Publicidad
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Próximo SlideShare
Grupo elektraGrupo elektra
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Publicidad

Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek

  1. JokinSagarzazu Donostia Indarkeria politikoak eragindako «biktima guztien» informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz giza eskubideen aldeko elkarteak. Argituz-en arabera, nabarmena da alor horretan da- goen «dokumentazio falta», eta ohartarazi du «zigorgabetasun egoera bat sortzeko arriskua» ekar dezakeela gabezia horrek. Besteak beste, biktimen harreta- rako bulego edo leihatila bat sor- tzeaproposatudu,motibaziopoli- tikoko biktimak aurkitu eta eu- ren eskubideak aitortuak izateko dituztenaukerezinformatzeko. Argituz-en arabera, instituzio- en eginbeharra izan behar du Euskal Herrian jazotako giza es- kubideen urraketa guztiak «modu berean» aitortuak izateko politikak garatzea. «Biktima guz- tiek dute egia, justizia eta ordain- tzarako eskubidea, eta ezin da ez- berdintasunik egin biktimak edo egileak izan dezakeen orientazio politiko edo beste mota batzueta- ko arrazoiengatik», dio Nazio Ba- tuen 60/174 ebazpenari erreferen- tziaeginez. Eusko Legebiltzarreko Bikti- men Batzorde Txostengilearen aurrean agerraldia egin zuen Ar- gituz-ek joan den asteazkenean, eta1968tikaurreraindarkeriapo- litikoarenondoriozizandakogiza eskubideen urraketei buruz egin duentxostenaaurkeztuzuenhan. Ikerketa horren arabera, euskal gatazkaren ondorioz 994 hildako egon dira eta 3.553 zauritu. ETAk 829 hildako eta 2.600 zauritu era- ginditueladio,Poliziak93hildako eta629zauritu,etataldeparapoli- zialek72hildakoeta324zauritu. Txostenaren aurkezpena egite- ko orduan, baina, Andres Kra- kenberger eta Bertha Gaztelu- mendi Argituz elkarteko kideek nabarmendu zuten zifra horiek hurbilpen bat baino ez direla, eta datu bilketa «etengabea» eta «osatugabea» dela, bereziki Poli- ziak eta talde parapolizialek era- gindakobiktimenkasuan. Hori hala, eta antzeman dituz- ten hutsuneak betetzeko asmoz, elkarteko kideek zenbait gomen- dio helarazi zizkieten biktimen batzordeko kideei, eta atzo eman zituen ezagutzera, komunikabi- deei igorritako txosten batean. «Printzipio eta gidalerro hauek izan behar dute egoera honen au- rrean administrazio publikoen ekimenak bideratzeko iparra, eta, aldi berean, orain egin beha- rreko dekretu eta arautegien gida»,dioArgituz-ek. Gardentasunaetakontrola Leheniketabehin,elkarteakuste duaipatutakogabeziariaurreegi- teko biktimen esku baliabideak jarri behar dituztela instituzioek. «Zehazki, aipatutako dekretu eta arautegiek, informazioa biltzeko mekanismo bat jarri behar dute abian, leihatila baten antzekoa, bizirik dauden biktimak edo eu- ren familia kideak gertatutakoen berriemanahalizateko». Argituz-enarabera,osogarran- tzitsua litzateke biktimekin au- rrez aurreko harremana izatea, «ez bakarrik bigarren mailako iturrietatik jasotako informazioa osatzeko asmoarekin, lehenengo pertsonanbizidutenpertsonaho- riek bilatu eta euren eskubideak aitortuak izateko dituzten auke- rez informatzeko xedearekin bai- zik». Jasotakoinformaziohori,hala- ber, beste iturri batzuetako infor- mazioekin osatu eta erkatu be- harko litzatekeela uste du Argi- tuz-ek.«Eginbeharhorienardura duenadministraziopublikoakor- ganismo publikoetatik at diren artxiboak aztertu beharko ditu ikertutako biktimen informazioa osatzeko,kasugehienetaneskasa izangobaita». Argituz-ek ohartarazi duenez, informazio nahikoa ez izatearen edota gertakarien inguruko do- kumentazio ofiziala «ukatzea- ren» ondorioz, «zigorgabetasun egoera bat sortzeko arriskua» egon daiteke. «Kontuan hartu be- har da motibazio politikoko bikti- magehienekEstatuarenpartetik egon beharko lukeen erantzuki- zunarenfaltasumatuizandutela, eta ondorioz, horrelako prozesu bat martxan jarri nahi bada, orain arte egon ez den gardenta- sunez beteriko onarpena egiteko bideakaztertubeharkodira». Hori hala, elkarteak nabar- mendu du dokumentazio faltari aurre egiteko baliabideak eta ar- durak zehaztu behar dituztela instituzioek. Adibidez, uste du ez litzatekeela egokia izango Herri- zaingo Sailak ikertzea polizia tal- deekin lotura duten kasuak. Al- diz, biktimak prozesuan parte hartzearenaldeazalduda.«Politi- kahonenjarraipenetaebaluazio- rako sistema bat jarri behar da martxan, gaur egun arte izan di- ren arazoei aurre egiteko asmoz. Sistema honek biktimen parte hartzea eta kontsulta barneratu beharditu». Eraberean,elkarteakezkatuta azaldu da torturen kasuan dago- en «hutsunearekin». Uste du alor horretan egiazko ikerketa bat egin behar dela «lehenbailehen». «Torturakasueiaurreegitekoau- rreikuspenik ezari dagokionez, beharrezkoa da torturak edo tra- tu txarrak salatu dituzten atxilo- tutako pertsonen ebaluazio lega- la, medikoa eta psikologikoa az- tertzeko prozedura ezartzea, Istanbuleko Protokoloan oinarri- tua eta Espainiak berretsi eta si- natutako Nazioarteko Zuzenbi- deanesanbezala». Biktimeninformazioa biltzekobaliabideak eskatudituArgituz-ek Dokumentazio gabeziak «zigorgabetasun egoera bat» ekar dezakeela ohartarazi du elkarteak Krakenberger eta Gaztelumendi,asteazkenean eginiko agerraldian.R.B./ARP ETArenjardunarmatuarenamaieraD Euskal Herria‹Harian 2011koazaroaren1a,asteartea berria 9
Publicidad