Publicidad

Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx

31 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx(20)

Publicidad

Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx

 1. DIAGNOZA KONTRAKT TERAPEUTYCZNY OFERTA TERAPEUTYCZNA RODZINA W PROCESIE PRZEMIANY O P R A C O W A Ł A : D O R O T A O B O Z A TERAPIA RODZINY
 2. TERAPIA RODZINY  Badania empiryczne wskazują, że uczestnictwo rodziny w terapii znacząco wpływa na efekty leczenia poszczególnych osób w rodzinie.  Martien Kooyman przytacza wyniki wieloletnich badań, prowadzonych w tym zakresie w ośrodku stacjonarnym Emilienhoeve w Hadze.  W przypadku uczestnictwa rodziny w terapii pacjenta liczba wyleczeń wynosiła 64%, podczas gdy w przypadku braku tego uczestnictwa liczba ta spadała do 25%. 2
 3. TERAPIA RODZINY  W świetle teorii systemowej choroba dziecka może wpływać na zaburzenie całego systemu rodzinnego.  Jeżeli rodzice nie zaangażują się w pracę nad własnymi uczuciami, potrzebami, wadliwymi postawami i niewłaściwymi zachowaniami, na ogół nie można liczyć na pozytywną zmianę, gdy idzie terapie dziecka.  Rodzicom warto więc proponować udział w cyklu spotkań psychoedukacyjnych, oraz korzystanie z indywidualnych konsultacji i spotkań z terapeutą. 3
 4. DIAGNOZA Kilka pierwszych spotkań z rodziną obejmuje pracę w trzech obszarach:  kontakt i budowanie relacji  diagnoza indywidualna i diagnoza systemu rodzinnego  kontrakt indywidualny z każdym zainteresowanym i rodzinny 4
 5. DIAGNOZA W sytuacji, gdy dziecko przybywa z rodziną, uwaga terapeuty musi być podzielona pomiędzy dwie lub trzy osoby. Sytuację komplikuje fakt, że osoby w rodzinie mogą odczuwać wstyd, dyskomfort oraz napięcie, związane ze spotkaniem z terapeutą. Rodzice mogą przeżywać strach, żal, złość, wściekłość i nieujawnioną wrogość. Mogą być obciążeni są poczuciem winy oraz zazwyczaj pogrążeni w desperacji i bezradności. Dziecko może doświadczać podobnych uczuć. 5
 6. DIAGNOZA Terapeuta w takiej sytuacji powinien być zdolny do wykonania właściwej pracy w czterech podstawowych obszarach:  Nawiązanie kontaktu i stworzenie bezpiecznej relacji z osobą i cała rodziną  Wykonanie podstawowych czynności diagnostycznych. Diagnoza obejmuje sytuację osobistą, rodzinną; diagnoza sytuacji, potrzeb i możliwości rodziców  Modelowanie relacji dziecko – rodzice.  Sformułowanie, omówienie i zatwierdzenie kontraktu indywidualnego z każdym zainteresowanym oraz z rodziną. Podjęcie rozwiązań dotyczących całego systemu rodzinnego. 6
 7. DIAGNOZA W kontekście rodzinnym dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak:  uwalnianie z bolesnych uczuć wrogości, paniki, strachu, poczucia winy, które zaburzają relacje rodzinne  troska o szacunek i partnerstwo, traktowanie każdego członka rodziny z taką samą uwagą. Dzięki równemu traktowaniu następuje modelowanie relacji między rodzicami a dzieckiem. 7
 8. TERAPIA RODZINY W kontekście rodzinnym dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak:  tworzenie z dzieckiem relacji opartej na odpowiedzialności zamiast odrzucającej lub nadopiekuńczej  umacnianie wszystkich członków rodziny w stwierdzeniu, że warto korzystać z pomocy profesjonalnej  przedstawienie i przedyskutowanie systemowych rozwiązań zaistniałej sytuacji 8
 9. Obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony dziecka lub klienta  zobowiązanie do zaangażowania w prace terapeutyczną  zobowiązanie do regularnego, zgodnego z programem uczestnictwa w indywidualnej terapii  zobowiązanie do wykonywania ustalonych z terapeutą zadań domowych  zobowiązanie do podjęcia w odpowiednim terminie terapii grupowej 9 KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
 10. Kontrakt terapeutyczny obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony rodziców lub partnera  zobowiązanie do regularnych spotkań konsultacyjnych z terapeutą  zobowiązanie do uczestniczenia w edukacji dla rodziców  zobowiązanie do podjęcia indywidualnych spotkań o charakterze terapeutycznym, jeżeli zachodzi taka potrzeba 10 KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
 11. Kontrakt terapeutyczny obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony terapeuty  zobowiązanie do odpowiedzialnego koordynowania wymienionych procesów terapeutycznych  zobowiązanie do udzielania obiektywnych informacji  zobowiązanie do dodatkowego kontaktu w przypadku sytuacji trudnej lub kryzysowej 11 KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
 12. Rodzina z dziećmi nieletnimi Dzieci – terapia indywidualna, grupowa  Rodzice – najpierw grupa psychoedukacyjna – mechanizmy i fazy choroby, cykle rozwojowe życia rodziny, problemy wieku dorastania, umiejętności wychowawcze: komunikacja, potrzeby, granice, odpowiedzialności, wartości wspomagające rozwój – następnie terapia małżeńska  Rodzina – cykliczne sesje rodzinne – rozliczanie kontraktu 12 REKOMENDACJE TERAPEUTYCZNE
 13. Rodziny z dziećmi biologicznie dorosłymi  Mieszkający z rodzicami – sesje rodzinne służące rozliczaniu kontraktu dotyczącego wspólnego zamieszkania  Rodzice – grupa wsparcia lub grupa psychoedukacyjna  Partnerzy – grupa wsparcia lub grupa psychoedukacyjna 13 REKOMENDACJE TERAPEUTYCZNE
 14. Emocje i procesy poznawcze w okresie rozpoznawania choroby dziecka Emocje i procesy poznawcze po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego  przerażenie, panika, szok, poczucie bezradności  mocne poczucie winy, obwinianie siebie i innych  uogólniony smutek, żal, rozpacz  rozpoznanie i „oswojenie” sytuacji; lęk z towarzyszącą nadzieją  wzrastająca możliwość jasnego określenia swojej odpowiedzialności  uczucie żalu w odniesieniu do konkretnych zachowań i sytuacji  coraz bardziej obiektywny obraz samego siebie, innych członków rodziny i rodziny jako całości 14 RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN
 15. Komunikacja intra i interpersonalna w okresie rozpoznawania choroby dziecka Komunikacja intra i interpersonalna po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego  niedostateczna świadomość własnych uczuć  komunikaty często sprzeczne wzajemnie  konflikty i różnice zdań ukrywane, tłumione lub rozstrzygane na drodze przemocy  zrywanie komunikacji, lekceważenie osób, unikanie kontaktu  przypisywanie własnych uczuć i postaw drugiej osobie - projekcja  wzrastająca umiejętność w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć  komunikacja coraz częściej zawiera realne informacje, podawane z pozycji „ja”  konflikty są ujawniane, omawiane i rozstrzygane w drodze dialogu, negocjacji, kompromisu  szacunek dla osobowych granic  przyjęcie odpowiedzialności za myśli, działania, własne uczucia 15 RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN
 16. Struktura rodziny i układ ról w okresie rozpoznawania choroby dziecka Struktura rodziny i układ ról po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego  System rodzinny zamknięty, brak lub niewielkie wzajemne wsparcie  Utrwalone, schematyczne wzorce rodzinne  Sztywny podział ról  Trudności w przyjmowaniu odpowiedzialności  układ otwarty, elastyczne wzajemne wsparcie w rodzinie  podział ról płynny, elastyczny  możliwość negocjacji oraz wyboru ról i zadań  odpowiedzialność spersonalizowana 16 RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN
 17. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Publicidad