunak hartzeko eta beste pertsona batzuek erabakiak asumir responsabilidades y que otras personas tomen las hartzeko. decisiones. Halaber, adinean gora egin ahala, gehiago aipatzen dira Así mismo, con la edad aumenta la mención de la protección gizarte segurantzak eta langabezia prestazioak ematen duten que ofrece la seguridad social y la prestación por desempleo. babesa. Gai hori aipatzea ere nabarmendu egiten da enpresa- La mención a este aspecto también destaca entre las personas gintzan esperientzia duten pertsonen artean, zeren eta % 16k con experiencia emprendedora, ya que el 16 % considera que uste baitute babes hori arrazoi ona dela inoren kontura lan esta protección es una buena razón para trabajar por cuenta egiteko. Esperientziarik ez dutenen artean, berriz, ez dira ajena, mientras que entre las personas que no tienen esa % 10era iristen. experiencia no alcanzan el 10 %. Bestalde, gurasoen enpresagintza esperientzia bizi izan Por su parte, quienes han vivido la experiencia emprendedora dutenek neurri handiagoan aipatzen dute lan autonomoare- de sus progenitores, señalan en mayor medida que quienes kin lotutako lan baldintzak saihestu nahia etxean bizi izan ez no la han vivido en casa, el deseo de evitar las condiciones dutenek baino. laborales asociadas al trabajo autónomo. Azkenik, enpresagintzan esperientzia dutenen iritziak eta Por último, si comparamos las opiniones de quienes tienen esperientziarik izan ez dutenenak konparatzen baditugu, alde experiencia emprendedora frente a la de quienes no la tienen esanguratsua ikusiko dugu enpleguaren egonkortasuna eta apreciamos una diferencia significativa cuando mencionan la diru-sarrera erregularrak izatea aipatzen direnean inoren kon- estabilidad del empleo y la regularidad de los ingresos como turako lana nahiago izateko arrazoi legez (% 60,2 eta razón para preferir el trabajo por cuenta ajena (60,2 % y % 51,8 hurrenez hurren). 51,8 % respectivamente).
 • 28. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 30 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 2.4. HURRENGO 5 URTEAN 2.4. POSIBILIDAD NEGOZIO PROPIOA DE MONTAR UN SORTZEKO AUKERA NEGOCIO PROPIO LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Norberaren konturako lana edo inoren konturako lana Independientemente de la preferencia por el trabajo por nahiago den aintzat hartu barik, gaur egun beren kon- cuenta propia o ajena a todas las personas que actual- tura lan egiten ez duten pertsona guztiei galdetu zaie ea mente no trabajan por su cuenta se les ha planteado si posible ikusten duten negozio bat hurrengo bost urtean cree posible montar un negocio en los próximos cinco sortzea. años. Aukera hori nekez gertatuko da elkarrizketaturiko per- Esta posibilidad es considerada muy improbable para el tsonen % 43rentzat. Gainera, oso posiblea ez dela irizten 43 % de las personas entrevistadas. Si a ellas sumamos a diotenak gehituz gero, elkarrizketaturiko lau pertsonatatik quienes no lo creen muy posible constatamos que tres de hiruk (% 73) ez dute posible ikusten negozio bati ekitea cada cuatro personas entrevistadas (73 %) no consideran hurrengo urteetan. posible emprender un negocio en los próximos años. Hala ere, % 17k nahikoa egingarri ikusten dute negozio Sin embargo, el 17 % ve bastante factible montar un bat sortzea hurrengo 5 urtean, eta % 4k oso posibletzat negocio en los próximos 5 años y un 4 % lo considera jotzen dute. muy posible. 14. GRAFIKOA. GRÁFICO 14. Hurrengo 5 urtean negozio propioa Posibilidad de montar un negocio propio sortzeko aukera (%) en los próximos 5 años (%) 50 % 43 40 % 30 30 % 20 % 17 10 % 4 6 0 Oso posible Nahiko posible Ez oso posible Inola ere ez Ed/Ee Muy posible Bastante posible No muy posible Nada posible Ns/Nc n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia (% 95) (95 %)
 • 29. Enpresagintzari buruzko jarrera Actitud hacia el emprendimiento 31 Enpresagintzan esperientzia dutenek posibleago ikusten Las personas que tienen experiencia emprendedora dute negozio bat hurrengo 5 urtean sortzea esperientzia consideran más posible que las que no la tienen mon- ez dutenek baino. Hala, gaur egun negoziorik martxan tar un negocio en los próximos 5 años. Así, el 38 % de izan ez arren enpresagintzan esperientzia dutenen % 38k quienes ahora no tienen un negocio activo pero sí poseen oso edo nahikoa posibletzat jotzen dute euren negozioa experiencia emprendedora creen muy o bastante posible sortzea hurrengo bost urtean. montar su propio negocio en los próximos cinco años. Enpresagintzan esperientzia ez duten pertsonen ia erdiek Por el contrario, casi la mitad (45 %) de las personas que (% 45), ordea, ez dela batere posible irizten diote. no tienen experiencia emprendedora lo considera nada posible. 15. GRAFIKOA. GRÁFICO 15. Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko aukera, enpresagin- Posibilidad de montar un negocio propio en los próximos 5 años, tza esperientziaren arabera (%) según la experiencia emprendedora (%) 50 % 45 40 % 31 32 30 % 27 25 36 20 % 16 11 21 18 10 % 3 0 Oso posible Nahiko posible Ez oso posible Inola ere ez Muy posible Bastante posible No muy posible Nada posible Enpresagintzan esperientzia dutenak Enpresagintzan esperientzia ez dutenak Con experiencia emprendedora Sin experiencia emprendedora n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia (% 95) (95 %) Langabezian dauden hiru pertsonatik batek (% 34) bere Una de cada tres personas en paro (34 %) menciona negozioa sortzeko aukera aipatzen du bere egoeratik esta opción de montar su propio negocio para salir de su irteteko. situación. Beren kontura lan egin nahiago dutenek ere aipatzen Quienes muestran su preferencia por trabajar por cuenta dute gehiago aukera hori inoren konturako lana nahiago propia también mencionan esta posibilidad en mayor dutenek baino (% 28 eta % 17 hurrenez hurren). medida que quienes se decantan por el trabajo por cuenta ajena (28 % fente a 17 %). Bestalde, esan beharra dago unibertsitate ikasketak Cabe señalar por otro lado, que las personas con estudios dituztenek aukera gutxiago ikusten dutela kasu horretan universitarios son las que consideran menos posible esa (% 19) egungo maila akademikoaren arabera ezarritako eventualidad (19 %) dentro de los distintos colectivos taldeen barruan. establecidos en función del nivel académico actual.
 • 30. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 32 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 16. GRAFIKOA. GRÁFICO 16. Hurrengo 5 urtean negozio propioa sortzeko aukera, amaitutako Posibilidad de montar un negocio propio en los próximos 5 años, ikasketa-mailaren arabera (%) según nivel de estudios finalizados (%) 24 25 % 22 20 20 % 19 30 15 % 10 % 17 5% 4 0 Derrigorrezkoak Bigarren Hezkuntzaren Prestakuntza zikloak Unibertsitarioak Obligatorios ondorengoak Ciclos formativos Universitarios Secundarios posobligatorios n = Gaur egun beren kontura lan egiten ez duten gazteak n = Jóvenes que actualmente no trabajan por cuenta propia (% 95) (95 %)
 • 31. Enpresagintzari buruzko jarrera Actitud hacia el emprendimiento 33 2.5. NEGOZIO BERRIA 2.5. PREFERENCIA POR EDO EGON DAGOEN MONTAR UN NUEVO NEGOZIOAZ NEGOCIO O HACERSE ARDURATZEA NAHIAGO CARGO DE UNO IZATEA EXISTENTE Elkarrizketaturiko pertsonen egoera pertsonala aintzat Independientemente de la situación personal de las perso- hartu barik, horiei guztiei planteatu zitzaien (negozioa nas entrevistadas, a todas ellas se les planteó su prefe- martxan jartzeko baliabideak izanez gero, nahikoa finan- rencia (en caso de disponer de los medios para poner tziazioa barne) nahiago duten negozio berriak jarri edo en marcha un negocio, incluida suficiente financiación) martxan dagoen batez arduratu. Elkarrizketaturiko hamar por montar un negocio nuevo o hacerse cargo de uno ya pertsonatatik ia seik (% 58) nahiago lukete negozio berria existente. Casi seis de cada diez personas entrevistadas martxan jartzea. Hamarretik hiruk, berriz, nahiago lukete (58 %) preferirían poner en marcha un negocio nuevo martxan dagoen negozio batez arduratzea. frente a tres de cada diez que preferirían hacerse cargo de uno ya existente. 17. GRAFIKOA. GRÁFICO 17. Negozio berria sortzea edo egon dagoen negozio batez arduratu Preferencia por montar un nuevo negocio o hacerse cargo de uno nahiago izatea (%) existente (%) Negozio berri bat martxan jarri 58 Poner en marcha uno nuevo Martxan dagoen negozio baten ardura hartu 28 Hacerse cargo de uno existente Aurreko erantzunetako bat ere ez, ez dago interesatua 5 Ninguna de las anteriores, no está interesado/a Ed/Ee 9 Ns/Nc 0 10 20 30 40 50 60 «Aurrekoetako batere ez, ez dago interesatuta» aukera ez La opción «Ninguna de las anteriores, no está zitzaien irakurri inkestatuei. interesado/a» no se leyó a las y los encuestados. Enpresagintzan esperientzia duten pertsonek prestutasun Las personas con experiencia emprendedora tienen txikiagoa erakusten dute negozio berria jartzeko esperien- menos predisposición a poner un negocio nuevo que las tziarik ez dutenek baino. personas sin esa experiencia.
 • 32. ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN 34 EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV 18. GRAFIKOA. GRÁFICO 18. Negozio berria sortzea edo egon dagoen negozio batez arduratu Preferencia por montar un nuevo negocio o hacerse cargo de uno nahiago izatea, enpresagintza esperientziaren arabera (%) existente, según la experiencia emprendedora (%) 60 % 59 51 50 % 40 % 29 30 % 27 20 % 10 % 0 Negozio berri bat martxan jarri Martxan dagoen negozio baten ardura hartu Poner en marcha uno nuevo Hacerse cargo de uno existente Enpresagintzan esperientzia dutenak Enpresagintzan esperientzia ez dutenak Con experiencia emprendedora Sin experiencia emprendedora Beren kontura lan egin nahiago dutenen ehunekoak Quienes prefieren trabajar por cuenta propia muestran nahikoa handiagoak dira inoren konturako lana nahiago porcentajes bastante superiores a quienes prefieren traba- dutenenak baino, negozio berria sortzeko aukera aipa- jar por cuenta ajena de mención de la opción de montar tzean (% 66 eta % 56). un negocio nuevo (66 % frente a 56 %).