Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?

Descargar para leer sin conexión

Martxoaren 8an, berriz, Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegiak (GEEA) Espainiako Erresuma kondenatu zuen (Beristain Ukar kasua), auzi-jartzailea 2002. urtean torturatu zutelako salaketak ez ikertzeagatik. 5 Maiatzaren 2011 Berria

Martxoaren 8an, berriz, Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegiak (GEEA) Espainiako Erresuma kondenatu zuen (Beristain Ukar kasua), auzi-jartzailea 2002. urtean torturatu zutelako salaketak ez ikertzeagatik. 5 Maiatzaren 2011 Berria

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Anuncio

Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:IragarriSM Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@iragarri.net Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:05/05/2011 Exemplaire:2.439 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote? I raganmartxoaren25ean, EuropakoKontseiluaren TorturaPrebenitzekoBa- tzordeak(TPB)2007anEs- painianegindakobisitari buruzkotxostenaeginzuen,eta bertan,berekezkaazaltzenzuen tratutxargogorrenaurkajasozi- tuenalegazioak—zeinmedikun- tza-ebidentziak—zirela-eta,eta torturariaurreahartzeko gomendiozehatzakazpimarratu zituen. Martxoaren8an,berriz,Estras- burgokoGizaEskubideenEuropa- koAuzitegiak(GEEA)Espainiako Erresumakondenatuzuen(Beris- tainUkarkasua),auzi-jartzailea 2002.urteantorturatuzutelakosa- laketakezikertzeagatik.2010eko irailaren28an,orobat,arrazoiber- berengatik,GizaEskubideenAuzi- tegiberberakEspainiakoErresu- ma(SanArgimiroIsasakasua) kondenatuzuen. Kasubietan,epaimahaiakezdu torturarikegonzenikziurtatzen, bainaEuropakoGizaEskubideen Itunaren3.artikuluaren«proze- su»mailakourraketagatikkonde- natuzuenEspainia.Hauda,tortu- rarikegonzenalaezezartzeko ezintasunabeharbezalaezikertze- arenondoriozehatzaizanzelako. Elkarrensegidanemanziren epaibiaketaTPBrentxostenaiku- sirik,etaGizaEskubideenEuropa- koAuzitegiakduenitzalhandia aintzathartuta,arraslarriaizan dagaia,etaEspainiakoEstatuari egindakoohartarazpenaohizkan- pokoaizanda,ezbairikgabe.Ezda gutxiagorako:ikerketarikezaez dautzikeriahutsa.Behinetabe- rrizgertatzendenean,zigorgabeta- sunabermatzekomekanismoakti- bobilakatzenda. PolitikahauEspainiakGizaEs- kubideenNazioartekoItunakbe- rresterakoanlegezbereganatuta- kobetebeharrenaurka-aurkakoa da,bainabaietaEspainiakoKons- tituzioarenberarenaurkakoaere, KonstituzioAuzitegiakberakMa- jarenaskasuareninguruangogo- raziberriduenbezala(63/2010 epaia,urriaren18koa).Konstituzio Auzitegiakepaihonetanzeraazpi- marratzendu:auzitegiarruntekez dutelaikertzeneta,azkenbatean, ezduteladagokieneginbeharrabe- tetzen. Tamalez, epaiak ez dira berriak eta Espainiak tortura-salaketen inguruan izan duen jarrera ez da inoiz bermatzailea izan. Amnesty Internationalek behin eta berriz salatu duenez, salaketak ez dira ikertzen eta zuzenean artxibatzen dira; ikertzen direnean, 15 eta 20 urte bitartean irauten dute proze- durek, batez beste, behin betiko epaia ematen den arte; era guztie- tako oztopoak oztopo, torturatzai- leren bat identifikatu edo konde- natuz gero, epaiak leunak izaten dira, eta ondoren, gainera, indul- tuak —GEEAren jurisprudentziak espresuki kondenatu eta arbuiatu- takoak— ematen dira, kondekora- zioak edota maila-igoerak ematen ez direnean. Biktimen kalte- ordain zibilak trafiko-istripuetara- ko erabilitako baremoaren arabe- ra kalkulatzen dira, eta ez giza eskubideen urraketak duen larri- tasun-mailak eskatuko lukeen bezala. Gobernuaktorturadesagerra- raztekoAmnestyInternationalen 10puntueierantzunzionetikho- geitahamarurteluzebetetzear daudela,etaordutiketaelkarren segidanargitaratutakotxostenak ikusirik,ezerezegitekogehienen- tzutendirenaitzakietakobatda tortura-salatzaileakasmomaltzu- rrezdabiltzatela,ETArenkontsig- napolitikoeijarraitzenomendiete- eta,Estatuarenizenonazikintze- koetaeurenburuaerrugabetzeko asmoz.Bienbitartean,ikerketak, salbuespentxalogarrietanizan ezik,estatudemokratikoarenakez direnoztopodesegokiugarijasan beharizatenditu.Oztopohoriek —NazioBatuentorturariburuzko kontalarienetaEuropakoKontsei- lukoTPBrentxosteneieskereza- gutzenditugunak— Estrasburgo- koepaiekadierazteazgain,beste zerbaitjartzenduteagerian:geldo- tasuna. Arartekoak berak jakinarazi berri du, erabaki ofizial batean, torturaren arazoak egun duen garrantzia ukaezina eta premiaz- koa dela, horren larritasuna era- kusten duten hiru azterlan nagusi- tan oinarria harturik. Horietako azterlan bat, Tortura: hurbilketa zientifiko bat 200-2008 izenburupe- koa, auzitegiko mediku-talde batek egin zuen eta tortura-salake- ten eta hiru aldagairen artean korrelazio handia dagoela erakus- ten du. Aldagai horiek honako hauek dira: atxiloketa egin duen polizia-kidegoa, komunikaziorik ezaren iraupena, eta egon dauden prebentzio-protokoloak aplikatu diren ala ez. Kargurik gabe aske utzi zituzten atxilotu askok tortu- rak eta tratu txarrak salatu zituz- ten. Bestalde, TPBren txostenek adierazten dute komunikaziorik ezak torturatzeko arriskua askoz gehiago handitzen duela eta hori ikertzen zailagoa den testuinguru bat sortzen duela. AuzitegiNazionalakberakere zalantzanjartzenduEgunkaria kasuanzergatikezzirentortura- salaketakikertu.Ezdaterrorismo- arlokotorturenkondenabakarbat ereegon1995ekoZigorKodeberria indarreansartuzenetikPortueta Sarasolarenkasuaizanarte.Zeren zaingaudearazolarrihorrimerezi duenzintzotasunezekiteko?Non gelditzendasentsibilitatedemo- kratikoaetahaubezalakogizaes- kubideenurraketalarribatenbik- timaorokorrenganakoerrespetua, atxilotuizanarenarrazoiakedo- zeindirela? Halaetaguztizere,egungogo- bernuak,aurrekoekeginzutenle- gez,EspainiakoErresumantortu- rarikezdagoelabehinetaberriro errepikatzendu.Bainaezduez ikerketaserioetaaskeaegiten,ez etanazioartekoerakundeengo- mendioeijarraitzen,etaaregu- txiago,ezdute,gureingurunehur- bilekobesteherrialdebatzuekegin dutenbezala,ikerketa-mekanismo askeaezartzen.Zergatik? EspainiaetaEuskadikogober- nuektorturadesagerrarazieta ikertzekoegiazkoborondateaera- kutsibehardute.Horrelaizaneze- an,salaketakezikertzeagatiko kondenaetaEspainiakoEstatua zalantzanjartzendutennazioarte- kotxostengehiagoetorrikodira. Buruahegalazpianezkutatzea ezdaarazoariekitekomodua.Au- sardiabehardatorturariaurre egin,onartuetamugakjartzeko. Urteetanzeharpilatuetabarnera- tutakoarazoada,etahorrenexis- tentziakgeroetagehiagoeragiten diodemokraziarenmuinamorala- ri.Horretarakolehenurratsaara- zoaazalarazteada:ikertzea.Iker- ketaaskea,salatutakokasuei,bik- timeneskubideeietaprebentzioari buruzkoerabakiakhartzenlagun- dukoduena.Etahorrennondikno- rakoenegiazkoirudiaemangodi- guna.Posibleda.Txilekeginzuen, egin,ValechBatzordearekin.Zen- baturtezjarraitubeharkodugu zain? XabierUrmeneta BenitoMorentin NereaGoikoetxea Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kideak Zoriona S akatsak sortu aurretik uretatik irte- tea pentsatu nuen,zeharo maskal- duta nengoen.Beldurra ere hasi zitzai- dan sartzen,urpean hildakoak topatuko ote nituen.Aldageletan jubi- latuak zebiltzan,gizon heldu batzuk, gazterik apenas.Zeinek esan behar zidan? Hantxe nengoen ni ere, sasoia joan eta gero.Zorroa hartu eta,garaile,kanpora atera nin- tzen.Beste hormona hori izango da: zorionaren antzekoa zen hura,baina are alaiagoa, euforia moduko bat,gor- putzaren harrokeria hala- ko bat; edozein modutan, oso gauza berria niretzat. Egunero-egunero kirola egiten duen jende aldra hori ulertzen hasi nintzen, bat-batean: gimnasioan sartuta orduak ematen dituztenak,bihotza ahotik bota beharrean korrika egiten dutenak, eguzki printza ahulenarekin bizikleta hartu eta etxera itzultzeko gogorik gabe pedalei eman eta eman inora iristen ez direnak.Horiek guztiak nituen gogoan: normala,drogarik gogorrenaren pare- koa da endorfina madarikatu hori, orain hobeto ulertzen dut jende batek mendiak korrika igo nahi izatea.Gorputzak agintzen du: zoriona nahi dut. Etagaineraezdadirurik behar.Pentsatzenjarrita, dirurikgabeegindaitezke- engauzenzerrendaezda osoluzea. Hori,etakaleanloegin. Jira XabierGantzarain Argazkia C IAkberazOussamaBinLadenkalitu zuenIslamabadauzokoegoitza munttobatekolo-gelan.Odolaikusi zen.Hargatiksaresozialetanbanatuar- gazkiamontaiahutsazelaberretsizu- tenbiharamongoizaldekoegunkariek. Sekulaezzenmunduzibilizatuaor- duanbezainzoriontsuagertupan- tailetan.Justiziaeginzelaerran zuenetxekaldeObamak,Afganis- tanenharrapatuetaGuantanamon zerratuekjasatendutenetaJu- dithButlerekberaksala- tzenduenepaiketarikga- bekogartzelaldiinfinitua- renhildotik.Genobako konbenioarenaraberako presoeneskubideakezdiraaferahorre- tanaplikatzen. BinLadenengorpuaitsasoraaurtiki omendutearrainenhazkurri.CIAkoar- duradunakitxuraegokiaaukeratzenari dira.Egoerabitxiadaeremumentalak paparaziekharturikoirudiezmukuru dauzkagunean.1967anBolibiakooiha- netanekintzaileamerikarrektirozhilzu- tenCheGuevararenhilotzaerakutsizi- gutenanker,luzeetazabal.Esku muturrakebakizitzaizkioniden- tifikazioaerrazteko.Ezdugu BinLadennegartukoalaina, bainagalderakaireandabiltza. Adibidez:zergatikezzutenatxi- lotu?Erantzunarenzatia badugu:BinLadenBush- tarrenpolitikasalbaiaren ispiluada.Herioakmiraila puskatzendu.FinalCut? Bira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2011komaiatzaren5a,osteguna

×