7 zm atbalsta_iespejas_210222

ALTUM
ALTUMALTUM
Finanšu resursu pieejamība
uzņēmējdarbības veicināšanai
LAP 2014-2020 pārejas perioda laikā un KLP SP
ietvaros
2022.gads 21.februāris
2021.-2022.gads – pārejas periods, kura ietvaros turpina īstenot:
- līdzšinējos tiešo maksājumu atbalstus;
- Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktos atbalsta pasākumus.
KLP reforma
• 2021. gada 28. jūnijā - Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas
Komisijas sarunu dalībnieki vienojās par kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) reformu, kura tiks īstenota 2023.-2027.gada periodā;
• KLP stratēģiskā plāna regula pieņemta 02.12.2021.
• Pamatregula tiks papildināta ar virkni īstenošanas un deleģētiem
aktiem, kurus plānots pieņemt 2021.gada beigās – 2022.gada sākumā.
2
3
ES + LV KLP finansējums
plānošanas periodos, miljardi
EUR
0.12
0.73
1.72
2.48
0.33
1.04
0.97
0.85
0.01
0.08
0.12
0.06
0.03
0.13
0.33
0.46
0.23
0.15
0.45
0.07
0.00
0.01
0.04
0.02
0.83
2.69
3.31
3.68
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
2004 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020 2021 - 2027
Tiešie maksājumi Lauku attīstība
ES Atveseļošanās instruments Tirgus instrumenti ES
Struktūrfondi Lauku attīstības līdzfinansējums
LV 29%
LV 7%
LV 17%
ES 71%
ES 83%
ES 93%
M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi 9
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 194,4 t.sk. 27,8 ESAI
M04 Finanšu instrumenti un kredītprocenti (kredītprocenti, garantijas, aizdevumi) 35
M06 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības 15 (ESAI)
M06 Atbalsts gados jaunu lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšanai 7
M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā 7
M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide 1
M10 Agrovide un klimats 33,2
M11 Bioloģiskā lauksaimniecība 70, t.sk. 32 ESAI
M12 Kompensācijas maksājums par Natura 2000 mežu teritorijām 12
M16 Sadarbība 9
M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija 22
M20 LEADER 19,5
Turpina darboties Lauku attīstības programma un pasākumi
Lauku attīstības pasākumi
pārejas periodā 2021.- 2022. gadā
Pasākums
Milj. EUR
(indikatīvi)
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 194,4 / 114,2
M04.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās: 177,2 / 103,1
Ņemts vērā saimniecību apgrozījums, kopā lauku saimniecībām:
• Apgrozījums 4 000 līdz 70 000 EUR
• Apgrozījums 70 001 – 350 000 EUR
• Apgrozījums virs 350 001 EUR
128,2 / 64,1
31,6 / 15,8
50,5 / 25,3
46,2 / 23,1
Atsevišķi – putnkopības un cūkkopības nozarei labturības, biodrošības
mērķiem
20 / 10
Atsevišķi – siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei 9 / 9
M04.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 23 / 11
M04.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā
10, no tiem 7-izslud. /
- (nākošajā kārtā – 3)
Atsevišķi atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām (t.sk. jaunām un
kooperatīvu apvienībām) M04 ietvaros
20 / 20
Atbalsts ieguldījumiem materiālajos
aktīvos pārejas periodā 2021.- 2022. g.,
t. sk. 10.01.-24.02. kārta
|
M04 Ieguldījumi materiālajos
aktīvos:
Milj. EUR
Kopā / kārtā
Atbalsts «zaļiem» ieguldījumiem
Precīzo tehnoloģiju izmantošana:
o laukkopībā minerālmēslu un AAL lietošanas samazinājumam, t.sk. tehnika bezapvērses tehnoloģijai ((min-till, strip till un no-
till/tiešā sēja) u.c.
o lopkopībā, uzlabojot barības plānošanu, kvalitāti un nodrošināšanu, t.sk. ēdināšanas
o dārzkopībā, papildus laukkopībā izmantojamai precīzo tehnoloģiju tehnikai, - pilienu laistīšana ar precīzu minerālmēslojuma un
augu aizsardzības līdzekļu lietojumu, roboti – precīzai izsmidzināšanai, mēslošanai, nezāļu apkarošanas roboti, u.c.
Lauksaimniekiem obligāti jāveic zaļie ieguldījumi, lai sniegtu ieguldījumu SEG un amonjaka emisiju samazināšanā,
klimata pārmaiņu samazināšanā un sekmētu pielāgošanos tām
Kūtsmēslu apsaimniekošana:
 tehnika tiešā organiskā mēslojuma iestrādei
 šķidro kūtsmēslu krātuvju nosegšana
 kūtsmēslu krātuvju būvniecība un pārbūve atbilstoši jaunākajām
tehnoloģijām
Energoefektiviāte – enerģijas lietderīga izmantošana
– vismaz 20% ietaupījums
Atjaunojamās enerģijas ražošana pašpatēriņam, t.sk.
tehnikas pārbūve alternatīvo enerģijas avotu
dzinējiem
o Ieguldījumi bioloģiskajā piena lopkopībā
o Ilggadīgo stādījumu ierīkošana, t.sk. organiskajās augsnēs
o Risku mazināšanas/klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumi, t.sk.
dārzkopībā
Digitālie un robotizācijas risinājumi
Ūdens resursu efektīga izmantošana
Atbalsts pārstrādei pārejas periodā
Uzsācēji nevar
pieteikties, izņemot
lauku saimniecībai
jauna pārstrādes
uzņēmuma
izveidošanai
Papildus nosacījumi
Vietējā izejviela:
40 % (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā
30 % (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā
50 % (milti) tādā maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības
ražošanas sektorā, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā
70 % pārējos sektoros
Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs – 5 milj. EUR (var palielināt par
summu, kas nomaksāta darba spēka nodokļos un darba algu apjomā
pēdējos 2 gados, bet nepārsniedzot 7 000 000 EUR).
Mājražotājiem, kas kļūst atzīti – 300 000 EUR
Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidei – 2 milj.EUR
Individuālais maksimālais atbalsta apjoms nav lielāks par uzņēmuma neto
apgrozījumu x5
Atbalsta intensitāte ir 40%-30% (atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma), ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos –
50%-40%
+ papildus intensitāte, ja ir pārtikas kvalitātes shēmās, uzņēmuma restrukturizācijai, energoefektivitātei, inovācijām, ja
izmanto vismaz 80 % apmērā pretendenta saražoto izejvielu.
Max atbalsta intensitāte -50%
Atbalsts mazo saimniecību attīstībai
pārejas periodā
| 14
Vienreizējs maksājums par
biznesa plāna realizāciju maziem
lauksaimniekiem (lump sum)
Kopējais finansējums
15 milj. EUR
Kārta: indikatīvi š.g. jūlijā
Atbalsts
15 000 EUR
Mazo lauku saimniecību
attīstībai
Atbalsts divos maksājumos
1) pirms plāna realizācijas 80%
2) pēc plāna realizācijas 20%
Prioritāte: Augļkopība, lopkopība,
dārzeņkopība
Atbalsta pretendents
SI/apgrozījums: 2 000 - 15 000 EUR
 Zeme: līdz 50 ha
 Lauksaimnieciskā izglītība: 160 stundas vai 5
gadu pieredze
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Darījumdarbības plāns izstrādāts sadarbībā ar konsultantu
 vismaz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.
 sasniedzamo rādītāju izpilde (vismaz +20% SI/apgrozījums)
Var pretendēt uz atbalstu tādas lauku saimniecības, kas saņēmušas
daļēji naturālo saimniecību atbalstu!
Atbalstāmās aktivitātes
 Dzīvu dzīvnieku iegāde, stādu iegāde,
 Jaunas, lietotas tehnika iegāde un citi ieguldījumi, kas
nepieciešami saimniecības attīstībai
Vienreizējs maksājums gados jauniem
lauksaimniekiem
| 16
Vienreizējs maksājums par
biznesa plāna realizāciju jauniem
lauksaimniekiem (lump sum)
Kārta: indikatīvi maijā
Atbalsts gados jaunajam
lauksaimniekam par
saimniecības izveidi
40 000 EUR
Atbalsts divos maksājumos
1) pirms plāna realizācijas 80%
2) pēc plāna realizācijas 20%
Prioritāte
Augļkopība, dārzeņkopība,
lopkopība
Izglītība
Atbalsta pretendents
 Nav vecāks par 40 gadiem
 Pirmo reizi dibina, pārņem vai manto
saimniecību kā īpašnieks
 SI/apgrozījums: 15 000 – 70 000 EUR
 Lauksaimnieciskā izglītība: 320 stundas
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Darījumdarbības plāns:
 vismaz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.
 sasniedzamo rādītāju izpilde (vismaz +20% SI/apgrozījums
Atbalstāmās aktivitātes
 Dzīvu dzīvnieku iegāde
 Stādu iegāde
 Jaunas, lietotas tehnika iegāde u.c. ieguldījumi saimniecības attīstībai
LEADER apakšpasākums «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
LEADER atbalsts pārejas periodā –
19,5 milj. EUR – kārtas sludina VRG
| 19
Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas
Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas
Nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības
radīšana, attīstība
(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)
Lauksaimniecības produktu
pārstrāde (apgrozījums līdz 150 000
EUR/gadā)
Tirdzniecības vietas
izveide/labiekārtošana
(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)
Darbinieku produktivitātes
kāpināšana
(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)
Teritorijas
sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai, t.sk.:
Dabas un kultūras objektu
sakārtošana
Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana
Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai.
Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas
juridiska vai fiziska persona
biedrības, nodibinājumi,
kooperatīvās sabiedrības,
pašvaldības (tikai kopprojekta
gadījumā un tirdzniecības vietas
izveidei)
 līdz 70%;
 kopprojektiem2
līdz 80%
 50 000 EUR
 100 000 EUR
(uzņēmējdarbības
infrastruktūra)
Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas
juridiska vai fiziska persona,
biedrības, nodibinājumi,
reliģiskas organizācijas,
pašvaldības, kas īsteno
sabiedriskā labuma projektu3
 līdz 90%
 50 000 EUR
LEADER apakšpasākums
«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
| 20
1 Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt atbalsta intensitāti un maksimālo atbalsta apmēru.
2 Kopprojekts - projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai, ja to iesniedz kooperatīvā sabiedrība, ne
vairāk kā 3 saimnieciskās darbības veicēji, starp kuriem noslēgt koplīgums, vai pašvaldība savā īpašumā esošās
infrastruktūras izveidei juridiskai personai, kas veic saimniecisku darbību (ja ir koplīgums).
3 Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu
netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts.
Aktivitāte
Atbalsta
pretendenti
Atbalsta
intensitāte1
Viena projekta maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa1
Mazie aizdevumi lauku teritorijās - 27,81 milj. EUR
(t.sk ELFLA – 20 milj. EUR)
Turpina ALTUM programmu
«Mazie aizdevumi lauku
teritorijās»
maziem/vidējiem
lauksaimniekiem lauku
teritorijās
Atbalsta pretendents
Lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji–
juridiskas vai fiziskas personas - ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Aizdevumus līdz 25 000 EUR ALTUM
piešķir ar aizņēmēja galvojumu, bez
papildus nodrošinājuma
Atmaksas termiņš - līdz 10 gadiem,
būvniecības gadījumā līdz 15 gadiem
Atbalstāmās aktivitātes
 Dzīvu dzīvnieku iegāde
 Stādu iegāde
 Pamatlīdzekļu (arī lietotu) iegāde, būves - pārbūve, uzstādīšana,
celtniecības izmaksas, kā arī ēkas atjaunošanas izmaksas
 Apbūvētas un neapbūvētas zemes iegāde
 Apgrozāmie līdzekļi
Atbalsts aizdevuma veidā
līdz - 100 000 EUR
apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 EUR
apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei – 35 000 EUR
Aizdevumu procentu gada likme: vidēji - 3,5%
Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības garantiju programma
Garantijas sedz
līdz
80 %
no aizdevuma
summas.
Termiņš līdz
10 gadiem.
2022 - 2025. gadam programmā paredzēts papildus finansējums
10 000 000 euro no ELFLA finansējuma
Garantijas piešķir par aizdevumiem:
• investīcijām, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu un
lauksaimniecības produktu pārstrādi;
• zivsaimniecības atbalsta pasākumiem;
• mežsaimniecības infrastruktūras attīstības un pielāgošanas pasākumiem;
• apgrozāmo līdzekļu finansēšanai finanšu līzingam, faktoringam;
• lauku attīstības pasākumiem.
Programmas ietvaros garantiju
apmērs:
• līdz 1 000 000 euro saimnieciskās
darbības veicējiem (juridiskas vai
fiziskas personas);
• līdz 3 500 000 euro atzītām
kooperatīvajām sabiedrībām.
Samazināta
vienreizējā maksa
no 0,25 līdz
0,85 procenti no
garantijas summas
!!!!
2021. gadā Lauku atbalsta dienests atbalstā
kredītprocentu daļējai dzēšanai izmaksāja:
Kredītprocentu daļēja dzēšana
14
2022. gadā
8,5 miljoni
EUR
Atbalsta apmērs nepārsniedz
aizdevuma gada procentu likmi
4% apmērā,
max atbalsta summa līdz 60 000
EUR
Atbalsts sedz faktiski samaksātās procentu
summas par:
1. Ilgtermiņa investīcijām:
a) jaunu būvju būvniecībai vai esošo būvju
atjaunošanai
b) jaunas traktortehnikas iegādei
(neizmantojot ELFLA līdzekļus)
c) Kravas transporta iegādei (neizmantojot
ELFLA līdzekļus)
d) lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei (de minimis)
e) lauksaimniecības dzīvnieku iegādei
f) Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
2. Apgrozāmajiem līdzekļiem (de minimis)
7,9 milj.
euro
1 731
klientam
Papildus īstenojamie investīciju valsts atbalsta pasākumi -
Altum īstenotās programmas finanšu resursu pieejamībai:
15
Aizdevums zemes iegādei -
mērķis ir sniegt iespēju
iegādāties lauksaimniecības
zemi lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem;
Apgrozāmo līdzekļu
aizdevums - mērķis ir finansēt
un stiprināt lauksaimniecības
produktu ražotāju un
lauksaimniecības pakalpojumu
sniedzēju attīstību;
Vienam aizņēmējai vai vienam
vienotam uzņēmumam – 1
milj. eiro
Aizdevuma termiņš – 30
gadiem
Vienam aizņēmējam no 7000
– 1 milj. eiro; Vienam
atbilstīgam l/s kooperatīvam –
2,85 milj. eiro
Aizdevuma termiņš – 2
gadiem
Valsts atbalsts VPM aizdevuma veidā
16
2020.gadā ieviests jauns atbalsta veids, nodrošinot vienotā platības maksājuma
avansa saņemšanu bezprocentu īstermiņa aizdevuma veidā ar mērķi mazināt
Covid-19 negatīvo ietekmi uz lauksaimniecības primāro produktu ražošanas procesu, lai
lauksaimniekiem stabilizētu naudas plūsmu un nodrošinātu to ekonomisko dzīvotspēju
un attīstību
Atbalsta pasākumu plānots turpināt arī 2022.gadā!
Nosacījumi:
1) aizdevumu aprēķina no VPM avansa apmēra
2) atbalsta likme noteikta 40 EUR par VPM
pieteikto hektāru
3) Ar EK saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa
aizdevuma maksimālā summa – 225 000 EUR
Rezultāts:
2020.g. 11,06 milj.
eiro 1533
pretendenti
2021.g. 11,59 milj.
eiro 1641
pretendenti
Kopējā lauksaimniecības politika Latvijā
no 2023.gada
KLP Stratēģiskais plāns Latvijai
17
Ienākumi
Konkurētspēja
Pārtikas ķēde
Klimata
pārmaiņas
Dabas resursi
(ūdens, gaiss, augsne)
Bioloģiskā
daudzveidība
Paaudžu maiņa
Lauku apvidi
Pārtika un
veselība
Atbilstības
nosacījumi
Ministru
kabineta
noteikumo
s
KLP īstenošanas arhitektūra - kopēji 3.69 miljrd.euro
KLP
Stratēģiskais
plāns:
situācijas
izvērtējums
(SVID)
vajadzību
novērtējums
sasniedzamie
rādītāji
u.c.
Tiešie maksājumi
t.sk.:
Ienākuma
pamatatbalsts
Pārdalošais
papildatbalsts
Eko – shēmas
Saistītais atbalsts
Agrovide
Bioloģiskā lauks.
Natura
Investīcijas
Riska pārvaldība
Kooperācija
Zināšanas un
inovāciju sistēmas
LEADER
Ražotāju
organizācijas
Intervences
18
Finanšu
plāni
Ikgadējais
ziņojums
par KLP
Stratēģiskai
s
plāna
īstenošanu
Rezultatīvo
rādītāju
izvērtējums
2025. un
2027.gadā.
Neizpildes
gadījumā –
papildus
rīcība
KLP SP - finanšu instruments
Aizdevumi ar kapitāla atlaidi maziem lauku
uzņēmējiem (21 milj.EUR)
Atbalstāmas darbības:
• Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības radīšana un attīstība
• Ieguldījumi pārstrādē
• Lauksaimnieciskās darbības radīšana un veicināšana, atbalstot mazās un vidējas
lauku saimniecības un arī gados jaunos lauksaimniekus
Atbalsta pretendents
• SI/apgrozījums: līdz 150 000 EUR/gadā
• Ja veic l/s, lauksaimnieciskā izglītība: l/s - 160 stundas, jauniem l/s 320 stundas
(augstākā, prof. izglītība, arī l/s kursi)
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
• Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 10 gadiem, būvniecības gadījumā līdz 15
gadiem
Darījumdarbības plāns:
• Pēc projekta īstenošanas 2- 4 gadiem notiek izvērtēšana, ja darījumdarbības
plānā noteikti rādītāji ir sasniegti, seko kapitāla atlaide
Atbalstāmās aktivitātes
• Dzīvu dzīvnieku iegāde
• Stādu iegāde
• Tehnikas iegāde, būves pārbūve, būves uzstādīšana, būves celtniecības izmaksas,
kā arī ēkas atjaunošanas izmaksas
• Zemes iegāde, 10% apjomā no projekta summas
Aizdevums
līdz
100 000 EUR
Daļēja
pamatsummas
dzēšana 50%
apmērā, bet ne
vairāk par 40
000 EUR
Noderīga informācija:
 Informācija par KLP nākotni:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-
nakotne?id=17169#jump
 Aktuāla informācija par LAP investīciju pasākumiem 2014-2020
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-
pasakumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-
informacija/
 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapa
http://new.llkc.lv/lv
2
0
2
1
Paldies par uzmanību!
Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore
Liene Jansone
E-pasts: Liene.Jansone@zm.gov.lv
1 de 21

Recomendados

6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 por
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002ALTUM
50 vistas9 diapositivas
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022ALTUM
35 vistas18 diapositivas
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija por
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija ALTUM
269 vistas16 diapositivas
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM por
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMUzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMALTUM
205 vistas17 diapositivas
9 em atbalsts_21022022 por
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
107 vistas36 diapositivas
10 life 2022 converted por
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
35 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā por
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrija
615 vistas12 diapositivas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ... por
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
488 vistas33 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
493 vistas16 diapositivas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
222 vistas13 diapositivas
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša... por
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
385 vistas10 diapositivas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. por
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
570 vistas33 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
LIFE programma Latvijā | LIFE por ALTUM
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFE
ALTUM160 vistas
8 eic_18022022_lv por ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vistas
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 por ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...

Similar a 7 zm atbalsta_iespejas_210222

Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Ekonomikas ministrija
603 vistas31 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
363 vistas31 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
506 vistas31 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
303 vistas31 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
330 vistas31 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
301 vistas31 diapositivas

Similar a 7 zm atbalsta_iespejas_210222(20)

Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por dzivosiltak
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
dzivosiltak72 vistas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga... por Ekonomikas ministrija
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Más de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vistas9 diapositivas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
13 vistas9 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
404 vistas12 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
47 vistas12 diapositivas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vistas5 diapositivas

Más de ALTUM(20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vistas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM13 vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM404 vistas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por ALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM1K vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM47 vistas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por ALTUM
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM2.2K vistas
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika por ALTUM
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM231 vistas
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM121 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM302 vistas
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās por ALTUM
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM168 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM419 vistas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas
Projekta dzīves cikli por ALTUM
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM370 vistas
Tehniskā dokumentācija un būvniecība por ALTUM
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM400 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... por ALTUM
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM472 vistas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 por ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vistas
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vistas
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM413 vistas
ALTUM Investor presentation, June 2021 por ALTUM
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM1.3K vistas

7 zm atbalsta_iespejas_210222

 • 1. Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai LAP 2014-2020 pārejas perioda laikā un KLP SP ietvaros 2022.gads 21.februāris
 • 2. 2021.-2022.gads – pārejas periods, kura ietvaros turpina īstenot: - līdzšinējos tiešo maksājumu atbalstus; - Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktos atbalsta pasākumus. KLP reforma • 2021. gada 28. jūnijā - Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas sarunu dalībnieki vienojās par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu, kura tiks īstenota 2023.-2027.gada periodā; • KLP stratēģiskā plāna regula pieņemta 02.12.2021. • Pamatregula tiks papildināta ar virkni īstenošanas un deleģētiem aktiem, kurus plānots pieņemt 2021.gada beigās – 2022.gada sākumā. 2
 • 3. 3 ES + LV KLP finansējums plānošanas periodos, miljardi EUR 0.12 0.73 1.72 2.48 0.33 1.04 0.97 0.85 0.01 0.08 0.12 0.06 0.03 0.13 0.33 0.46 0.23 0.15 0.45 0.07 0.00 0.01 0.04 0.02 0.83 2.69 3.31 3.68 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 2004 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020 2021 - 2027 Tiešie maksājumi Lauku attīstība ES Atveseļošanās instruments Tirgus instrumenti ES Struktūrfondi Lauku attīstības līdzfinansējums LV 29% LV 7% LV 17% ES 71% ES 83% ES 93%
 • 4. M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi 9 M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 194,4 t.sk. 27,8 ESAI M04 Finanšu instrumenti un kredītprocenti (kredītprocenti, garantijas, aizdevumi) 35 M06 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības 15 (ESAI) M06 Atbalsts gados jaunu lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšanai 7 M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā 7 M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide 1 M10 Agrovide un klimats 33,2 M11 Bioloģiskā lauksaimniecība 70, t.sk. 32 ESAI M12 Kompensācijas maksājums par Natura 2000 mežu teritorijām 12 M16 Sadarbība 9 M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija 22 M20 LEADER 19,5 Turpina darboties Lauku attīstības programma un pasākumi Lauku attīstības pasākumi pārejas periodā 2021.- 2022. gadā Pasākums Milj. EUR (indikatīvi)
 • 5. M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 194,4 / 114,2 M04.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās: 177,2 / 103,1 Ņemts vērā saimniecību apgrozījums, kopā lauku saimniecībām: • Apgrozījums 4 000 līdz 70 000 EUR • Apgrozījums 70 001 – 350 000 EUR • Apgrozījums virs 350 001 EUR 128,2 / 64,1 31,6 / 15,8 50,5 / 25,3 46,2 / 23,1 Atsevišķi – putnkopības un cūkkopības nozarei labturības, biodrošības mērķiem 20 / 10 Atsevišķi – siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei 9 / 9 M04.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 23 / 11 M04.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 10, no tiem 7-izslud. / - (nākošajā kārtā – 3) Atsevišķi atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām (t.sk. jaunām un kooperatīvu apvienībām) M04 ietvaros 20 / 20 Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos pārejas periodā 2021.- 2022. g., t. sk. 10.01.-24.02. kārta | M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos: Milj. EUR Kopā / kārtā
 • 6. Atbalsts «zaļiem» ieguldījumiem Precīzo tehnoloģiju izmantošana: o laukkopībā minerālmēslu un AAL lietošanas samazinājumam, t.sk. tehnika bezapvērses tehnoloģijai ((min-till, strip till un no- till/tiešā sēja) u.c. o lopkopībā, uzlabojot barības plānošanu, kvalitāti un nodrošināšanu, t.sk. ēdināšanas o dārzkopībā, papildus laukkopībā izmantojamai precīzo tehnoloģiju tehnikai, - pilienu laistīšana ar precīzu minerālmēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietojumu, roboti – precīzai izsmidzināšanai, mēslošanai, nezāļu apkarošanas roboti, u.c. Lauksaimniekiem obligāti jāveic zaļie ieguldījumi, lai sniegtu ieguldījumu SEG un amonjaka emisiju samazināšanā, klimata pārmaiņu samazināšanā un sekmētu pielāgošanos tām Kūtsmēslu apsaimniekošana:  tehnika tiešā organiskā mēslojuma iestrādei  šķidro kūtsmēslu krātuvju nosegšana  kūtsmēslu krātuvju būvniecība un pārbūve atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām Energoefektiviāte – enerģijas lietderīga izmantošana – vismaz 20% ietaupījums Atjaunojamās enerģijas ražošana pašpatēriņam, t.sk. tehnikas pārbūve alternatīvo enerģijas avotu dzinējiem o Ieguldījumi bioloģiskajā piena lopkopībā o Ilggadīgo stādījumu ierīkošana, t.sk. organiskajās augsnēs o Risku mazināšanas/klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumi, t.sk. dārzkopībā Digitālie un robotizācijas risinājumi Ūdens resursu efektīga izmantošana
 • 7. Atbalsts pārstrādei pārejas periodā Uzsācēji nevar pieteikties, izņemot lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai Papildus nosacījumi Vietējā izejviela: 40 % (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā 30 % (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā 50 % (milti) tādā maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības ražošanas sektorā, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā 70 % pārējos sektoros Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs – 5 milj. EUR (var palielināt par summu, kas nomaksāta darba spēka nodokļos un darba algu apjomā pēdējos 2 gados, bet nepārsniedzot 7 000 000 EUR). Mājražotājiem, kas kļūst atzīti – 300 000 EUR Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidei – 2 milj.EUR Individuālais maksimālais atbalsta apjoms nav lielāks par uzņēmuma neto apgrozījumu x5 Atbalsta intensitāte ir 40%-30% (atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma), ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos – 50%-40% + papildus intensitāte, ja ir pārtikas kvalitātes shēmās, uzņēmuma restrukturizācijai, energoefektivitātei, inovācijām, ja izmanto vismaz 80 % apmērā pretendenta saražoto izejvielu. Max atbalsta intensitāte -50%
 • 8. Atbalsts mazo saimniecību attīstībai pārejas periodā | 14 Vienreizējs maksājums par biznesa plāna realizāciju maziem lauksaimniekiem (lump sum) Kopējais finansējums 15 milj. EUR Kārta: indikatīvi š.g. jūlijā Atbalsts 15 000 EUR Mazo lauku saimniecību attīstībai Atbalsts divos maksājumos 1) pirms plāna realizācijas 80% 2) pēc plāna realizācijas 20% Prioritāte: Augļkopība, lopkopība, dārzeņkopība Atbalsta pretendents SI/apgrozījums: 2 000 - 15 000 EUR  Zeme: līdz 50 ha  Lauksaimnieciskā izglītība: 160 stundas vai 5 gadu pieredze Atbalsta saņemšanas nosacījumi Darījumdarbības plāns izstrādāts sadarbībā ar konsultantu  vismaz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.  sasniedzamo rādītāju izpilde (vismaz +20% SI/apgrozījums) Var pretendēt uz atbalstu tādas lauku saimniecības, kas saņēmušas daļēji naturālo saimniecību atbalstu! Atbalstāmās aktivitātes  Dzīvu dzīvnieku iegāde, stādu iegāde,  Jaunas, lietotas tehnika iegāde un citi ieguldījumi, kas nepieciešami saimniecības attīstībai
 • 9. Vienreizējs maksājums gados jauniem lauksaimniekiem | 16 Vienreizējs maksājums par biznesa plāna realizāciju jauniem lauksaimniekiem (lump sum) Kārta: indikatīvi maijā Atbalsts gados jaunajam lauksaimniekam par saimniecības izveidi 40 000 EUR Atbalsts divos maksājumos 1) pirms plāna realizācijas 80% 2) pēc plāna realizācijas 20% Prioritāte Augļkopība, dārzeņkopība, lopkopība Izglītība Atbalsta pretendents  Nav vecāks par 40 gadiem  Pirmo reizi dibina, pārņem vai manto saimniecību kā īpašnieks  SI/apgrozījums: 15 000 – 70 000 EUR  Lauksaimnieciskā izglītība: 320 stundas Atbalsta saņemšanas nosacījumi Darījumdarbības plāns:  vismaz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.  sasniedzamo rādītāju izpilde (vismaz +20% SI/apgrozījums Atbalstāmās aktivitātes  Dzīvu dzīvnieku iegāde  Stādu iegāde  Jaunas, lietotas tehnika iegāde u.c. ieguldījumi saimniecības attīstībai
 • 10. LEADER apakšpasākums «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" LEADER atbalsts pārejas periodā – 19,5 milj. EUR – kārtas sludina VRG | 19 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības radīšana, attīstība (apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā) Lauksaimniecības produktu pārstrāde (apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā) Tirdzniecības vietas izveide/labiekārtošana (apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā) Darbinieku produktivitātes kāpināšana (apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā) Teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, t.sk.: Dabas un kultūras objektu sakārtošana Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai.
 • 11. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas juridiska vai fiziska persona biedrības, nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības (tikai kopprojekta gadījumā un tirdzniecības vietas izveidei)  līdz 70%;  kopprojektiem2 līdz 80%  50 000 EUR  100 000 EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūra) Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas juridiska vai fiziska persona, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, pašvaldības, kas īsteno sabiedriskā labuma projektu3  līdz 90%  50 000 EUR LEADER apakšpasākums «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» | 20 1 Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt atbalsta intensitāti un maksimālo atbalsta apmēru. 2 Kopprojekts - projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai, ja to iesniedz kooperatīvā sabiedrība, ne vairāk kā 3 saimnieciskās darbības veicēji, starp kuriem noslēgt koplīgums, vai pašvaldība savā īpašumā esošās infrastruktūras izveidei juridiskai personai, kas veic saimniecisku darbību (ja ir koplīgums). 3 Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Aktivitāte Atbalsta pretendenti Atbalsta intensitāte1 Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa1
 • 12. Mazie aizdevumi lauku teritorijās - 27,81 milj. EUR (t.sk ELFLA – 20 milj. EUR) Turpina ALTUM programmu «Mazie aizdevumi lauku teritorijās» maziem/vidējiem lauksaimniekiem lauku teritorijās Atbalsta pretendents Lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji– juridiskas vai fiziskas personas - ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR Atbalsta saņemšanas nosacījumi Aizdevumus līdz 25 000 EUR ALTUM piešķir ar aizņēmēja galvojumu, bez papildus nodrošinājuma Atmaksas termiņš - līdz 10 gadiem, būvniecības gadījumā līdz 15 gadiem Atbalstāmās aktivitātes  Dzīvu dzīvnieku iegāde  Stādu iegāde  Pamatlīdzekļu (arī lietotu) iegāde, būves - pārbūve, uzstādīšana, celtniecības izmaksas, kā arī ēkas atjaunošanas izmaksas  Apbūvētas un neapbūvētas zemes iegāde  Apgrozāmie līdzekļi Atbalsts aizdevuma veidā līdz - 100 000 EUR apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 EUR apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei – 35 000 EUR Aizdevumu procentu gada likme: vidēji - 3,5%
 • 13. Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programma Garantijas sedz līdz 80 % no aizdevuma summas. Termiņš līdz 10 gadiem. 2022 - 2025. gadam programmā paredzēts papildus finansējums 10 000 000 euro no ELFLA finansējuma Garantijas piešķir par aizdevumiem: • investīcijām, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi; • zivsaimniecības atbalsta pasākumiem; • mežsaimniecības infrastruktūras attīstības un pielāgošanas pasākumiem; • apgrozāmo līdzekļu finansēšanai finanšu līzingam, faktoringam; • lauku attīstības pasākumiem. Programmas ietvaros garantiju apmērs: • līdz 1 000 000 euro saimnieciskās darbības veicējiem (juridiskas vai fiziskas personas); • līdz 3 500 000 euro atzītām kooperatīvajām sabiedrībām. Samazināta vienreizējā maksa no 0,25 līdz 0,85 procenti no garantijas summas !!!!
 • 14. 2021. gadā Lauku atbalsta dienests atbalstā kredītprocentu daļējai dzēšanai izmaksāja: Kredītprocentu daļēja dzēšana 14 2022. gadā 8,5 miljoni EUR Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4% apmērā, max atbalsta summa līdz 60 000 EUR Atbalsts sedz faktiski samaksātās procentu summas par: 1. Ilgtermiņa investīcijām: a) jaunu būvju būvniecībai vai esošo būvju atjaunošanai b) jaunas traktortehnikas iegādei (neizmantojot ELFLA līdzekļus) c) Kravas transporta iegādei (neizmantojot ELFLA līdzekļus) d) lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei (de minimis) e) lauksaimniecības dzīvnieku iegādei f) Ilggadīgo stādījumu ierīkošana 2. Apgrozāmajiem līdzekļiem (de minimis) 7,9 milj. euro 1 731 klientam
 • 15. Papildus īstenojamie investīciju valsts atbalsta pasākumi - Altum īstenotās programmas finanšu resursu pieejamībai: 15 Aizdevums zemes iegādei - mērķis ir sniegt iespēju iegādāties lauksaimniecības zemi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem; Apgrozāmo līdzekļu aizdevums - mērķis ir finansēt un stiprināt lauksaimniecības produktu ražotāju un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju attīstību; Vienam aizņēmējai vai vienam vienotam uzņēmumam – 1 milj. eiro Aizdevuma termiņš – 30 gadiem Vienam aizņēmējam no 7000 – 1 milj. eiro; Vienam atbilstīgam l/s kooperatīvam – 2,85 milj. eiro Aizdevuma termiņš – 2 gadiem
 • 16. Valsts atbalsts VPM aizdevuma veidā 16 2020.gadā ieviests jauns atbalsta veids, nodrošinot vienotā platības maksājuma avansa saņemšanu bezprocentu īstermiņa aizdevuma veidā ar mērķi mazināt Covid-19 negatīvo ietekmi uz lauksaimniecības primāro produktu ražošanas procesu, lai lauksaimniekiem stabilizētu naudas plūsmu un nodrošinātu to ekonomisko dzīvotspēju un attīstību Atbalsta pasākumu plānots turpināt arī 2022.gadā! Nosacījumi: 1) aizdevumu aprēķina no VPM avansa apmēra 2) atbalsta likme noteikta 40 EUR par VPM pieteikto hektāru 3) Ar EK saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 225 000 EUR Rezultāts: 2020.g. 11,06 milj. eiro 1533 pretendenti 2021.g. 11,59 milj. eiro 1641 pretendenti
 • 17. Kopējā lauksaimniecības politika Latvijā no 2023.gada KLP Stratēģiskais plāns Latvijai 17
 • 18. Ienākumi Konkurētspēja Pārtikas ķēde Klimata pārmaiņas Dabas resursi (ūdens, gaiss, augsne) Bioloģiskā daudzveidība Paaudžu maiņa Lauku apvidi Pārtika un veselība Atbilstības nosacījumi Ministru kabineta noteikumo s KLP īstenošanas arhitektūra - kopēji 3.69 miljrd.euro KLP Stratēģiskais plāns: situācijas izvērtējums (SVID) vajadzību novērtējums sasniedzamie rādītāji u.c. Tiešie maksājumi t.sk.: Ienākuma pamatatbalsts Pārdalošais papildatbalsts Eko – shēmas Saistītais atbalsts Agrovide Bioloģiskā lauks. Natura Investīcijas Riska pārvaldība Kooperācija Zināšanas un inovāciju sistēmas LEADER Ražotāju organizācijas Intervences 18 Finanšu plāni Ikgadējais ziņojums par KLP Stratēģiskai s plāna īstenošanu Rezultatīvo rādītāju izvērtējums 2025. un 2027.gadā. Neizpildes gadījumā – papildus rīcība
 • 19. KLP SP - finanšu instruments Aizdevumi ar kapitāla atlaidi maziem lauku uzņēmējiem (21 milj.EUR) Atbalstāmas darbības: • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības radīšana un attīstība • Ieguldījumi pārstrādē • Lauksaimnieciskās darbības radīšana un veicināšana, atbalstot mazās un vidējas lauku saimniecības un arī gados jaunos lauksaimniekus Atbalsta pretendents • SI/apgrozījums: līdz 150 000 EUR/gadā • Ja veic l/s, lauksaimnieciskā izglītība: l/s - 160 stundas, jauniem l/s 320 stundas (augstākā, prof. izglītība, arī l/s kursi) Atbalsta saņemšanas nosacījumi • Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 10 gadiem, būvniecības gadījumā līdz 15 gadiem Darījumdarbības plāns: • Pēc projekta īstenošanas 2- 4 gadiem notiek izvērtēšana, ja darījumdarbības plānā noteikti rādītāji ir sasniegti, seko kapitāla atlaide Atbalstāmās aktivitātes • Dzīvu dzīvnieku iegāde • Stādu iegāde • Tehnikas iegāde, būves pārbūve, būves uzstādīšana, būves celtniecības izmaksas, kā arī ēkas atjaunošanas izmaksas • Zemes iegāde, 10% apjomā no projekta summas Aizdevums līdz 100 000 EUR Daļēja pamatsummas dzēšana 50% apmērā, bet ne vairāk par 40 000 EUR
 • 20. Noderīga informācija:  Informācija par KLP nākotni: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp- nakotne?id=17169#jump  Aktuāla informācija par LAP investīciju pasākumiem 2014-2020 http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju- pasakumi/ http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa- informacija/  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapa http://new.llkc.lv/lv 2 0
 • 21. 2 1 Paldies par uzmanību! Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone E-pasts: Liene.Jansone@zm.gov.lv