Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Anuncio

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:30/10/2013 Exemplaire:3.212 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Enpresak,gobernuak eta giza eskubideak M arkarikgabeko produktubatez omendasal- tzen.Harago, gureustez:giza eskubideekmarkaguztienADNa- renparteizanbeharkolukete. Egiadazenbaitlegeketapoliti- kakenpresensorreraetajardue- rakarautzendituztela,bainakor- porazioekgizaeskubideetanduten eraginariurrihelduzaioetaurri heltzenzaio.Hamarkadaugari izandirazenbaitenpresakjardu- tendutenzigorgabetasunarenaur- kaborrokan,erosojokatubaitute etekinekonomikosoilarenbila; bainadirudienez,baliteke—gutxi- ka—desideratumhutsaizateariuz- tea,etaenpreseierantzukizuna erreklamatzenhastea,enpresek egindakoedobideemandakogiza eskubideenurraketakezestea,eta ordainakexijitzea.Esaterako,hori- xeberajazodaBangladeshen;izan ere,RanaPlazangeratutakoaren ostean,80markamultinazionalek akordiobatsinatubeharizandute fabriketakosegurtasunaareago- tzeko.Denaden,jorratzekodago biktimaetasenideentzakoordai- narenauzia,etaoraindikeregogo- andituguBhopal,Txernobyledo Nigeriakokasuak. NazioBatuenGizaEskubideen Kontseiluak2011koekaineanone- tsizituenEnpreseietaGizaEsku- bideeiburuzkoPrintzipioGida- riak,etaekarpenhandienaizan zenestatuetakorporazioentzat hiruoinarrizkobetebeharzehaz- tea:1)babesemateagizaeskubide- enurraketenaurka,gobernueida- gokienerantzukizunaizanik;2) gizaeskubideakerrespetatzea,en- preseietabesteerakundebatzuei dagokienerantzukizunaizanik; eta3)irtenbideaemateagertatzen direngizaeskubideenurraketei, guztieidagokienerantzukizuna izanik,gobernueietaenpreseiere bai.Etabultzadahorrijarraituta, EuroparBatasunakGizarteEran- tzukizunKorporatiboarenEstrate- giaeginzuen2011n.Horrenbidez, estatukideeideiegitendieplanna- zionalakeginditzaten,aipatuPrin- tzipioGidariakgauzatzearibegira. Europakoestatuenbiherenak bainogehiagokplanpropioakdi- tuzte,bainaEstatuespainiarraegi- tekoprozesuandabiloraindik.Es- painiakoGobernuarenGizaEsku- bideenBulegoak,Atzerri ArazoetarakoetaLankidetzako Ministerioarenbarruan,aurrei- kustenduurtehonenamaieran bukatzeaEnpresenetaGizaEsku- bideenPlanNazionala.Hasieraba- teanpositiboabadirudiere,eki- menhoriegitenaridirenbitarte- an,Gobernuamartxanjartzenari denneurriekbabesgabetasuneta ahultasunhandiagoadakarkiehe- rritarrei;besterenartean,lanerre- formaketabesteneurribatzuekes- kubideakmurriztearenaldeegiten dute,baitazerbitzuetabaliabide publikoakpribatizatzeakere,eta enpresainteresaknagusitzendira interespublikoarenaurrean.Non dira,bada,gizaeskubideenarloko betebeharrak?Etakoherentziapo- litikapublikoetan? EnpresenetaGizaEskubideen PlanNazionalaegitenaridiraau- rreeginbeharrekoegoerarenau- rretikodiagnosirikgabe,etazirri- borroakhelburugenerikoakbaino ezdituaipatzen,honezkeronazio- artekozuzenbideanzehaztutadau- denak.Hala,ezduaurreraegiten gizaeskubideaketaoinarrizkoas- katasunakbehardenmoduanber- matzeko,litezkeenarriskueneta enpresekegindakourraketenau- rrean.Herriadministraziobatek egindakoedozeinplanarenxedeak ongierkideabeharduizan,etaho- bekuntzanabariakplanteatube- hardituenpresenjarduerekbene- tankaltetutakoedokalteditzake- teneskubideedokolektiboetan eraginaizateko(lanadutenpertso- naketaeureningurukoak,kontsu- mitzaileak,komunitateak,arrisku edoahultasunegoerandaudenko- lektiboak...).Neurrizehatzakfin- katubeharlituzke,besteakbeste, koherentziapolitikohorizontala etabertikalaziurtatzeko,errekla- mazioetaordainerakomekanismo eraginkorrakbermatzeko,arauak etagaitasunakindartzeko,aplika- tzekotresnakgaratzeko,kontrola etazaintzaziurtatzekoedoherrita- rraksentsibilizatzeko.Azkenba- tez,guztiongizaeskubideakbabes- tenetaerrespetatzenlaguntzen dutenneurriakbehardira,kolekti- boedoeragilebakoitzarenbeharri- zanberezieierantzutendienerrea- litatearenanalisianoinarrituta, mundukobazterguztietan:amaie- raematea,lehenik,soldatapekoko- lektibokokideenartekoerrentaal- deari;bigarrenik,emakumeeneta gizonenartekodesberdintasunari (soldatari,baldintzeietasoldataes- kuratzekobidearidagokienez);hi- rugarrenik,pertsonaimmigrante- enaurkakobereizkeriazkoarau- diei;laugarrenik,zigorrikgabeko ingurumenkutsadurari... Estatumailakoprozesuaren amaierakoemaitzabainoharago, EuskoJaurlaritzakaukerainteres- garriadugauregun,ekoizpeneta kontsumomotazehatzaksustatu etaakuilatzekoetabestebatzukzi- gortzeko.AintzatizandaEuskadin azkenaldianbizidugunprozesuin- teresgarria,ustedugupertsona guztiengizaeskubideguztiak errespetatzeakizanbeharduela bultzatzenaridirenEuskadiBas- queCountrymarkarenberezko ezaugarria.Horidelaeta,Argitu- zekEuskoJaurlaritzarideiegiten diolankidetzazkoneurriakdiseina etagaraditzanerantzukidetasune- tikabiatuta,euskalenpresetangi- zaeskubideaketaoinarrizkoaska- tasunakbermatzekoeraginaduen eremuosoan,hemenetaenpresek jardutendutenlurraldeetan.Ho- rrenondorioz,aipatugizaeskubi- deakazpierrentanhartzendutenei etahornitzaileeierebermatubehar zaizkie.Horrelajokatutabaino ezingodugu«balioerantsia»gehi- tu,enpresakbereizteaetalehiako- rragobilakatzeahelburuduena. Aregehiagoegungotestuingu- ruan,krisiekonomikoabaitagai- len:gizaeskubideakerrespetatze- koirizpideakezindirazamagehi- garrietaonartezintzatjo;aitzitik, —gureirudiko—plusestrategikoa diraHerrialdeirudirakoetatokiko nahizplanetaosokoiraunkortasu- nerako.Gakoadaaurrerabide ameslarietabidezkoagobatekin konpromisoahartzea,gizagarape- nareneredubermatzaile,integra- tzaileetaberritzaileakoinarri. IzaskunAlonso, OlatzLandaeta Andrés Krakenberger Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Sotilezia E HBildusotilaizandaberejarraitzai- leeikartzelatikateraberridireneta aterakodirenpresoeiongietorriakegin ezdiezazkieteneskatzean. Harritzennausotiltasunabertutekar- dinalenetateologalenarteanezegote- ak,ezta—kontsolagarrilitzatekeeta akuilagarri—zazpibekatuenartean ereez.Askokahaztutaetagutxia- gokpraktikanjarritabadaere, oraindikaurkidaitekekasuaipa- garririk.Nikgaurongietorriekinze- rikusiadutenbiaurkituditut, munduzakaretanabarme- negihonetanezbaitagu- txi. EH Bilduk —egunkari honetan bertan dirakurt— «Ongietorrisaioa kentzeko eskatu dio ETBren zuzendaritzari».Luxuaren era- kuskeria hutsa den telebista saio hori kentzearekin ezinago ados nago ni ere, baina lerro artean irakurtzen dakienak orok eskakizunean argi hauteman dezake mezu subliminala.Ongietorri- rik? Ez,eskerrik asko.Pena,estetikari zor behar zitzaiona bestelakoek eragi- tea. Bigarrensotillana.Asturiasko PrintzeaSariaemanaldiarensa- rreranErregeFamiliariongietorri ofizialaemandiongaitajotzaile- enudalbandakIronMaidenen kantabatjodu,zeinarenle- trakhaudioen:«Thereign ofterrorandcorruption mustend».Ustelareneta izuarenerreinaldiak amaitubehardu. Jira AngelErro Mortadelo E zdugulanmakalapostmodernitate, hipermodernitateedodenadelako garailausootakojendeokgeureburua- renkontaketakoherentexamarbatjos- ten.Eta,halaere,horretantematzenga- raetengabe:kafemakinakosolasetan, laguneiegindakoaitorpenetan,umeei errepikatutakopasadizoetan,eraguz- tietakoterapeutenkontsultetan... Zerda,bada,Twitterrekotxioketa sarriagurebizipusketabakartuekin collageharmoniatsuxamarra osatzekosaioabaino?Zerda Facebookekoberriketaon- berahoribesterik? Eta,gutxi-asko,kontake- tahoriarnasasakoneko kontakizunserioaizatea nahidugu:izanditzalaumoreprintzak, onartukoduguukituabsurdorenbat, saihetsezinakizangodirazoritxarzan- tzuak,badakiguezgarelaheroiak...Bai- naakatsguztiengainetikizandadilaon- dorioprobetxugarrietarairitsikodenna- rraziozentzudunbat;izandezalazintzo- tasunarrastobat.Horiduguametsherri- tararruntokguremikroipuinarentzat. Bainaboteredunek,errealitateesaten diogunhorrenegiazkoehuleek,Histo- riarenidazleek,di-dabateanpikuta- rabidaltzendituztegurezentzu emateahaleginak.Esatebaterako, jokoarauak,zintzotasunarrasto denak,txantxatxarbatenpare uztendituztenespioijola- sekin—ene,Merkel!—:fi- nean,Mortadelorentebe- oetakotxistebihurtudute makroipuinglobala. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013kourriaren30a,asteazkena

×