Publicidad

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

ALTUM
ALTUM
22 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 1. 4.SOLIS «PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU ATLASE» • Piemērojamās iepirkuma procedūras • «3 K» - interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, kā arī «2F» - dubultā finansējuma novēršana
 2. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Kad tā veicama? Ja plāno slēgt apvienoto projektēšanas un būvdarbu • Piegādātāju atlasi veic pēc īpašnieku apspriedes (2.solis), vienlaikus atlasot arī citus pakalpojumu sniedzējus Ja plāno slēgt atsevišķus līgumus tehniskās dokumentācijas izstrādi būvniecību • Piegādātāju atlasi tehniskās dokumentācijas izstādei un autoruzraudzībai veic pēc īpašnieku apspriedes (2.solis) • Piegādātāju atlasi būvdarbiem, būvuzraudzības un projekta pakalpojumiem veic pēc pieteikuma iesniegšanas atlaides rezervēšanai (4.solis)
 3. TIRGUS CENAS PRIEKŠIZPĒTE Lai noteiktu paredzamo līgumcenu un noteiktu projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, iespējams:  telefoniski aptaujāt potenciālos piegādātājus;  izpētīt piegādātāju sniegto komercinformāciju tīmekļvietnēs, brošūrās, bukletos, katalogos un tml.;  izpētīt publiski pieejamo informāciju par citu pasūtītāju noslēgto līdzīgu pakalpojumu līgumu izmaksām, piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) publikāciju vadības sistēmā https://info.iub.gov.lv/lv/meklet;  sagatavot kontroltāmi (būvdarbu iepirkumam).
 4. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Kādu procedūru izvēlēties? Privāto tiesību juridiskās personas (biedrības, apsaimniekotāji u.c.) • Vienkāršotā piegādātāju atlase, veicot tirgus izpēti Pašvaldību u.c. Publisko iepirkumu subjekti • MK 28.02.2017. Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktā iepirkuma veikšanas
 5. TIRGUS IZPĒTE Tirgus izpēte veicama jebkura līguma noslēgšanai: • par tehniskās dokumentācijas izstrādi (tai skaitā energosertifikāta sagatavošanu, tehnisko apsekošanu u.c.) un autoruzraudzību • būvdarbu veikšanu • būvuzraudzību • projekta vadību • energoservisa kompānijas pakalpojumiem
 6. TIRGUS IZPĒTES NORISE 1. Tirgus izpētes priekšmeta apraksts 2. Potenciālo piegādātāju izpēte 3. Tirgus izpētes veikšana (ieteicams veikt elektroniski, uzaicinot iesniegt piedāvājumus ne mazāk kā trim piegādātājiem) 4. Saņemto piedāvājumu izvērtēšana 5. Interešu konflikta un krāpšanas novēršanas pasākumi 6. Lēmuma dokumentēšana
 7. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE (MKN 104) Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR Būvdarbi < 170 000 EUR • Tirgus izpēte • + • jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; • jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR Būvdarbi >170 000 EUR • MK noteikumos Nr. 104 noteiktā procedūra • + • jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; • jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana
 8. PIEGĀDĀTĀJU ATLASES NORISE 1. Piegādātāju atlases priekšmeta apraksts 2. Paziņojuma publikācija IUB 3. Saņemto piedāvājumu izvērtēšana 4. Sarunas (ja attiecināms) 5. Interešu konflikta un krāpšanas novēršanas pasākumi 6. Lēmuma dokumentēšana 7. Paziņojuma publikācija un piegādātāju informēšana
 9. LĪGUMA NOSACĪJUMI  dzīvokļa īpašnieku pilnvarojums  rēķinu izrakstīšanas kārtība  rēķinos obligāti iekļaujamā informācija  atkāpšanās no līguma, ja piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas  samaksas kārtība par projekta vadības pakalpojumiem  nosacījumi līguma grozījumu veikšanai  princips “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (būvdarbu līgumos) - par būvniecības atkritumu pārstrādi - par azbesta saturošu izstrādājumu apstrādi un transportēšanu - par pasākumiem trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanai
 10. «3K» UN «2F» NOVĒRŠANA Pasākumi interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma novēršanai • jāpārliecinās, ka pilnvarotā persona nav saistīta ar izvēlēto pretendentu, jāparaksta apliecinājums • jānodrošina, ka izvēlētā piedāvājuma cena atbilst tirgus cenai - tirgus izpētē ir saņemti un salīdzināti vismaz divi neatkarīgi piedāvājumi • jāpārliecinās, ka aptaujātie/ piedāvājumu iesniegušie uzņēmumi faktiski darbojas iepirkuma priekšmeta jomā un nav savstarpēji saistīti • netiek pieļauta īpaša labvēlība attiecībā uz izvēlēto piegādātāju ne piedāvājumu atlases, ne līguma īstenošanas laikā • netiek pieļauts, ka vieni un tie paši projektā paredzētie energoefektivitātes pasākumi nav tikuši, netiek un tos nav plānots finansēt no citiem Eiropas Savienības fondu, citu finanšu instrumentu, valsts vai pašvaldības līdzekļiem
 11. DOKUMENTU IESNIEGŠANA Piegādātāju atlases dokumenti jāiesniedz Altum: 1) kopā ar pieteikumu atbalsta rezervēšanai, ja projekta realizācijai ir noslēgts apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums 2) pārējos gadījumos - pēc sākotnējā atzinuma par kapitāla atlaides rezervēšanu saņemšanas
 12. PALDIES! Ieva Vērzemniece EP Departamenta vadītāja Ieva.Verzemniece@altum.lv 67774014 Didzis Skrodelis EPD Energoefektivitātes daļas vadītājs Didzis.Skrodelis@altum.lv 26489943 Daina Pulkstene EPD Juridiskā nodrošinājuma vadītāja Daina.Pulkstene@altum.lv 20218206 Inese Romānova EPD Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja Inese.Romanova@altum.lv 27862678
Publicidad