Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próximo SlideShare
Haritu 37
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Erregistro aldaketa

Descargar para leer sin conexión

Aldaketak ez dira beti errazak, eta gizakia ohitura-izaki denez, nahiago izaten du jorratutako bideei jarraitu, egoera beste bat izanda ere. 10 Uztaila 2011 Berria

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

Erregistro aldaketa

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:10/07/2011 Exemplaire:2.497 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Erregistro aldaketa A ldaketakezdirabeti errazak,etagizakia ohitura-izakidenez, nahiagoizatendu jorratutakobideei jarraitu,egoerabestebatizanda ere.Askotan,inertziahutsagatik gertatzendahori,edobestelakoiri- tziaduelako,aldaketarekinadosez egoteagatik;edointeresmaltzu- rrengatik;edo;kasubatzuetan,ar- duragabekeriagatik;edo,azkenik, jarraibideezagatikizandaiteke, besterikgabe:alegia,inorezdela- kogogoratuaginduakbetetzenzi- tuenariaginduhoriekindarrean egoteariutzidiotelajakinarazten. Horiekhorrela,agertokiaereal- datzendabatzuetan;ingurua,ar- nastendenairea,bainagizakiak berdin-berdinjarraitzendu,pro- gramazioberarekin,eta,hortaz,ez duberejokaeraaldatzen;horrek errealitatetikkanpouztendu,gai- nera.Besteherrialdeetakoespe- rientziakezdirabetihemengoego- erarekinalderatzekomodukoak, noski,bainabete-beteansaihestu beharrekoarenadierazlegarbiak eskaindiezazkigukete:inertziak edoarduragabekeriakgiza-eskubi- deakerrespetatzearenaldeko agertokibatsaboteatzea. 1989.urtekoabuztuan,Ostiral Santukoakordioasinatuondoren, BenetakoIRAk,behin-behineko IRArenzatiketatiksortutakoak, bonba-autobatleherrarazizuen Omagh-en,eta29lagunhilziren (bikiakesperozituenemakume batbarne),eta220zauritu.Hegoa- frikan,indarkeriapolitikooroko- rraktentsioajarrizuennegoziake- tetan.AfrikakoKongresuNazio- nalarenetaInkhataAlderdiNazio- nalarenartekoliskarreieskuinzu- riarenelementuenindarkeriabatu zitzaien.AfrikanerWeerstandsbe- wegung-ekin(AWB)lotutakoeuro- parzuribatekChrisHanihilzuen, garaihartanNelsonMandelaren ondorengozena,etagertakari harkkaoserabatekoansartuzuen iaherrialdea.AmnistiaInternacio- nal-ekjasotakodatuenarabera, 1994.urtean2.683lagunhilziren, gutxienez,indarkeriapolitikoaren ondorioz,etahildakohorienguz- tienherenakapirilaren27anizan- dakoapartheidikgabekolehenen- gohauteskundeenondorenhilzi- ren.Arrazoipolitikoetadelitu arruntengatikatxilotutakoeiegin- dakotortureiburuzkotxostenuga- riereizanzirenurtehartan,eta Gobernukoagenteakzeudenbatik batsalaketahorietaninplikatuta. Zorionez,bestelakoadahemen- goegoera.Besteakbeste,indarke- riaezdelakohainbortitza.Aldake- takgertatubadiraere,erregistroa aldatzenezdutenengandikkosta ahalakostababestubeharreko prozesubatenhasierangaude,or- dea.Batzuentzat,aldaketaezda hasiereegin;bestebatzuentzat, berriz,amaitutadagoia.Dena dela,begibistakoadagiza-eskubi- deakerrespetatukodituenagerto- kirairistekobertarantzmugitube- hardugula,etaegoeraaldatzerik nahiezdutenenezustekoetatik blindatubehardugula. Faseberrihonetan,gizaeskubi- deeningurukokontuaskodugu konpontzeko,oraindik.ETAk behinbetikoirtenbeharduagerto- kihonetatik,su-etenanazioartean egiaztatuta,etzibainohobebihar bertanetorribeharduenbehinbe- tikoarma-uztealortzekolehen urratsgisa.Egiaagerianuzteko etasozializatzekoprozesubaten zaingaude,oraindik.Estatukri- menak,ETArenak,tortura,meha- txuaketaabarbildubeharkoditu; etakrimenhorienegilezuzenakez ezik,baitakrimenhoriekagindu zituztenarduradunhierarkikoak ere.Herrihonetan,jendeakezdu bizkartzainekinjoanbehartalde sozialedopolitikojakinbatekoa izateagatik,etaElorriokozinego- tziedogazte-mugimendukoaizan, ezduinorkzertanbeldurrikeduki bereoinarrizkoeskubideakurra diezazkioten. Horrekinbatera,legeabetetzeaz arduratuzirenfuntzionarioenga- naerezabaldubehardagertaerak argitzekoariketahori.Historiaren bidebazterreangeratutakobikti- meiaurrezaurrebegiratzekoor- duada;uneegokiaomenezzelako, komeniezzelakoedohaienkasuak besteenakbezalakoakezomenzi- relakoberenminaetasufrimen- duaaitortuezzaienei.Ezinditugu ahaztu,eztaere,«nahasketabaten- gatik»,zerbitzuzkanpoedukitako liskarrengatikedomanifestazio etamobilizazioaskotarikoengatik errepideetakokontroletanhiledo zauritutakoak.Etaargiketahoriek egiteko,NazioBatuekonartutako nazioartekozuzenbideaerabilibe- harda,LegeaBetearazibehardu- tenFuntzionarioentzakoJarraibi- deenKodeaedoLegeaBetearazi behardutenFuntzionarioenIndar- keriarenetaArmenErabilerari buruzkoOinarrizkoPrintzipioak, besteakbeste. Egiafaltada,halaber,atenta- tuen,bahiketen,torturen,meha- txuen,sexu-erasoenetataldepara- polizialek,ultrek,«kontrolikgabe- koek»etabestekmanifestazioetan egindakoesku-sartzeeninguruan. Argitueginbehardiragertakari horiekguztiak,baietaegiteedoez- egiteengatikoerantzukizunakere. Martxoaren30a,izendatuberrida egiajakitekoeskubideaaitortzeko nazioartekoeguna,ElSalvadorren hildakoRomeromonsinorearen erailketarenurteurrenarena,eta behar-beharrezkoadaaitortzahori hemenereegitea. Espetxeenmunduanereegiafal- tada.EtaNazioBatuenarauekin aztertubehardagurekartzeletako egoera:EdozeinAtxiloketaedo KartzelatzepeandaudenPertso- nakBabestekoPrintzipioekineta AtxilotuakArtatzekoOinarrizko PrintzipioetaGutxienekoAraue- kin.GerraZibileanetaFrankismo garaiangertatutakoakereezindi- tuguutziegiaosoajakitekoahale- ginorokorhonetatikkanpo. Gertaerahorieningurukoegia jakindabakarrikjarriahalizango dituguabianjustiziaetakonpon- ketaneurriak,eta,horretarako, biktimekezezik,gizarteosoakere badueskubidea,orohar.Horixeda zauriakixtekomoduegokietaera- gingarribakarra.Etaardurazeta ekimenahartuzbakarriklortuko dugu,garbiutzitanorberarensi- nesmenak,jarraibideofizialikeza edoarduragabekeriaezdirelaino- lazereaitzakiagizarteakzilegi duennahihoriukatzeko:alegia,gi- zarteaosatzendutenpertsonaguz- tiekgiza-eskubideguztiakeduki- tzea. Artikuluhauhonakohauekere sinatudute: XabierUrmenetak, BerthaGaztelumendik,EllaClar- kek,PedroLarraiak,FernandoAr- mendarizek,IñakiLekuonaketa BenitoMorentinek;denekGiza EskubideenAldekoArgituzelkar- tearenizeneansinatudutearti- kuluhau. AndresKrakenberger JonM.Landa SabinoOrmazabal Argituz Egia jakinda bakarrik jarri ahal izango ditugu abian justizia eta konponketa neurriak,eta, horretarako,biktimek ez ezik,gizarte osoak ere badu eskubidea Zintzoa E urentzatetaeurenlagunentzatkon- tratuak,laguntzak,lanpostuakeska- tuetalortzendituztenenaldean,dirupu- blikoaknahieranbanatzendituztenus- telenaldean,irribarrea,gezurra,lausen- gua,koipeaetazurikeriaegunerokoogia dutenenaldean,barkatukodidazuhon- dartzarakoetaiganderakogaipoto- loegiabaldinbada,bainaesanegin beharnuen:horienguztienaldean, CyrilMacqgizonzintzoada. Espainiakoerregeabotatzen saiatuomenzen,halaesan dupoliziak,halaesandute gaizkilearenerretratuaida- tzidutenkazetariek:er- tzainbathilzuenkoman- dokoazen,gernikarra,orainCambridgen bizizen,informatikaenpresabateanegi- tenzuenlan,herrikosquashtaldeanze- bilen,klubeanidazkarilanakegitenzi- tuen,sasoibeteanzegoen,bihaurrenai- tazen,isila,zintzoa.CyrilMacqgizonzin- tzoada. BainabaitaEnekoGogeaskoetxeaere. CambridgeSquashClubekolehenda- kariSteveCaseyharrituarenhitzakjaso dituzte,etakidearenmozorroaken- tzensaiatzeko:«Betiirudituzait osogizonzintzoa.Bizitzanormala egitenzuen.Atseginazen,etadis- kretua.Klubeanharritutagaude, etaatsekabetuta». Ezdagomozorrorik:Cyril MacqetaEneko Gogeaskoetxeagizon batetaberadira. Zintzoa. Jira XabierGantzarain Harizkideak U ztailaren14ean,militarmusikarik gabe,ibiltzekoaukeraluzatzendi- guteAHTlineaxedearenaurkaborroka- tzenduenUrdazubi-Bidasoaelkarteki- deek.Bibilgunefinkatudituzte,goizeko bederatziaketaerditanabiatzeko:bata PausukoHerrikoEtxeanetabestea Ziburu-Azkainekozamabidean.Biak UrrunakoIbildoxenjuntatukodira, zikirobatenkarietara.Arratsaldean lesrailsdeladéraisonliburuaaur- keztukoda. Oinezkoekhalazberaien begizikustenahalkodute balizkoburdinbideberriak zitzikatukoduenpaisaia naturala.Ardietaahuntz hazkuntzadaramanXalbatBaitaeta Ezpeleteniabaserriaurratukoditubere- ziki.Ezpeleteniakoharitzzaharraketa egurrarenkudeantzairaunkorraaipatu- kodizkigute,madarikatzehutsadelako horrelakoeremuaksuntsitzeaaurrera- penarenhegalpean.Gizarteneolibera- lakjendearruntakpartidaditu,bainaez bakarrik,zuhaitzakereetsaidituelako. Antolatzaileeklabanakekartzeaeska- tzendutebaietaizenakematea nivellebidasoa@gmail.comgu- nean. Ezpeleteniakobakean behinIsturitzekoharpeetanes- kaintzekoOctavioPazenPiedra deSolpoemaerrepikatu genuenJeanPhilippeeta Corinnekin.Zerpizudute sarraskiindustrialenal- deanoroitzapenek? Bira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2011kouztailaren10a,igandea

Aldaketak ez dira beti errazak, eta gizakia ohitura-izaki denez, nahiago izaten du jorratutako bideei jarraitu, egoera beste bat izanda ere. 10 Uztaila 2011 Berria

Vistas

Total de vistas

116

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×