SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:03/01/2013
Exemplaire:2.957
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Krisiaren
ezkutuko aldea
I
kuspuntu sozioekonomiko-
tik horren txarra izan den
urte honen amaieran, arar-
tekoaren lanaren balantze-
ak, nahitaez, krisiaren
ondorioen inguruan izan dugun
eskaera-mordoan jarri behar du
arreta. Martxoan Eusko Legebil-
tzarrari —haren ordezkari gara
herritarren eskubideak behar
bezala bermatzeko— emango dio-
gun urteko txostenean datu zeha-
tzak eskainiko ditugu, baina ego-
kitzat jotzen dut diru-sarrerarik ez
duten edo diru-sarrera gutxi dituz-
ten pertsonen oinarrizko beharrak
estaltzera bideratutako izaera eko-
nomikoko gizarte laguntzen siste-
maren funtzionamenduari buruz-
ko hainbat kontu aurreratzea.
Sistema horren laguntzarik
garrantzitsuena diru-sarrerak ber-
matzeko errenta da. Laguntza
hori, etxebizitzarako laguntza osa-
garria bezalaxe, 2011ko abendura
arte udaletako gizarte zerbitzue-
tan eskatzen zen eta foru aldun-
diek ebazten eta kudeatzen zuten.
2012. urtearen hasieratik Eusko
Jaurlaritzak, Lanbide Euskal En-
plegu Zerbitzuaren bidez, hartu
izan du horiek kudeatzeko esku-
mena. Kudeaketa eredu berriaren
funtzionamenduan egon den na-
hasmendu handiak informazio eta
laguntza eskaeren eta Arartekoa-
ren aurrean egindako erreklama-
zioak izugarri igo dira. 884 kexa-es-
pedienteegondiralaguntzaekono-
mikohorieninguruanabenduaren
21era arte; 2011n, 2009an eta
2010ean, berriz, 32 egon ziren. Era
berean, euskal herritarrek gizarte
laguntzen inguruan egin dituzten
kontsultenhazkundeaikaragarriz-
koa izan da: une honetan, Ararte-
koarenhirubulegoetanbideratzen
direnarreten%60kinguruklagun-
tza horiei dagozkien kontuekin ze-
rikusiadute.
Kexak, laguntza onartzearekin
edo etetearekin loturikoez gain,
neurri handi batean Lanbideren
funtzionamenduari buruzkoak
dira. Gizarte bazterkeriaren espa-
rruan lan egiten duten gizarte era-
kundeek zein Arartekora jo duten
pertsona eta familiek, besteak
beste, izapidetzean egondako atze-
rapen handiak, Lanbideren jar-
dueran akats ugari eragin dituz-
ten aplikazio informatikoen
arazoak edo bulego batzuetan egu-
nero arreta jasotzen duten pertso-
na kopuru mugatua salatu dituzte.
Azken horren ondorioz, herrita-
rrek goizaldetik jartzen dira erren-
kadan, eta horrek, gainera, ez du
bermatzen arreta jasoko dutenik;
hori ez da batere ohikoa honelako
herrialde batean eta administra-
zioaren funtzionamendu egokiare-
kin. Oinarrizko beharrak betetze-
ko baliabide nahikorik ez
izateagatik eta bizitza duina ber-
matuta ez edukitzeagatik izaera
ekonomikoko laguntza publikoak
jasotzeko eskubidea duten pertso-
nek, kudeaketa eredua aldatu
aurretik, udaletako gizarte zerbi-
tzuetara jotzen zuten, eta gizarte
lanean prestakuntza eta bokazioa
zuen erreferentziako pertsona bat
izaten zuten. Gizarte zerbitzu
horiek hurbiltasunari, gizakiekiko
arreta- kalitateari, pertsona bakoi-
tzaren egoeraren ezagutzari eta
informazioaren kudeaketari dago-
kionez eskaintzen zuten ekarpena-
ri buruzko gogoeta bat egitea
beharrezkotzat jotzen dugu. Hala
eta guztiz ere, Lanbideko langileen
ardura azpimarratu behar dugu,
izan ere, neurri handi batean
euren lan bolumenak gainezka
egiten du, esleituta duen politika
aktiboei buruzko eskumenetik
sortutako zereginak ere bete
behar dituztelako.
Ez dugu eskatzen berriro ere
aurreko eredura itzul gaitezen
(kontu hori erabaki politikoko ere-
muari dagokio guztiz), baina bai
laguntza horiek eskatzen dituzten
pertsonen arretak izan beharko
lituzkeen ezaugarrien dimentsioa
kontuan har dadin, izan ere, per-
tsona horietako askoren profilek
gizarte langileen esku-hartzea eta
parte-hartzea beharrezkoa bihur-
tzen dute.
Gure autonomia erkidegoko
pertsona askok krisiaren ondorio
larriak paira ditzakete eta izaera
ekonomikoko laguntza ekonomiko
bat eskatzeko beharra izan deza-
kete bizi ahal izateko. Horregatik,
garrantzitsua da diru-sarrerak
bermatzeko sistema ona izan deza-
gun. Diru-sarrerak bermatzeko
errenta jasotzeko eskubidea izate-
ko hainbat baldintza bete behar
dira, hala nola gutxienez hiru
urtez erroldatuta egon izana. Bal-
dintza horiek bete behar izateak
pobreziaren atalasean dauden
baliabiderik gabeko pertsona
kopuru handia kanpo uzten du.
Pertsona horiek, kasu batzuetan,
foru aldundien beste laguntzak
edo GLL (gizarte larrialdietarako
laguntza) eskura ditzakete, edo
gobernuz kanpoko erakundeen
arreta jasotzen dute. Azken horie-
tako boluntarioei ezin izango
diegu inoiz behar bezala eskertu
premian dauden pertsonei lagun-
tzeko egiten duten lan itzela eta
beharrezkoa. Gizarte dimentsioa
duen demokrazia baten printzipio
etiko eta juridikoak eta oinarrizko
eskubideak betetzeko (gizartera-
tzea, justizia soziala, bizitza duin
baterako eskubidea, premiarik
gehien dutenekiko laguntza,
etab.), herri administrazioek siste-
ma ederto funtzionatzen duela eta
lan eske, eta, lortzen ez badute,
laguntza ekonomikoaren eske doa-
zen pertsonak behar bezalako
arreta jasotzen dutela bermatu
behar dute. Behar bezalako arreta
eskaini ahal izateko beharrezkoak
diren bitarteko materialak eta
giza baliabide kualifikatuak eskai-
ni behar dira gizarte behar horri
zehaztasunez eta azkar erantzuna
eman ahal izateko. Ezin dugu
ahaztu premian dauden familiek
laguntza horiek etxebizitzaren alo-
kairua, janaria, arropa, eta abar.
ordaintzeko erabiltzen dituztela,
hau da, Nazio Batuen Erakundeak
pertsonak duintasunez bizi
daitezen ezinbestekotzat jotzen
dituen oinarrizko beharrak
ordaintzeko.
2013.urtea gogorra izango da,
eta, bereziki, krisiaren kolpea pai-
ratu duten edo pairatu behar
duten milaka pertsonarentzat:
norberaren konturako langileak,
merkatariak, enpresari txikiak
edo langabezian edo ekonomia
ezegonkortasun handiko egoeran
dauden edo egongo diren profesio-
nalak. Espero dezagun krisi mada-
rikatu hau gainditzea; betiere, guz-
tien artean ahalegin eta lan
handia eginez eta elkartasunaren
gizarte balioak indartuz.
Gure ustez, 2013an garrantzi
handikoak izango dira honako
politika publiko hauek: enpleguari
buruzkoak eta beharrak dituzten
pertsona eta familientzako lagun-
tza ekonomikoen sistema Bi tres-
na horiek txanpon beraren bi alde-
ak dira, eta ahalik eta
eraginkortasun eta efizientzia
handienarekin funtzionatu behar
dute.
IñigoLamarcaIturbe
Arartekoa
Berrituak
E
rrituakikustendituzubazterguztie-
tan,zaharrak,berrituak.Izugarriada
errituenindarra,ordenaezartzendute,
erritmoa,aurrekoekinlotzengaituzte,
hurrengoekin;gizarteberribatekbiau-
keraditu,errituakbaztertzeaedobe-
rriaksortzea,etabiakdirazailak,baina
akasozailagoadaerrituakbazter-
tzea,ezegitea,ezezartzeaordena
etaerritmoabizitzari,iaezinezkoa
da.
Ezkerreko ikuspegi batetik,
izanzenesatebaterako
homosexualek eta lesbia-
nek ezkontzeko eskubi-
dea aldarrikatzea atzera-
pausotzat hartu zuenik,ez
noski eskubide hori ez zutenik uste zue-
lako,baizik eta nolabait betiko ordena-
ren indartzea zekarrela uste zuelako,
aurretik hainbatetan kritikatu moldea
ontzat ematea zeharka bada ere,bes-
telako eredu batzuen ezina erakustea.
Errituak behar ditugu ordea.Bizitzari
ordena eta erritmoa ezarriko dioten
errituak behar ditugu,jaio,hazi,ezkon-
du,ugaldu,hil.Eta baita beste asko ere,
baita gauzarik tontoenetan ere:
urteberri egunean ez dakit nongo
orkestra entzutea,ski saltoei
begira egotea.
Errituaksegurtasunaeskain-
tzendu,betibezalaegiten
direlaoraineregauzak,ja-
rraitasuna;segurantzia
guztiakgaldudituen
mundubateksegurusen-
titzekoduenmoduadira.
Jira
XabierGantzarain
Garbiak
G
ureamonakarretabizizeta,hainba-
tetan,hunkitutasegitzenzituentele-
bistakofoiletoilatinoamerikarretako
maiteetalarrukontusarrietagrinatsuak.
IritsizenGoenkale,ordea,etahaserretu
egitenzenhangolizunkeriarakojoerare-
kin:banatzenzirenmatrimonioak,le-
henenkontruanoheratzenziren
gazteak,etxekoandrejatorreise-
narraklapurtzenzizkietenkuba-
tarrak...Sutanjartzenzen,katea
aldatzeraino.Etaesatenge-
nioneanArraldekogorabe-
herakumejolasakzirelaVe-
nezuelakotelesailetakoe-
kinalderatuta,erantzuten
zigunaldeazelaGoenkale-
koakeuskaldunakzirelaetabesteakez;
eta,noski,euskaldunakezginelahorrela-
koak,garbiakginela.
Adiskideasko—gehienakfutbolzale-
ak—amonazenarentankeransumatu
ditutegunotan,EuskalSelekzioarenpar-
tidangertatutakoistiluekinberenonetik
aterata;areezinsinetsietaulertuta.Iduri
lukeezdutelainoizikusifutbolarenbuel-
tansortutakoliskarriketahincha,tifosi
zeinhooliganenjardunik;ezdakitelaes-
kolaartekopartidetatikhasitaelka-
rreneskutikdabiltzalafutbola,iraina
etabortxa..«bainaeuskaldunakez
garahorrelakoak»,ohartarazidit
X-ek,«ezdaukaguindarke-
riamerkeetaalferrikakora-
kojoerarik;garbiakgara».
«Arrazistaketamatxistak
ezgarenbezala»,errema-
tatudualbotikY-k.
Bira
IdurreEskisabel
Harian›Iritzia
4 berria 2013kourtarrilaren3a,osteguna

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (20)

Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias AlavaEsto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
 
Esto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. DeiaEsto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. Deia
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
 
Esto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. GaraEsto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. Gara
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Con ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. DeiaCon ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. Deia
 
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario VascoPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. DeiaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. DeiaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
 
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias GipuzkoaEsto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias AlavaTopicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias AlavaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias GipuzkoaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
 
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presosPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias GipuzkoaEmpresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
 
Que no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El CorreoQue no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El Correo
 
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak""Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 

Similar a Krisiaren ezkutuko aldea

Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoak
Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoakAralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoak
Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoakARALAR Araba
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptua
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptuaMundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptua
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptuaMundu Mira Kooperatiba Elkartea
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugu
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten duguMundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugu
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugumundu-mira-kooperatiba
 
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoak
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoakEuskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoak
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoakIrekia - EJGV
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaKrakenbergerORG
 
Programa euskara
Programa euskaraPrograma euskara
Programa euskarabildubilbo
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlanean
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlaneanMundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlanean
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlaneanmundu-mira-kooperatiba
 
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategiaMundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategiamundu_mira
 
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua EcoEuskadi 2020
 
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdf
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdfBikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdf
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdfIrekia - EJGV
 
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 202320minutos
 
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integrala
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integralaAgipase memoria 2013 familia eta arreta integrala
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integralakidetza1
 
Herritxikiakgeroetahutsago
HerritxikiakgeroetahutsagoHerritxikiakgeroetahutsago
HerritxikiakgeroetahutsagoOarsoaldekoAEK
 
Telelaguntza 2013 txostena
Telelaguntza 2013 txostenaTelelaguntza 2013 txostena
Telelaguntza 2013 txostenaIrekia - EJGV
 

Similar a Krisiaren ezkutuko aldea (20)

Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoak
Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoakAralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoak
Aralar Gasteiz 2011 - Politika estrategikoak
 
Komunikazio kurtsoa
Komunikazio kurtsoaKomunikazio kurtsoa
Komunikazio kurtsoa
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptua
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptuaMundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptua
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea eta Herrigintza kontzeptua
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugu
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten duguMundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugu
Mundu Mira Kooperatiba Elkartean herrigintzan sinisten dugu
 
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoak
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoakEuskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoak
Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoak
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 
Programa euskara
Programa euskaraPrograma euskara
Programa euskara
 
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlanean
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlaneanMundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlanean
Mundu Mira Kooperatiba Elkartea Urola Kostako Mankomunitatearekin elkarlanean
 
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategiaMundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
 
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategiaMundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
Mundu Mira Kooperatiba eta Zero Zabor estrategia
 
PNV-PSE Hitzarmena
PNV-PSE HitzarmenaPNV-PSE Hitzarmena
PNV-PSE Hitzarmena
 
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua
Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategiaren lan dokumentua
 
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdf
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdfBikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdf
Bikoiztasunei eta inefizientziei buruzko txostena.pdf
 
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023
Programa electoral de Bildu para Guipúzcoa 2023
 
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integrala
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integralaAgipase memoria 2013 familia eta arreta integrala
Agipase memoria 2013 familia eta arreta integrala
 
20130425 anza zertan dabil ela
20130425 anza zertan dabil ela20130425 anza zertan dabil ela
20130425 anza zertan dabil ela
 
EAEn enplegu publikoa kontsolidatzeko ELAren proposamena
EAEn enplegu publikoa kontsolidatzeko ELAren proposamenaEAEn enplegu publikoa kontsolidatzeko ELAren proposamena
EAEn enplegu publikoa kontsolidatzeko ELAren proposamena
 
Herritxikiakgeroetahutsago
HerritxikiakgeroetahutsagoHerritxikiakgeroetahutsago
Herritxikiakgeroetahutsago
 
Telelaguntza 2013 txostena
Telelaguntza 2013 txostenaTelelaguntza 2013 txostena
Telelaguntza 2013 txostena
 

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 

Krisiaren ezkutuko aldea

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/01/2013 Exemplaire:2.957 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Krisiaren ezkutuko aldea I kuspuntu sozioekonomiko- tik horren txarra izan den urte honen amaieran, arar- tekoaren lanaren balantze- ak, nahitaez, krisiaren ondorioen inguruan izan dugun eskaera-mordoan jarri behar du arreta. Martxoan Eusko Legebil- tzarrari —haren ordezkari gara herritarren eskubideak behar bezala bermatzeko— emango dio- gun urteko txostenean datu zeha- tzak eskainiko ditugu, baina ego- kitzat jotzen dut diru-sarrerarik ez duten edo diru-sarrera gutxi dituz- ten pertsonen oinarrizko beharrak estaltzera bideratutako izaera eko- nomikoko gizarte laguntzen siste- maren funtzionamenduari buruz- ko hainbat kontu aurreratzea. Sistema horren laguntzarik garrantzitsuena diru-sarrerak ber- matzeko errenta da. Laguntza hori, etxebizitzarako laguntza osa- garria bezalaxe, 2011ko abendura arte udaletako gizarte zerbitzue- tan eskatzen zen eta foru aldun- diek ebazten eta kudeatzen zuten. 2012. urtearen hasieratik Eusko Jaurlaritzak, Lanbide Euskal En- plegu Zerbitzuaren bidez, hartu izan du horiek kudeatzeko esku- mena. Kudeaketa eredu berriaren funtzionamenduan egon den na- hasmendu handiak informazio eta laguntza eskaeren eta Arartekoa- ren aurrean egindako erreklama- zioak izugarri igo dira. 884 kexa-es- pedienteegondiralaguntzaekono- mikohorieninguruanabenduaren 21era arte; 2011n, 2009an eta 2010ean, berriz, 32 egon ziren. Era berean, euskal herritarrek gizarte laguntzen inguruan egin dituzten kontsultenhazkundeaikaragarriz- koa izan da: une honetan, Ararte- koarenhirubulegoetanbideratzen direnarreten%60kinguruklagun- tza horiei dagozkien kontuekin ze- rikusiadute. Kexak, laguntza onartzearekin edo etetearekin loturikoez gain, neurri handi batean Lanbideren funtzionamenduari buruzkoak dira. Gizarte bazterkeriaren espa- rruan lan egiten duten gizarte era- kundeek zein Arartekora jo duten pertsona eta familiek, besteak beste, izapidetzean egondako atze- rapen handiak, Lanbideren jar- dueran akats ugari eragin dituz- ten aplikazio informatikoen arazoak edo bulego batzuetan egu- nero arreta jasotzen duten pertso- na kopuru mugatua salatu dituzte. Azken horren ondorioz, herrita- rrek goizaldetik jartzen dira erren- kadan, eta horrek, gainera, ez du bermatzen arreta jasoko dutenik; hori ez da batere ohikoa honelako herrialde batean eta administra- zioaren funtzionamendu egokiare- kin. Oinarrizko beharrak betetze- ko baliabide nahikorik ez izateagatik eta bizitza duina ber- matuta ez edukitzeagatik izaera ekonomikoko laguntza publikoak jasotzeko eskubidea duten pertso- nek, kudeaketa eredua aldatu aurretik, udaletako gizarte zerbi- tzuetara jotzen zuten, eta gizarte lanean prestakuntza eta bokazioa zuen erreferentziako pertsona bat izaten zuten. Gizarte zerbitzu horiek hurbiltasunari, gizakiekiko arreta- kalitateari, pertsona bakoi- tzaren egoeraren ezagutzari eta informazioaren kudeaketari dago- kionez eskaintzen zuten ekarpena- ri buruzko gogoeta bat egitea beharrezkotzat jotzen dugu. Hala eta guztiz ere, Lanbideko langileen ardura azpimarratu behar dugu, izan ere, neurri handi batean euren lan bolumenak gainezka egiten du, esleituta duen politika aktiboei buruzko eskumenetik sortutako zereginak ere bete behar dituztelako. Ez dugu eskatzen berriro ere aurreko eredura itzul gaitezen (kontu hori erabaki politikoko ere- muari dagokio guztiz), baina bai laguntza horiek eskatzen dituzten pertsonen arretak izan beharko lituzkeen ezaugarrien dimentsioa kontuan har dadin, izan ere, per- tsona horietako askoren profilek gizarte langileen esku-hartzea eta parte-hartzea beharrezkoa bihur- tzen dute. Gure autonomia erkidegoko pertsona askok krisiaren ondorio larriak paira ditzakete eta izaera ekonomikoko laguntza ekonomiko bat eskatzeko beharra izan deza- kete bizi ahal izateko. Horregatik, garrantzitsua da diru-sarrerak bermatzeko sistema ona izan deza- gun. Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea izate- ko hainbat baldintza bete behar dira, hala nola gutxienez hiru urtez erroldatuta egon izana. Bal- dintza horiek bete behar izateak pobreziaren atalasean dauden baliabiderik gabeko pertsona kopuru handia kanpo uzten du. Pertsona horiek, kasu batzuetan, foru aldundien beste laguntzak edo GLL (gizarte larrialdietarako laguntza) eskura ditzakete, edo gobernuz kanpoko erakundeen arreta jasotzen dute. Azken horie- tako boluntarioei ezin izango diegu inoiz behar bezala eskertu premian dauden pertsonei lagun- tzeko egiten duten lan itzela eta beharrezkoa. Gizarte dimentsioa duen demokrazia baten printzipio etiko eta juridikoak eta oinarrizko eskubideak betetzeko (gizartera- tzea, justizia soziala, bizitza duin baterako eskubidea, premiarik gehien dutenekiko laguntza, etab.), herri administrazioek siste- ma ederto funtzionatzen duela eta lan eske, eta, lortzen ez badute, laguntza ekonomikoaren eske doa- zen pertsonak behar bezalako arreta jasotzen dutela bermatu behar dute. Behar bezalako arreta eskaini ahal izateko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta giza baliabide kualifikatuak eskai- ni behar dira gizarte behar horri zehaztasunez eta azkar erantzuna eman ahal izateko. Ezin dugu ahaztu premian dauden familiek laguntza horiek etxebizitzaren alo- kairua, janaria, arropa, eta abar. ordaintzeko erabiltzen dituztela, hau da, Nazio Batuen Erakundeak pertsonak duintasunez bizi daitezen ezinbestekotzat jotzen dituen oinarrizko beharrak ordaintzeko. 2013.urtea gogorra izango da, eta, bereziki, krisiaren kolpea pai- ratu duten edo pairatu behar duten milaka pertsonarentzat: norberaren konturako langileak, merkatariak, enpresari txikiak edo langabezian edo ekonomia ezegonkortasun handiko egoeran dauden edo egongo diren profesio- nalak. Espero dezagun krisi mada- rikatu hau gainditzea; betiere, guz- tien artean ahalegin eta lan handia eginez eta elkartasunaren gizarte balioak indartuz. Gure ustez, 2013an garrantzi handikoak izango dira honako politika publiko hauek: enpleguari buruzkoak eta beharrak dituzten pertsona eta familientzako lagun- tza ekonomikoen sistema Bi tres- na horiek txanpon beraren bi alde- ak dira, eta ahalik eta eraginkortasun eta efizientzia handienarekin funtzionatu behar dute. IñigoLamarcaIturbe Arartekoa Berrituak E rrituakikustendituzubazterguztie- tan,zaharrak,berrituak.Izugarriada errituenindarra,ordenaezartzendute, erritmoa,aurrekoekinlotzengaituzte, hurrengoekin;gizarteberribatekbiau- keraditu,errituakbaztertzeaedobe- rriaksortzea,etabiakdirazailak,baina akasozailagoadaerrituakbazter- tzea,ezegitea,ezezartzeaordena etaerritmoabizitzari,iaezinezkoa da. Ezkerreko ikuspegi batetik, izanzenesatebaterako homosexualek eta lesbia- nek ezkontzeko eskubi- dea aldarrikatzea atzera- pausotzat hartu zuenik,ez noski eskubide hori ez zutenik uste zue- lako,baizik eta nolabait betiko ordena- ren indartzea zekarrela uste zuelako, aurretik hainbatetan kritikatu moldea ontzat ematea zeharka bada ere,bes- telako eredu batzuen ezina erakustea. Errituak behar ditugu ordea.Bizitzari ordena eta erritmoa ezarriko dioten errituak behar ditugu,jaio,hazi,ezkon- du,ugaldu,hil.Eta baita beste asko ere, baita gauzarik tontoenetan ere: urteberri egunean ez dakit nongo orkestra entzutea,ski saltoei begira egotea. Errituaksegurtasunaeskain- tzendu,betibezalaegiten direlaoraineregauzak,ja- rraitasuna;segurantzia guztiakgaldudituen mundubateksegurusen- titzekoduenmoduadira. Jira XabierGantzarain Garbiak G ureamonakarretabizizeta,hainba- tetan,hunkitutasegitzenzituentele- bistakofoiletoilatinoamerikarretako maiteetalarrukontusarrietagrinatsuak. IritsizenGoenkale,ordea,etahaserretu egitenzenhangolizunkeriarakojoerare- kin:banatzenzirenmatrimonioak,le- henenkontruanoheratzenziren gazteak,etxekoandrejatorreise- narraklapurtzenzizkietenkuba- tarrak...Sutanjartzenzen,katea aldatzeraino.Etaesatenge- nioneanArraldekogorabe- herakumejolasakzirelaVe- nezuelakotelesailetakoe- kinalderatuta,erantzuten zigunaldeazelaGoenkale- koakeuskaldunakzirelaetabesteakez; eta,noski,euskaldunakezginelahorrela- koak,garbiakginela. Adiskideasko—gehienakfutbolzale- ak—amonazenarentankeransumatu ditutegunotan,EuskalSelekzioarenpar- tidangertatutakoistiluekinberenonetik aterata;areezinsinetsietaulertuta.Iduri lukeezdutelainoizikusifutbolarenbuel- tansortutakoliskarriketahincha,tifosi zeinhooliganenjardunik;ezdakitelaes- kolaartekopartidetatikhasitaelka- rreneskutikdabiltzalafutbola,iraina etabortxa..«bainaeuskaldunakez garahorrelakoak»,ohartarazidit X-ek,«ezdaukaguindarke- riamerkeetaalferrikakora- kojoerarik;garbiakgara». «Arrazistaketamatxistak ezgarenbezala»,errema- tatudualbotikY-k. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013kourtarrilaren3a,osteguna