Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Produccio i qualitat de la biomassa isart

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio
Anuncio

Produccio i qualitat de la biomassa isart

 1. 1. Producció i qualitat dels biocombustibles llenyosos Isart Gaspà Setembre de 2012 Projecte BTCII http://www.biomasstradecentre2.eu El contingut d’aquesta presentació només compromet al seu autor i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de la utilització que es podrà fer de la informació que hi figura
 2. 2. Índex • Origen i Font de la Biomassa • Comercialització de la Biomassa llenyosa • Procés de producció de la Biomassa Forestal Primària (BFP) • Traçabilitat del biocombustible • Qualitat del biocombustible
 3. 3. Origen de la biomassa UNE-EN 14961-1 1.Biomassa llenyosa: arbres, matolls i arbustos 2.Biomassa herbàcia: plantes amb tija no llenyosa i que es marceixen al final de l’estació de creixement 3.Biomassa de fruits: parts de la planta que contenen les llavors 4.Conjunts i mescles: material d’origen variat; la barreja pot ser intencionada (conjunt) o no intencionada (mescla)
 4. 4. Font de la biomassa llenyosa UNE-EN 14961-1 • 1.1.Procedent del bosc: fusta de bosc, parcs i plantacions i boscos de creixement ràpid • 1.2.Subproductes i residus d’indústries de fusta: – residus de fusta no tractats químicament residus de l’escorçat, serrat o reducció de mida, moldejat, premsat... – residus de fusta tractats químicament, sempre que no continguin metalls pesats o compostos orgànics halogenats com a resultat del tractament amb conservants de fusta o tractament de recobriment • 1.3.Fusta usada: restes de fusta post-consum • 1.4.Conjunts i mescles: de les categories anteriors
 5. 5. Comercialització de la Biomassa llenyosa Llenya Forma cilíndrica o cònica, molt heterogènia Estella Fusta en brut que s’ha reduït deliberadament en trossos i partícules, de certa mida, per a fins energètics. Formes De – a + irregulars. manufacturació Briquetes Serradures comprimides a altes temperatures, de forma cilíndrica (5-13 cm diàmetre i 5-30 cm longitud) Pèl·lets Es consideren com un combustible derivat de l’aglomeració de material llenyós com resultat d’una aplicació combinada de calor i alta pressió en una màquina d’extrusió. Forma cilíndrica (8 – 12 mm)
 6. 6. Qualitat d’un biocombustible Conjunt de propietats clau que indiquen l’aptitud d’un combustible per a un ús específic. Es a dir: acord entre subministrador i el client Com s’hi arriba? Adequant la producció la qualitat que volem aconseguir
 7. 7. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Tallada de l’arbre Desembosc (arbre sencer o esbrancat) Transport de l’arbre (sencer o esbrancat) Estellat a pista o carregador Emmagatzematge de l’arbre Transport de l’estella Estellat a pati Emmagatzematge de l’estella Subministrament
 8. 8. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Tallada de l’arbre •Despuntar Serra mecànica •Desbrancar •Trossejar Processadora
 9. 9. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Desembosc (a peu de pista o carregador) Impropis!
 10. 10. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Estelladora De disc De tambor D’espiral Estellat A peu de pista A carregador o pati A planta
 11. 11. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Estellat A peu de pista Estelladora petita o mitjana, mòbil Material sense trossejar. Es necessita: • Bona xarxa viària i amplitud de pistes per facilitar els moviments de la maquinària • Una acumulació important de material • Maximitzar el volum dels camions Punt clau: coordinació entre l’estelladora i el camió que realitza el transport de l’estella
 12. 12. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Estellat A carregador o pati •Estelladora semi-fixe o mòbil de gran potència •Permet l’entada de camions i/o tràilers Punt clau: necessita espai suficient per circulació de la maquinària i s’ha de minimitzar l’addició d’impropis A planta (previ transport de la fusta)
 13. 13. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Estellat A planta (previ transport de la fusta) RESTES ARBRES I DE SECCIONS ESTELLES FUSTA EN TALLADA D’ARBRES ROLL Estellat • Molt similar a la gestió que es realitza a plantes de tauler aglomerat i de paper • Pot incloure pre-trituració i els rendiments són molt elevats • Permeten millor control sobre l’assecat de la fusta en roll, i estellar la fusta quan aquesta assoleix la humitat adient
 14. 14. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Estellat en verd vs en sec Material a Característiques Característiques de les estelles estellar de la producció Fusta verda ‐ Facilitat d’estellat ‐ Pèrdua de matèria seca durant (acabada de ‐ Lleu desgast de les ganivetes l’assecat/ emmagatzematge (10 – 12% tallar) ‐ Estellat amb menys pols de matèria seca en mesos) ‐ Possible presència de fullam ‐ Desenvolupament de podridures que poden irritar i crear al·lèrgies ‐ Taxa de partícules en suspensió que s’incrementa notablement ‐ Adients per ser cremades després d’un curt emmagatzematge Fusta seca ‐ Més difícil d’estellar (fusta ‐ Poca o gens pèrdua de material, (després de varis més dura) deguda a l’absència de podriments mesos de ‐ Més desgast de les ganivetes ‐ Taxa de partícules en suspensió tallada) ‐ Estellat amb més pols constant ‐ Menys quantitat de fullam ‐ Poden ser conservades més temps sense degradació
 15. 15. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Emmagatzematge d’estella Tipus •Sota cobert •Fora de cobert - Amb protecció: materials tèxtils - A l’aire lliure
 16. 16. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Magatzem a l’aire lliure Avantatges Desavantatges Poc cost d’emmagatzematge Sense terra preparat, augmenta el risc d’incorporar pedres i sorra Amb bones condicions, assecat molt efectiu Hi ha risc de rehidratació Sota Tèxtil Avantatges Desavantatges Cost 4 €/m2 Operaris per a col·locació tèxtil Flexibilitat: es pot reutilitzar 5 anys i canviar Utilització difícil amb neu i vent fort de lloc o emmagatzemar No poden haver plecs, passa aigua Es trenca amb relativa facilitat S’ha d’amortitzar en 5 anys
 17. 17. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Sota Cobert Avantatges Desavantatges Major capacitat per m2 (amb parets) Sistema més car (250 – 300 €/m2) segons casos Protecció efectiva davant l’aigua Assecat més llarg que a l’aire lliure (rehidratació) Segons construcció, es redueix l’aportació de pedres i sorra Amortització a llarg termini
 18. 18. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Garbellat de l’estella Adequació de l’estella a una normativa o classe granulomètrica •Eliminació d’elements sobre dimensionats •Eliminació de fins Garbellat pla Trommel Garbell d’estrelles •Oscilador •Vibrador
 19. 19. Procés d’obtenció de biomassa forestal primària (BFP) Transport/subministrament Contenidor intercanviable Per gravetat En alçada Neumàtic
 20. 20. Traçabilitat del biocombustible Objectiu: crear una cadena d’informació des de l’origen al consumidor 1. Descripció dels processos d’aprovisionament i els processos de tractament o transformació Mètode d’identificació lots •Subministrador •Nom del lot (codi) •Procedència / Origen Informació associada al BS •Quantitat d’entrega •Certificació: PEFC/FSC •Data 2. Mesures per donar confiança als clients que els requisits de la traçabilitat es compleixen
 21. 21. Assegurament de la qualitat UNE-EN 15234-1 1. Especificacions del biocombustible. 2. Etapes del procés/subministrament (=traçabilitat). 3. Factors que influeixen en la qualitat. 4. Punts crítics de control. 5. Mesures per donar confiança als clients. 6. No conformes.
 22. 22. Especificació del Biocombustible Classes d’estelles segons UNE-EN 14961-4 A1 i A2: Fustes verges i residus de fusta no tractats químicament. A1: Baix contingut de cendres i nitrogen A2: Més contingut de cendres i nitrogen i clor B1: Inclou la classe A més materials de cultius energètics, fusta de jardins, plantacions... I subproductes i residus industrials sense tractar químicament. B2: Inclou la classe B més els subproductes i residus industrials tractats químicament. No els inclou si aquests contenen materials pesats, o compostos orgànics halogenats Caracterització de: Granulometria, Humitat, Cendres, Poder calorífic i Densitat. Per la classe B: Nitrogen, Sofre, Clor, Arsènic, Cadmi, Crom…
 23. 23. Estàndards de qualitat de l’estella Classes Granulomètriques UNE-EN 14961-4 : Especificacions i classes dels biocombustibles. Estella per a ús no industrial Dimensions EN 14691- 4 Classe P Mínim 75 w-% en la w-% de la fracció Fracció grossa (w-%), longitud màxima de partícules (mm), fracció principal, mma de fins (<3,15 mm) secció transversal màxima (cm²) P16A 3,15 ≤ P ≤ 16 mm ≤ 12% ≤3% >16 mm i tots <31,5 mm. La secció transversal de partícules sobredimensionades < 1 cm² P16B 3,15 ≤ P ≤ 16 mm ≤ 12% ≤3% >45 mm i tots <120 mm. La secció transversal de partícules sobredimensionades < 1 cm² P31,5 8 ≤ P ≤ 31,5 mm ≤ 8% ≤6% >45 mm i tots <120 mm. La secció transversal de partícules sobredimensionades < 2 cm² P45 8 ≤ P ≤ 45 mm ≤ 8% ≤6% >63 mm i màxim 3,5%> 100mm. La secció transversal de partícules sobredimensionades < 5 cm² Norma Önorm M 7133: Mida de l’estella (Norma Austríaca) Rangs permesos de granulometria (Tamisat) Valors extrems permesos Classe màx. 20% 60-100% màx. 20% màx. 4% Secció màxima Longitud g30 >16 mm 16-2,8mm 2,8-1 mm <1 mm 3 cm2 8,5 cm g50 >31,5 mm 31,5-5,6 mm 5,6-1 mm <1 mm 5 cm2 12 cm g100 > 63 mm 63-11,2 mm 11,2-1 mm <1 mm 10 cm2 25 cm
 24. 24. Estàndards de qualitat dels Biocombustibles UNE-EN 14961 : Especificacions i classes dels biocombustibles Classes d’Humitat Mètode de l’estufa (Norma) Classe (w-%) segons EN 14774- 1 i EN 14474-2 M10 ≤ 10% A1 M15 ≤ 15% A1 M20 ≤ 20% A1 M25 ≤ 25% A1 M30 ≤ 30% A2 M35 ≤ 35% A2 M40 ≤ 40% Humímetres (Necessitat de cal·libració) M45 ≤ 45% M50 ≤ 50% M55 ≤ 55% M55+ > 55% (s’indica el valor màxim)
 25. 25. Estàndards de qualitat dels Biocombustibles UNE-EN 14961 : Especificacions i classes dels biocombustibles Poder Calorífic Inferior (PCI): quantitat de calor alliberada per la combustió d’1 kg de combustible amb una pressió d’1 bar i l’aigua alliberada de la combustió en forma de vapor Variació teórica del poder calorífic inferior segons la humitat de l'estella 6000 La humitat és el 5000 Poder calorífic inferior (kWh/t) factor que més 4000 influeix en el PCI, A1 com més humitat 3000 conté el A2 biocombustible, més 2000 baixa serà la 1000 quantitat de calor aportada 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Humitat % (base humida - contingut de aigua)
 26. 26. Estàndards de qualitat dels Biocombustibles UNE-EN 14961 : Especificacions i classes dels biocombustibles Contingut en cendres • Estelles netes (només fusta): cendres < 1% del pes sec De forma • Presència d’acícules: cendres < 1,5% genèrica • Presència d’escorça: cendres > 1,5 % Risc formació dipòsits, emissions de partícules, costos en l’eliminació de cendres, Classes de contingut en cendres UNE-EN 14961-4: • A1: A1.0 quantitat de cendres sobre pes sec igual o inferior a l’1% • A2: A1.5 quantitat de cendres sobre pes sec igual o inferior a l’1.5% • B: A3.0 quantitat de cendres sobre pes sec igual o inferior a al 3%
 27. 27. Punts crítics de control Identificar Triar Monitorar Mètodes i criteris per assegurar un control adequat en els punts crítics de control • Assignació responsabilitats • Formació personal • Instruccions de treball • Mesures de control de la qualitat: assaigs • Sistema de reclamacions
 28. 28. Certificació ENplus (Pèl·lets) ENplus es basa en la norma europea EN 14961-2 Classifica els pèl·lets de fusta en 3 qualitats: A1: pèl·lets de fusta verge i residus de fusta sense tractar químicament, amb baixos continguts en cendres, N i Cl A2: pèl·lets amb un contingut de cendres, N i Cl lleugerament més alt que A1 B: permet utilitzar també fusta reciclada i residus industrials (no tractats químicament) Més informació: http://www.pelletenplus.es
 29. 29. Certificació DBOSQ Estella Forestal d’origen forestal i/o indústria forestal no tractada químicament Objectius Paràmetres Modalitat • Garantir la qualitat • Origen i la traçabilitat • Humitat DBOSQ Básic • Divulgació de • Granulometria DBOSQ Plus l’estella forestal • Impropis • Promoció de • Cendres l’estella de proximitat • Poder calorífic
 30. 30. Gràcies per la seva atenció Isart Gaspà Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Centre Tecnològic Forestal de Catalunya http://www.ctfc.cat/ Butlletí INFOBIOMASSA http://infobio.ctfc.cat/ isart.gaspa@ctfc.cat

×