Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Traballo en diapositivas tema 5

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
A unión europea
A unión europea
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Traballo en diapositivas tema 5 (20)

Anuncio

Traballo en diapositivas tema 5

 1. 1. TRABALLO CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFIA E HISTORIA TEMA 5 ANXO MOREIRAS SENÍN 3ºESO
 2. 2. -A NECESIDADE DUN BLOQUE COMER- CIAL EUROPEO A creación dun mercado común euro- peo. No Tratado de Roma, asinado en 1957 por Alemaña, Francia, Italia, Bél- xica, Países Baixos e Luxemburgo. A súa unidade política e económica, ían depender dun mercado interior TRATADO DE ROMA único. A Comunidade Económica Europea estableceu unha serie de políticas concretas sobre a libre circulación de bens e fomentou a liberdade de competencias e o desenvolvemento dunhas leis comúns. Antes da creación do mercado único europeo, os mercados nacionais non podian competir de éxito eficaz cos recursos e potenciais dalgúns países do MAPA DE EUROPA COS NO- mundo como EUA e Xapón. MES DOS PAÍSES DA U.E
 3. 3. A existencia de economías de escala na fabricación, na investigación e na innovación. Deste xeito haberíase de conseguir que os custos unitarios de produción diminuísen ao aumentar a cantidade total producida. -A UNIÓN EUROPEA En 1992, co Tratado da Unión Europea, o espazo de libre circulación, sen fronteiras internas entre os estados membros da UE, comezou a ser unha realidade. Este tratado, dicidiu a unión monetaria, creou mecanismos de Participación cidadá a través das elecións ao Parlamento Europeo, establaceu novos dereitos para os cidadáns e cidadás, fixou políticas de solidariedade interna e presentou oobxetivos para a política exterior e desfensa común. A aprovación da Unión Económica e Monetaria. A partir do 1 de xaneiro de1999, o euro convertiase na moeda común para once dos quince Estados menbros, foi en 2002 cando comezou a circular de forma efectiva.
 4. 4. -A CONSTRUCIÓN EUROPEA En 1951 Francia, Alemaña(antiga Repúblaca Federal Alemana), Bélxica, Países Baixos, Italia e Luxemburgo asinan en Paris o tratado constitutivo da Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro. En 1957 Creación da Comunidade Económica Europea. En 1973 o 1 de Xaneiro integranse na CEE Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. En 1981 Grecia incorpórase á Comunidade Económica Europea o 1 de Xaneiro. BANDEIRA DA UE En 1986 España e Portugal intégranse na CEE. En 1992 en Febreiro asínase o Tratado de Maastricht e a CEE pasa a denominarse Unión Europea. Establécese a moeda única. En 1995 Austria, Finlandia e Suecia incorpóranse á Unión Europea. En 2002 O euro comeza a circular en Alemaña, Austria, Bélxica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal. En 2004 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Ungria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia e República Checa intégranse na Unión Europea. En 2007 Romania e Bulgaria incorporanse a UE. Eslovenia comeza a utilizar o euro como moeda. En 2008 Chipre e Malta empezan a utilizar o euro como moeda. En 2009 Eslovaquia incorpora o euro. Entra en vigor o Tratado de Lisboa que modifica os de Roma e Maastricht En 2011 Estonia entra na zona euro.
 5. 5. -A UNIDADE EUROPEA Os valores fundamentais: a paz, a democracia, os Estado de dereito e o respecto dos Dereitos humanos: A Unión Europea é unha gran potencia económica e o líder mundial en axuda ao desenvolvemento. A polítcia exterior, a defensa ou mesmo os aspectos sociais e culturais, como sentimento dos cidadans de pertenza a UE. -OS OBXECTIVOS DA UE Os obxectivos básicos da UE son: o impulso do progreso económico e social, a afirmación da identidade europea no ámbito internacional, a implantación dunha cidadanía europea, O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza; e o mantemento do desenvolvemento do sentido comunitario. -A UE E A HETEROXENEIDADE A UE malia a unificación e integración, é un conxunto heteroxeneo de Estados. Manifestase tanto nos seus niveis de desenvolvemento como na súa diversidade cultural. LIDERES DA U.E Coa entrada en vigor do Tratado da UE foi urxente a necesidade de reducir as disparidades rexionais.
 6. 6. -UNHA POLITICA REXIONAL SOLIDARIA Política económica rexional á que se lle dedica máis dun terzo de orzamento comunitario. Esta política económica baséase no desenvolvemento dos fondos estructurais e de cohesión, aos seguintes fins: -Concesión de préstamos para realizar investimentos nas rexións máis pobres. -Creación de infraestructuras de trans- porte e para a suministración de enerxía. -Realización de obras públicas para a solución de problemas do medio natural e para a asistencia técnica en xeral. -Desenvolvemento de políticas comúns nos ámbitos cultural, educativo,de problemática xuvenil, etc. -Creacións de postos de traballo. -Concesión de préstamos e subvencións coa finalidade de axudar a manter os sectores agrícola e pesqueiro comunitarios. PIB PER CÁPITA EN 2009
 7. 7. -A AMPLIACIÓN DA UE Os diversos Estados nos anos 2004 e 2007 puxo de manifesto e a existencia de unha serie de desiquilibrios entre os novos e antigos membros. Os países que se foron a incorporando á UE nos últimos anos teñen un grao de desenvolvemento moi distinto. Preténdese reducir diferenzas destinando unha parte importante dos fondos comunitarios a estos novos Estados membros. -AS INTITUCIÓNS DA UE A UE está formada por unha serie de organismos supranacionais. -O CONSELLO EUROPEO O Consello europeo está composto polos Xefes de Estado ou de Goberno dos Estados membros, o seu presidente e máis o presidente da Comisión europea. É o máximo órgano CONSELLO EUROPEO político da UE e encárgase de definir as orientacións xerais de actuación e de desnvovemento.
 8. 8. -O CONSELLO DA UE Representa os Gobernos dos Estados membros. En ocasións tamén ao Consello de Mnistros; porque está formado por un ministro de cada país que varia en función dos temas que haxa que tratar. A súa presidencia é ronsellootativa e muda cada seis meses. No Consello tómanse as decisións máis importantes e coordínanse as actucións de distintos Estados da UE. As decisións tómanse por unanimidade ou por maioría. O número de votos de cada Estado depende do múmero de habitantes do país. -O PARLAMENTO EUROPEO É elexido por sufraxio universal, representa aos cidadáns de Europa. Cada Estado escolle aos seus eurodiputados. Organízanse en grupos políticos, segundo os partidos que representan. Exerce a función lexislativa, isto é, pode crear e formar leis; e aprova os orzamentos da UE. -A COMISIÓN EUROPEA Exerce a función executiva. Garante o cumprimento das normativas europeas, propón os textos de lei que se presenta ao Parlamento e ao Consello da UE, controla o cumprimento dos acordos e tratados e elabora os orzamentos para o Parlamento e o Consello. Fórmana o Presidente e os Comisarios, elexidos polos Estados membros para un mandato de catro anos.
 9. 9. -O TRIBUNAL DE XUSTIZA O tribunal de xustiza da UE ten a súa sede en Luxemburgo. O Tribunal exerce a función xudicial. Garante o respecto, a interpretación e o cumprimento das leis comunitarias en todos países da UE, para esegurar que a lei sexa igual para todos. Está formado por un xuíz de cada país membro,que se renova cada cinco anos. Este tribunal atende os cidadáns e institucións comunitarios que TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UE o necesitan. -O DEFENSOR DO POBO EUROPEO Pode ser consultado polos cidadáns e cidadás. É elexido polo Parlamento por un mandato de cinco anos.
 10. 10. -UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Potenciou a agricultura para autoabastecerse sen ter que depender doutros psíses. Axudou a modernizar as instalacións e a mecanizar o campo, fomentou a agricultura intensa, favoreceu a concentración de explotacións, concedeu créditos agrícolas baratos, e aseguroulles aos agricultores un prezo interesante. Para lograr estes cambios, a UE xustificou grandes gastos. A Unión Europea limitou as importacións de alimentos procedentes de fóra da UE. -OBXETIVOS DA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC) O PAC buscaba conseguir o autoconsumo dentro da UE, deu como resultado un gran aumento da prudución agrícola e gandeira. Pero este aumento supera a capacidade de consumo dos europeos. Nos últimos anos, o exceso de produción conseguiu frearse. Malia isto a UE continúa a tomar medidas: -Reducir a superficie dedicada ao cultivo, especialmente as terras menos fértiles, e diminuír as cabezas de gando. -Converter unha parte das terras de cultivo en zonas forestais ou espazos de lecer. -Reducir de forma notable os prezos de garantía que lles paga a UE aos agricultores e gandeirospara achegalos de modp progresivo aos prezos mundiais. A PAC tamén traballa para aplicar prácticas agrícolas sustentables e frear o cambio Climático O instrumento que decide como repartir entre os Estadosas axudas para a agricultura e a ganderia é o Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria (FEOGA).
 11. 11. -O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO A dimensión marítima da UE é a maior do mundo, xa que dos vinte e sete Estados que a integran, vinte e dous son marítimos. O principal obxetivo da UE é garantir o desenvolvemento económico sen prexudicar asustentabilidade do ambiente ou medio natural. Para iso, a Política Pesqueira Común (PPC)encárgase de establecer as zonas exclusivas de pesca, o volumen e mais o tamaño das capturas, e os acordos e a sinatura de tratados con Estados que se atopan fóra da UE. Todo isto co fin de evitar a sobrepesca, non só en augas da UE, DESCARGA DE PEIXE NO PORTO DE VIGO senón tamén no resto do mundo. Impulsa proxectos no desenvolvemento da acuicultira, como forma de intentar contrarestar a diminución das reservas da pesca.
 12. 12. -AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UNIÓN EUROPEAS A Unión Europea é unha das áreas máis importantes de producción industriais, xunto con America do Norte, Xapón e China. A actividade industrial é a orixe do desenvolvemento económico europeo e dálle emprego a case o 25% da poboación activa ocupada da UE. A principal zona de desenvolvemento industrial da UE é a orixe que vai desde o Sueste do Reino Unido ata o Norte de Italia, seguindo o val do Rin en Alemaña. Inclúe cidades como Londres, París, RUHR Amsterdam, Bruxelas, Frankfurt e Milán. Noutras zonas, como o resto do Reino Unido ou a cornixa cantábrica española, a actividade industrial reduciuse desde a década de 1980 malia as políticas de reconversión que a UE foi levando a cabo. -A PRODUCIÓN INDUSTRIAL Actualmente na UE hai desestruración e deslocalización, outro ostáculo fundamentalé a falta de recursos enerxéticos.
 13. 13. -CARA UNHA ECONOMíA DE SERVIZOS Un 70% da poboación activa no sector servizos. O extraordinario desenvolvemento tecnolóxico das dúas últimas décadas permitiu unha enorme producción de bens agrícolas e industriais. Así mesmo, as sociedades avanzadas van xerando novas actividades: -O COMERCIO Os intercambios comerciais nestas últimas décadas adquiriron un gran AVE volume. A UE importou mercadorías durante o ano 2008 por un valor de 4254 milleiros de euros e esportou por un valor de 4011 milleiros de millóns, que representa o 42% das exportacións mundiais. -OS TRANSPORTES A política comunitaria céntrase en mellorar e actualizar a devandita rede, así como homoxeneizar en todos os países membros. A meirande parte do transporte da UE realízase por estrada (autoestradas e autovías).
 14. 14. A UE prevé mellorar a rede ferroviaria co Plan Xeral de Rede de Alta Velocidade. O transporte marítimo de mercadoriás entre os países da UE representa o 90% do comercio co resto do mundo. Destinando a UE parte do seu orzamento á creación de infraestructuras portuarias. O transporte aéreo é un elemento clave para o mercado único e a cohesión económica e social da UE. -A ENTRA DE ESPAÑA EN EUROPA España que ao estar sometida a un réxime dictatorial e non democrático, naquel entón. Non cumpría cos requisitos esixidos polos Estados fundadores do proxecto. En 1979 con España xa na democracia, abríronse as negociacións para a adhesión española á CEE. Estas negociacións prolongáronse durante sete anos e caracterizáronse pola necesidade de adaptación da economía española á comunitaria, sobre todo no ámbito da producción agraria e pesqueira. Tamén se pemitiu a PRIMEIRAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO integración progresiva dalgúns sectores EUROPEO O 10 DE XUÑO DE 1987 productivos.
 15. 15. -BALANCE DE INCORPORACIÓN DE ESPAÑA NA EU O desenvolvemento econoómico e social do que goza España na actualidade débese, en parte, ao propio proceso de integración europea. -A UTILIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS Os fondos comunitarios colaboraron en financiar numerosos proxectos en España, tales como: -A construcción de tramos de autovía e as liñas do AVE. -Melloras nas infraestucturas dos transportes. -Programas educativos como o Erasmus. -A Tarxeta Sanitaria LINEA DE ALTA VELOCIDADE Europea. -A restauración de edificios de gran valor artístico.
 16. 16. -GALICIA E A UNIÓN EUROPEA Galicia, debido o seu número de poboación rural e a súa renta per cápita foi considerada rexión de converxencia. -OS FONDOS EUROPEOS DE GALICIA 1- O Fondo Europeo de Pesca 2007- 2013. 2- O Fondo Social Europeo 2007-2013. 3- O Fondo Europeo Agrícola de desenvolvemento Rural 2007-2013. -COMISIÓN DO ARCO ATLÁNTICO Creouse unha comisión do arco atlántico cos seguintes obxetivos: -O fomento das comunicacións marítimas. -A preservación do medio natural no litoral atlántico. -O desenvolvemento urbano MAPA DA COMISIÓN DO ARCO ATLÁNTICO sustentable. -O mantemento da pesca artesanal como modelode pesca sustentable.
 17. 17. -A EUROREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL - O Eixe Atlántico, é unha asociación transfronteriza creada en 1990 entre 18 cidades de España e de Portugal para establecer unhas relacións máis sólidas. - A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. -PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE - O Comité de Rexións. - O Consello da Unión Europea.

×