Publicidad

Qahramanan Assignment (NO 1) How is the current situation affecting women and girls..docx

AJAkrami
21 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Qahramanan Assignment (NO 1) How is the current situation affecting women and girls..docx

  1. ‫بحث‬ ‫های‬ ‫متمرکز‬ ‫گروهی‬ Youth
  2. for Change (Y4C) FGD
  3. ‫چرا‬ GFD ‫؟‬ ‫ایجاد‬ ‫بحث‬ ‫های‬ ‫گروهی‬ ‫متمرکز‬ ‫راه‬ ‫مفید‬ ‫برای‬ ‫کشف‬ ‫عالیق‬ ، ‫دیدگاه‬ ‫ها‬ ، ‫نظریات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫مسایل‬ ‫مختلف‬ ‫است‬ . ‫برای‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوای‬ ‫ویدیو‬ ‫مرتبط‬ ، ‫خدمات‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫رویکرد‬ ‫های‬ ‫انتشار‬ ، ‫درک‬ ‫دیدگاه‬ ‫ها‬ ، ‫نظریات‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫های‬ ‫مخاطبان‬ ‫بسیار‬ ‫ارزنده‬ ‫است‬ .
  4. ‫ایجاد‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫حداقل‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫تعداد‬ ‫شرکت‬ ‫کننده‬ ‫گان‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫بحث‬ ‫گروهی‬ ‫متمرکز‬ ‫دو‬ ‫نفر‬ ‫است‬ . ‫یکی‬ ‫آنها‬ ‫سواالت‬ ‫را‬ ‫مطرح‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫را‬ ‫هدایت‬ ‫میدهد‬ . ‫شخص‬ ‫دوم‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫او‬ ‫قرار‬ ‫دارد‬ ‫مکالمه‬ ‫را‬ ‫ضبط‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫خودداری‬ ‫نمودن‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫سواالت‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫پرسد‬ ‫از‬ ‫نوشتن‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫بسیار‬ ‫مهم‬ ‫است‬ . ‫این‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫بسیار‬ ‫اذیت‬ ‫کنن‬ ‫ده‬ ‫باشد‬ ‫و‬ ‫احتماأل‬ ‫از‬ ‫جریان‬ ‫آزاد‬ ‫مکالمه‬ ‫جلوگیری‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫دو‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫بطور‬ ‫نفر‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫مشغول‬ ‫باشند‬ . ‫یکی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫سواالت‬ ‫را‬ ‫مطرح‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫را‬ ‫هدایت‬ ‫مید‬ ‫هد‬ ‫تایم‬ ‫گروه‬ ‫طول‬ ‫هر‬ ‫جلسه‬ ‫متمرکز‬ ‫نباید‬ ‫بیشتر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫ساعت‬ ‫باشد‬ ۴ ‫تا‬ ۸ ‫تن‬ ، ‫تعداد‬ ‫مطلوب‬ ‫برای‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫هستند‬ . ‫در‬ ‫گر‬ ‫وه‬ ‫متمرکز‬ ‫شما‬ ‫نباید‬ ‫بیشتر‬ ‫از‬ ۱۲ ‫شرکت‬ ‫کننده‬ ‫داشته‬ ‫باشید‬ .
  5. GFD ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫باید‬ ‫هدف‬ ‫اصلی‬ ‫بحث‬ ‫را‬ ‫واضحأ‬ ‫مشخص‬ ‫کند‬ ‫وسواالت‬ ‫ساده‬ ‫مطرح‬ ‫کند‬ ‫برای‬ ‫هر‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ۴ ‫تا‬ ۸ ‫سوال‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ / ‫یا‬ ‫موضوع‬ ‫بحث‬ ‫باید‬ ‫ایجاد‬ ‫شود‬ ‫جلسه‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫برگزار‬ ‫شود‬
  6. ‫اجرا‬ ‫كردن‬ ‫گروپ‬ ‫هاي‬ ‫بحثی‬ FGD ‫آغاز‬ FDG ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مجری‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫کننده‬ ‫گان‬ ‫معرفی‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫همه‬ ‫آنها‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫ج‬ ‫لسه‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫در‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫نشسته‬ ‫اند‬ . ‫سپس‬ ‫مجری‬ ‫میخواهد‬ ‫اهداف‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫را‬ ‫بررسی‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫بر‬ ‫محرمانه‬ ‫بودن‬ ‫نظریات‬ ‫شرکت‬ ‫کننده‬ ‫گام‬ ‫تأکید‬ ‫کند‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫بحث‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ ‫مکالمه‬ ‫را‬ ‫هدایت‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫باید‬ ‫سواالت‬ ‫بعدی‬ ‫را‬ ‫مطرح‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫سمت‬ ‫ارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫خاص‬ ‫سوق‬ ‫دهد‬ . ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫معموأل‬ ‫به‬ ‫سؤاالتی‬ ‫که‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫مطرح‬ ‫می‬ ‫شود‬ ، ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫گسترده‬ ‫با‬ ‫نظریات‬ ‫کلی‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫کنند‬ . ‫الزم‬ ‫است‬ ‫پرسش‬ ‫کننده‬ ‫سؤاالت‬ ‫بعدی‬ ‫را‬ ‫بپرسد‬ ‫تا‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫دقیق‬ ‫ترغیب‬ ‫کند‬ ‫با‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫برای‬ ‫اظهار‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫موضوعات‬ ‫مختلف‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫بحث‬ ، ‫تسهیل‬ ‫کننده‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫بیشتر‬ ‫اطمینان‬ ‫حاصل‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫همه‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫کنند‬ . ‫این‬ ‫کار‬ ‫ضروری‬ ‫است‬ ‫زیرا‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫بیان‬ ‫نظریات‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫مقابل‬ ‫دیگران‬ ‫احساس‬ ‫ترس‬ ‫یا‬ ‫خجالت‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫ممکن‬ ‫مکالمه‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫هدفی‬ ‫که‬ ‫گروه‬ ‫متمرکز‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفته‬ ‫شده‬ ‫بود‬ ‫خارج‬ ‫کنند‬ ‫پس‬ ‫تسهیل‬ ‫کننده‬ ‫باید‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫یاد‬ ‫آوری‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫بحث‬ ‫چیست‬ ‫و‬ ‫سپس‬ ‫باید‬ ‫با‬ ‫یک‬ ‫سوال‬ ‫جدید‬ ‫بحث‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫موضو‬ ‫برگرداند‬ ‫اصلی‬ ‫ع‬
  7. ‫بعد‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫بحثی‬ ‫متمرکز‬ ‫مجری‬ ‫گروه‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫پایان‬ ‫گفتگو‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫قدردانی‬ ‫کند‬ . ‫همچنین‬ ‫باید‬ ‫ذکر‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫نتایج‬ ‫بحث‬ ‫نوشته‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫پروژه‬ ‫شما‬ ‫توزیع‬ ‫خواهد‬ ‫شد‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫بتوانند‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫بهبود‬ ‫فعالیت‬ ‫ویدیویی‬ ‫کمک‬ ‫کنند‬ ‫یک‬ ‫گزارش‬ ‫کامل‬ ‫از‬ ‫مکالمه‬ ‫باید‬ ‫بالفاصله‬ ‫توسط‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫حین‬ ‫صحبت‬ ‫یادداشت‬ ‫برداری‬ ‫کرده‬ ‫است‬ ، ‫نوشته‬ ‫شود‬ . ‫هنگام‬ ‫تهیه‬ ‫گزارش‬ ، ‫مطمئن‬ ‫شوید‬ ‫که‬ ‫هیچ‬ ‫نظری‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫جلسه‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫با‬ ‫نام‬ ‫هیچ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫مرتبط‬ ‫نکنید‬ . ‫این‬ ‫تضمین‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫نظرات‬ ‫آنها‬ ‫خصوصی‬ ‫باقی‬ ‫بماند‬ ‫باید‬ ‫پیش‬ ‫نویس‬ ‫این‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫مجری‬ ‫داده‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫بتوانند‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫اضافه‬ ‫کند‬ . ‫نام‬ ‫اعضای‬ ‫گروه‬ ‫تمرکز‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫نسخه‬ ‫های‬ ‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫درج‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توضیح‬ ‫بیشتر‬ ، ‫تیم‬ ‫پروژه‬ ‫بتواند‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫شفاف‬ ‫سازی‬ ‫اطالعات‬ ‫بخواهد‬
  8. # ‫مکلفیت‬ 1 ‫حال‬ ‫می‬ ‫دانید‬ FGD ‫چیست‬ ‫و‬ ‫چرا‬ FGD ‫را‬ ‫انجام‬ ‫می‬ ‫دهیم‬ . ‫شما‬ ‫وظیفه‬ ‫دارید‬ ‫تا‬ ‫یک‬ FGD ‫انجام‬ ‫دهید‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫دختران‬ ‫چگونه‬ ‫تحت‬ ‫تأثیر‬ ‫شرایط‬ ‫فعلی‬ ‫قرار‬ ‫دارند؟‬ FGD ‫هدف‬ ‫گزارش‬ ‫یک‬ FDG ‫برنامه‬ ‫ریزی‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫را‬ ‫تسهیل‬ ‫کنید‬ . ‫اینکه‬ ‫وضعیت‬ ‫کنونی‬ ‫چگونه‬ ‫بر‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫دختران‬ ‫تأثیر‬ ‫می‬ ‫گذارد‬ ، ‫باید‬ ‫سؤال‬ ‫اصلی‬ ‫بحث‬ ‫باشد‬ . ‫سؤاالت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫طوری‬ ‫برنامه‬ ‫ریزی‬ ‫کنید‬ ‫که‬ ‫بتوانید‬ ‫بازخورد‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ ‫را‬ ‫دریافت‬ ‫کنید‬ : ‫چگونه‬ ‫آنها‬ ‫تحت‬ ‫تأثیر‬ ‫قرار‬ ‫می‬ ‫گیرند‬ ، ‫موانع‬ ‫اصلی‬ ‫چیست‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫غلبه‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫چه‬ ‫کاری‬ ‫می‬ ‫توان‬ ‫انجام‬ ‫داد‬ ‫همه‬ ‫جوانان‬ ‫افغان‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫بین‬ ‫سنین‬ 16 ‫تا‬ 35 ‫سال‬ ‫باید‬ ‫جمعیت‬ ‫هدف‬ ‫شما‬ ‫باشند‬ ‫لطفا‬ FGD ‫را‬ ‫انجام‬ ‫دهید‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫تا‬ ‫شنبه‬ ۲۵ February ‫ارسال‬ ‫کنید‬ . ‫لطفا‬ ‫تصاویر‬ ‫جلسه‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫گزارش‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫بگزارید‬ ، ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫صوتی‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موجودیت‬ mbismelzay@unicef.org ‫بفرستید‬ Who ‫یادداشت‬ ‫بردار‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫کننده‬ FGD ‫باید‬ ‫از‬ ‫اعضای‬ ‫اصلی‬ ‫قهرمانان‬ ‫باشند‬ . ‫هر‬ ‫زن‬ ‫جوان‬ ‫افغان‬ ‫زیر‬ 35 ‫سال‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫وظیفه‬ ‫شرکت‬ ‫کند‬
Publicidad