Publicidad

Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
18 de Feb de 2017
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Próximo SlideShare
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin dituArgituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan(20)

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Publicidad

Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan

  1. EdurneBegiristain Gasteiz Argituz elkarteak Orain da Ga- raia. Posible al da esparru lokale- an biktimen oroimen bateratzai- lea?izenekotxostenaaurkeztube- rri du. Jon Mirena Landa (Portu- galete, 1968) Zigor Zuzenbideko irakasle eta elkarteko kideak la- narengarrantziaazpimarratudu. Zertazarigaraoroimenbateratzai- leazarigarenean? Memoria ezin da izan selektiboa, ezindaizannorberarenurrakete- na bakarrik. Ikuspegi kolektibo batetik begiratuta, oroimenak kontuanhartubeharduurraketa guztien inguruko memoria. Eus- kal Herriko historiari begiratzen badiogu, gatazkaren osagaietako bat izan da bakoitzak bereari be- giratu diola. Hortaz, oroimen ba- teratzaile batek giza eskubideen etikan eta kulturan sustraitua egon beharko du, eta horrek bere baitan hartu beharko ditu urra- keta guztiak, nork egin dituen kontuanhartugabe. Etaposiblealdalortzea? Gai hau konplexua da.Gauza bat damailakolektiboangarbieduki- tzea oroimenak bateratzailea izan behar duela, eta beste gauza bat da hori tokian-tokian kudea- tzeko modua. Ez da batere erraza alde batetik edo bestetik gertatu diren urraketez aritzea izen-abi- zenak daudenean eta herri kon- kretuetangaudenean.Txostenak egiten duen azterketa ez da teori- koa, txertatu egiten dituelako motaguztietakobiktimaketabik- timekin lan egin duten mota guz- tietako pertsonen zuzeneko leku- kotzak. Horien bitartez ezagu- tzen ditugu egin diren okerrak, dauden aukerak eta egoerak ku- deatzekomoduak. ETAkjardueraarmatuautziizanala- gungarriizandaitekeoroimenbate- ratzailealortzeko? Dudarik gabe. ETAk erabakia hartu zuenetik euforia fase bat bizi izan dugu, eta orain bigarren aroan gaude, birkonpontzeko ga- raian.«Etaorainzer?»galderaren aurreanaskotaneskuhutsikgau- de, eta, batzutan, iraganeko iner- tziek irabazten dute, betiko ezta- baida politikoek eta joera bazter- tzaileek. Txostenean bertan jasotzen da zein gako erabili be- har ditugun aukera positiboak baliatzeko eta polarizazio politi- koasaihesteko. Horilortzeko,aldedeneiurratsakes- katudizkiezue. Exijentzien garaia gainditu be- harko genukeela uste dut, alde bateko jardunetarako garaia bai- ta. Errazagoa da norberak urra- tsak egitea, besteei exijitzea bai- no.Denokautokritikaeginbehar- ko dugu, horrek zabaltzen duelakobidea.Exijentziadinami- kaalbobaterautzi,etabestelider- goen garaia da, eta lidergoa esa- ten dudanean, errespetuan oina- rritutako lidergoaz ari naiz. Uste dut espazio publikoan azaldu be- harko direla errespetu keinu gu- rutzatuak, alegia, ez norberaren biktimekiko errespetua, baizik eta besteen duintasunarekiko keinuak. Horrek ez du esan nahi norberarenidentitateaetaideolo- gia alde batera uzten direnik, errespetua dagoela baizik. Enpa- tia eta gutxieneko zubigintza egi- tekoaukerazabaltzenduhorrek. Keinugurutzatuhoriekantzematen aldituzugizartean? Interlokuzio politikoaren mailan bitartekari politiko guztiek egon behar dutela aitortzen hasi dira, baina biktimen kasuan urrats gehiago eman beharko genituz- keela uste dut. Gertatu denaren ikuspegi kritikoa egin behar da, norberaren erantzukizunak ai- tortuz. ETAk egindakoa aitortu egin beharko du, eta lagundu be- harko du prozesu hori aurrera ateratzen. Estatuaren aldetik, buelta eman beharko dio orain arte izanduendiskurtsoukatzai- leari. Eta ez da bakarrik diskur- tso kontua, jardun politikoa ere aldatu beharko da. Keinuak sen- doetalogikabatiheldutaeginbe- harkodira. EuskalHerrikogizaeskubideenurra- keten mapa osatugabea landu du Argituz-ek.Zergatikdaosatugabea? Gertatu diren urraketen gaineko ikerketa hasi besterik ez delako egin. Estatuaren aldetik ahalegi- na egin da giza eskubideen urra- ketak desagerrarazteko, eta justi- ziakezdusekulalanikeginzigor- gabetasun horretatik ateratzeko. Lehenengo lana, beraz, egia jaki- tea da, eta Argituz horretan hasi da. Pausoz pauso goaz, urraketa batzuetatik tiraka beste batzuk ateratzendirelako. Orainarteezdaegingatazkarenbik- tima guztien zenbaketa ofizialik. Zergatik? Oroimen defentsiboak eta oroi- men selektiboak egon direlako. Ez da egin giza eskubideen urra- keten gaineko lan sendorik, ego- kirik eta orekaturik. Egia merezi duteurraketalarriakjasandituz- tenek, bai eta herriak berak ere. Bermeak jarri behar ditugu ziur- tatzekoegiahoriezdelaaldebate- koa,bainalanhoriegitekodago. 1968.eta1978.urteenarteanPoli- ziakeragindakobiktimeninguruko dekretua egin du Jaurlaritzak.Zer iruditzen zaizu? Leheniketabehin,esanbehardut hobe dela zerbait egitea, ezer ez egitea baino. Hori esanda, Argi- tuz-en pentsatzen dugu Jaurlari- tzarendiskurtsoaahuladela.Hiz- kuntzasinbolikobaterabilibehar da biktimen duintasuna errespe- tatzeko, eta ez dakit dekretuak alde horretatik maila ematen duen. Beste era batera esanda, agian askoz hobeto izango ziteke- en lehenik eta behin biktimekiko konplizitatea lantzen joatea, egia sortzen laguntzea, eta erabaki- tzea zein bide jarri arazoei aurre egiteko. Hori bada lehen urratsa prozesu hori zinez eta zintzo has- teko,ongietorriaizangoda,baina baldin bada ariketa bat biktime- kin bat etortzeko asmorik ez due- na eta diru laguntzak emateko helburuhutsaizannahiduena,ez litzatekeongiegongo. Hutsunerikikustendiozu? Ezkututako urraketen poltsa handia dugu, eta egia jakiteko bideak jarri behar dira. Horrek eskatzen du estatuaren erantzu- kizunaren aitorpen garbia, eta dekretuak ez du hori jasotzen. Estatuak baimendu, bultzatu eta estali dituen giza eskubideen urraketak egon dira, eta diskur- tso sendo bat egon behar du horren inguruan. Dekretuak zabaltzenbaduprozesuhori,ongi ikusten dut, baina estandar juri- dikoak ezin dira gelditu dekretu batean, are gehiago dekretuaren funtsa kalte-ordainetara muga- tzen bada. Estatuak egin duena azaldu behar du dekretuak, eta hori gabe hankamotz geratzen da. Dekretubidezarautzeakbabeslegal gutxiagoemangodiePoliziaren bik- timei? Dekretua egitea ez da oso ongi ulertzen arautu behar den gaia- renseriotasunakontuanhartuta, lege babesik ez diolako ematen. Halako gaiek ez lukete egon be- har gobernu baten erabakiaren menpe, lege baten bitartez ahalik eta kontsentsu handiena bilatuta eginbeharkolirateke.Legeaketo- rribeharkodu,etaezlegokebate- re txarto dekretuan bertan au- rreikusikobalitz.Edonolaere,de- kretua azken urratsa balitz, guztizdefizitarioalitzateke. Gaureguneraartekokasuekinbeste dekretubategingoduJaurlaritzak. Epekaegiteakbiktimenartekoba- naketaekarlezake? Urraketa berberek tratamendu juridiko berbera behar dute, bai- na Jaurlaritzak biktima poltsa desberdinak eta estandar juridi- kodesberdinaksortuditu.Dekre- tuen banaketak esan nahi badu mailaketak egingo direla, gaizki goaz. Dekretuen banaketak esan nahi badu une honetan ahal de- nariheldunahizaiolabainaserio- agohartzekoasmoadagoela,ongi etorriaizangoda. Egiaren batzordebatsortzeapropo- satuduArgituz-ek.Zeinxederekin? Justiziatik kanpoko mekanismo bat behar dugu batez ere estatua- ren biktimen kasuan egia bila- tzen laguntzeko, justiziak ez bai- tu funtzionatu orain arte. Argitu gabeko giza eskubideen urrake- takbateratubeharkolituzkeegia- ren batzorde batek, eta sinesga- rriaizanbeharkoluke. Jon Mirena Landaq Argituz elkarteko kidea Landak uste du «hankamotz» geratu dela Jaurlaritzak landu berri duen Poliziaren biktimen dekretua,ez duelako jasotzen estatuak giza eskubideen urraketetan izan duen erantzukizuna. «Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan» MONIKADELVALLE/ARGAZKIPRESS «Exijentzia dinamika albo batera utzi behar dugu; aldi bakarreko jardunen garaia da» «Ez da egin giza eskubideen urraketen gaineko lan sendorik eta orekaturik» «Dekretua azken urratsa balitz, guztiz defizitarioa izango litzateke» «Egia merezi dute urraketa larriak jasan dituztenek,bai eta herriak berak ere» Euskal Herria‹Harian 2012kootsailaren19a,igandea berria 7
Publicidad