Publicidad

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

ALTUM
ALTUM
22 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

  1. 2.SOLIS «TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀŠANA»
  2. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (1) (2. SOLIS)  BIS reģistrēts Ēkas energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā: • kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku jomā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” vai • ēkas energosertifikāts, kas izstrādāts un reģistrēts BIS līdz 2021.gada 15.aprīlim, atbilstoši MK noteikumi Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un kuram ir pievienots “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“ atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”  Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam.  BIS reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
  3. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (2) (2. SOLIS)  Pārkaršanas risku izvērtējums - iesniedz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārkaršanas risku izvērtējumu, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi  Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par Ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā, ja izziņa ir saistīta ar Ēkas energosertifikātu  Būvspeciālistu sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana", vai tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts līdz 2021. gada 14. jūnijam saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"  Arhitektūras daļas projekta dokumentācija - būvvaldē akceptēts • būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem vai • ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
  4. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (3) (2. SOLIS)  Inženiertīklu daļas projekta dokumentācija (ja attiecināms) - būvvaldē akceptēta: • apliecinājuma karte inženierbūvēm, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim vai • inženierbūvju dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem"  Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā (ēkas fasādes apliecinājuma kartē – ja attiecināms) ietverto risinājumu atbilstību “Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ietvertajiem priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Altum veidlapai  Kontroltāme ar atsevišķi izdalītām attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām izmaksām atbilstoši Altum Tāmes veidnei un Altum vadlīnijas tāmju sagatavošanai prasībām
  5. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (4) (2. SOLIS)  Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums - attiecināms, ja projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un nomaiņa, un projekts tiek realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils). Šo izvērtējumu sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai sertificēts būvspeciālists “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā”  Ja ir veikta mājas digitālā uzmērīšana iesniedz līgumu par mājas digitālās uzmērīšanas dokumentācijas izstrādi un darbu gala P/N aktu  Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, iesniedz informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai  Informāciju par “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa nodrošināšanu projektā
  6. ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (1) (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 1. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana 2. Cokola un pamatu sienu atjaunošana, t.sk. hidroizolācija, siltināšana u.c. pasākumi 3. Lietus ūdens novadjoslas atjaunošana vai izbūve 4. Pagraba pārseguma un sienu siltināšana, pagraba šķūnīšu augstuma samazināšana siltumizolācijas ierīkošanai 5. Fasādes atjaunošana, t.sk. siltināšana 6. Bēniņu pārseguma, dūmvadu, ventilācijas kanālu un sienu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tehnisko laipu atjaunošana vai izbūve 7. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja tiek veikti jumta energoefektivitātes pasākumi 8. Aiļu aizpildījumu elementu izbūve vai nomaiņa (t.sk. iekšējā apdare) – logi, palodzes, lodžiju aizstiklošana, koplietošanas lūkas, restes, t.sk ventilācijas vārsti 9. Kāpņu telpu griestu, sienu siltināšana un apdares atjaunošana 10. Būvkonstrukciju (BK) daļa
  7. ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (2) (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 11. Karstā ūdens sistēmas inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve 12. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve, t.sk. individuālās izveide 13. Siltummehānika (SM), izņemot neatjaunojamo energoresursu apkures katli 14. Lietus notekūdens sistēmas atjaunošana vai izbūve (LKT) 15. Drenāžas tīkli (DT) 16. Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana 17. Elektroapgāde (EL, ELT), viedo risinājumu atjaunošana un izbūve apgaismojumam koplietošanas telpās, fasādei un pie 18. Ārējo mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk, kā līdz mājas zemes robežai, ja tas saistīts ar mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem vai lietus notekūdens un drenāžas sistēmu pārbūvi vai izveidi
  8. CITU PASĀKUMU BŪVDARBI (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 1. Teritorijas labiekārtošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas, izņemot: soliņus, puķudobes, apstādījumi, zālāja ierīkošanu no ēkas perimetra, gājēju celiņu, autostāvvietas, braucamās daļas segumu atjaunošana 2. Pagraba šķūnīšu pārbūve, ja tā saistīta ar energoefektivātes paaugstināšanas pasākumiem 3. Karoga turētāju, numurzīmes, informatīvās plāksnes un citu ar fasādi saistīto elementu demontāža, montāža, ja tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 4. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja netiek paredzēta jumta siltināšana 5. Zibensaizsardzības sistēmas demontāža, montāža 6. Skursteņu atjaunošana 7. Inženiertīklu izvadu atjaunošana virs jumta, iekārtu, mastu, stiprinājumu demontāža un montāža, ja tiek veikta jumta 8. Ieejas durvju koda atslēgu, domofonu un pievilcēju ierīkošana vai nomaiņa, ja tiek mainītas ieejas durvis 9. Ēkas kāpņu telpas (sienas, griesti, grīda) apdares atjaunošana pēc inženierkomunikāciju atjaunošanas kāpņu telpā 10. Ieejas lieveņa, pandusa atjaunošana vai izbūve 11. Ieejas jumtiņu remonts, ja nav paredzēta jumtiņu siltināšana 12. Sadzīves kanalizācija un aukstā ūdens sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve 13. Elektroapgāde (EL, ELT), apgaismojuma koplietošanas telpās un pie ieejām atjaunošana vai izbūve
Publicidad