Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās

ALTUM
ALTUMALTUM
Dzīvojamo telpu
izīrēšana dzīvojamās
īres mājās
Mārtiņš Auders
Mājokļu politikas departamenta direktors
20.10.2022.
Rīga
Atbalsts mājokļu
jomā
Atbalsts mājokļu jomā
“neatbalstītajam
vidusslānim” ir
pašvaldības
brīvprātīgā
iniciatīva.
Dzīvokļu izīrēšana
“neatbalstītajam
vidusslānim” -
vispārējas
tautsaimnieciskas
nozīmes
pakalpojums
Izīrējot dzīvokli likuma
“Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”
izīrētājs ir
pašvaldība.
Izīrējot dzīvokli
“neatbalstītajam
vidusslānim” izīrētājs ir
nekustamā īpašuma
attīstītājs.
Priekšnoteikumi
vispārējas
tautsaimnie-
ciskas nozīmes
pakalpojuma
sniegšanai
Nekustamā īpašuma attīstītajam ar pašvaldību ir jānoslēdz
pilnvarojuma līgumu (termiņš – 50 gadi), ar kuru attīstītājam
tiek uzticēts sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
pakalpojumu.
Pilnvarojuma līgums ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
Pašvaldībai ir jāizdod saistošos noteikumus par mājsaimniecību reģistrēšanu rindā
zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanai.
Dzīvokļus var izīrēt tikai mājsaimniecībām, kuras ir reģistrētas rindā un kuru
ienākumi atbilst noteikumos noteiktajam ienākumu līmenim.
Saistošajos noteikumos var paredzēt prioritāro secību noteiktām iedzīvotāju grupām.
Attīstītājam - kooperatīvajai sabiedrībai piederošus dzīvokļus var izīrēt vienīgi kooperatīvo
sabiedrību biedriem.
Ieteikumi mājsaimniecību rindas veidošanai ir pieejami
Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
Mājsaimniecības
ienākumu
pārbaude
Mājsaimniecības kopējos mēneša neto vidējos ienākumus pārbauda:
reģistrējot mājsaimniecību
pašvaldību rindā
pirms dzīvojamo telpu īres
līguma noslēgšanas
Ienākumu līmeņa noteikšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja,
vai arī līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņu par iepriekšējā taksācijas gadā neto
vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Īres līguma
slēgšana un īres
maksas apmērs
Īres līgumu slēdz, ievērojot Dzīvojamo telpu īres likuma noteikumus.
Īres maksu aprēķina atbilstoši īrētā dzīvokļa platībai un tā nepārsniedz 5 euro/m2 mēnesī.
Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas
noteikts atbilstoši CSP datiem.
Papildus īres maksai īrnieks maksā:
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu un apdrošināšanas
izmaksas proporcionāli īres dzīvokļa
platībai.
Ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistītos maksājumus –
pārvaldīšanas izdevumus, kas tiek
aprēķināti proporcionāli īres
dzīvokļa platībai.
Ikmēneša uzkrājumu 0,25 euro/m2
apmērā remontiem, kas nav
paredzēti pārvaldīšanas darba
plānā.
Īres līguma
nosacījumi
Īres līgumā paredz drošības naudas iemaksu divu mēnešu īres maksas apmērā un
tiesības drošības naudu izmantot attiecīgā īrnieka kavētu līgumā paredzētu maksājumu
segšanai un citu saistību izpildei īres līguma darbības laikā.
Īres līgumā paredz aizliegumu izīrēto īres dzīvokli nodot apakšīrei.
Dzīvojamo telpu īres līguma paraugs ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
Dzīvojamo telpu īres līgumu atbilstības uzraudzību noteikumiem, tai skaitā īres maksas atbilstību,
nodrošina sabiedrība "Possessor".
Ierobežojumi
rīcībai ar īres
māju
Īres tiesības
nostiprina zemesgrāmatā.
Dzīvokļus nedrīkst nodot
lietošanā īrniekiem,
pamatojoties uz īres līgumu,
kas paredz izpirkuma tiesības.
Nevar mainīt dzīvojamās īres
mājas lietošanas veidu.
Ierobežojumi
rīcībai ar īres
maksu
Pēc aizdevuma saistību izpildes, nekustamā īpašuma attīstītājs pastāvīgi veic maksājumu
50 % apmērā no ieņēmumiem no īres maksas Mājokļu pieejamības fondā.
Nekustamā īpašuma attīstītājs zemesgrāmatā nostiprina reālnastu par maksājumus
veikšanu Mājokļu pieejamības fondā.
Uzkrājumu fonda izveidei nekustamā īpašuma attīstītājs atver kontu kredītiestādē.
Uzkrājumu fonda līdzekļu izlietojumu attīstītājs saskaņo ar sabiedrību "Possessor".
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību
1 de 17

Recomendados

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma por
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaALTUM
419 vistas15 diapositivas
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība por
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaALTUM
121 vistas10 diapositivas
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika por
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaALTUM
231 vistas6 diapositivas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi por
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi ALTUM
302 vistas8 diapositivas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vistas5 diapositivas
Tehniskā dokumentācija un būvniecība por
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
400 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Projekta dzīves cikli por
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
370 vistas17 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā por
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
816 vistas24 diapositivas
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai por
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
299 vistas15 diapositivas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
309 vistas15 diapositivas
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās por
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājāsDzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
131 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Projekta dzīves cikli por ALTUM
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM370 vistas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por ALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM1K vistas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas
Contrato de locação residencial8 por Marcos Paixão
Contrato de locação residencial8Contrato de locação residencial8
Contrato de locação residencial8
Marcos Paixão6.6K vistas
Contrato De LocaçãO Residencial De Prazo Determinado Com Cau por Rodolfo Rodrigo Acosta
Contrato De LocaçãO Residencial De Prazo Determinado Com CauContrato De LocaçãO Residencial De Prazo Determinado Com Cau
Contrato De LocaçãO Residencial De Prazo Determinado Com Cau
Contrato de locação de imóvel residencial por Cesar Ferreira
Contrato de locação de imóvel residencialContrato de locação de imóvel residencial
Contrato de locação de imóvel residencial
Cesar Ferreira15.4K vistas

Más de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vistas9 diapositivas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
13 vistas9 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
47 vistas12 diapositivas
7 zm atbalsta_iespejas_210222 por
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222ALTUM
144 vistas21 diapositivas
10 life 2022 converted por
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
35 vistas16 diapositivas
9 em atbalsts_21022022 por
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
107 vistas36 diapositivas

Más de ALTUM(19)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vistas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM13 vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM47 vistas
7 zm atbalsta_iespejas_210222 por ALTUM
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM144 vistas
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
8 eic_18022022_lv por ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vistas
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 por ALTUM
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM50 vistas
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por ALTUM
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM35 vistas
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 por ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM64 vistas
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 por ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vistas
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vistas
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM413 vistas
ALTUM Investor presentation, June 2021 por ALTUM
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM1.3K vistas
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020 por ALTUM
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
ALTUM532 vistas
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM374 vistas

Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās

 • 1. Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Mārtiņš Auders Mājokļu politikas departamenta direktors 20.10.2022. Rīga
 • 3. Atbalsts mājokļu jomā “neatbalstītajam vidusslānim” ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Dzīvokļu izīrēšana “neatbalstītajam vidusslānim” - vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums Izīrējot dzīvokli likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izīrētājs ir pašvaldība. Izīrējot dzīvokli “neatbalstītajam vidusslānim” izīrētājs ir nekustamā īpašuma attīstītājs.
 • 5. Nekustamā īpašuma attīstītajam ar pašvaldību ir jānoslēdz pilnvarojuma līgumu (termiņš – 50 gadi), ar kuru attīstītājam tiek uzticēts sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu. Pilnvarojuma līgums ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
 • 6. Pašvaldībai ir jāizdod saistošos noteikumus par mājsaimniecību reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanai. Dzīvokļus var izīrēt tikai mājsaimniecībām, kuras ir reģistrētas rindā un kuru ienākumi atbilst noteikumos noteiktajam ienākumu līmenim. Saistošajos noteikumos var paredzēt prioritāro secību noteiktām iedzīvotāju grupām. Attīstītājam - kooperatīvajai sabiedrībai piederošus dzīvokļus var izīrēt vienīgi kooperatīvo sabiedrību biedriem. Ieteikumi mājsaimniecību rindas veidošanai ir pieejami Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
 • 8. Mājsaimniecības kopējos mēneša neto vidējos ienākumus pārbauda: reģistrējot mājsaimniecību pašvaldību rindā pirms dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas Ienākumu līmeņa noteikšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai arī līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņu par iepriekšējā taksācijas gadā neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
 • 9. Īres līguma slēgšana un īres maksas apmērs
 • 10. Īres līgumu slēdz, ievērojot Dzīvojamo telpu īres likuma noteikumus. Īres maksu aprēķina atbilstoši īrētā dzīvokļa platībai un tā nepārsniedz 5 euro/m2 mēnesī. Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas noteikts atbilstoši CSP datiem. Papildus īres maksai īrnieks maksā: Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un apdrošināšanas izmaksas proporcionāli īres dzīvokļa platībai. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus – pārvaldīšanas izdevumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli īres dzīvokļa platībai. Ikmēneša uzkrājumu 0,25 euro/m2 apmērā remontiem, kas nav paredzēti pārvaldīšanas darba plānā.
 • 12. Īres līgumā paredz drošības naudas iemaksu divu mēnešu īres maksas apmērā un tiesības drošības naudu izmantot attiecīgā īrnieka kavētu līgumā paredzētu maksājumu segšanai un citu saistību izpildei īres līguma darbības laikā. Īres līgumā paredz aizliegumu izīrēto īres dzīvokli nodot apakšīrei. Dzīvojamo telpu īres līguma paraugs ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Dzīvojamo telpu īres līgumu atbilstības uzraudzību noteikumiem, tai skaitā īres maksas atbilstību, nodrošina sabiedrība "Possessor".
 • 14. Īres tiesības nostiprina zemesgrāmatā. Dzīvokļus nedrīkst nodot lietošanā īrniekiem, pamatojoties uz īres līgumu, kas paredz izpirkuma tiesības. Nevar mainīt dzīvojamās īres mājas lietošanas veidu.
 • 16. Pēc aizdevuma saistību izpildes, nekustamā īpašuma attīstītājs pastāvīgi veic maksājumu 50 % apmērā no ieņēmumiem no īres maksas Mājokļu pieejamības fondā. Nekustamā īpašuma attīstītājs zemesgrāmatā nostiprina reālnastu par maksājumus veikšanu Mājokļu pieejamības fondā. Uzkrājumu fonda izveidei nekustamā īpašuma attīstītājs atver kontu kredītiestādē. Uzkrājumu fonda līdzekļu izlietojumu attīstītājs saskaņo ar sabiedrību "Possessor".
 • 17. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību