Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

de

Krisiaren ezkutuko aldea Slide 1
Próximo SlideShare
You Suck At PowerPoint!
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

0 recomendaciones

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Krisiaren ezkutuko aldea

Descargar para leer sin conexión

Ikuspuntu sozioekonomikotik horren txarra izan den urte honen amaieran, arartekoaren
lanaren balantzeak, nahitaez, krisiaren ondorioen inguruan izan dugun eskaera-mordoan jarri behar du arreta. 3 Enero 2013 Berria

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

Krisiaren ezkutuko aldea

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/01/2013 Exemplaire:2.957 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Krisiaren ezkutuko aldea I kuspuntu sozioekonomiko- tik horren txarra izan den urte honen amaieran, arar- tekoaren lanaren balantze- ak, nahitaez, krisiaren ondorioen inguruan izan dugun eskaera-mordoan jarri behar du arreta. Martxoan Eusko Legebil- tzarrari —haren ordezkari gara herritarren eskubideak behar bezala bermatzeko— emango dio- gun urteko txostenean datu zeha- tzak eskainiko ditugu, baina ego- kitzat jotzen dut diru-sarrerarik ez duten edo diru-sarrera gutxi dituz- ten pertsonen oinarrizko beharrak estaltzera bideratutako izaera eko- nomikoko gizarte laguntzen siste- maren funtzionamenduari buruz- ko hainbat kontu aurreratzea. Sistema horren laguntzarik garrantzitsuena diru-sarrerak ber- matzeko errenta da. Laguntza hori, etxebizitzarako laguntza osa- garria bezalaxe, 2011ko abendura arte udaletako gizarte zerbitzue- tan eskatzen zen eta foru aldun- diek ebazten eta kudeatzen zuten. 2012. urtearen hasieratik Eusko Jaurlaritzak, Lanbide Euskal En- plegu Zerbitzuaren bidez, hartu izan du horiek kudeatzeko esku- mena. Kudeaketa eredu berriaren funtzionamenduan egon den na- hasmendu handiak informazio eta laguntza eskaeren eta Arartekoa- ren aurrean egindako erreklama- zioak izugarri igo dira. 884 kexa-es- pedienteegondiralaguntzaekono- mikohorieninguruanabenduaren 21era arte; 2011n, 2009an eta 2010ean, berriz, 32 egon ziren. Era berean, euskal herritarrek gizarte laguntzen inguruan egin dituzten kontsultenhazkundeaikaragarriz- koa izan da: une honetan, Ararte- koarenhirubulegoetanbideratzen direnarreten%60kinguruklagun- tza horiei dagozkien kontuekin ze- rikusiadute. Kexak, laguntza onartzearekin edo etetearekin loturikoez gain, neurri handi batean Lanbideren funtzionamenduari buruzkoak dira. Gizarte bazterkeriaren espa- rruan lan egiten duten gizarte era- kundeek zein Arartekora jo duten pertsona eta familiek, besteak beste, izapidetzean egondako atze- rapen handiak, Lanbideren jar- dueran akats ugari eragin dituz- ten aplikazio informatikoen arazoak edo bulego batzuetan egu- nero arreta jasotzen duten pertso- na kopuru mugatua salatu dituzte. Azken horren ondorioz, herrita- rrek goizaldetik jartzen dira erren- kadan, eta horrek, gainera, ez du bermatzen arreta jasoko dutenik; hori ez da batere ohikoa honelako herrialde batean eta administra- zioaren funtzionamendu egokiare- kin. Oinarrizko beharrak betetze- ko baliabide nahikorik ez izateagatik eta bizitza duina ber- matuta ez edukitzeagatik izaera ekonomikoko laguntza publikoak jasotzeko eskubidea duten pertso- nek, kudeaketa eredua aldatu aurretik, udaletako gizarte zerbi- tzuetara jotzen zuten, eta gizarte lanean prestakuntza eta bokazioa zuen erreferentziako pertsona bat izaten zuten. Gizarte zerbitzu horiek hurbiltasunari, gizakiekiko arreta- kalitateari, pertsona bakoi- tzaren egoeraren ezagutzari eta informazioaren kudeaketari dago- kionez eskaintzen zuten ekarpena- ri buruzko gogoeta bat egitea beharrezkotzat jotzen dugu. Hala eta guztiz ere, Lanbideko langileen ardura azpimarratu behar dugu, izan ere, neurri handi batean euren lan bolumenak gainezka egiten du, esleituta duen politika aktiboei buruzko eskumenetik sortutako zereginak ere bete behar dituztelako. Ez dugu eskatzen berriro ere aurreko eredura itzul gaitezen (kontu hori erabaki politikoko ere- muari dagokio guztiz), baina bai laguntza horiek eskatzen dituzten pertsonen arretak izan beharko lituzkeen ezaugarrien dimentsioa kontuan har dadin, izan ere, per- tsona horietako askoren profilek gizarte langileen esku-hartzea eta parte-hartzea beharrezkoa bihur- tzen dute. Gure autonomia erkidegoko pertsona askok krisiaren ondorio larriak paira ditzakete eta izaera ekonomikoko laguntza ekonomiko bat eskatzeko beharra izan deza- kete bizi ahal izateko. Horregatik, garrantzitsua da diru-sarrerak bermatzeko sistema ona izan deza- gun. Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea izate- ko hainbat baldintza bete behar dira, hala nola gutxienez hiru urtez erroldatuta egon izana. Bal- dintza horiek bete behar izateak pobreziaren atalasean dauden baliabiderik gabeko pertsona kopuru handia kanpo uzten du. Pertsona horiek, kasu batzuetan, foru aldundien beste laguntzak edo GLL (gizarte larrialdietarako laguntza) eskura ditzakete, edo gobernuz kanpoko erakundeen arreta jasotzen dute. Azken horie- tako boluntarioei ezin izango diegu inoiz behar bezala eskertu premian dauden pertsonei lagun- tzeko egiten duten lan itzela eta beharrezkoa. Gizarte dimentsioa duen demokrazia baten printzipio etiko eta juridikoak eta oinarrizko eskubideak betetzeko (gizartera- tzea, justizia soziala, bizitza duin baterako eskubidea, premiarik gehien dutenekiko laguntza, etab.), herri administrazioek siste- ma ederto funtzionatzen duela eta lan eske, eta, lortzen ez badute, laguntza ekonomikoaren eske doa- zen pertsonak behar bezalako arreta jasotzen dutela bermatu behar dute. Behar bezalako arreta eskaini ahal izateko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta giza baliabide kualifikatuak eskai- ni behar dira gizarte behar horri zehaztasunez eta azkar erantzuna eman ahal izateko. Ezin dugu ahaztu premian dauden familiek laguntza horiek etxebizitzaren alo- kairua, janaria, arropa, eta abar. ordaintzeko erabiltzen dituztela, hau da, Nazio Batuen Erakundeak pertsonak duintasunez bizi daitezen ezinbestekotzat jotzen dituen oinarrizko beharrak ordaintzeko. 2013.urtea gogorra izango da, eta, bereziki, krisiaren kolpea pai- ratu duten edo pairatu behar duten milaka pertsonarentzat: norberaren konturako langileak, merkatariak, enpresari txikiak edo langabezian edo ekonomia ezegonkortasun handiko egoeran dauden edo egongo diren profesio- nalak. Espero dezagun krisi mada- rikatu hau gainditzea; betiere, guz- tien artean ahalegin eta lan handia eginez eta elkartasunaren gizarte balioak indartuz. Gure ustez, 2013an garrantzi handikoak izango dira honako politika publiko hauek: enpleguari buruzkoak eta beharrak dituzten pertsona eta familientzako lagun- tza ekonomikoen sistema Bi tres- na horiek txanpon beraren bi alde- ak dira, eta ahalik eta eraginkortasun eta efizientzia handienarekin funtzionatu behar dute. IñigoLamarcaIturbe Arartekoa Berrituak E rrituakikustendituzubazterguztie- tan,zaharrak,berrituak.Izugarriada errituenindarra,ordenaezartzendute, erritmoa,aurrekoekinlotzengaituzte, hurrengoekin;gizarteberribatekbiau- keraditu,errituakbaztertzeaedobe- rriaksortzea,etabiakdirazailak,baina akasozailagoadaerrituakbazter- tzea,ezegitea,ezezartzeaordena etaerritmoabizitzari,iaezinezkoa da. Ezkerreko ikuspegi batetik, izanzenesatebaterako homosexualek eta lesbia- nek ezkontzeko eskubi- dea aldarrikatzea atzera- pausotzat hartu zuenik,ez noski eskubide hori ez zutenik uste zue- lako,baizik eta nolabait betiko ordena- ren indartzea zekarrela uste zuelako, aurretik hainbatetan kritikatu moldea ontzat ematea zeharka bada ere,bes- telako eredu batzuen ezina erakustea. Errituak behar ditugu ordea.Bizitzari ordena eta erritmoa ezarriko dioten errituak behar ditugu,jaio,hazi,ezkon- du,ugaldu,hil.Eta baita beste asko ere, baita gauzarik tontoenetan ere: urteberri egunean ez dakit nongo orkestra entzutea,ski saltoei begira egotea. Errituaksegurtasunaeskain- tzendu,betibezalaegiten direlaoraineregauzak,ja- rraitasuna;segurantzia guztiakgaldudituen mundubateksegurusen- titzekoduenmoduadira. Jira XabierGantzarain Garbiak G ureamonakarretabizizeta,hainba- tetan,hunkitutasegitzenzituentele- bistakofoiletoilatinoamerikarretako maiteetalarrukontusarrietagrinatsuak. IritsizenGoenkale,ordea,etahaserretu egitenzenhangolizunkeriarakojoerare- kin:banatzenzirenmatrimonioak,le- henenkontruanoheratzenziren gazteak,etxekoandrejatorreise- narraklapurtzenzizkietenkuba- tarrak...Sutanjartzenzen,katea aldatzeraino.Etaesatenge- nioneanArraldekogorabe- herakumejolasakzirelaVe- nezuelakotelesailetakoe- kinalderatuta,erantzuten zigunaldeazelaGoenkale- koakeuskaldunakzirelaetabesteakez; eta,noski,euskaldunakezginelahorrela- koak,garbiakginela. Adiskideasko—gehienakfutbolzale- ak—amonazenarentankeransumatu ditutegunotan,EuskalSelekzioarenpar- tidangertatutakoistiluekinberenonetik aterata;areezinsinetsietaulertuta.Iduri lukeezdutelainoizikusifutbolarenbuel- tansortutakoliskarriketahincha,tifosi zeinhooliganenjardunik;ezdakitelaes- kolaartekopartidetatikhasitaelka- rreneskutikdabiltzalafutbola,iraina etabortxa..«bainaeuskaldunakez garahorrelakoak»,ohartarazidit X-ek,«ezdaukaguindarke- riamerkeetaalferrikakora- kojoerarik;garbiakgara». «Arrazistaketamatxistak ezgarenbezala»,errema- tatudualbotikY-k. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013kourtarrilaren3a,osteguna

Ikuspuntu sozioekonomikotik horren txarra izan den urte honen amaieran, arartekoaren lanaren balantzeak, nahitaez, krisiaren ondorioen inguruan izan dugun eskaera-mordoan jarri behar du arreta. 3 Enero 2013 Berria

Vistas

Total de vistas

105

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×