Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Krisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldea
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

Descargar para leer sin conexión

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela». Horiexek dira lehenengo hitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean. 3 Mayo 2012 Berria

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela». Horiexek dira lehenengo hitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean. 3 Mayo 2012 Berria

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria (18)

Anuncio

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Más reciente (11)

Anuncio

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/05/2012 Exemplaire:2.749 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil G izon-emakumeguz- tiakaskejaiotzen dira,duintasuneta eskubideberberak dituztela».Horie- xekdiralehenengohitzakGizaEs- kubideenAldarrikapenUnibertsa- lean.Nazioartekoprintzipioakbil- tzendituenagirihauherritar guztieidagozkieneskubideensor- tzaileada,etaeskubidehoriekiko errespetuabermatubeharkoluke; ezbakarrikzibiletapolitikoen errespetua —batzukusteduten moduan—, ekonomia,kulturaeta gizarte-eskubideenaerebai.Zalan- tzarikgabe,orainitxaropenezbe- terikgaude,bizitzekoetaosotasun fisikoetapsikikorakoeskubideei dagokienez,egoeraaskozhobea baita2011kourriaren20an,Aiete- koKonferentziarenondoren, ETAkekintzaarmatuaribehinbe- tikoutzidiolairagarriondoren. Bainaerabatkezkagarriadaikus- teaEuskalHerribarruanetaber- tatikkanpotorturaetatratutxa- rrensalaketekdirautelaeta,antza denez,horrekezdaukalainolako eraginikgobernuan,arazoakbera- rekinzerikusirikezbalubezala. Urduritasunezikustendugugene- ro-indarkeriakereezduelabehera egiten;alderantziz,goraegitearen sintomakazaltzenditu,erakunde- enetagizartezibilarenaldetik, itxuraz,erauztekoezgaitasuna ageriangeratzendenaldiberean. Aipatutakoakbezainezagunakdi- reneskubidehoriezgain,gogoratu beharradagoGizaEskubideenoi- narrizkosistemarenfuntsahiru- koitzadela:hainzuzenere,1948ko AldarrikapenUnibertsalaeta 1966koNazioartekobiItunak,Es- kubideZibiletaPolitikoenaeta Ekonomia,GizarteetaKultura Eskubideena.HoriekguztiakEsta- tuespainiarrakizenpetuetaberre- tsizituenberegaraianeta,ondo- rioz,indarreandaudegureartean. Gogoraditzagun,horregatik, ahaztutadaudenbesteeskubide batzuk. Gaur egun, larriki mehatxatuta daude era baketsuan bildu eta elkartzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako esku- bidearekin batera. Iragarri digu- ten Zigor Kodearen erreformak, besteak beste, protesta zibilaren kriminalizazioa hartzen du barne- an, «erakunde krimengile kide» moduan; eta gehienez ezarri ahal izango den zigorra 4 urteko espe- txealdi zigorra izango da, behin- behinean espetxeratzeko aukeraz. Argi eta garbi dago hori aipaturiko nazioarteko itunen kontra doala, oinarrizko eskubide horiek zabal- kiro babesten dituztelako. Hala- ber, ez du ezer onik iragartzen erreformak bilatzen duen beste zerbaitek: hain zuzen ere, «aginta- rien aurkako atentatu» gisa zigor- tzea manifestazio batean besoeta- tik «kateatzea». Horrez gain, ekonomia edo araudiaren arloko murrizketek de facto mugatuko balute auzitegietara jotzeko esku- bidea, gure oinarrizko eskubideak urratzen direnean, oso gertu egon- go ginateke autoritarismo hutse- tik. Pertsona orok du bizi-maila ego- kia izateko eskubidea, osasuna eta ongizatea ziurtatzeko moduan; bereziki, elikatzea, jantziak, bizito- kia, medikuntza-zaintza eta behar diren gizarte-zerbitzuak. Aldarri- kapenak honako hau baieztatzen du: herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren antolaketa eta baliabi- deak kontuan izanik, norbanakoa- ren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura mai- lako eskubideak bete behar dira. Baina,krisi-garaiangaudenez, gerrikoaestutubehardelaesaten digute.Eta,gainera,ziurtatzendi- guteosasun-arloan,hezkuntzan etagizarte-zerbitzuetaneginnahi direnmurrizketek —10.000milioi- renak, guztira—ezdutelaekarri- koeskubidehorienurraketarik.Si- nistekoaalda?Nolamantenduko dirahorrelakozerbitzuakeraego- kietaonargarrian,herritarguz- tiek (finantzenespekulazioak erraztuduenkrisialdihonenpe- txeroakdirenetorkinakbarne)es- kuratzekomoduan,aurrekontua hainzorrozkimoztenbaldinbada? Ahazten dute, gainera, aldarri- kapenak berak ezartzen duenez, ezin dela burutu deklarazioan aldarrikatutako edozein askata- sun eta eskubide ezabatzeko ekin- tzarik; hori dela eta, kalitatezko osasun eta hezkuntzarako eskubi- dea bertan behera uzteko baliabi- deen urritasunaren aitzakia era- biltzeak argi eta garbi urratzen ditu giza eskubideak. Batez ere, arrazoibide hori ez delako hainbes- teko irmotasunez erabiltzen Defentsarako edo Erregearen Etxerako gastuak murrizteko orduan. Estatua horrelako eskubi- deak bermatzeko erantzulea da, eta bere erantzukizunak hiru iriz- pide ditu oinarri: herri-baliabide- ak prest izatea (hau da, osasun- zentroak, etxebizitza publikoak, eskolak egon daitezela); bitarteko horiek erabiltzeko aukera izatea (hots, edozein pertsonak erabili ahal izatea, komunitate edo herri batean edo bestean bizi izanda ere), eta kalitatea. Ezinezkoa da hezkuntza sistema hobetzea ira- kasleak egotziz gero eta ikasgela bakoitzeko ikasle gehiago sartzen badira; eta ezinezkoa da osasun- sistemak hobeto funtzionatzea, operazio-gelak itxiz gero, edo itxa- rote zerrendak luzatzen badira. Hori ez da inon gertatu. Baina, antza denez, gobernuak ahaztu du Estatuak sinatu eta berretsitako nazioarteko itun guzti-guztiek, edozein lege baino arau-maila altuagoa dutela, Konstituzioa izan ezik. Eta eskubide horiek defenda- tu beharrean, eta herritarrekiko dituzten zereginak bete beharre- an, gobernua kezkatuta dago mer- katu eta finantza espekulatzailee- kin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak. Martin Niemöller artzain pro- testanteak 1946an Kaiserslautern- en esan zuena gogora ekarriz: lehendabizi, manifestazio-askata- sunerako eskubidearen aurka aritu ziren, baina isilik geratu nin- tzen, ez naizelako manifestazioeta- ra joaten. Gero askatasunean sin- dikatzeko eskubidearen aurka aritu ziren, baina ez zitzaidan axola, ni ez naiz-eta sindikalista. Orain osasun eta hezkuntzarako eskubideen aurka datoz, baina ez dut ezer esango: gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Eta nire bila etorri zirenean, beranduegi zen. AndresKrakenberger, XabierUrmeneta, JuanaMari Astigarraga, JonMirenaLanda, IñakiLekuona Argituz-eko kideak Bakarrik A kasoez,akasogizonaezdoabes- tek beregan utzitako zikina hustu eta lasaitua hartzera bakarrik,akaso ez dio inori atzetik eman nahi,zakar hartu, indarrez sartu,akaso ez du bilatzen maitasun amiñi bat besterik,diru truke bada ere,hitz goxo batzuk,diru truke bada ere,muxu bat,besarkada bat, eta han bihurtu minak hitzetara, bakarrik nago esan,bakarrik nago,ez dakit zenbat iraungo ote nukeen zuregatik ez balitz,ez diot zentzurik aurkitzen munduari esan ohe ertze- aneseritazapata lokarriei begira,automata baten ilusioarekin egiten ditut lanak,ohetik jaiki eta fabrikara joaten naiz,katean egiten dut lana,jende asko kalera joango dela zabaldu da zurru- murrua,botatzen banaute nireak egin du,zorretan nago oraindik bankuare- kin,justukoa gastatzen dut astean behin zu ikustera etortzeko,telebista edukitzen dut egun osoan piztuta etxean,jatekoa egin bitartean,ontziak garbitu bitartean,lagundu egiten dit ezertan ez pentsatzen,nos- talgia uxatzeko borrokan ibiltzen naiz,denbora gal- dua abailtzen zait,banuen kuraia garai batean,orduko esaldi bat berreskuratu dut orain,askotan esaten diot neure buruari,total, gehienez ere hil egingo haiz.Zugana joaten zait gogoa gero. Jira XabierGantzarain Adierazpena P rentsaaskatasunarenegunada gaur.Irakurridudanez,1994anizen- datuzutenhalaNazioBatuek.Gukba- dakiguzerdengoizbateanesnatu,eta eguneroirakurtzenizandugunegunka- riarenegoitzapoliziakitxiduelajakitea. Demokraziaetaaskatasunanorkbere interesenaraberaerabilditzakeen seinale,bialdizgertatuzaigu.Eta horrenberriereezdutekazetari guztiekberdineman:batzuekjusti- fikatueginduteeurenofizioaren kontrahalakoakegitea.Objek- tibotasunikezdago:batzuek heriotzaikustendutenle- kuanbesteekhilketaikusten dute,etabatzuekadieraz- penaskatasunarenkontrakoekintzak ikustendituztenlekuan,besteekterro- rismoarenkontrakooperazioa.Bakoi- tzaksentitzenduenaadieraztenbaitu. Goyakmarraztueginzituen1808ko maiatzarenhiruanMadrilenizandako fusilatzeak.Hainbathildakorenondoan, momentuanhiltzeradoazenerrebolta- riaikustendaeskuakjasota,alkandora zuriapaparreanzabalikduela.Indefen- tsioosoaerakustendufrantziargizon armatuenaurrean.Gauez,faroltxiki bateanargitan,herritikurrunsa- mar;fusilatzeerrazakizanzirela esatendiguGoyak.Herrizapal- duarenkontraegindakoak.Es- kuekidazten,marrazten,jo- tzenzeinlaztantzendute- nean,gukegoerabatenau- rreansentitzenduguna bainoezduteadierazten. Bira OnintzaEnbeita Harian›Iritzia 4 berria 2012komaiatzaren3a,osteguna

×