Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu

Descargar para leer sin conexión

Giza eskubideen aldeko elkarte horrek landu duen txostenak alde guztietako biktimen
ekarpenak bildu ditu, 16 Otsaila2012 Berria

Giza eskubideen aldeko elkarte horrek landu duen txostenak alde guztietako biktimen
ekarpenak bildu ditu, 16 Otsaila2012 Berria

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (18)

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Anuncio

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu

  1. 1. EdurneBegiristain Gasteiz Argituz giza eskubideen aldeko elkarteak «ETAren indarkeria- ren eta indarkeria politikoaren biktimen oroimen bateratzailea» eratzekoaukeraaztertuduOrain da Garaia. Posible al da esparru lokalean biktimen oroimen bate- ratzailea? Esperientzia eta erron- kak izeneko txostenean. Lana egiteko, elkarteak elkarrizketak egin ditu «sentsibilitate politiko guztietako» eragile eta biktime- kin,etaeztabaidapublikoaetalis- karra sortu duten hainbat kasu ezagun aztertu. Andres Kraken- berger eta Carlos Martin Beris- tain Argituz-eko kideek aurkeztu dutedokumentua. Txostenahiruzatitanbanatuta dago. Lehenengoan, biktimei es- kainitakoaitorpenekinaldiaketa oroimen kolektiboko neurri sin- bolikoen nazioarteko esperien- tzia aztertu dute. Bigarrenean, EAEn oroimenaren inguruan izandako hainbat esperientzia ikertudituzte,etaarazoak,zailta- sunak eta protagonisten haus- narketakazaldu.Bereziki«arazo- tsuak» diren kasuak aztertu di- tuzte, eta estatuko segurtasun indarren,GALenetaETArenbik- timen testigantzak jaso dituzte. Hirugarren atalean, berriz, Eus- kal Herriari dagokion oroimen kolektiboa eraikitzeko erronkak etaikasketakjorratudituzte. Biktima guztiak bere barnean hartuko duen memoria eraikitze- ko,txostenarenegileekezinbeste- ko iritzi diote urratsak egiteari eta«adostasunzabala»bilatzeari. «Ezker abertzaleak, ETAk eta es- tatuak urratsak egin behar dituz- tegizaeskubideenurraketakizan direla aitortzeko, eta alderdi ba- tzuekereaitortubeharkodutees- kubideurraketaaskobabestueta estalidituztela». Euskal Herriko biktima asko- ren ekarpenak aztertu ditu Argi- tuz-ektxostenean,etahaien oroi- menaren alde egindako ekitaldi askok ez dutela erakundeen babesik izan nabarmendu du. Txostenak dioenez, GAL, eskuin muturreko taldeen eta estatu indarkeriaren biktimen kasuan, erakundeen «ahanztura» gaur egun arte egon da, eta Martxoa- ren3kobiktimaketaMikelZabal- zaren kasuak adibide gisa jarri ditu. Egoera horren oinarrian biktimen oroimenaren «politiza- zioa» dagoela uste du Argituzek, eta ohartarazi du horrek bikti- men minaren erabilpena sortu dezakeela. «Biktimak ezin daitez- ke inongo alderdien ondare izan», esan du Martin Beristai- nek. Hala, estatuaren bertsio ofizia- lakukatutakokasuetan,heriotza eragin zuten torturen biktimen edo eskuin muturreko taldeek eragindako erailketen kasuetan egia jakiteko eskubidea ezinbes- tekoadeladioelkarteak,hori«de- mokraziaren kalitatearen onera- ko»izangodelakoan. Argituz-ek dioenez, Euskal He- rrian ez da lortu oraindik giza es- kubideen urraketa guztiak «glo- balki» onartuak izatea, baina «bi- zikidetzarako zubiak» apurka egitenaridira.«Bideaezdasamu- rra izango, baina badakigu zer egin behar dugun bidea eraiki- tzaileaizandadin». ETAk ekintza armatuak eten izana oroimen bateratzailea erai- kitzen «lagungarri» izan daiteke- ela uste du elkarteak, baina egoe- ra politikoan egon den aldaketak «jarrera politikoetan eta politika zehatzetan» ere eragina izan be- harkolukeelagaineratudu. Argituz-ek«oroimenbateratzailea» sortzekourratsakgaldeginditu Giza eskubideen aldeko elkarte horrek landu duen txostenak alde guztietako biktimen ekarpenak bildu ditu Andres Krakenberger eta Carlos Martin Beristain,txostenaren aurkezpenean.RAULBOGAJO/ARGAZKIPRESS Oroimenariburuzkohainbat gomendiobildudituArgituz-ek: pKonfiantzazkoharremanak sortzea.Oroimenarenarloko lana aurreraeramanahalizate- koezinbestekoadakonfian- tzazkoharremanakeraikitzea. pPolitizazioasaihestea.Bikti- menmemoriapolitizazioakbik- timensaminaerabiltzekomo- duaizatekoarriskuadauka,eta horiezdaonargarria. pKomunikabideenzeregina. Saihestu behardituztekasurik txarrenakislatzendituztenerre- alitatearenirudikapenaketa ikuspuntuezberdinaksartzen ezdituztenak.Informazioekbik- timenetasenideentratuduina sustatubehardute. pKontsultaetapartehartzea. Ekimenorokontsultanetabikti- menpartehartzeanoinarrituko dira.Udaleidagokienez,bikti- menpartaidetzaartikulatube- hardute,eurenikuspuntuak aintzathartuakizandaitezen. pGurutzatutakosentsibilita- tea.Sentsibilitateaetabeste alderapasatzekoetaerrespe- tua adieraztekogauzadiren pertsonakbehardiraoroimen bateratzaileasortzeko. pMugakkontuanhartu.Nahiz etaindarkeriarikgabekoegoera bateanegon,biktimekdenbora etaekintzaosagarriakbehardi- tuztejarrerakhurbiltzeko.Mu- gakaintzathartubehardiraeta espaziozabalaksutatu. pBarkamenaeskatzekoeki- taldiak.Barkamenaeskaerak, publikoaketabenetakoakdire- nean,garrantzizkoakdiraeta eraginpositiboaizandezakete biktimengan. pEkimenakkoordinatzea.Ko- menigarriadamemoriarenjoe- raselektiboaetetaetaboron- datekomunaazaldezaketen ekimenaksortzea. pMonumentuakerasoetatik babestea.Oroimenarenadie- razpenakzaindubeharkolirate- G Argituz-engomendioak ke,gizaeskubideendefentsa- rensinbolodirenaldetik. pDeialdiorokorrak. Biktimen aldekoekimenakoinarrizko adostasunarekineginbehar dira. pEtorkizunaribegira. Etorkizu- nekoerronkadaekintzaetaes- perientziaororizabalkundea ematea,osagaisozialetapeda- gogikogisa.Halaber,garrantzi- tsuadajakiteajokoandagoela oroimenakhurrengobelaunal- dietanizandezakeeninpaktua, etabeharrezkoaizangodela belaunaldiberrieninplikazioa etorkizuneanegondaitezkeen prozesuetan. Politizazioak biktimen mina erabiltzea dakar. Biktimak ezin dira izan alderdien ondare» CARLOSMARTINBERISTAIN Argituz elkarteko kidea ‘‘ Euskal Herria‹Harian 2012kootsailaren16a,osteguna berria 9 Erredakzioa Bilbo MaixabelLasaEuskoJaurlaritza- ren Biktimen Arretarako zuzen- dariaren ustez, Espainiako Esta- tuak ere barkamena eskatu be- harko die «Estatuaren legez kanpoko indarkeriaren bikti- mei».Lasarenustez,boterepubli- koek «zorra» dute «ordaina jaso ezdutenEstatuarenbiktimekin», etahorikitatubeharradute.Hala egiteak, gainera, «botere publiko- ekbiktimenaurreanzorrotzjoka- tzeak» eta «iraganaren berrikus- penkritikoa»egiteak,indarkeria- ri zilegitasuna kentzen lagundu eta «zuzenbide estatuaren jar- duera legitimatu» egingo lukeela dio. Justizia Saila bide horretan neurriak prestatzen ari dela eta «aurki»horreninguruko«albiste- ak»egongodirelairagarridu. MaixabelLasak dioestatuakere barkamena eskatubeharko dielabiktimei «Ordaina jaso ez duten estatuaren biktimekin» dagoen zorra kitatzeko, Jaurlaritzak neurriak iragarriko ditu «aurki» JenofaBerhokoirigoin Baiona Nahia eta Odre Lacroix Segiko militanteek atxiloturik jarrai- tzen dute Paueko polizia etxean. Herenegun atxilotu zituzten, Senperen daukaten etxean. Berri agentziek plazaratu dutenez, «hi- giezinen aurkako eraso saio bat» egin izana leporatua zaie. Atzo herenegun bezala, atxilotuak as- katzeaexijitzekoelkarretaratuzi- ren 200 bat lagun herriko etxe ai- tzinean. Atxiloketa egunean, laster jen- deahurbilduzen,etaahizpakera- mateko unean liskarrak izan zi- ren polizien eta bertaratuen arte- an. Batasunak, Senpere Egun eta Bihar talde abertzaleak, Askata- sunak eta Segik dute polizia ope- razioasalatu. NahiaetaOdre LacroixSegiko militanteek atxiloturik jarraitzendute Herenegun goizean atxilotu zituen Frantziako Poliziak ; geroztik,Paueko polizia etxean dira bi ahizpak

×