Publicidad
Hau ez da iritzi artikulu bat
Próximo SlideShare
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Publicidad

Hau ez da iritzi artikulu bat

  1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:21/03/2013 Exemplaire:3.023 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Hau ez da iritzi artikulu bat H istoriainterpreta- tudaiteke.Hala ere,gutxiengozin- tzotasunzientifi- koaabiapuntutzat hartutaHistoriaragerturatunahi denedonorkesangodiguezen,ger- takarihistorikoakinterpretatzea zilegibadaere,desitxuratzeaez delazilegi—ordea—. Gauzaberagertatzenda,orohar, Zuzenbidearekin,GizaEskubide- eningurukoNazioartekoZuzenbi- dearekin,eta,hortaz,azkenhorrek espetxeratutadaudenedoaskata- sunazgabetudirenpertsonentzat xedatzenduenarekinerebai. Azterditzagunprintzipiohoriek, EskubideZibiletaPolitikoenNa- zioartekoItunakxedatzenduena- rekinhasita,Estatuespainiarra bezalakoestatualderdieknahitaez betebeharduteeta. Hala, aipatu itunak ezartzen duenez, «askatasunaz gabetutako pertsona oro tratatuko da gizata- sunez eta gizakiari datxekion duintasuna errespetatuta». Hala- ber, honako hau ezartzen du: «Ez da ezarriko delitua egin zeneko garaian zein zigor aplikatu eta horren aldean astuna den zigo- rrik». Aurrerago, hauxe gehitzen du: «Atxilotuta edo preso dauden pertsona guztiak atzerapenik gabe jarriko dira epailearen (…) esku, eta (…) eskubidea izango dute zen- tzuzko epean epaiketa izateko edo aske gelditzeko». EspetxeratuaktratatzekoNazio BatuenErakundeakezarritakogu- txienekoarauenprintzipiooroko- rrakaldarrikatzenduenez, «arauakinpartzialtasunezaplika- tubehardira.Tratuaridagokionez, ezdaezberdintasunikeginbehar- koaurreiritzietanoinarrituz,eta, bereziki,eztaerearrazan,kolore- an,sexuan,hizkuntzan,erlijioan, iritzipolitikoan,bestelakoiritzie- tan,jatorrinazionaledosozialean, ondarean,jaiotzanzeinbestelako edozeinegoeratanoinarrituz». Honahemenedozeinmotatako atxiloketaedoespetxeajasatenari direnpertsonaguztienbabeserako NazioBatuenErakundeakfinkatu zituenprintzipioekxedatzendute- na:«Espetxe-araubidearenarabe- rakotratamenduakhelburunagu- sitzatizangoduzigortutakoen eraldaketaetagizarte-birgaikun- tza». Printzipiohoriexek—behar zuenbezala—torturaetatratutxa- rrakdebekatzendituzte.«Edozein motatakoatxiloketaedoespetxera- tzeajasatenaridenpertsonabakar batereezdatorturatuko,etaez zaiozigoredotratutxar,ankeredo iraingarririkereemango.Ezda inolakoegoerarikaipatzerikizan- gotorturakedobestelakozigoredo tratutxar,ankeredoiraingarriak zuritzeko». Bestalde,espetxeratuaktrata- tzekoNazioBatuenErakundeak ezarritakogutxienekoarauekdio- te,besteakbeste,«atxilotutakoedo espetxeratutakopertsonakhalaes- katuzgero,ahaldenneurrianbere ohikobizilekutikarrazoizkodis- tantziarakokatutakolekubatean egongodelaatxiloturikedoespe- txeraturik». Hautatuditugunprintzipioho- riekguztiakNazioartekoZuzenbi- dearenbarruandaude,etakultura europarrakgizateriariegindion ekarpenikzintzoenetakoada. Ekarpenhorrenoinarriaetikahu- manistada,XVI.mendeansortuta- kopentsamendujoera,etailustra- zioanislatuzenbatikbat. Beharbada,ilustraziokofilosofo aitzindariaizanzenBaruchSpino- zaholandarrarenhitzekargitzen lagundukodute,artikuluhonetan aipatuditugunZuzenbidekoprin- tzipioakinterpretatzearidagokio- nez.Spinozakustezuenherra, mendekuaetadamuaezdirela arrazoimenetikdatozenbertuteak, tristurarekinlotutadaudenpasio- akbaizik.Ildohorretatik,ondorio honetarairitsizen:«Ofentsakelka- rrenganakoherrarenbidezmende- katunahidituena,ezbairikgabe, miserablekibizida».Honakoiritzi hauzuenesparrupublikoaribu- ruz:«Gizakiengizarteerkideaer- diesteaeragitenduena,hots,giza- kiakadostasuneanbizitzeaeragi- tenduena,onuragarriada». Hortaz,hauezdairitziartikulu hutsa;oraingoan,asmoaezdaguk geukiritziaemateaespetxezigo- rrakjasatenaridirenpertsoneibu- ruz,ezetaeurenegoerariburuz ere.Aitzitik,maizegiahaztendiren printzipiobatzukgogorarazinahi izanditugubestebehinere,Nazio- artekoZuzenbideangauzatuta daudenak.Zuri,artikuluairakur- tzenarizarenhorridagokizuiri- tziaemateaarauhoriekgureingu- ruandutenbetetze-mailariburuz. JuanIbarrondo, AndresKrakenberger etaBertha Gaztelumendi Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kideak Asmoa ez da guk geuk iritzia ematea espetxe zigorrak jasaten ari diren pertsonei buruz, ez eta euren egoerari buruz ere.Aitzitik, maizegi ahazten diren printzipio batzuk gogorarazi nahi izan ditugu beste behin ere, Nazioarteko Zuzenbidean gauzatuta daudenak Beteta B agaraezerulertzenezdutenume engainagarriak,halaxenahigaituz- telako.Horibai,askozabaldudigutejos- tailuenaukera.Ludiakludotekaerral- doiadirudi.Etengabekoikaskuntza,be- rrikuntza,autonomia,jolaseanikasten omendituhaurrak.Pedagogiahitzada- bilhitzetikhortzera,etaezpreseski zentzurikonenean.Zulasai,guk esangodizugunoladagoenmun- dua,zulasai,gukesangodizugu zerdengaurkobizitza.Eguraldia emangodizuguxehe-xehe, arriskumailarenaraberako koloreekin,BarrioSesa- monbezala,hobetojakin dezazunbiharzerjantzi. Zulasai,etagulasaigera- tzengara.Bagaraezerulertzenezduten umeengainagarriak. Edobagaragutxienezezerulertzenez duenjendea. RafaelChirbesidazleakesanada oraintsukoelkarrizketabatean:aspal- diangehiagokostatzenzaitidaztea,eta baitagauzeiburuzkoiritziaemateaere. Denaesandadagoelakoirudipenabai- taukat,denahainerabilia.Gainera,ez dutdatunahikorik,deusgutidaki- gugauzaguztiez…Ezditugueza- gutzengauzenatzeandaudenin- teresak…Libia,Mali…zerbitzuse- kretuenmaniobrak.Zerdago atzean?Ezdakiinork.Beraz, ikustendudanazbainoez dutidaztenorain. Larunbateguerdianbe- tetazegoenjatetxeitalia- rra. Jira XabierGantzarain Etena N ahiagonukeegunsentianmendian hanka-hutsikibili,goiztirikoihintze- tangarbitueskuetaoinak,freskatuaur- pegia,etaahoertzerairristatutakotan- tekingozatuegarria.Etaurratsbakoi- tzeanantzemannolaaridenlurraesna- tzen:nolaepeltzendirennegukousain lizunak,orbelanolabelartzenden,isil- tasunetikkantuanolapiztenden, mortutiknoladatorrenbizitza. Nahiagonukejakingobanu usain,soinuetakolorebakoitza irakurtzen;landare,zomorro, arbola,haitz,hegaztieta pizti-lorratzbakoitzaadi- tzen.Errepidebazterreko sanjose-lore,parkekobi- txilore,hipermerkatuko tulipanetabalkoikogeranioezgain asentsio-belar,kuku-praka,txori-belar edoastalarrosaesaten.Haritzetapago epikoaketaplantanoetatamarindohi- ritartuakezezik,elorri,lizar,astigar,ma- kal,arte,haltzetaurkiakbereizten.Lu- rraribegiraudaberrikozizaknonernatu- kodirenasmatzen.Goroldioaren arrastoanetxerakobideaaurkitzen. Nahiagonukehoriguztiaegin,hori guztiajakin.Etaezdakitosoondozer- gatik.Kateluzebatenetenaizate- arenkontzientziatxarraarintze- ko,beharbada. Pastelkolorekojantziekinbete diraerakusleihoak,urdiniluna indartsudatorberriro, gimnasioaketadietistak gainezkadiraberriz.Uda- berriadajadacorteingle- sen. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 6 berria 2013komartxoaren21a,osteguna
Publicidad