Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Erregistro aldaketa

Más Contenido Relacionado

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Erregistro aldaketa

  1. 1. Iritzia 2011 7 17 igandea GARA14 KOLABORAZIOAK A ldaketak ez dira beti errazak, eta gizakia ohitura-izakia denez, nahiago izaten du jo- rratutako bideei ja- rraitu, egoera beste bat izanda ere. Askotan, inertzia hutsagatik gertatzen da hori, edo bestelako iritzia duelako, aldaketarekin ados ez egoteagatik; edo interes maltzurrengatik; edo, kasu ba- tzuetan, arduragabekeriagatik; edo, azkenik, jarraibide ezagatik izan daiteke, besterik gabe: alegia, inor ez delako gogoratu aginduak betetzen zituenari agindu horiek indarrean egoteari utzi diotela ja- kinarazten. Horiek horrela, agertokia ere al- datzen da batzuetan; ingurua, ar- nasten den airea, baina gizakiak berdin-berdin jarraitzen du, pro- gramazio berarekin, eta, hortaz, ez du bere jokaera aldatzen; ho- rrek errealitatetik kanpo uzten du, gainera. Beste herrialdeetako esperientziak ez dira beti hemen- go egoerarekin alderatzeko mo- dukoak, noski, baina bete-betean saihestu beharrekoaren adierazle garbiak eskain diezazkigukete: inertziak edo arduragabekeriak giza-eskubideak errespetatzearen aldeko agertoki bat saboteatzea. 1989. urteko abuztuan, Ostiral Santuko akordioa sinatu ondoren, Benetako IRAk, Behin-behineko IRAren zatiketatik sortutakoak, bonba-auto bat leherrarazi zuen Omagh-en, eta 29 lagun hil ziren (bikiak espero zituen emakume bat barne), eta 220 zauritu. Hego- afrikan, indarkeria politiko oroko- rrak tentsioa jarri zuen negozia- ketetan. Afrikako Kongresu Nazionalaren eta Inkhata Alderdi Nazionalaren arteko liskarrei es- kuin zuriaren elementuen indar- keria batu zitzaien. Afrikaner We- erstandsbewegung-ekin (AWB) lotutako europar zuri batek Chris Hani hil zuen, garai hartan Nel- son Mandelaren ondorengo zena, eta gertakari hark kaos erabateko- an sartu zuen ia herrialdea. Am- nesty International-ek jasotako datuen arabera, 1994. urtean 2.683 lagun hil ziren, gutxienez, indarkeria politikoaren ondorioz, eta hildako horien guztien here- nak apirilaren 27an izandako apartheidik gabeko lehenengo hauteskundeen ondoren hil zi- ren. Arrazoi politiko eta delitu arruntengatik atxilotutakoei egindako torturei buruzko txos- ten ugari ere izan ziren urte har- tan, eta Gobernuko agenteak zeu- den batik bat salaketa horietan inplikatuta. Zorionez, bestelakoa da hemen- go egoera. Besteak beste, indarke- ria ez delako hain bortitza. Alda- ketak gertatu badira ere, erregistroa aldatzen ez dutenen- gandik kosta ahala kosta babestu beharreko prozesu baten hasie- ran gaude, ordea. Batzuentzat, al- daketa ez da hasi ere egin; beste batzuentzat, berriz, amaituta da- go ia. Dena dela, begi bistakoa da giza-eskubideak errespetatuko di- tuen agertokira iristeko berta- rantz mugitu behar dugula, eta egoera aldatzerik nahi ez dutenen ezustekoetatik blindatu behar du- gula. Fase berri honetan, giza eskubi- deen inguruko kontu asko dugu konpontzeko, oraindik. ETAk behin betiko irten behar du ager- toki honetatik, su-etena nazioar- tean egiaztatuta, etzi baino hobe bihar bertan etorri behar duen behin betiko arma-uztea lortzeko lehen urrats gisa. Egia agerian uz- teko eta sozializatzeko prozesu baten zain gaude, oraindik. Estatu krimenak, ETArenak, tortura, me- hatxuak eta abar bildu beharko ditu; eta krimen horien egile zu- zenak ez ezik, baita krimen horiek agindu zituzten arduradun hie- rarkikoak ere. Herri honetan, jen- deak ez du bizkartzainekin joan behar talde sozial edo politiko ja- kin batekoa izateagatik, eta Elo- rrioko zinegotzi edo gazte-mugi- mendukoa izan, ez du inork zertan beldurrik eduki bere oina- rrizko eskubideak urra diezazkio- ten. Horrekin batera, legea betetze- az arduratu ziren funtzionarioen- gana ere zabaldu behar da gertae- rak argitzeko ariketa hori. Historiaren bide bazterrean gera- tutako biktimei aurrez aurre begi- ratzeko ordua da; une egokia ez omen zelako, komeni ez zelako edo haien kasuak besteenak beza- lakoak ez omen zirelako beren mina eta sufrimendua aitortu ez zaienei. Ezin ditugu ahaztu, ezta ere, «nahasketa batengatik», zer- bitzuz kanpo edukitako liskarren- gatik edo manifestazio eta mobi- lizazio askotarikoengatik errepi- deetako kontroletan hil edo zauri- tutakoak. Eta argiketa horiek egi- teko, Nazio Batuek onartutako na- zioarteko zuzenbidea erabili behar da, Legea Betearazi behar duten Funtzionarioentzako Jarrai- bideen Kodea edo Legea Betearazi behar duten Funtzionarioen In- darkeriaren eta Armen Erabilerari buruzko Oinarrizko Printzipioak, besteak beste. Egia falta da, halaber, atenta- tuen, bahiketen, torturen, meha- txuen, sexu-erasoen eta talde pa- rapolizialek, ultrek, «kontrolik ga- bekoek» eta bestek manifestazio- etan egindako esku-sartzeen in- guruan. Argitu egin behar dira gertakari horiek guztiak, bai eta egite edo ez-egiteengatiko eran- tzukizunak ere. Martxoaren 30a, izendatu berri da egia jakiteko es- kubidea aitortzeko nazioarteko eguna, El Salvadorren hildako Ro- mero monsinorearen erailketa- ren urteurrenarena, eta behar-be- harrezkoa da aitortza hori hemen ere egitea. Espetxeen munduan ere egia falta da. Eta Nazio Batuen araue- kin aztertu behar da gure kartze- letako egoera: Edozein Atxiloketa edo Kartzelatzepean dauden Per- tsonak Babesteko Printzipioekin eta Atxilotuak Artatzeko Oina- rrizko Printzipio eta Gutxieneko Arauekin. Gerra Zibilean eta Fran- kismo garaian gertatutakoak ere ezin ditugu utzi egia osoa jakite- ko ahalegin orokor honetatik kan- po. Gertaera horien inguruko egia jakinda bakarrik jarri ahal izango ditugu abian justizia eta konpon- keta neurriak eta horretarako bik- timek ez ezik, gizarte osoak ere, oro har, du eskubidea. Horixe da zauriak ixteko modu egoki eta eragingarri bakarra. Eta arduraz eta ekimena hartuz bakarrik lor- tuko dugu, garbi utzita norbera- ren sinesmenak, jarraibide ofizia- lik eza edo arduragabekeria ez direla inolaz ere aitzakia gizarteak zilegi duen nahi hori ukatzeko: alegia, gizartea osatzen duten per- tsona guztiek giza-eskubide guz- tiak edukitzea. (*) Argituz elkarteko kide hauek ere sinatu dute artikulua: Sabino Ormazabal, Xabier Urmeneta, Bertha Gaztelumendi, Ella Clar- ke, Pedro Larraia, Fernando Ar- mendariz, Iñaki Lekuona eta Be- nito Morentin. Donostia 2016 y el jurado RAMÓN ZALLO Catedrático UPV-EHU Donostia no podía no ganar dada la calidad de su guipuzcoana en el concurso para la Capital Cultural Europea 2016. ¡Léanse el proyecto y se asombrarán! Un jurado técni- co y de distintos países, si no que- ría prevaricar, no podía resolver si- no dando la victoria a Donostia– San Sebastián. Pero la catadura de malos perde- dores de algunos cargos políticos puede llegar hasta el ridículo o a la conspiración. Esa merecida victoria quiso em- pañarse primero con las irrespon- sables y ridículas reacciones del al- calde de Zaragoza, Sr. Belloch, o de la ex alcaldesa de Córdoba y Minis- tra de Medio Ambiente, Rosa Agui- lar, denunciando que una ciudad ahora gestionada por Bildu fuera la premiada. Ello significa que si Odón Elorza hubiera seguido de al- calde no habrían dicho nada, y que tratándose del mismo proyecto pero que –por veredicto democrá- tico– el gestor era otro, la cosa cambiaba. Los demócratas y ho- nestos socialistas Belloch y Aguilar han querido que factores políticos extraconcursales –la presencia de Bildu– les dieran tramposamente la victoria a las ciudades que pro- movían. Ahora le toca al alcalde del PP de Córdoba, Jose Antonio Nieto, que en claves conspirativas ha recibido casualmente un anónimo sellado en Francia -¿elaborado en España?- intentando empañar la imagen de un(a) miembro(a) del jurado. Co- mo si una persona pudiera decidir por 16. ¡Ganas de enredar! Pero además pinchan en hueso. La doc- tora Cristina Ortega es la mayor experta que hay en el Estado espa- ñol en mapeo de equipamientos y eventos (y lo sé porque fui miem- bro del tribunal que evaluó su magnífica tesis doctoral, con un sobresaliente cum laude). Y era un evento. Si alguien tenía que estar en aquel jurado técnico era Ortega, en su doble calidad de experta y de presidenta de la Red de Centros de Gestión Cultural Europea. Las per- sonas expertas suelen salir de la Universidad, de consultoras o de la programación –¡de dónde si no!- y, desde el mismo momento de su nombramiento actúan a título in- dividual. Ortega, al igual que otros miembros pertenece a una consul- toría experta, en este caso Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto. No es donostiarra y ejerce de bilbaína; y fue nombrada por el Ministerio para el jurado, y no por el Ayuntamiento de Donostia ni el Gobierno Vasco. Todo claro. ¡La lluvia de inmundicia caiga sobre quienes la producen! Seguiremos soñando, ladrón de los sueños GORKA ETXEBERRIA CASQUEIRO Detenido en la redada de Oarsoaldea Pensaba que los ladrones de los sueños solo existían en las histo- rias de terror, pero tu actitud me ha demostrado que estaba equivo- cado. Para ti, esto puede ser como jugar al parchís; pero en vez de co- mer una y contar 20, detienes a 20 y cuentas 1. Tú repartes las cartas de la baraja dejándote los 4 ases guardados en la manga. Lo peor de todo, es que para ti sí es un juego; pero el juego puede ser muy largo. Todavía recuerdo el 18 de abril de 2008. Como nos llevaste espo- sados de nuestras casas. Pensaba que al infierno iría una vez muer- to; pero al infierno se puede ir en volkswagen golf verde. Pensaba que no podía ser yo un peluche co- mo los de encima de la cama, pero en eso también estaba equivocado. En estos tres años ha llovido mucho. He tenido la justicia y la suerte de quedar libre con otras dos personas, pero hay otras 17 personas que siguen dentro. El día 18 están citados a juicio. Pero en este partido, aunque lo juguemos fuera de casa, notamos el aliento de nuestra afición. Desde el banquillo mando un muxu a las amas y a los aitas por el comporta- miento que han tenido con noso- tros. Dicen que están orgullosos de sus hijas e hijos, pero nosotros sí que estamos orgullosos de ellos. La partida comenzó hace tiem- po y espero que termine pronto. Por ahora tú tienes la ventaja. Pero vamos a por la victoria. Juego, Set y Partido. Gurea da Garaipena! Muxu handi bat Lujan, Haizea, Pastor, Metax, Kuki, Pako, Anza, Franko, Gaizka, Urbe, Alain, Alex, Zabala, Oihana, Imanol, Oinatz eta Ion Aitor. GUTUNAK Ardura eta ekimena hartuz bakarrik lortuko dugu, garbi utzita norberaren sinesmenak, jarraibide ofizialik eza edo arduragabekeria ez direla inolaz ere aitzakia gizarteak zilegi duen nahi hori ukatzeko: alegia, gizartea osatzen duten pertsona guztiek giza-eskubide guztiak edukitzea Erregistro-aldaketa Andres Krakenberger, Jon-M. Landa (*) Argituz, giza eskubideen aldeko elkartea

×