Publicidad

Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
18 de Feb de 2017
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
Próximo SlideShare
Giza eskubideak, hedabideak eta xedeaGiza eskubideak, hedabideak eta xedea
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(19)

Similar a Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara(20)

Publicidad

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Publicidad

Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara

  1. Iritzia 2012 5 4 ostirala GARA10 KOLABORAZIOAK G izon-emakume guz- tiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubi- de berberak dituzte- la». Horiexek dira le- henengo hitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean. Na- zioarteko printzipioak biltzen di- tuen agiri hau, herritar guztiei dagozkien eskubideen sortzailea da, eta eskubide horiekiko erres- petua bermatu beharko luke; ez bakarrik zibil eta politikoen erres- petua –batzuek uste duten mo- duan–, baita ekonomia, kultura eta gizarte eskubideena ere. Zalantzarik gabe, orain itxaro- penez beterik gaude, bizitzeko eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideei dagokienean, egoera askoz hobea baita, 2011ko urria- ren 20an, Aieteko Konferentzia- ren ondoren, ETAk ekintza arma- tuari behin betiko utzi diola iragarri ondoren. Baina erabat kezkagarria da ikustea Euskal He- rri barruan eta bertatik kanpo tor- tura eta tratu txarren salaketek dirautela, eta antza denez, horrek ez daukala inolako eraginik Go- bernuan, arazoak berarekin zeri- kusirik ez balu bezala. Urdurita- sunez ikusten dugu genero indarkeriak ere ez duela behera egiten; alderantziz, gora egitearen sintomak azaltzen ditu, eta era- kundeen eta gizarte zibilaren al- detik, itxuraz, erauzteko ezgaita- suna agerian geratzen da. Hain ezagunak diren eskubide horiez gain, gogoratu beharra dago Giza Eskubideen oinarrizko sistema- ren funtsa hirukoitza dela: hain zuzen ere, 1948ko Aldarrikapen Unibertsala eta 1966ko Nazioarte- ko bi Itunak, Eskubide Zibil eta Po- litikoena, eta Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideena. Horiek guztiak Estatu espainolak izenpe- tu eta berretsi egin zituen bere ga- raian, eta ondorioz, indarrean daude gure artean. Gogora ditza- gun, horregatik, ahaztuta dauden beste eskubide batzuk. Gaur egun, larriki mehatxatu- ta dago era baketsuan bildu eta elkartzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako esku- bidearekin batera. Iragarri digu- ten Kode Penalaren erreformak, besteak beste, protesta zibilaren kriminalizazioa hartzen du bar- ne, «erakunde kriminaleko kide» moduan; gehienez ezarri ahal izango diren zigorrak lau urteko espetxealdi zigorra, behin-behi- neko espetxeratzeko aukeraz, izango delarik. Argi eta garbi da- go hori aipaturiko nazioarteko itunen kontra doala, oinarrizko eskubide horiek zabalkiro babes- ten dituztelako. Halaber, ez du ezer onik iragartzen erreformak bilatzen duen beste zerbaitek: hain zuzen ere, «agintarien aur- kako atentatu» gisa zigortzea, manifestazio batean besoetatik «kateatzea». Horrez gain, ekono- mia edo araudiaren arloko mu- rrizketek de facto mugatuko ba- lute auzitegietara jotzeko eskubidea, gure oinarrizko esku- bideak urratzen direnean, oso gertu egongo ginateke autorita- rismo hutsetik. Pertsona orok du bizi maila egokia izateko eskubidea, osasu- na eta ongizatea ziurtatzeko mo- duan; bereziki, elikatzea, jan- tziak, bizitokia, medikuntza zaintza eta behar diren gizarte zerbitzuak. Aldarrikapenak ho- nakoa baieztatzen du: herrialdea- ren ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren an- tolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasu- nerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura mailako esku- bideak bete behar dira. Baina krisi garaian gaudenez, gerrikoa estutu behar dela esaten digute. Eta gainera, ziurtatzen di- gute osasun arloan, hezkuntzan eta gizarte zerbitzuetan egin nahi diren murrizketek –10.000 milioikoak, guztira– ez dutela ekarriko eskubide horien urrake- tarik. Sinistekoa al da? Nola man- tenduko dira horrelako zerbi- tzuak era egoki eta onargarrian, herritar guztiek (finantzen espe- kulazioak erraztu duen krisialdi honen petxeroak diren etorkinak barne) eskuratzeko moduan, au- rrekontua hain zorrozki mozten baldin bada? Ahazten dute, gainera, Aldarri- kapenak berak ezartzen duenez, ezin dela egin Deklarazioan alda- rrikatutako askatasun eta eskubi- deak ezabatzeko ekintzarik; hori dela-eta, kalitatezko osasun eta hezkuntzarako eskubidea bertan behera uzteko, baliabideen urri- tasunaren aitzakia erabiltzeak, argi eta garbi urratzen ditu giza eskubideak. Batez ere, arrazoibi- de hori ez delako hainbesteko ir- motasunez erabiltzen, Defentsa- rako edo Errege Etxerako gastuak murrizteko orduan. Estatua ho- rrelako eskubideak bermatzeko erantzulea da, eta bere erantzuki- zunak hiru irizpide ditu oinarri: herri baliabideak prest izatea (hau da, osasun zentroak, etxebi- zitza publikoak, eskolak egon daitezela); bitarteko horiek era- biltzeko aukera izatea (hots, edo- zein pertsonak erabili ahal izatea, komunitate edo herri batean edo bestean bizi izanda ere), eta kali- tatea. Ezinezkoa da hezkuntza sistema hobetzea irakasleak ego- tziz gero eta ikasgela bakoitzeko ikasle gehiago sartzen badira; eta ezinezkoa da osasun sistemak hobeto funtzionatzea, operazio gelak itxiz gero, edo itxarote ze- rrendak luzatzen badira. Hori ez da inon gertatu. Baina, antza de- nez, Gobernuak ahaztu du Esta- tuak sinatu eta berretsitako na- zioarteko itun guzti-guztiek, edozein legek baino arau maila altuagoa dutela, Konstituzioak izan ezik. Eta eskubide horiek de- fendatu beharrean, eta herrita- rrekiko dituzten zereginak bete beharrean, Gobernua kezkatuta dago merkatu eta finantza espe- kulatzaileekin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak. Martin Niemöller artzain pro- testanteak 1946an Kaiserslautern- en esan zuena gogora ekarriz: le- hendabizi, manifestazio askatasunerako eskubidearen aurka aritu ziren, baina isilik ge- ratu nintzen, ez naizelako mani- festazioetara joaten. Gero, askata- sunean sindikatzeko eskubidearen aurka aritu ziren, baina ez zitzaidan axola, ni ez naiz-eta sindikalista. Orain osa- sun eta hezkuntzarako eskubide- en aurka datoz, baina ez dut ezer esango: gaur egun ez noa eskola- ra, eta osasunez ondo nabil. Eta nire bila etorri direnean, beran- duegi izan da. Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil Andres Krakenberger, Xabier Urmeneta, Juana Mari Astigarraga, Jon Mirena Landa, Iñaki Lekuona Argituz, giza eskubideen aldeko elkarteko kideak A l hablar de una mis- ma palabra cada uno le da el significado que le plazca, eso es lo que tiene el idio- ma castellano, que a menudo se confunden los términos a favor de unos y en contra de otros. Un ejemplo claro lo tenemos en las palabras «nación» y «esta- do», la segunda de ellas se apode- ra de la esencia de la primera hasta tal punto que la anula cuando esta es nata, natural y es- tado es artificial, o sea, no natu- ral. De tal manera que el sentido de los vocablos se convierte en mera palabrería o abundancia de palabras inútiles como así se de- fine. España es una constitución y nada más allá, España es una obra que pretende ser Ley funda- mental sobre una porción de su- perficie terrestre adherida por conquista, España es la divinidad de unos cuantos «buenos» y ya sabemos quiénes bendijeron los cañones de Franco. El País de los Vascos, la Nación vasca o el Pueblo Vasco, evitando designios que han variado tantas veces a lo largo de los siglos, es en cambio un conjunto de perso- nas con un mismo origen, una misma lengua, unas mismas cos- tumbres, unas mismas leyes fun- damentales, en una sola palabra, una nación. Como tal se la ha de tratar, como tal se la debe respe- tar y como tal debe ocupar su lu- gar en el conjunto de las nacio- nes, y esa es la demanda o súplica de esta tierra y sus natu- rales, no lo que a diario tergiver- san diarios e informativos. Sí tiene carácter propio pero no es la porción de ningún otro territorio, dicho de otra manera, no es una región como a tanto folclórico gusta llamar y mucho menos una comunidad diferen- ciada, esa que llena la boca de esos populistas que gobiernan la Alta Navarra, que se mofan con sus siglas de falsas uniones, UPN. Este pueblo proviene de la misma naturaleza y el actual es- tado que lo absorbe no es nada más que la cadena de la autori- dad que lo gobierna, un estado policial puesto que siempre presto se articula el Ejército es- pañol para salvaguardar la uni- dad de la Corona española, pero lo llaman monarquía parlamen- taria, siempre jugando con los vocablos que convierten en sus títeres gramáticos. Selección na- cional, territorio nacional, y de- más vocablos agudizan la pers- picacia española a la hora de utilizar su idioma, hasta las ca- rreteras son nacionales. España y su ardid en la pala- bra, su destreza en la mentira, su habilidad con el despotismo enfocado a su menester y claro, en el detrimento de nuestra vie- ja Nación Vasca. Este pueblo lo que necesita es simplemente justicia y libertad porque historia y no historietas, tiene más que suficiente que avala su condición de nación y el derecho a ser libre. Es un buen momento, siempre lo ha sido, para despabilar nuestro futuro, olvidar los numerosos fiascos a través de los siglos sin ningún rencor, invalidar la hegemonía de los estados que nos someten y avanzar todos juntos hacia la su- premacía de este pueblo, hacia la independencia. Esta nación está más que preparada y a merced de nosotros mismos para pro- pugnar su nombre sin rencor ha- cia nadie a los cuatro vientos y decirle al mundo que en su histo- ria está la jurisprudencia que le obliga a aceptar este anhelo. Mal que le pese a los infinitos detractores de esta tierra, este pueblo con voz propia que lleva siglos sosteniendo injusticias, saldrá a flote de este mar de im- posiciones como recompensa de tantos años bogando por esta causa. «Sasi guztien gainetik, ho- dei guztien azpitik». Nación y Estado Ibon Portillo Zorrilla Gorliz Nazioarteko itun guzti- guztiek barnebiltzen dituzten eskubideak defendatu beharrean, eta herritarrekiko dituzten zereginak bete beharrean, Gobernua kezkatuta dago merkatu eta finantza espekulatzaileekin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak Este pueblo lo que necesita es simplemente justicia y libertad porque historia y no historietas, tiene más que suficiente que avala su condición de nación y el derecho a ser libre
Publicidad