Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija

ALTUM
ALTUMALTUM
Finanšu resursu pieejamība
uzņēmējdarbības veicināšanai
LAP 2014-2020 un
finanšu instrumentu ietvaros
2020.gads 16.janvāris
2
LAP 2014- 2020 ĪSTENOŠANAS PROGRESS
1 531,6
Kopējais pieejamais
publiskais
finansējums,
miljrd. EUR
• Rezervētais finansējums – ietver to projektu summas (EUR) kuri ir izvērtēšanā + projekti, kuri tiek īstenoti +
apmaksātie projekti
1,395.8;
91,1%
Kopējais reservētais
finansējums* milj. EUR
1047,0;
68,4%
Kopējais apmaksātais
finansējums* milj. EUR
3
LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta
pasākumu ieviešana #1
893,1
Kopējais pieejamais
publiskais
finansējums,
milj. EUR
770.1;
86,2%
Kopējais reservētais
finansējums* milj. EUR
516.2;
57,8%
Kopējais apmaksātais
finansējums* milj. EUR
4
LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta
pasākumu ieviešana #4
4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos
281,6 milj. EUR
85,7%
58,9 milj. EUR
77,9%
74,7 milj. EUR
87,2%
4.1.
328,7
milj.
EUR
4.2.
4.3.
281,6 milj. EUR
85,7%
75,6 milj.
EUR
85,7 milj.
EUR
Pieejamais
Atlikums
11,0 milj.
EUR
12,8%
16,7 milj.
EUR
22,1%
47,1 milj.
EUR
14,3%
Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā
58,9 milj. EUR
77,9%
Izsludināta kārta
līdz 04.12.2019.
Izsludināta kārta
līdz 04.12.2019.
Finansējumu
plānots pārdalīt
uz 4.1.
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā
5
LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta
pasākumu ieviešana #6
6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība
281,6 milj. EUR
85,7%
58,9 milj. EUR
77,9%
Pieejamais
Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā
21,4 milj. EUR
70,1%
6.1.
13,9
milj.
EUR
6.3.
6.4.
13,9 milj. EUR
100%
42,8 milj.
EUR
30,5 milj.
EUR
Atlikums
9,1 milj.
EUR
29,9%
4,3 milj.
EUR
10,2%
0,0 milj.
EUR
0,0%
38,4 milj. EUR
89,8%
Plānots izsludināt
kārtu 2020. gadā
Finansējumu
plānots pārdalīt
uz 4.1
6.1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā
6
LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta
pasākumu ieviešana #10
16. Sadarbība
281,6 milj. EUR
85,7%
58,9 milj. EUR
77,9%
13,3 milj.
EUR
7,1 milj.
EUR
Pieejamais
Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā
1,2 milj. EUR
99,7%
16.1.
16.2
16.3
13,1 milj. EUR
98,6%
1,2 milj.
EUR
Atlikums
4,2 tūkst.
EUR
0,3%
0,1 milj.
EUR
0,9%
0,2 milj.
EUR
1,4%
7,0 milj. EUR
99,1%
Finansējumu
plānots pārdalīt
uz 17.1
16.1. Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu
īstenošanai
16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
16.3. Lauku tūrisma attīstības veicināšana
19.2. – Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju
7
LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta
pasākumu ieviešana #11
19.2.
62,8
milj.
EUR
53,1 milj. EUR
84,5%
Pieejamais
Atlikums
9,7 milj.
EUR
15,5%
Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā
19. LEADER/Sabiedrības virzītas vietējā attīstība (SVVA)
8
DARBA ORGANIZĒŠANA SAISTĪBĀ AR
KLP PĒC 2020 GADA (I)
Līdz šim paveiktais saistībā ar KLP pēc 2020 gada:
 Nacionālās stratēģiskās prioritātes;
 Pagaidu SWOT – pamatojoties uz uzkrāto pieredzi un zināšanām
 5 reģionālās konferences;
 8 tematiskās darba grupas (ieinteresētās puses);
 Situācijas analīze (šobrīd sagatavošanā)
Var sekot aktuālai informācijai ZM tīmekļa vietnē:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-nakotne?id=17169#jump
Lai noskaidrotu sabiedrības
un ieinteresēto personu
viedokli par problēmām,
vajadzībām un
iespējamiem risinājumiem
Identificētās vajadzības tematiskajās darba
grupās
• Konkurētspējas veicināšana (investīcijas):
• Risināt finanšu un ražošanas resursu pieejamības problēmu, paredzot
mērķētus finanšu instrumentus, t.sk, to kombinēšanu ar grantiem;
• Lauku telpa:
• Veicināt finanšu resursu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši
mazajiem uzņēmumiem un uzsācējiem;
• Jaunie lauksaimnieki:
• Nodrošināt finanšu instrumentu pieejamību;
• darbības uzsākšanai, apgrozāmiem līdzekļiem;
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei;
• dzīvojamā fonda būvniecībai/rekonstrukcijai;
• Infrastruktūras uzlabošanai;
MLS
MS
TM
FI
IMA
TM – tiešie maksājumi
MLS – mazo lauksaimnieku shēma (TM)
MS – Mazo saimniecību atbalsts (Biznesa plāns)
JL – Atbalsts jauniem lauksaimniekiem (Biznesa plāns)
IMA – Ieguldījumi materiālajos aktīvos (Investīcijas)
FI – finanšu instrumenti
FI+ - kombinētais finanšu instruments (Grants+aizdevums)
Klimats/vide – specifisks atbalsts (grants, FI) lielajām saimniecībām, lai risinātu vides/klimata problēmas
FI+
JL
Iespējamie
pasākumi
Klimats/vide
DARBA ORGANIZĒŠANA SAISTĪBĀ AR
KLP PĒC 2020 GADA (II)
Laika grafiks plānotajām aktivitātēm 2020. gadā:
2020. gada februāris – neformāla dokumentu iesniegšana EK:
• situācijas analīze;
• stipro, vājo pušu, kā arī iespēju un draudu (SVID) analīze;
• vajadzību novērtējums;
• nosacījumu sistēma.
 2020. gada augusts – neformāla dokumentu iesniegšana EK:
• intervences loģika;
• intervenču apraksti;
• rādītāji.
 2020. gada oktobris – neformāla KLP SP iesniegšana EK
 2020. gada decembris – oficiāla KLP SP iesniegšana EK
(atkarīgs no ES regulējuma pieņemšanas)
11
12
Zemkopības ministrijas īstenotās programmas finanšu
resursu pieejamībai:
• Aizdevums zemes iegādei - mērķis ir sniegt iespēju iegādāties lauksaimniecības
zemi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevums - mērķis ir finansēt un stiprināt lauksaimniecības
produktu ražotāju un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju attīstību;
• Daļēja kredītprocentu dzēšana primārajām lauku saimniecībām - mērķis ir
sniegt palīdzību finanšu instrumentu veidā daļējas procentu samazināšanas
veidā. Atbalsts galvenokārt ir paredzēts Lauku attīstības programmas efektīvai
īstenošanai;
• Kredīta garantijas - mērķis ir lauksaimniecības un lauku attīstības jomā
iesaistītajiem komersantiem sniegt papildu garantijas finansējumam bankā viņu
biznesa projekta īstenošanai;
• Aizdevumi maziem lauku un zvejniecības uzņēmējiem - mērķis ir veicināt
iedzīvotāju iesaistīšanos ekonomiskajā darbībā un palielināt finanšu resursu
pieejamību uzņēmējiem, kuri darbojas vai plāno iesaistīties lauksaimniecībā,
lauku attīstībā vai zivsaimniecībā.
13
14
Ar finanšu instrumentiem
KLP 2021.-2027.g. iespējams:
pamatlīdzekļu (arī lietotu) iegāde, būves pārbūve, būves
uzstādīšana, būves celtniecības izmaksas, kā arī ēkas
atjaunošanas izmaksas;
zemes pirkšana un pamatkapitāla daļu pirkšana;
dzīvu dzīvnieku iegāde;
 apgrozāmie līdzekļi.
Noderīga informācija:
 Informācija par KLP 2020+:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-
nakotne?id=17169#jump
 Aktuāla informācija par LAP investīciju pasākumiem 2014-2020
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-
pasakumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-
informacija/
 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapa
http://new.llkc.lv/lv
1
5
1
6
Paldies par uzmanību!
Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore
Liene Jansone
E-pasts: Liene.Jansone@zm.gov.lv
1 de 16

Recomendados

Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM por
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMUzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMALTUM
205 vistas17 diapositivas
7 zm atbalsta_iespejas_210222 por
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222ALTUM
144 vistas21 diapositivas
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 por
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002ALTUM
50 vistas9 diapositivas
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022ALTUM
35 vistas18 diapositivas
9 em atbalsts_21022022 por
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
107 vistas36 diapositivas
10 life 2022 converted por
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
35 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša... por
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
385 vistas10 diapositivas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
222 vistas13 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
493 vistas16 diapositivas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ... por
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
488 vistas33 diapositivas
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i... por
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
914 vistas18 diapositivas
2 liaa atbalsta programmas_210222 por
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222ALTUM
65 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem por Elektrumlv
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiemAltum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Elektrumlv1.3K vistas
LIFE programma Latvijā | LIFE por ALTUM
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFE
ALTUM160 vistas
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga... por Ekonomikas ministrija
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...

Similar a Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija

NAP2020 ieviešanas novērtējums por
NAP2020 ieviešanas novērtējumsNAP2020 ieviešanas novērtējums
NAP2020 ieviešanas novērtējumsPārresoru kordinācijas centrs (PKC)
807 vistas22 diapositivas
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per... por
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...Finanšu ministrija
531 vistas11 diapositivas
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam por
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamLatvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamPārresoru kordinācijas centrs (PKC)
1.4K vistas22 diapositivas
NAP2020 vadības grupas 6.sēde por
NAP2020 vadības grupas 6.sēdeNAP2020 vadības grupas 6.sēde
NAP2020 vadības grupas 6.sēdePārresoru kordinācijas centrs (PKC)
397 vistas25 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
484 vistas36 diapositivas
Prezentacija bazes mk_18032014 por
Prezentacija bazes mk_18032014Prezentacija bazes mk_18032014
Prezentacija bazes mk_18032014Finanšu ministrija
661 vistas32 diapositivas

Similar a Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija (20)

Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per... por Finanšu ministrija
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 2014.–2020.gada plānošanas per...
Finanšu ministrija531 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno... por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Más de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vistas9 diapositivas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
14 vistas9 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
412 vistas12 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
48 vistas12 diapositivas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vistas5 diapositivas

Más de ALTUM(20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vistas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM14 vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM412 vistas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por ALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM1K vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM48 vistas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por ALTUM
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM2.2K vistas
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika por ALTUM
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM236 vistas
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM123 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM308 vistas
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās por ALTUM
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM171 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM430 vistas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas
Projekta dzīves cikli por ALTUM
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM375 vistas
Tehniskā dokumentācija un būvniecība por ALTUM
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM402 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... por ALTUM
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM473 vistas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
8 eic_18022022_lv por ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vistas
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 por ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vistas
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 por ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vistas
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vistas

Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija

 • 1. Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai LAP 2014-2020 un finanšu instrumentu ietvaros 2020.gads 16.janvāris
 • 2. 2 LAP 2014- 2020 ĪSTENOŠANAS PROGRESS 1 531,6 Kopējais pieejamais publiskais finansējums, miljrd. EUR • Rezervētais finansējums – ietver to projektu summas (EUR) kuri ir izvērtēšanā + projekti, kuri tiek īstenoti + apmaksātie projekti 1,395.8; 91,1% Kopējais reservētais finansējums* milj. EUR 1047,0; 68,4% Kopējais apmaksātais finansējums* milj. EUR
 • 3. 3 LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana #1 893,1 Kopējais pieejamais publiskais finansējums, milj. EUR 770.1; 86,2% Kopējais reservētais finansējums* milj. EUR 516.2; 57,8% Kopējais apmaksātais finansējums* milj. EUR
 • 4. 4 LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana #4 4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 281,6 milj. EUR 85,7% 58,9 milj. EUR 77,9% 74,7 milj. EUR 87,2% 4.1. 328,7 milj. EUR 4.2. 4.3. 281,6 milj. EUR 85,7% 75,6 milj. EUR 85,7 milj. EUR Pieejamais Atlikums 11,0 milj. EUR 12,8% 16,7 milj. EUR 22,1% 47,1 milj. EUR 14,3% Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā 58,9 milj. EUR 77,9% Izsludināta kārta līdz 04.12.2019. Izsludināta kārta līdz 04.12.2019. Finansējumu plānots pārdalīt uz 4.1. 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
 • 5. 5 LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana #6 6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 281,6 milj. EUR 85,7% 58,9 milj. EUR 77,9% Pieejamais Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā 21,4 milj. EUR 70,1% 6.1. 13,9 milj. EUR 6.3. 6.4. 13,9 milj. EUR 100% 42,8 milj. EUR 30,5 milj. EUR Atlikums 9,1 milj. EUR 29,9% 4,3 milj. EUR 10,2% 0,0 milj. EUR 0,0% 38,4 milj. EUR 89,8% Plānots izsludināt kārtu 2020. gadā Finansējumu plānots pārdalīt uz 4.1 6.1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
 • 6. 6 LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana #10 16. Sadarbība 281,6 milj. EUR 85,7% 58,9 milj. EUR 77,9% 13,3 milj. EUR 7,1 milj. EUR Pieejamais Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā 1,2 milj. EUR 99,7% 16.1. 16.2 16.3 13,1 milj. EUR 98,6% 1,2 milj. EUR Atlikums 4,2 tūkst. EUR 0,3% 0,1 milj. EUR 0,9% 0,2 milj. EUR 1,4% 7,0 milj. EUR 99,1% Finansējumu plānots pārdalīt uz 17.1 16.1. Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai 16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei 16.3. Lauku tūrisma attīstības veicināšana
 • 7. 19.2. – Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju 7 LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana #11 19.2. 62,8 milj. EUR 53,1 milj. EUR 84,5% Pieejamais Atlikums 9,7 milj. EUR 15,5% Izmaksātais, īstenošanā un vērtēšanā 19. LEADER/Sabiedrības virzītas vietējā attīstība (SVVA)
 • 8. 8 DARBA ORGANIZĒŠANA SAISTĪBĀ AR KLP PĒC 2020 GADA (I) Līdz šim paveiktais saistībā ar KLP pēc 2020 gada:  Nacionālās stratēģiskās prioritātes;  Pagaidu SWOT – pamatojoties uz uzkrāto pieredzi un zināšanām  5 reģionālās konferences;  8 tematiskās darba grupas (ieinteresētās puses);  Situācijas analīze (šobrīd sagatavošanā) Var sekot aktuālai informācijai ZM tīmekļa vietnē: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-nakotne?id=17169#jump Lai noskaidrotu sabiedrības un ieinteresēto personu viedokli par problēmām, vajadzībām un iespējamiem risinājumiem
 • 9. Identificētās vajadzības tematiskajās darba grupās • Konkurētspējas veicināšana (investīcijas): • Risināt finanšu un ražošanas resursu pieejamības problēmu, paredzot mērķētus finanšu instrumentus, t.sk, to kombinēšanu ar grantiem; • Lauku telpa: • Veicināt finanšu resursu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši mazajiem uzņēmumiem un uzsācējiem; • Jaunie lauksaimnieki: • Nodrošināt finanšu instrumentu pieejamību; • darbības uzsākšanai, apgrozāmiem līdzekļiem; • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei; • dzīvojamā fonda būvniecībai/rekonstrukcijai; • Infrastruktūras uzlabošanai;
 • 10. MLS MS TM FI IMA TM – tiešie maksājumi MLS – mazo lauksaimnieku shēma (TM) MS – Mazo saimniecību atbalsts (Biznesa plāns) JL – Atbalsts jauniem lauksaimniekiem (Biznesa plāns) IMA – Ieguldījumi materiālajos aktīvos (Investīcijas) FI – finanšu instrumenti FI+ - kombinētais finanšu instruments (Grants+aizdevums) Klimats/vide – specifisks atbalsts (grants, FI) lielajām saimniecībām, lai risinātu vides/klimata problēmas FI+ JL Iespējamie pasākumi Klimats/vide
 • 11. DARBA ORGANIZĒŠANA SAISTĪBĀ AR KLP PĒC 2020 GADA (II) Laika grafiks plānotajām aktivitātēm 2020. gadā: 2020. gada februāris – neformāla dokumentu iesniegšana EK: • situācijas analīze; • stipro, vājo pušu, kā arī iespēju un draudu (SVID) analīze; • vajadzību novērtējums; • nosacījumu sistēma.  2020. gada augusts – neformāla dokumentu iesniegšana EK: • intervences loģika; • intervenču apraksti; • rādītāji.  2020. gada oktobris – neformāla KLP SP iesniegšana EK  2020. gada decembris – oficiāla KLP SP iesniegšana EK (atkarīgs no ES regulējuma pieņemšanas) 11
 • 12. 12
 • 13. Zemkopības ministrijas īstenotās programmas finanšu resursu pieejamībai: • Aizdevums zemes iegādei - mērķis ir sniegt iespēju iegādāties lauksaimniecības zemi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem; • Apgrozāmo līdzekļu aizdevums - mērķis ir finansēt un stiprināt lauksaimniecības produktu ražotāju un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju attīstību; • Daļēja kredītprocentu dzēšana primārajām lauku saimniecībām - mērķis ir sniegt palīdzību finanšu instrumentu veidā daļējas procentu samazināšanas veidā. Atbalsts galvenokārt ir paredzēts Lauku attīstības programmas efektīvai īstenošanai; • Kredīta garantijas - mērķis ir lauksaimniecības un lauku attīstības jomā iesaistītajiem komersantiem sniegt papildu garantijas finansējumam bankā viņu biznesa projekta īstenošanai; • Aizdevumi maziem lauku un zvejniecības uzņēmējiem - mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos ekonomiskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību uzņēmējiem, kuri darbojas vai plāno iesaistīties lauksaimniecībā, lauku attīstībā vai zivsaimniecībā. 13
 • 14. 14 Ar finanšu instrumentiem KLP 2021.-2027.g. iespējams: pamatlīdzekļu (arī lietotu) iegāde, būves pārbūve, būves uzstādīšana, būves celtniecības izmaksas, kā arī ēkas atjaunošanas izmaksas; zemes pirkšana un pamatkapitāla daļu pirkšana; dzīvu dzīvnieku iegāde;  apgrozāmie līdzekļi.
 • 15. Noderīga informācija:  Informācija par KLP 2020+: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp- nakotne?id=17169#jump  Aktuāla informācija par LAP investīciju pasākumiem 2014-2020 http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju- pasakumi/ http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa- informacija/  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapa http://new.llkc.lv/lv 1 5
 • 16. 1 6 Paldies par uzmanību! Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone E-pasts: Liene.Jansone@zm.gov.lv