SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
EdurneBegiristain Gasteiz
Argituz giza eskubideen aldeko
elkarteak «ETAren indarkeria-
ren eta indarkeria politikoaren
biktimen oroimen bateratzailea»
eratzekoaukeraaztertuduOrain
da Garaia. Posible al da esparru
lokalean biktimen oroimen bate-
ratzailea? Esperientzia eta erron-
kak izeneko txostenean. Lana
egiteko, elkarteak elkarrizketak
egin ditu «sentsibilitate politiko
guztietako» eragile eta biktime-
kin,etaeztabaidapublikoaetalis-
karra sortu duten hainbat kasu
ezagun aztertu. Andres Kraken-
berger eta Carlos Martin Beris-
tain Argituz-eko kideek aurkeztu
dutedokumentua.
Txostenahiruzatitanbanatuta
dago. Lehenengoan, biktimei es-
kainitakoaitorpenekinaldiaketa
oroimen kolektiboko neurri sin-
bolikoen nazioarteko esperien-
tzia aztertu dute. Bigarrenean,
EAEn oroimenaren inguruan
izandako hainbat esperientzia
ikertudituzte,etaarazoak,zailta-
sunak eta protagonisten haus-
narketakazaldu.Bereziki«arazo-
tsuak» diren kasuak aztertu di-
tuzte, eta estatuko segurtasun
indarren,GALenetaETArenbik-
timen testigantzak jaso dituzte.
Hirugarren atalean, berriz, Eus-
kal Herriari dagokion oroimen
kolektiboa eraikitzeko erronkak
etaikasketakjorratudituzte.
Biktima guztiak bere barnean
hartuko duen memoria eraikitze-
ko,txostenarenegileekezinbeste-
ko iritzi diote urratsak egiteari
eta«adostasunzabala»bilatzeari.
«Ezker abertzaleak, ETAk eta es-
tatuak urratsak egin behar dituz-
tegizaeskubideenurraketakizan
direla aitortzeko, eta alderdi ba-
tzuekereaitortubeharkodutees-
kubideurraketaaskobabestueta
estalidituztela».
Euskal Herriko biktima asko-
ren ekarpenak aztertu ditu Argi-
tuz-ektxostenean,etahaien oroi-
menaren alde egindako ekitaldi
askok ez dutela erakundeen
babesik izan nabarmendu du.
Txostenak dioenez, GAL, eskuin
muturreko taldeen eta estatu
indarkeriaren biktimen kasuan,
erakundeen «ahanztura» gaur
egun arte egon da, eta Martxoa-
ren3kobiktimaketaMikelZabal-
zaren kasuak adibide gisa jarri
ditu. Egoera horren oinarrian
biktimen oroimenaren «politiza-
zioa» dagoela uste du Argituzek,
eta ohartarazi du horrek bikti-
men minaren erabilpena sortu
dezakeela. «Biktimak ezin daitez-
ke inongo alderdien ondare
izan», esan du Martin Beristai-
nek.
Hala, estatuaren bertsio ofizia-
lakukatutakokasuetan,heriotza
eragin zuten torturen biktimen
edo eskuin muturreko taldeek
eragindako erailketen kasuetan
egia jakiteko eskubidea ezinbes-
tekoadeladioelkarteak,hori«de-
mokraziaren kalitatearen onera-
ko»izangodelakoan.
Argituz-ek dioenez, Euskal He-
rrian ez da lortu oraindik giza es-
kubideen urraketa guztiak «glo-
balki» onartuak izatea, baina «bi-
zikidetzarako zubiak» apurka
egitenaridira.«Bideaezdasamu-
rra izango, baina badakigu zer
egin behar dugun bidea eraiki-
tzaileaizandadin».
ETAk ekintza armatuak eten
izana oroimen bateratzailea erai-
kitzen «lagungarri» izan daiteke-
ela uste du elkarteak, baina egoe-
ra politikoan egon den aldaketak
«jarrera politikoetan eta politika
zehatzetan» ere eragina izan be-
harkolukeelagaineratudu.
Argituz-ek«oroimenbateratzailea»
sortzekourratsakgaldeginditu
Giza eskubideen aldeko
elkarte horrek landu
duen txostenak alde
guztietako biktimen
ekarpenak bildu ditu
Andres Krakenberger eta Carlos Martin Beristain,txostenaren aurkezpenean.RAULBOGAJO/ARGAZKIPRESS
Oroimenariburuzkohainbat
gomendiobildudituArgituz-ek:
pKonfiantzazkoharremanak
sortzea.Oroimenarenarloko
lana aurreraeramanahalizate-
koezinbestekoadakonfian-
tzazkoharremanakeraikitzea.
pPolitizazioasaihestea.Bikti-
menmemoriapolitizazioakbik-
timensaminaerabiltzekomo-
duaizatekoarriskuadauka,eta
horiezdaonargarria.
pKomunikabideenzeregina.
Saihestu behardituztekasurik
txarrenakislatzendituztenerre-
alitatearenirudikapenaketa
ikuspuntuezberdinaksartzen
ezdituztenak.Informazioekbik-
timenetasenideentratuduina
sustatubehardute.
pKontsultaetapartehartzea.
Ekimenorokontsultanetabikti-
menpartehartzeanoinarrituko
dira.Udaleidagokienez,bikti-
menpartaidetzaartikulatube-
hardute,eurenikuspuntuak
aintzathartuakizandaitezen.
pGurutzatutakosentsibilita-
tea.Sentsibilitateaetabeste
alderapasatzekoetaerrespe-
tua adieraztekogauzadiren
pertsonakbehardiraoroimen
bateratzaileasortzeko.
pMugakkontuanhartu.Nahiz
etaindarkeriarikgabekoegoera
bateanegon,biktimekdenbora
etaekintzaosagarriakbehardi-
tuztejarrerakhurbiltzeko.Mu-
gakaintzathartubehardiraeta
espaziozabalaksutatu.
pBarkamenaeskatzekoeki-
taldiak.Barkamenaeskaerak,
publikoaketabenetakoakdire-
nean,garrantzizkoakdiraeta
eraginpositiboaizandezakete
biktimengan.
pEkimenakkoordinatzea.Ko-
menigarriadamemoriarenjoe-
raselektiboaetetaetaboron-
datekomunaazaldezaketen
ekimenaksortzea.
pMonumentuakerasoetatik
babestea.Oroimenarenadie-
razpenakzaindubeharkolirate-
G Argituz-engomendioak
ke,gizaeskubideendefentsa-
rensinbolodirenaldetik.
pDeialdiorokorrak. Biktimen
aldekoekimenakoinarrizko
adostasunarekineginbehar
dira.
pEtorkizunaribegira. Etorkizu-
nekoerronkadaekintzaetaes-
perientziaororizabalkundea
ematea,osagaisozialetapeda-
gogikogisa.Halaber,garrantzi-
tsuadajakiteajokoandagoela
oroimenakhurrengobelaunal-
dietanizandezakeeninpaktua,
etabeharrezkoaizangodela
belaunaldiberrieninplikazioa
etorkizuneanegondaitezkeen
prozesuetan.
Politizazioak biktimen
mina erabiltzea dakar.
Biktimak ezin dira izan
alderdien ondare»
CARLOSMARTINBERISTAIN
Argituz elkarteko kidea
‘‘
Euskal Herria‹Harian
2012kootsailaren16a,osteguna berria 9
Erredakzioa Bilbo
MaixabelLasaEuskoJaurlaritza-
ren Biktimen Arretarako zuzen-
dariaren ustez, Espainiako Esta-
tuak ere barkamena eskatu be-
harko die «Estatuaren legez
kanpoko indarkeriaren bikti-
mei».Lasarenustez,boterepubli-
koek «zorra» dute «ordaina jaso
ezdutenEstatuarenbiktimekin»,
etahorikitatubeharradute.Hala
egiteak, gainera, «botere publiko-
ekbiktimenaurreanzorrotzjoka-
tzeak» eta «iraganaren berrikus-
penkritikoa»egiteak,indarkeria-
ri zilegitasuna kentzen lagundu
eta «zuzenbide estatuaren jar-
duera legitimatu» egingo lukeela
dio. Justizia Saila bide horretan
neurriak prestatzen ari dela eta
«aurki»horreninguruko«albiste-
ak»egongodirelairagarridu.
MaixabelLasak
dioestatuakere
barkamena
eskatubeharko
dielabiktimei
«Ordaina jaso ez duten
estatuaren biktimekin»
dagoen zorra kitatzeko,
Jaurlaritzak neurriak
iragarriko ditu «aurki»
JenofaBerhokoirigoin Baiona
Nahia eta Odre Lacroix Segiko
militanteek atxiloturik jarrai-
tzen dute Paueko polizia etxean.
Herenegun atxilotu zituzten,
Senperen daukaten etxean. Berri
agentziek plazaratu dutenez, «hi-
giezinen aurkako eraso saio bat»
egin izana leporatua zaie. Atzo
herenegun bezala, atxilotuak as-
katzeaexijitzekoelkarretaratuzi-
ren 200 bat lagun herriko etxe ai-
tzinean.
Atxiloketa egunean, laster jen-
deahurbilduzen,etaahizpakera-
mateko unean liskarrak izan zi-
ren polizien eta bertaratuen arte-
an. Batasunak, Senpere Egun eta
Bihar talde abertzaleak, Askata-
sunak eta Segik dute polizia ope-
razioasalatu.
NahiaetaOdre
LacroixSegiko
militanteek
atxiloturik
jarraitzendute
Herenegun goizean
atxilotu zituen
Frantziako Poliziak ;
geroztik,Paueko polizia
etxean dira bi ahizpak

Más contenido relacionado

Destacado

Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Destacado (18)

Mi abogada me dijo que retirara la denuncia por malos tratos
Mi abogada me dijo que retirara la denuncia por malos tratosMi abogada me dijo que retirara la denuncia por malos tratos
Mi abogada me dijo que retirara la denuncia por malos tratos
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias AlavaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
 
Verdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacionVerdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacion
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
 
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. GaraGaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
 
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizadaArgituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
 
Entre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenzaEntre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenza
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ekBiktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. GaraVictimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. DeiaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
 
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
 
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escucharRelatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
 

Similar a Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu

Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekKrakenbergerORG
 
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoeraPertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoeraIrekia - EJGV
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
 
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...Irekia - EJGV
 
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013ARALAR Araba
 
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanEzkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanARALAR Araba
 
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16Irekia - EJGV
 
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketak
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketakMemoriari buruzko herritarren elkarrizketak
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketakIrekia - EJGV
 
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Irekia - EJGV
 
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013ARALAR Araba
 

Similar a Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu (19)

Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteakIndarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
 
517 interneterako
517 interneterako517 interneterako
517 interneterako
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
 
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoeraPertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
 
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...
ETAren terrorismoaren ondorioz Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kide...
 
Andikonako foroa
Andikonako foroaAndikonako foroa
Andikonako foroa
 
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
 
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanEzkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
 
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16
Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-16
 
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketak
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketakMemoriari buruzko herritarren elkarrizketak
Memoriari buruzko herritarren elkarrizketak
 
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
 
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013
Aralar - 2013ko urtekaria - Anuario 2013
 

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
 
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
 
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias AlavaNecesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
 
Necesitamos sinderesis. Deia
Necesitamos sinderesis. DeiaNecesitamos sinderesis. Deia
Necesitamos sinderesis. Deia
 
Crisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infanciaCrisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infancia
 

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu

  • 1. EdurneBegiristain Gasteiz Argituz giza eskubideen aldeko elkarteak «ETAren indarkeria- ren eta indarkeria politikoaren biktimen oroimen bateratzailea» eratzekoaukeraaztertuduOrain da Garaia. Posible al da esparru lokalean biktimen oroimen bate- ratzailea? Esperientzia eta erron- kak izeneko txostenean. Lana egiteko, elkarteak elkarrizketak egin ditu «sentsibilitate politiko guztietako» eragile eta biktime- kin,etaeztabaidapublikoaetalis- karra sortu duten hainbat kasu ezagun aztertu. Andres Kraken- berger eta Carlos Martin Beris- tain Argituz-eko kideek aurkeztu dutedokumentua. Txostenahiruzatitanbanatuta dago. Lehenengoan, biktimei es- kainitakoaitorpenekinaldiaketa oroimen kolektiboko neurri sin- bolikoen nazioarteko esperien- tzia aztertu dute. Bigarrenean, EAEn oroimenaren inguruan izandako hainbat esperientzia ikertudituzte,etaarazoak,zailta- sunak eta protagonisten haus- narketakazaldu.Bereziki«arazo- tsuak» diren kasuak aztertu di- tuzte, eta estatuko segurtasun indarren,GALenetaETArenbik- timen testigantzak jaso dituzte. Hirugarren atalean, berriz, Eus- kal Herriari dagokion oroimen kolektiboa eraikitzeko erronkak etaikasketakjorratudituzte. Biktima guztiak bere barnean hartuko duen memoria eraikitze- ko,txostenarenegileekezinbeste- ko iritzi diote urratsak egiteari eta«adostasunzabala»bilatzeari. «Ezker abertzaleak, ETAk eta es- tatuak urratsak egin behar dituz- tegizaeskubideenurraketakizan direla aitortzeko, eta alderdi ba- tzuekereaitortubeharkodutees- kubideurraketaaskobabestueta estalidituztela». Euskal Herriko biktima asko- ren ekarpenak aztertu ditu Argi- tuz-ektxostenean,etahaien oroi- menaren alde egindako ekitaldi askok ez dutela erakundeen babesik izan nabarmendu du. Txostenak dioenez, GAL, eskuin muturreko taldeen eta estatu indarkeriaren biktimen kasuan, erakundeen «ahanztura» gaur egun arte egon da, eta Martxoa- ren3kobiktimaketaMikelZabal- zaren kasuak adibide gisa jarri ditu. Egoera horren oinarrian biktimen oroimenaren «politiza- zioa» dagoela uste du Argituzek, eta ohartarazi du horrek bikti- men minaren erabilpena sortu dezakeela. «Biktimak ezin daitez- ke inongo alderdien ondare izan», esan du Martin Beristai- nek. Hala, estatuaren bertsio ofizia- lakukatutakokasuetan,heriotza eragin zuten torturen biktimen edo eskuin muturreko taldeek eragindako erailketen kasuetan egia jakiteko eskubidea ezinbes- tekoadeladioelkarteak,hori«de- mokraziaren kalitatearen onera- ko»izangodelakoan. Argituz-ek dioenez, Euskal He- rrian ez da lortu oraindik giza es- kubideen urraketa guztiak «glo- balki» onartuak izatea, baina «bi- zikidetzarako zubiak» apurka egitenaridira.«Bideaezdasamu- rra izango, baina badakigu zer egin behar dugun bidea eraiki- tzaileaizandadin». ETAk ekintza armatuak eten izana oroimen bateratzailea erai- kitzen «lagungarri» izan daiteke- ela uste du elkarteak, baina egoe- ra politikoan egon den aldaketak «jarrera politikoetan eta politika zehatzetan» ere eragina izan be- harkolukeelagaineratudu. Argituz-ek«oroimenbateratzailea» sortzekourratsakgaldeginditu Giza eskubideen aldeko elkarte horrek landu duen txostenak alde guztietako biktimen ekarpenak bildu ditu Andres Krakenberger eta Carlos Martin Beristain,txostenaren aurkezpenean.RAULBOGAJO/ARGAZKIPRESS Oroimenariburuzkohainbat gomendiobildudituArgituz-ek: pKonfiantzazkoharremanak sortzea.Oroimenarenarloko lana aurreraeramanahalizate- koezinbestekoadakonfian- tzazkoharremanakeraikitzea. pPolitizazioasaihestea.Bikti- menmemoriapolitizazioakbik- timensaminaerabiltzekomo- duaizatekoarriskuadauka,eta horiezdaonargarria. pKomunikabideenzeregina. Saihestu behardituztekasurik txarrenakislatzendituztenerre- alitatearenirudikapenaketa ikuspuntuezberdinaksartzen ezdituztenak.Informazioekbik- timenetasenideentratuduina sustatubehardute. pKontsultaetapartehartzea. Ekimenorokontsultanetabikti- menpartehartzeanoinarrituko dira.Udaleidagokienez,bikti- menpartaidetzaartikulatube- hardute,eurenikuspuntuak aintzathartuakizandaitezen. pGurutzatutakosentsibilita- tea.Sentsibilitateaetabeste alderapasatzekoetaerrespe- tua adieraztekogauzadiren pertsonakbehardiraoroimen bateratzaileasortzeko. pMugakkontuanhartu.Nahiz etaindarkeriarikgabekoegoera bateanegon,biktimekdenbora etaekintzaosagarriakbehardi- tuztejarrerakhurbiltzeko.Mu- gakaintzathartubehardiraeta espaziozabalaksutatu. pBarkamenaeskatzekoeki- taldiak.Barkamenaeskaerak, publikoaketabenetakoakdire- nean,garrantzizkoakdiraeta eraginpositiboaizandezakete biktimengan. pEkimenakkoordinatzea.Ko- menigarriadamemoriarenjoe- raselektiboaetetaetaboron- datekomunaazaldezaketen ekimenaksortzea. pMonumentuakerasoetatik babestea.Oroimenarenadie- razpenakzaindubeharkolirate- G Argituz-engomendioak ke,gizaeskubideendefentsa- rensinbolodirenaldetik. pDeialdiorokorrak. Biktimen aldekoekimenakoinarrizko adostasunarekineginbehar dira. pEtorkizunaribegira. Etorkizu- nekoerronkadaekintzaetaes- perientziaororizabalkundea ematea,osagaisozialetapeda- gogikogisa.Halaber,garrantzi- tsuadajakiteajokoandagoela oroimenakhurrengobelaunal- dietanizandezakeeninpaktua, etabeharrezkoaizangodela belaunaldiberrieninplikazioa etorkizuneanegondaitezkeen prozesuetan. Politizazioak biktimen mina erabiltzea dakar. Biktimak ezin dira izan alderdien ondare» CARLOSMARTINBERISTAIN Argituz elkarteko kidea ‘‘ Euskal Herria‹Harian 2012kootsailaren16a,osteguna berria 9 Erredakzioa Bilbo MaixabelLasaEuskoJaurlaritza- ren Biktimen Arretarako zuzen- dariaren ustez, Espainiako Esta- tuak ere barkamena eskatu be- harko die «Estatuaren legez kanpoko indarkeriaren bikti- mei».Lasarenustez,boterepubli- koek «zorra» dute «ordaina jaso ezdutenEstatuarenbiktimekin», etahorikitatubeharradute.Hala egiteak, gainera, «botere publiko- ekbiktimenaurreanzorrotzjoka- tzeak» eta «iraganaren berrikus- penkritikoa»egiteak,indarkeria- ri zilegitasuna kentzen lagundu eta «zuzenbide estatuaren jar- duera legitimatu» egingo lukeela dio. Justizia Saila bide horretan neurriak prestatzen ari dela eta «aurki»horreninguruko«albiste- ak»egongodirelairagarridu. MaixabelLasak dioestatuakere barkamena eskatubeharko dielabiktimei «Ordaina jaso ez duten estatuaren biktimekin» dagoen zorra kitatzeko, Jaurlaritzak neurriak iragarriko ditu «aurki» JenofaBerhokoirigoin Baiona Nahia eta Odre Lacroix Segiko militanteek atxiloturik jarrai- tzen dute Paueko polizia etxean. Herenegun atxilotu zituzten, Senperen daukaten etxean. Berri agentziek plazaratu dutenez, «hi- giezinen aurkako eraso saio bat» egin izana leporatua zaie. Atzo herenegun bezala, atxilotuak as- katzeaexijitzekoelkarretaratuzi- ren 200 bat lagun herriko etxe ai- tzinean. Atxiloketa egunean, laster jen- deahurbilduzen,etaahizpakera- mateko unean liskarrak izan zi- ren polizien eta bertaratuen arte- an. Batasunak, Senpere Egun eta Bihar talde abertzaleak, Askata- sunak eta Segik dute polizia ope- razioasalatu. NahiaetaOdre LacroixSegiko militanteek atxiloturik jarraitzendute Herenegun goizean atxilotu zituen Frantziako Poliziak ; geroztik,Paueko polizia etxean dira bi ahizpak