Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Qualitat biomassa j salvado_irec-2

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Qualitat biomassa j salvado_irec-2

 1. 1. Taller sobre centres de comercialització i logística de biomasses Colldejou, 26 de Setembre de 2012 Qualitat en el subministrament de biomassa sòlida Joan Salvado (jsalvado@irec.cat) Cap Area de Bioenergia i Biocombustibles
 2. 2. Necessitat d’un control de qualitatEl client.Necessitat de garanties1.  De subministrament de combustible durant un temps que permeti amortitzar la inversió2.  De qualitat de combustible que permeti un manteniment simple de la instal·lació3.  D’estabilitat en el preu 2
 3. 3. Necessitat d’un control de qualitatEl Productor1.  Eina de confiança cap el client2.  Per a mantenir un mercat estable3.  Evitar competència deslleial4.  Per a millorar el propi procés de producció 3
 4. 4. Necessitat d’un control de qualitatL’Administració1.  Control sobre un producte que es posa a l’abast dels consumidors.2.  Eina per a evitar possibles fraus.3.  Exigència de cara a possibles subvencions. 4
 5. 5. Necessitat de fer saber que es realitza un control de qualitat•  Imatge de marca•  Confiança cap un potencial client•  Ampliació de mercat 5
 6. 6. Normativa de referènciaUNE-EN 14588:2011Biocombustibles sòlids. Terminologia, definicions i descripcions.UNE-EN 14961:2011Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles. 6
 7. 7. UNE-EN 14961:2011 Classes decombustibles 7
 8. 8. UNE-EN 14961:2011 Classes decombustibles 8
 9. 9. UNE-EN 14961:2011Classes de combustibles 9
 10. 10. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Origen i font-  Formes comercials-  Dimensions-  Humitat total-  Contingut en cendres-  Poder calorífic net-  Distribució de grandària de partícula-  Quantitat de fins-  Densitat de partícula i aparent-  Durabilitat mecànica de pelets i briquetes-  Contingut en C, H i N-  Contingut en S i Cl-  Contingut en Cl soluble, Na i K-  Contingut en elements primaris (Al, Si, K, Na, Ca, Mg, Fe, P and Ti)-  Contingut en elements secundaris (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb,Se, Te, V and Zn)-  Comportament de fusió de cendres 10
 11. 11. UNE-EN 14961:2011Formes comercials de combustibles 11
 12. 12. UNE-EN 14961:2011Formes comercials de combustibles 12
 13. 13. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Dimensions: Briquetes 13
 14. 14. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Dimensions: Pèl·lets Estella forestal 14
 15. 15. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Humitat total:UNE-EN 14774-1:2010 Biocombustibles sòlids. Determinació del contingutdhumitat. Mètode dassecat en estufa. Part 1: Humitat total. Mètode de referència.La mostra (300 – 500 g) sasseca a 105ºC en un forn fins que el seu pes siguiconstant en atmosfera daire. La humitat es calcula a partir de la pèrdua de massa dela mostra i es pot expressar com humitat en base seca (Ud) o en base humida (Mar).La biomassa és susceptible a agafar humitat de lambient. A major humitat és menorel poder calorífic net, i es pot produir el creixement de fongs 15
 16. 16. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Contingut en cendres:UNE-EN 14775:2010 Biocombustibles sòlids. Mètode per a la determinació delcontingut en cendres.El contingut en cendres es determina incinerant la mostra a 550ºC en un forncontrolat (temps, temperatura i atmosfera). La relació entre la massa del residuresultant daquesta incineració i la massa inicial de la mostra ens indica elpercentatge de cendres en la mostra, que sol expressar-se com contingut de cendresen base seca (Ad).La mostra a incinerar sol ser pre-tractada per a arribar a una grandària nominal de 1mm o inferior. 16
 17. 17. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Poder calorífic net :UNE-EN 14918:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació del poder calorífic.El poder calorífic superior (GCV) ens indica la quantitat denergia per unitat de massadel combustible. Es determina mitjançant la combustió de la mostra dintre dunabomba calorimètrica pressuritzada amb oxigen i en condicions controlades. El GCVes calcula utilitzant la mida de temperatura abans, durant i després de la combustió, amés daltres paràmetres propis de lequip.El poder calorífic net o inferior (NCV) es calcula a partir del GCV considerant lahumitat de la mostra i la seva composició química.La bomba calorimètrica es calibra amb un patró conegut (usualment àcid benzoic)El poder calorífic influeix en lús i aprofitament del combustible i depèn de lacomposició de la biomassa (contingut de C i H i quantitat de cendres) 17
 18. 18. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Distribució de grandària de partícula i Quantitat de finsUNE-EN 15149:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació de la distribució degrandària de partícula.Part 1: Mètode del tamís oscil·lant amb obertura de malla igual o superior a 1 mm.Part 2: Mètode del tamís vibrant amb obertura de malla inferior o igual a 3,15 mm.Part 3: Mètode del tamís rotatori.La distribució de grandària de partícules es determina utilitzant tamisos amb diferentsgrandàries de passada. Es poden utilitzar tamisos oscil·lants, vibratoris o rotatorisdepenent de la mostra. La mostra queda dividida en fraccions de diferents grandàries,un per cada tamís utilitzat (per exemple 1mm, 3.15 mm, 16 mm, 45 mm, 63 mm, 100mm).La quantitat de fins es determina pesant la quantitat departícules de mostra obtingudes en les fraccions més petites(per exemple, per sota de 1 mm) 18
 19. 19. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Densitat de partícula i aparent:UNE-EN 15150:2012 Biocombustibles sòlids. Determinacióde la densitat de partícules.Es determina a través de la mesura de la seva massa ivolum. El volum samida mitjançant la flotabilitat de lespartícules en un líquid, seguint el principi que la flotabilitatdun cos és igual a la massa del volum de líquid desplaçat. UNE-EN 15103:2010 Biocombustibles sòlids. Determinació de la densitat aparent. És la massa per unitat de volum de biomassa. Es determina a partir de la mesura de la massa i volum duna quantitat de partícules utilitzant un contenidor duna grandària i forma determinats. A major densitat aparent és major la massa de biomassa que es pot transportar o emmagatzemar en un determinat contenidor, minimitzant costos de transport i emmagatzematge. La densitat aparent depèn de la densitat de les partícules i de la seva mida. 19
 20. 20. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Durabilitat mecànica de pelets i briquetes:UNE-EN 15210:2010 - Biocombustibles sòlids. Determinació de la durabilitatmecànica de pelets i briquetes.Part 1: Pelets. Part 2: Briquetes.La mostra se sotmet a cops controlats en linterior duna càmera dassaig rotatòria, onles partícules xoquen entre si i contra les parets. AL finalitzar samida la quantitat demassa de mostra que queda després de separar les partícules fines (<3.15 mm) ierosionades. 20
 21. 21. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Contingut en C, H i N:UNE-EN 15104:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació del contingut total decarboni, hidrogen i nitrogen. Mètodes instrumentals.Es determina mitjançant la combustió de lamostra en atmosfera doxigen, i la sevaconversió en productes de combustió gasosos.Els gasos alliberats són principalment diòxidde carboni, vapor daigua, nitrogen elemental ialtres compostos, els quals són determinatsmitjançant detectors específics. C, H i O sónels components principals de qualsevolbiomassa. A major contingut en C i H, i menorcontingut en O, és major el poder calorífic dela biomassa. 21
 22. 22. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Contingut en S i Cl:UNE-EN 15289:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació del contingut total desofre i clor.Aquests elements es determinen mitjançant la digestió de la biomassa sòlida i latransferència dels gasos àcids a una solució aquosa per a la seva posterior anàlisi. Ladigestió pot realitzar-se en una bomba doxigen (com la utilitzada en la determinaciódel poder calorífic) o mitjançant la descomposició en got tancat. Els gasos àcidsabsorbits en la solució aquosa sanalitzen mitjançant cromatografia iònica o ICP.Durant la combustió, el clor i el sofre continguts en labiomassa es converteixen en HCl gasós, òxids de sofre,Cl2 i sals alcalines. Al refredar-se els gasos condensencom sals corrosives en les superfícies metàl·liques,danyant-les. 22
 23. 23. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Contingut en Cl soluble, Na i K:UNE-EN 15105:2011Biocombustibles sólidos. Métodos de determinación del contenidosoluble en agua de cloruro, sodio y potasio.The fuel sample is heated with water in a closed container at 120 °C for1 hour. The concentrations of chloride,sodium and potassium in the obtained water extract are determined byone of the following techniques:⎯ Chloride: Ion-Chromatography (IC) or potentiometric titration withsilver nitrate;NOTE Be aware that when potentiometric titration with silver nitrate isused, any contents of water soluble bromideand iodide will be included in the determination.⎯ Sodium and potassium: Flame Emission Spectroscopy (FES) orFlame Atomic Absorption Spectroscopy(FAAS) or Inductively Coupled Plasma Optical Emissions Spectroscopy(ICP-OES). 23
 24. 24. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Contingut en elements primarisUNE-EN 15290:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació delements majoritaris. Al,Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na y Ti.-  Contingut en elements secundarisUNE-EN 15297:2011 Biocombustibles sòlids. Determinació d’elements minoritaris.As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V y ZnLa mostra es digereix en un got tancat, amb ajuda dàcids forts i en condicions depressió i temperatura controlades. La digestió pot realitzar-se directament a labiomassa o a les seves cendres (obtingudes a 5500ºC).Els àcids utilitzats generalment en la digestió són H2O2 (30 %), HNO3 (65 %), HF (40%) i H3BO3 (4 %).La detecció dels elements majoritaris iminoritaris en la mostra digerida, potrealitzar-se mitjançant ICP/OES, ICP/MSo FAAS. 24
 25. 25. UNE-EN 14961:2011 Especificacions tècniques-  Comportament de fusió de cendres:CEN/TS 15370 (UNE 32109:1995) Biocombustibles sòlids. Determinació de lafusibilitat de les cendres.Amb les cendres provinents de la biomassa es modelen cons dunes dimensionsdeterminades i sintrodueixen en un forn. Sobserven les deformacions del con amesura que augmenta la temperatura, registrant els següents punts:•  Temperatura de deformació (DT): quan apareixen els primers signes darrodonit acausa de la fusió (laltura del con disminueix al 90%)•  Temperatura desfera (ST): quan laltura del con és igual a lample de la base i laseva forma és arrodonida•  Temperatura dhemisferi (HT): quan laltura del con és igual a la meitat de lample dela base i la seva forma és aproximadament hemisfèrica•  Temperatura de flux (FT): quan les cendres flueixen sobre el gresol de suport.Laltura del con és un terç de laltura en HT.Si FT és molt baixa es poden produir obstruccions enlentrada daire, embrutiment dequips, corrosió,formació descòria i pèrdua de rendiment 25
 26. 26. Patrons:Amb el finançament de:

×