Memoria partekatu baterantz. Errenteria

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren giza eskubideen urraketei eta indarkeria-ekintzei buruzko txostena. Argituz. Giza eskubideen aldeko elkartea

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ
Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren
giza eskubideen urraketei eta indarkeria-ekintzei
buruzko txostena
Errenteriako Udala
Ayuntamiento de Errenteria
Laguntzailea:
Egilea:
Editorea:
“Ez dute ikusten begiratzen ez dutelako. Beste alde batera begiratzen dutelako.
Batzuek ez dakite ikusten ez dutelako; beste batzuek, berriz, ezjakinarena egiten
dute, nahiago baitute gertatzen den ezer ikusiko ez balute bezala jokatu”
Javier Ortiz
“Noiz samurtuko zaigu kontzientzia giza zorigaitzagatik mendeku hartu ordez
zorigaitz horri aurrea hartzera iristeraino?”
Anna Eleanor Roosevelt
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ
Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren giza eskubideen urraketei
eta indarkeria-ekintzei buruzko txostena
2015eko otsaila
***
“Ez dute ikusten begiratzen ez dutelako. Beste alde batera begiratzen dutelako.
Batzuek ez dakite ikusten ez dutelako; beste batzuek, berriz, ezjakinarena egiten
dute, nahiago baitute gertatzen den ezer ikusiko ez balute bezala jokatu”
Javier Ortiz
“Noiz samurtuko zaigu kontzientzia giza zorigaitzagatik mendeku hartu ordez
zorigaitz horri aurrea hartzera iristeraino?”
Anna Eleanor Roosevelt
ARGITUZ, giza eskubideen aldeko elkartea.
1
Ikerketa-taldea:
Gaztelumendi, Bertha
Ormazabal, Sabino
Arau-esparrua:
Astigarraga, Juana Mari
Pego, Laura
Elkarrizketen transkripzioa:
De la Hera, Edurne
Goikoetxea, Nerea
Inprimategia: antza komunikazio grafikoa
Lege Gordailua: SS 1132-2015
ISBN: 978-84-608-2612-5
2
EDUKIA
Memoria partekatu baterantz..........................................................................................................................1
Edukia........................................................................................................................................................................ 3
1.Sarrera................................................................................................................................................................... 5
2. Txostenaren helburu orokorra...................................................................................................................9
2.1. Zergatik motibazio politikoko indarkeria?....................................................................................9
2.2. Indarkeriaren aldia .............................................................................................................................10
2.3. Memoria berreskuratzea...................................................................................................................11
3. Txostenaren edukia...................................................................................................................................... 13
4. Kasuak sailkatzeko irizpideak..................................................................................................................17
5. Arau esparrua: “biktima” kontzeptua eta biktimaren eskubideak ...........................................21
5.1. Biktima izaeraren eta biktimaren eskubideen inguruko nazioarteko adierazpenak
eta gomendioak.............................................................................................................................................. 21
5.1.1. “biktima” kontzeptua: “delituaren eta botere abusuaren biktimentzako
justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena”......................................................21
5.1.2. Biktimek justizia eta erreparazioa jasotzeko duten eskubidea: “giza eskubideei
buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketak eta nazioarteko zuzenbide
humanitarioaren urraketa larriak pairatu dituzten biktimek errekurtsoak aurkezteko
eta kalte-ordainketak jasotzeko duten eskubideari buruzko printzipio eta
jarraibideak”............................................................................................................................................... 23
5.2. Biktimaren estatutua Europar Batasunean................................................................................24
5.3. Estatuko legeria..................................................................................................................................... 25
5.4. Autonomia erkidegoko legeria........................................................................................................27
6. “Etapa berria” euskal erakundeetan......................................................................................................31
7. Giza eskubideen urraketak Errenterian...............................................................................................35
7.1. Bizitzeko eskubidearen urraketa ..................................................................................................35
7.1.1. Bizitzeko eskubidearen urraketak errenterian: zifrak..................................................45
7.2. Pertsonen osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen urraketak Errenterian.....50
8. Ikerketa sakonagoa behar duten kasuak.............................................................................................61
9. Beste indarkeria ekintza batzuk eta motibazio politikoko indarkeriaren ondoriozko
beste sufrimendu batzuk ............................................................................................................................... 65
3
9.1. Heriotza eragin duten indarkeria politikoari lotutako beste gertakari batzuk...........67
9.2. Zaurituak.................................................................................................................................................. 68
9.3. Ikusten ez diren, baina izan diren edo dauden sufrimenduak............................................69
10. Herriko indarkeriaren historian izan diren gertaera azpimarragarriak..............................73
11. Argazki/laburpena..................................................................................................................................... 97
12. Indarkeriari eta bizikidetzan izan duen inpaktuari buruzko iritziak eta testigantzak:
iragana zuzendu, oraina adostu eta etorkizunari begiratu............................................................103
12.1. Bizikidetza apurtua edo oso ahuldua......................................................................................107
12.2. Zer aldatu da eta zer ez da aldatu Errenterian?..................................................................112
12.3. Harrera ona eta oihartzun handia izan zuen ekimena: Eraikiz ....................................119
12.4. Bizikidetza hobetzeko modua....................................................................................................127
12.5. Ateak irekita, barrarik gabe leihoetan ...................................................................................134
13. Errenterian azken berrogeita hamar urteetan izandako motibazio politikoko
indarkeria ekintzen kronologia.................................................................................................................137
13.1. Frankismoaren azken urteak......................................................................................................137
13.2. Francoren heriotzatik konstituziora arte..............................................................................141
13.3. Konstituzioa onartu ondoren......................................................................................................146
13.4. Etorkizuna.......................................................................................................................................... 200
14. Azken apunteak........................................................................................................................................ 201
15. Bibliografia ................................................................................................................................................ 203
4
1.SARRERA
Indarkeriari lotutako iraganak hautsi duen bizikidetza berreskuratzeko prozesua
luzea eta neketsua da, eta erronka eta lan askori egin behar zaie aurre prozesu
horren barruan. Horien artean, lehen eta beharrezko zereginetako bat iraganari
begiratzea da: indarkeriaren norainokoa eta ondorioak ongi ezagutzea funtsezkoa
da zauriak sendatzeko eta luzeegia izan den aldi batean elkarren aurka bizi izan
direnen arteko kontratu sozial berriak egiten hasteko. Behar-beharrezkoa da egia
guztiak –pluralean– ezagutzera ematea.
Indarkeriak gure gizartean izan duen inpaktuari lotutako errealitatea osatzeko,
iraganaren eta norberaren balioespena egin behar dugu, baina eginkizun hori ez da
batere erraza. Ispiluaren aurrean iruzurrik egin gabe jartzea mingarria izan
daiteke, eta ausardia eta adorea behar da “besteengan” gaitzetsiko genituzkeen,
baina geure inertziak ahalbidetzen dizkigun jokabideetan geure burua islatuta
ikusteko. Gizakiak izaki. Bakearen kultura baterantz abiatzeko, ezinbestekoa da
gure jarrerak sakonean aldatzea, errealitateari beste ikuspegi batzuetatik
begiratzea eta geure erantzukizunak onartzea. Eta, zalantzarik gabe, hori guztia ez
da batere erraza.
Gure herrialdean, eta Errenterian ere bai, giza eskubideen urraketak eta bestelako
indarkeria-ekintzak izan ditugu, eta horiek guztiek sufrimendu handia eragin diete
zuzeneko biktimei zein horien senide eta hurbilekoei. Beraz, kontu handiz landu
beharreko gaia da, gertakari traumatiko horiek erabakigarriak izan baitira
pertsonen eta familia osoen bizitzan.
Alderdi horiek guztiek eztabaida eta desadostasuna sorrarazi eta sorrarazten dute,
eta, une jakin batzuetan, jarrera ideologikoen arteko gizarte-polarizazioa areagotu
dute. Hortaz, esan daiteke irtenbideak sortu beharrean eztabaidak sortzen dituen
problematika baten aurrean gaudela askotan, erantzunak baino galdera gehiago
eragiten dituen gai baten aurrean, eta memoria osatzeko zereginean aurrera
egiteko tresna egokiak beti eskuragarri ez daudela.
Kontua zera da, nola landu behar den memoria hori gizarte-polarizazioa areagotu
gabe, irtenbideak bilatu ahal izan daitezen eta eragindako kaltea konpondu ahal
izan dadin. Gizarte-sarea berreskuratzeak, gure ustez, desadostasun politikoak
dituzten taldeen arteko errespetuzko harremanak ezartzera bultzatu behar gaitu,
eta, nolanahi ere, harreman horiek ez dute hausturarik, etsaitasunik edo
mesfidantzarik ekarri behar. Kontua ez da guztiak adiskide bihurtzea, elkar
errespetatzea baizik, kultura politiko desberdinak gorabehera.
Gure polarizazio politiko eta sozialaren aurrean, memoriaren inguruko lan ororen
oinarri izango diren irizpide sendoak bilatu behar ditugu. Bila dezagun giza
5
eskubideen ideian oinarritutako bide bat, beste herrialde batzuetako gatazkak
konpontzeko esperientzietan bezalaxe. Gatazka horien izaera eta ezaugarriak
direla-eta, memoria osatzeko gida fidagarria direla esan daiteke.
Memoriaren berreskuratzea eta bakearen eraikuntza hertsiki lotuta
daude giza eskubideekin
Memoriaren prozesua errazten duten funtsezko eta beharrezko hiru elementu
uztartzen dituzte giza eskubideek:
Oinarri komuna: memoria berreskuratzeko lan orok guztiona izango den oinarri
sendo eta legitimatu bat behar du: Giza Eskubideak. Iraganeko indarkeria
ikertzeko garaian behar den ezaugarri komun etikoa giza eskubide guztien
errespetua da, inolako salbuespenik egin gabe. Kasuen aniztasuna behar bezain
zehatz ikusteko aukera ematen diguten betaurrekoak direla esan daiteke, are
gehiago kasu horien inguruan zirkunstantzia problematikoak edo nahasiak
daudenean. Aniztasun hori bereizteko lana giza eskubideen ikuspegi hertsitik
landu behar da, hori baita onarpen handia lortzeko era bakarra.
Giza eskubideek hizkuntza unibertsal bat eskaintzen dute. Bidezkoa dena eta ez
dena erabakitzen duen epaile gisa onartuta daude oro har, eta errespetuaren
mugak ezartzen dituzte giza harremanetan.
Oinarri komun hori, halaber, ondoren aipatuko dugun “ekitate” kontzeptuaren
euskarria da:
Ekitate-irizpidea: distantziakidetasun faltsuak alde batera utzita, giza
eskubideak dira ekitatez lan egiteko daukagun baliozko erreferentzia bakarra. Izan
ere, biktima mota guztiek jasandako nahigabea eta urraketak errespetu
berdinarekin tratatzea ahalbidetzen dute giza eskubideek, urraketen egileak edo
biktimen ideia politikoak kontuan hartu gabe.
Gure kasuan, txosten honetan aipatzen den errespetu hori agertzea ezinbesteko
prozesua da. Horrek ez du esan nahi biktimizazioa eragin duten prozesuak
parekatu behar direnik eta ekintzak egin dituztenak parekatu behar direnik, ezta
indarkeriazko ekintza jakin batzuk justifikatu behar direnik ere. Aitzitik,
errespetuan, enpatian eta errekonozimendu barne-hartzailean oinarritutako
jarrera bat hartu behar da (beharrezkoa den historia partekatu baterako
aurreneko urratsa ere izango ahal da!).
Gure aldetik, berriz ere azpimarratu nahi dugu biktima guztiak eta sufrimendu
guztiak aztertu nahi ditugula, egileen araberako hierarkiarik egin gabe, baina
behar bezala bereizita, ekintzen eta biktimen inguruko larritasun-maila eta
erantzukizun-maila desberdinak ulertu ahal izan daitezen. Egiaztapen hori da
txosten honen abiapuntua. Gure errealitatea osatzen duten giza sufrimendu ugari
horiez jabetu nahi dugu, ahal dugun heinean arintzen eta erreparatzen saiatzeko.
6
6. atalean adieraziko dugunez, euskal erakundeek, zenbaitetan adostasun
handiarekin, biktimen aniztasuna onartzeko, hots, motibazio politikoko
indarkeriaren biktima mota guztiak –egileak edozein izanik ere– barnean hartuko
dituen tratamendu bat erabiltzeko joera agertu dute azken urteotan, erritmo
desberdinekin bada ere. Eta horrek ez du esan nahi ezer eta inor justifikatzen
dutenik edota egoera desberdinak nahasten dituztenik. Aurrerago ikusiko dugu
hori.
Eta, azkenik,
Adostasuna: giza eskubideak justiziaren mugak ezartzen dituen irizpidetzat
hartuta daude mundu osoan. Iraganeko indarkeriaren egiak ahalik eta adostasun
sozial eta politikorik handiena lortu behar du bere onarpena eta eraginkortasuna
ziurta dadin. Ez dugu ahaztu behar egia ezagutzeak duen balioa, gizarte-harreman
hobeak lortzeko bitarteko urratsa baita.
7
8
2. TXOSTENAREN HELBURU OROKORRA
Txosten honen bidez, Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren motibazio
politikoko giza eskubideen urraketen eta bestelako indarkerien berrikuspen
kritiko bat egin nahi izan dugu errespetu osoz. Horretarako, hiribildu honetan izan
diren indarkeria-ekintzarik garrantzitsuenei buruzko datuak eta testigantzak
(azken hauek letra etzanez agertzen dira) bildu ditugu ikuspegi integral eta
partzializatu gabe batekin, gertatutakoaren memoria osatzen lagunduko
digutelakoan, antzeko urraketarik berriz gerta ez dadin eta, horren bidez,
herriaren egungo eta etorkizuneko bizikidetza bultza dadin.
2.1. ZERGATIK MOTIBAZIO POLITIKOKO INDARKERIA?
Azken hiru legegintzaldietan, Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak
“motibazio politikoko indarkeria” kontzeptua erabili dute biktima tipologia baten
inguruko politika publikoak zehaztean. Gaur egun, halaber, “motibazio politikoko
ekintzen biktimen” errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru-lege
baterako proposamena eztabaidatzen ari da Nafarroako Parlamentuan.
Duela gutxi arte, nolabaiteko ikara ematen zuen “motibazio politiko” kontzeptuak,
horren bidez helburu politikoak lortzeko egindako giza eskubideen urraketa jakin
batzuk justifikatu nahi zirelakoan. Bidegabekeria batek bidegabekeria izaten
jarraitzen du “politiko” kalifikatzailea erantsita ere; kalifikatzaile horrek ez du
balio oker hartutako erabakiak zuritzeko edota erabaki horien erantzukizunak
gainetik kentzeko. Nolanahi ere, kontzeptu hori orokortu egin da hemen zein
nazioartean, estatuek eta gobernuek indarrean dagoen ordena (diktatoriala zein
demokratikoa) irauli nahi dutenen aurka egindako jardunak edota botereen eta
horien legeen aurka dihardutenen jardunak kategorizatzean; nahikoa da ingurura
begiratzea hori ikusteko.
Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimak
(Eusko Jaurlaritza, 2008ko ekaina) txostenaren egileak kontzeptu horren esanahia
zehazten saiatu ziren. Garbi adierazi zutenez, era horretan kalifikatzeak ez du esan
nahi, per se, jardunbide jakin batzuk justifikatzen direnik. Ikuspegi kriminologiko
batetik, motibazio politikoko indarkeria termino deskribatzailea da, testuinguru
jakin bati lotua (ekintza kriminala bultzatzeko arrazoiei lotua, zehazki). Ekintza
kriminalak (erailketak, hilketak, torturak, lesioak eta abar) beste arrazoi
batzuengatik ere egiten dira (indarkeria patriarkalagatik edo genero-
indarkeriagatik, droga-trafikoagatik eta abar), eta beste egile mota batzuek ere
egiten dituzte (ohiko delitugileek, mafiek eta abar). Gure kasuan, ordea,
urraketaren egileak zentzu “politikoa” ematen dio ekintzari (subjektuaren
9
izaeragatik, ekintza motagatik, lortu nahi den helburu edo inpaktuagatik edota
hautatutako biktimengatik).
Hortaz, motibazio politikoko indarkeria ez da kontzeptu itxia. Halaber, ez da
terrorismoaren definiziotik kanpo dagoen kontzeptu bat. Esan daiteke terrorismoa
motibazio politikoko indarkeria dela, baina motibazio politikoko indarkeriaren
errealitatea zabalagoa dela. Edonola ere, terrorismoak eta motibazio politikoko
indarkeriak ez dute definizio juridiko edo politiko garbi eta adosturik gaur egun.
Hortaz, txosten honen helburua ez da definizio horiek finkatzea.
Jon Mirena Landa Gorostiza katedradunak koordinatutako lantaldeak 2008an egin
zuen analisiaren arabera, nolabaiteko antolaketa-maila batekin eta gizartean edo
politikan eragiteko asmoarekin egiten diren eta/edo gertaera bakan edo
ustekabekoez bestelako jardun-eredu bati jarraitzen dioten ekintzak dira ekintza
politikoak. Asmo politikoa, bestalde, biktimaren aukeraketan ere isla daiteke.
Adibidez, biktima gisa oposizioko pertsonak edo taldeak hautatzeak haien jarduna
geldiarazteko, haien erakundea apurtzeko edo areriotzat hartutako pertsona
indarkeriaz hiltzeko asmoa uzten du agerian. Beste kasu batzuetan, biktimak
indiskriminatuak izaten dira, edota berez eta bakarka izaera politiko nabarmenik
ez duten ezaugarri soziologiko komun batzuk dituzte, baina erasoaren helburua
gizartean terrorea eragitea edota biztanle-sektore handietan inpaktu jakin bat
lortzea delako izaera politiko hori hartzen dute.
2.2. INDARKERIAREN ALDIA
Ez dut kritikatzeko asmoz esaten, ezta gutxiagorik ere, baina batzuek
karlistaldietaraino egin nahi dute atzera.
Aztergai dugun aldia berrogeita hamar urtetik gorakoa dela kontuan hartuta,
aztertu beharreko garaiak ezin ditugu nahasi, eta ezin dugu karlistaldietaraino
atzera egin, jaso dugun testigantza batean adierazi bezala. Aldi bakoitzak bere
ezaugarriak ditu; hori agerian geratzen da txostenaren amaieran eskainitako
kronologia zabala arretaz ikustean. Diktadura eta demokrazia ez dira gauza bera,
baina bietan urratu dira giza eskubideak, testuingurua desberdina izanik ere.
Kontuan izan behar da, gainera, oso urria dela hasierako hamarkadetako
informazioa (hirurogeiko hamarkadakoa, bereziki), ez baitago urte haietako
zuzeneko eta zeharkako biktimen testigantzarik. Zuzeneko testigantzarik ez
dugunez gero, ibilbide luzea dugu aurrean alderdi hori ahal den neurrian
10
zuzentzeko. Hortaz, zeregin horretan lagungarria izan daitekeen euskarrietako bat
da txosten hau.
Zergatik 1960. urtetik hasita?
Udalarekin adostu zenez, txosten honetan ikertzen den aldia 1960tik gaur egun
artekoa da. Aldi hori bat dator Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik
Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legean aurreikusitako politikekin; izan ere,
aurretik indarrean zeuden arauak zabaldu eta bateratu egin zituen lege horrek, eta
1960ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako ekintza guztiei aplikatzen zaie
atzeraeraginez. Era berean, AVT erakundeak eskaintzen dituen biktimen
zerrendek, Covite erakundearen Terrorearen Mapak, Libertad Digital-en In
Memoriam atalak, Fernando Buesa Fundazioaren dokumentazio-zentroaren
Efemérides de atentados atalak eta La derrota de ETA. De la primera a la última
víctima1
; Vidas Rotas2
; Gernikako seme-alabak 1960-20103
eta Sangre, votos y
manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical 1958-20114
liburuek, besteak
beste, 1960. urtea edo aurreko data bat dute abiapuntu.
Beste erakunde eta elkarte memorialista batzuentzat bezalaxe, txosten honen
idazlari taldearen ustez egokiagoa da aldi zabalago bat hartzea (azterlan honen
kronologian, 1956ko salbuespen-egoera da abiapuntua). Alderdi hori ondorengo
txostenetan lan daiteke, betiere garai bakoitza ongi zehazten bada eta aldiak
nahasten ez badira. Ikuspegi zabalago bat izatea lagungarria da gertakariak
ulertzeko.
2.3. MEMORIA BERRESKURATZEA
Bizi izandako esperientzia guztiak gure memorian era barne-hartzailean
txertatzen saiatzea zeregin korapilatsua da. Dena dela, gertatutakoaren memoria
partekatu bat osatu nahi badugu, funtsezkoa da jarrera irekia izatea.
Horretarako, Bakearen aldeko Koordinakundeak zioenez, “memoria-prozesuak
egin beharko dira era koordinatuan, elkarren aurka egin gabe eta adosteko
borondatearekin”5
.
1
CALLEJA, José María eta Ignacio Sánchez-Cuenca. Adhara, 2006.
2
ALONSO, Rogelio eta Florencio Domínguez eta Marcos García Rey. Espasa, 2010.
3
LAN KOLEKTIBOA. AGIRRE, Josean (koord.). Euskal Memoria Fundazioa, 2010.
4
FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka eta Raúl López Romo, Sangre, votos y manifestaciones. ETA y el
nacionalismo vasco radical 1958-2011. Tecnos, 2012.
5
BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA. Las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha
antiterrorista. 2011ko uztaila, 9. or.
11
12
3. TXOSTENAREN EDUKIA
Lan honetan, Errenterian aztergai dugun arloan gertatutakoaren memoria
kolektiboa lantzeko eta antolatzeko gure ustez balio dezakeena zehaztu nahi izan
dugu. Horretara hurbiltzen saiatu gara behintzat. Amaitu gabeko lana izango da
beti, eta agertzen diren datu berriekin jarraitu beharko da egiten. Kontuan izan
behar dugu, gainera, indarkeria mota batzuk ezin direla kontabilizatu eta, beraz,
nekez eraman daitezkeela estatistiketara. Aurrerago aztertuko dugu hori. Badira,
halaber, ikerketa honetan egun eskuragarri dauden baliabideekin aztertu ezin
diren beste indarkeria mota batzuk ere. Alderdi horiei buruzko azterlanak egin
beharko dira aurrerago; azken kapituluan aipatuko ditugu.
Txosten honen mugen barruan, Errenteriako biktimak identifikatu eta kuantifikatu
ditugu, baina, horrez gain, komenigarria iruditu zaigu gertatutakoaren sekuentzia
osoa jasotzea, ahalik eta ikuspegi fotografikorik osatuena izateko. Horregatik,
1956tik 2012ra arteko aldia hartzen duen kronologia bat landu dugu; bertan,
Errenterian azken berrogeita hamar urteetan izan diren motibazio politikoko
indarkeria-ekintzak daude bilduta, urtez urte.
Indarkeria-ekintzen zerrendak egileen arabera baino egiten ez badira, ez da
prozesu osoa jasotzen, ez da gertaera guztien katea islatzen, eta zailagoa da zer
gertatu zen jakitea. Urraketa guztien ikuspegi integral baten bidez, berriz,
“gutarrak” ez direnei zer gertatu zaien jakiteko aukera dugu. Hori lagungarria da
elkarren nahigabea errespetatzeko, eta erraztu egiten du etorkizuneko bizikidetza.
Urraketa guztiak eta indarkeria soziopolitikoari lotutako beste ekintza guztiak
barnean hartuko dituen ikuspegi batek, azken batean, urraketa guztiei ekitatez
aplikatu beharreko eskakizunak egokiro orekatzen lagunduko du, egilea edozein
izanik ere.
Txostenaren akotazioak
Indarkeriak inpaktu asko eta askotarikoak eragin ditu Errenterian. Arestian
adierazi dugunez, lan honetan ez ditugu landuko konnotazio politikoko urraketa
mota guztiak (terminoa ikuskera osoan hartuta). Txosten honetan, oro har, ez
daude jasota erantzun errepresiboak jaso zituzten sistemaren aurkako jardunbide
politikoak, hala nola borroka antinuklearra, NATOren aurkakoa, nahitaezko
soldadutzaren aurkakoa, desobedientzia kolektiboaren erabilera (tailaketen eta
13
zozketen aurkako sabotajeak, kateatze eta eserialdi baketsuak eta abar),
intsumisioaren inguruko praxiaren errepresioa (atxiloketak, epaiketak, espetxe-
zigorrak eta abar) edota irrati libreen, abandonatuta utzitako eraikinen
okupazioen eta gaztetxeen inguruan sortutako errealitatea. Mugimendu horiek
indar handia izan zuten Errenterian.
Kontuan hartu dira, ordea, diktaduraren azken urteetan Oarsoaldeko langile-
borrokaren aurkako errepresioa eta langileen oinarrizko eskubideen urraketak,
garai hartan langileek zuzentzen baitzuten adierazteko, biltzeko, elkartzeko,
manifestatzeko, sindikatzeko edo askatasunez aukeratzeko askatasunaren aldeko
borroka. Estatu espainoleko lehen salbuespen-egoera 1956an ezarri zen, eta garai
hartan hasi berriak ziren langile eta ikasleen mugimenduak isilaraztea zuen
helburu. Esanguratsua da, gainera, ETAk Errenterian jarri zituen lehen hiru
lehergailuak (lehergailu bana 1972an, 1973an eta 1974an) sindikatu frankistaren
ordezkaritzaren aurka zuzendu izana. Halaber, komando autonomoek hirurogeita
hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan CCOO sindikatuaren egoitzaren eta lan-
gatazkak zituzten enpresen aurka egindako sei atentatu jaso dira. Ez dugu uste
gertakari horiek txosten honetan aztergai dugun gaitik bereiz daitezkeenik.
Horrela, beraz, “euskal kasuari” (hots, batzuek “euskal gatazka” eta beste batzuek
“ETAren terrorismoaren aurkako borroka” izendatzen dutenari) lotutako
motibazio politikoko indarkeriak Oarsoaldeko hiribildu honetan izan duen
inpaktua du ardatz txosten honek.
Testigantzen bilketa eta kasuen zerrendak
Dokumentazioa biltzean eta askotariko testigantzak bildu ondoren, oroimena
ahula eta selektiboa dela egiaztatu ahal izan dugu. Oso zaila da hain aldi luze eta
bizian gertatutako guztia buruan gordetzea. Jakin badakigu iraganaren
oroitzapenak, jasandako nahigabea gogora ekartzeaz gain, gauzak berriz ere neurri
berarekin ez neurtzeko arriskua dakarrela. Horregatik, gertatutako giza
eskubideen urraketetako asko identifikatzeaz gain, herriko memoria-proiektu
baterako baliagarriak izan daitezkeen bizipenak, gogoetak, zalantzak,
desadostasunak eta elkartzeko askotariko esperientziak eman nahi izan ditugu
ezagutzera. Proiektu horrek, nolanahi ere, gertatu zaigunaren ahalik eta
errekonozimendurik zabalena lortu beharko du.
Udalak 1996an editatu zuen Errenteriako historia liburuan, garai hartako alkate
Miguel Buen Lacambrak honako hau zioen: “Gure iragana ezagutzeak ez gaitu hobe
edo okerrago egiten, baina gogoetatsuago”6
. Guk ere jasandako gertaerak
gogoratzen eta horiei buruzko gogoeta egiten lagundu nahi dugu, gertaera horiek
ahatz ez daitezen; eta etorkizunari begiratu nahi diogu, horrelakorik berriz gerta
ez dadin. Bide horretan lagundu nahi izan dugu lan honen bitartez.
6
Juan Carlos Jiménez de Aberasturik zuzendutako Errenteriako historia (1996) liburuaren aurkezpena.
14
Hona hemen elkarrizketa egin duten pertsonak:
- Buen Lacambra, Miguel. Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuorde
ohia, foru-diputatu ohia eta Errenteriako alkatea 18 urtean (1987-2003).
- Elkano Etxebeste, Ángel María. Herri Batasunako zinegotzi ohia
Errenteriako Udalean.
- Ferradás Freijó, José Manuel. Errenteriako Ezkerrako (EB) zinegotzia
Errenteriako Udalean.
- Herzog De Bustos, José Manuel. Alderdi Popularreko (PP) zinegotzia
Errenteriako Udalean.
- Lopez de Etxezarreta Auzmendi, Garazi. Eusko Alkartasunako (EA) kidea.
EH Bilduko zinegotzia Errenteriako Udalean.
- Molina Guerrero, Mari Jose. Errenteriako Emakumeen Taldeko kidea eta
herriko hainbat ikastetxetako irakaslea.
- Peña López, Maite. Gipuzkoako EAJ-PNVko gizarte-politiketako
arduraduna eta EAJ-PNVko zinegotzia eta bozeramailea Errenteriako
Udalean.
- Rodríguez Medina, José Ángel. Errenteriako Udaleko zinegotzia eta
Errenteriako PSE-EE taldeko idazkari nagusia.
- Ugalde Ugarte, Mikel. Orereta ikastolako lehendakari ohia eta Ereintzako
kide ohia; hiribilduko ohorezko saria jaso du.
Arestian aipatutako pertsonak eta horiek emandako erantzunak ausazko ordenan
agertzen dira txosten osoan. Erantzunak hainbat ataletan tartekatu ditugu, eta
letra etzanean agertzen dira beti. Salbuespenak salbuespen, uste dugu ZER
erantzuten den jakiteak (edukia, mamia, argumentua) NORK erantzuten duen
zehazteak baino ekarpen handiagoa egiten duela. Izan ere, nork esaten duen
kontuan hartzeak ez gaitu baldintzatu eta mugatu behar; zer eta NOLA esaten den
hartu behar da kontuan.
Jakina, ez dugu ados egon behar esaten digutenarekin. Besterik gabe, kontuan
hartu behar dugu hori pentsatzen duen jendea dagoela, eta, beraz, orainari eta
etorkizunari begira denok espazio berean (Errenterian) askatasun osoz bizitzeko
akordioetara iritsi nahi izanez gero, ahaleginak egin beharko direla arlo bakoitzean
adostasun-puntuak bilatzeko eta kasu bakoitzean gutxiengoarenak edo
disidenteenak diren iritziak egokiro kudeatzeko.
15
16
4. KASUAK SAILKATZEKO IRIZPIDEAK
Gertatu diren gauza guztiak ez dira berdinak izan, eta, gertatu dena ordenatzeko
garaian, dena ezin da zaku berean sartu. Gauza guztiez hitz egin behar da eta
gertatutako guztia jakin behar da, baina ahalegin metodologiko bat egin behar
dugu gertakariak eta metatutako sufrimendua behar bezala sailkatzeko. Izan ere,
sufrimendua biktima guztiek duten zerbait da, baina indarra bidegabeki
erabiltzeko arrazoiak eta asmoa desberdinak dira, egileak desberdinak dira, egia
argitzeko garaian agertutako zigorgabetasun-mekanismoak desberdinak dira,
antzeko jardunen ondoriozko erantzukizunak desberdinak dira, eta biktima
guztien kalteberatasuna ere desberdina da. Batzuek tiro egitea aukeratu dute,
edozein modalitate eta posiziotan, eta beste batzuek, aldiz, ez. Batzuek hil egin
dute, beste batzuk hil egin dituzte. Badira hil dutenak eta geroago hil dituztenak
ere. Nabarmena da dena ez dela gauza bera.
Dena ez da gauza bera, baina biktimak parekatu egiten dira biktima bihurtzen
direnean. Eta zertan parekatzen dira? Eskubideei dagokienez, zentzuzko printzipio
unibertsal batean: urraketa berdinei egia, justizia, errekonozimendua eta
erreparazioa jasotzeko eta diskriminaziorik ez jasateko eskubide berdinak
dagozkie.
5. kapituluan, zehatz-mehatz azalduko dugu nazioarteko, Estatuko eta Autonomia
Erkidegoko arau eta legeetan definituta dagoen eta txosten honetan jarraituko
diogun “biktima” kontzeptua. Nolanahi ere, distantziakidetasuna saihesteaz eta
nahasi behar ez dena nahasi gabe antolatzeaz kezkatuta, honako galdera hau egin
genien elkarrizketa egin zutenei: nola landu behar ditugu Errenterian gertatu diren
indarkeria guztiak?
Denek erantzun berdina eman dute: ez da bereizketarik egin behar biktimen
artean. Era berean, ez dituzte ekintzen egileen arabera hierarkizatu nahi izan.
Bakar batek ere ez du batzuk besteen gainetik jarri nahi izan. Txostenean dena
konta dadin nahi izan dute:
Niretzat, GALekoak, GRAPOkoak, ETAkoak, hemengoak eta hangoak, denak
berdinak dira. Inork ez dezala pentsa hemen nagoelako [PSE-EE alderdiko
kargu politiko gisa] batzuk besteak baino gehiago atsegin ditudanik. Ez, ez.
Utikan horiek guztiak.
Zenbait sektoretan hain eztabaida bizia sortzen duen gai labaina izateko, oso
esplizituak izan dira PSE-EE alderdiak herriko Udalean duen bozeramaile José
Ángel Rodríguezen erantzunak.
Zirrararik handiena sorrarazi dioten gertaerez mintzatu ondoren, "grisen” jokaera,
eraildako zinegotziak, emazteari egindako jazarpenak eta abar maila berean
17
jartzeak distantziakidetasun-arazoak sortzen dizkion galdetu genion. Hona hemen
erantzuna:
Ez, jakin badakit beste aldean ere gauzak gaizki egin direna, eta niri hildako
guztiek ematen didate min, e? Gauza batzuk onartezinak iruditu zaizkit, hala
nola Lasa eta Zabalarena edo… baita Pasai Donibanen hil zituzten Komando
Antikapitalistetako lau kideena ere.
Gaiarekin jarraitu genuen. Gertatutakoa azaltzerakoan, axola izango al litzaizuke
dena giza eskubideen urraketaren ikuspuntutik balioetsiko balitz?
Funtsean, ez dut gertatutako ezer atsegin. Gehien izorratzen nauena zera da,
nork egin zuen tiro lehen aldiz eta noiz erail zen lehenengoa.
Oso argigarriak dira, halaber, PP alderdiak herriko Udalean duen zinegotzi Chema
Herzogek distantziakidetasunari buruz eman dizkigun erantzunak:
Nik uste dut bi gauzak gaizki daudela. Nik uste dut koldarragoa dela
torturatzailea; Estatuko makineriaz babestuta dago, eta seguru sentitzen da.
Hiltzaileak, berriz, badaki klandestinoa dela eta harrapa dezaketela;
abenturazaleagoa da. Ez dakit, bi gauzak dira lazgarriak, zein baino zein
lazgarriagoa.
Eta jarrera horiek arazorik sortzen al dizute inguruan?
Alde batetik eta bestetik seinalatzen nautenek ez dute niri kalte egiteko
modurik aurkitzen, eta bakean uzten naute. Errezeloa sorrarazten dut, baina
ez dute erabateko diagnostikorik; “hau honek deskalifikatzen du”: arraroa
izateak eta horrek sortzen duen mesfidantzak baino ez nau deskalifikatzen.
Komeni da, nolanahi ere, gaia tentu, pedagogia eta elkartasun handiz lantzea.
Nahigabe eta sufrimendu handia dago metatuta. Horregatik, garrantzitsua da
problematika honi guztiari aurre egiteko moduarekin asmatzea. Miguel Buen
alkate ohiak honako hau zehaztu du:
Bi aldeek jasandako sufrimenduaren kontuak arazo bat dakar. Izan ere, ez
dut uste terrorismoaren biktima –maiuskuletan– izan denari gehiegi eska
diezaiokegunik (eta berdin dio zer terrorismo mota, berdin-berdin dio). Egia
da eman dieguna baino askoz gehiago eman behar diegula denei: babes
handiagoa, maitasun handiagoa, ulermen handiagoa, baina, askotan, oso
zaila da hori.
Zeregin korapilatsua eta oso tentuz ibiltzekoa da, zalantzarik gabe. Horregatik,
herrian izan diren oinarrizko eskubideen urraketa guztien artean nagusiki (baina
ez bakarrik) bizitzeko eskubideari eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideari
lotutako urraketei heltzea erabaki dugu lan honen diseinu metodologikoan.
Koadro/argazkietan eta kronologian bai, zerrendatu ditugu beste urraketa mota
batzuk, baina kasu askotan zuzeneko iturririk ez dugunez gero, ondorengo
18
azterlanetan sakontasun handiagoz landu beharko dira beste urraketa mota
horiek.
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA
Lehentasun gisa adierazitako bi bloke handi horiek ezarri ondoren (bizitzeko
eskubidea eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidea), kasu eta biktimen
kasuistika osoa lantzeko modua zehaztu behar dugu. Argi eta garbi bereizi nahi
ditugu eskubideen urraketak eta beste sufrimendu mota batzuk. Egia da dena dela
sufrimendua, baina, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen estandarren
arabera, sufrimendu guztiak ez dira giza eskubideen urraketatzat hartu behar.
Gertatutakoaren argazki osatua nahi dugu, baina behar bezala ordenatua.
Badugu, beraz, lehen talde bat: giza eskubideen urraketarik larrienak, hots,
bizitzeko eskubidearen eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen
urraketak. 5. kapituluan aipatutako arau eta legeen arabera, jasandako kaltearen
larritasunaren proportziozko erreparazioa dagokie biktima horiei, egiaz eta
justiziaz gain. Erreparazio horren barruan, lehengoratzea, kalte-ordain
ekonomikoa, birgaitzea, gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak bilduko
dituen errekonozimendu bat behar da.
• Errenteriako Udalak herriko biktimen memoria eta errekonozimendua lortzeko
eginkizunean dagozkion jardunak sustatu beharko ditu herrian: omenaldiak,
oroitzapen-ekitaldiak, gertatutakoaren jakintza eta abar. Nolanahi ere,
komenigarria izango litzateke erakundeen arteko koordinazioa sinergiak
gehitzeko, informazioa eta irizpideak elkartrukatzeko eta lanak ez bikoizteko.
IKERKETA SAKONAGOA BEHAR DUTEN KASUAK
Bigarren taldea osatzen duten kasuetan: a) ez dago informazio nahikorik oraindik;
b) kontraste handiagoa behar da ikerketa egin ondoren; c) informazio nahikoa
badago, baina egiletzak kontrajarriak edo kontraesankorrak dira; d) bertsio
ofizialaz gain, beste batzuk ere badaude. Kasu bakoitza argitu ahala, lehen taldean
txertatu ahal izango da, edota ez da motibazio politikoko biktimatzat hartuko,
halakotzat hartzeko baldintzak betetzen ez dituelako, hots: egileak ohiko
delitugileak zirelako eta, beraz, motibazio politikorik ez zegoelako, indarkeriazko
liskarra izan zelako baina eskubideen urraketarik gertatu ez zelako eta abar.
• Herriko Udalak falta zaion informazioa eskatu beharko die erakunde eskudunei,
edota, hala badagokio, informazio hori lortzeko baliabideak gaitu beharko ditu. Era
horretan, informazioa eskuan izanik, herri-mailako erabaki gehiago hartu ahal
izango ditu (egin beharreko oroitzapen-ekitaldi eta omenaldietan pentsatuta,
bereziki), eta kasu horiek bizitzeko eskubidea kendu dieten pertsonen kasuetan
txertatzeko ala ez txertatzeko jarraibideak ezarri ahal izango ditu.
19
BESTE SUFRIMENDU BATZUK
Aurreko bi taldeetatik kanpo, hirugarren bat ere badago, eta nazioarteko
estandarretan zentzu hertsian giza eskubideen urraketatzat hartzen ez diren
kasuak dira, nahiz eta astindu gaituen indarkeria-dinamika hori izan ez balitz
amaiera tragikorik izango ez zuten kasuak izan. Beren buruaz beste egin duten
poliziez edo presoez, barrikaden ondorioz edo espetxeetarako bisitaldietan
gertatutako istripuez ari gara, adibidez. Atal honetan, halaber, lehen taldean
aipatutako kasuen izaera desberdina izanik ere indarkeria-ekintza baten
esparruan (liskar batean edota norberaren arma edo lehergailuekin) gertatu diren
heriotzak sar litezke.
Errenteria astindu duen indarkeria politikoaren beste inpaktu batzuen
adierazgarriak dira horiek, Udalak edo beste erakunde batzuek errekonozimendu
edo erreparazioaren arloan dituzten inplikazioei dagokienez giza eskubideen
nazioarteko zuzenbidearen arau eta legeetan lehen tokian sailkatutako giza
eskubideen urraketekin alderatu edo parekatu ezin badira ere. Hori dela-eta, atal
berezi batean sailkatu dira txosten honetan, dena berdina ez dela argi eta garbi
ikus dadin, eta hainbeste urtetan metatutako nahigabea eta ezinikusia kontuan
hartuta ulergarriak izan daitezkeen ohiko irain hutsalak ahal den heinean desager
daitezen.
20
5. ARAU ESPARRUA: “BIKTIMA” KONTZEPTUA ETA
BIKTIMAREN ESKUBIDEAK
Atal honen barruan, “biktima” kontzeptua definitzen duten eta biktimen
eskubideak finkatzen dituzten giza eskubideen nazioarteko sistemaren arau-tresna
nagusien eta beste estandar batzuen azalpen-analisia erraztu nahi izan dugu.
Horrela, beraz, ez da tresna guztien analisi zehatz bat, biktima-izaeraren
konfigurazioan eta egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak finkatzean
funtsezko bilakaera eragin duten tresnen azalpen laburra baizik.
5.1. BIKTIMA IZAERAREN ETA BIKTIMAREN ESKUBIDEEN INGURUKO
NAZIOARTEKO ADIERAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Nazioarteko adierazpenak, gomendioak eta beste dokumentu batzuk
erabakigarriak izan dira biktimei egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak
bermatzeko. Arau-ikuspuntu batetik estatuentzat ondorio loteslerik ez duten
dokumentuak badira ere, tresna egokiak dira, estatuei biktimen eskubideak
betetzeko hertsatuki eskatzen dieten eta estatu horiek horretarako bidezko
neurriak har ditzaten sustatzen duten tresnak.
Hasteko, 1985ean Nazio Batuen esparruan emandako lehen definizioa aipatuko
dugu:
5.1.1. “BIKTIMA” KONTZEPTUA: “DELITUAREN ETA BOTERE ABUSUAREN
BIKTIMENTZAKO JUSTIZIAREN OINARRIZKO PRINTZIPIOEI BURUZKO
ADIERAZPENA”7
Nazio Batuen Batzar Nagusiak munduko milioika pertsonek “delituen eta botere-
abusua dakarten beste ekintza batzuen ondoriozko kalteak” jasan dituztela eta
“biktima horien eskubideak aitortu ez direla” onartu zuen 1985eko azaroaren
29ko 40/34 Ebazpenean.
Onarpen horretatik abiatuta, eta adierazitako Ebazpenaren esparruan, “Delituaren
eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko
7
Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena,
NBEren Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean hartua. Honako honetan dago
eskuragarri: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
21
adierazpena” formulatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Hain zuzen ere,
gobernuei eta nazioarteko komunitateari kriminalitatearen eta botere-abusuaren
biktimentzako justizia gauzatzen laguntzeko beharragatik formulatu zuen
Adierazpen hori nazioarteko erakunde horrek. Azken helburua, nolanahi ere,
biktimei eskatzen zuten laguntza eskaintzea zen.
Adierazpenean biktima terminoari ematen zaion definizioa Adierazpenaren
ekarpen nagusietako bat dela esan daiteke, eta azpimarratu beharra dago
biktimaren definizio zabala ematen duela.
Zehazki, estatu kideetan indarrean dagoen zigor-legeria urratzen duten ekintzen
edo ez-egiteen ondorioz kalteak jasan dituen pertsona oro da biktima.
Kaltetzat zer har daitekeen zehazteko garaian, Adierazpenak zabaltasun berarekin
jokatzen du, lesio fisiko edo mentalak, sufrimendu emozionala, galera
ekonomikoak edo oinarrizko eskubideen galera esanguratsua hartzen baititu
kaltetzat. Gainera, zuzenekoak ez ezik, zeharkakoak ere biktimatzat hartzen ditu.
Zehazki, “biktimarekin harreman estua duten senideak edo pertsonak eta
arriskuan zegoen biktimari laguntzeko edo biktimizazioa prebenitzeko esku
hartzean kalteak jasan dituzten pertsonak” hartzen dira biktimatzat.
Gainera, azterlan honen ondorioetarako garrantzitsua den beste zehaztasun bat
aipatzen da. Hain zuzen ere, pertsona bat biktimatzat hartzeko, ez da beharrezkoa
kaltea eragin duen pertsona “identifikatu, atxilotu, jazarri edo errudun deklaratu
izana”8
.
Bestalde, indarrean dagoen zigor-legeriaren urraketari dagokionez, botere-
abusuaren esanbidezko aipamen bat jasotzen du. Berezitasun azpimarragarria da
gure ustez, ez baitu beste ezein ez-zilegi penalik aipatzen esanbidez.
Handik urte batzuetara, 2005eko abenduan, Nazio Batuen Batzarrak, biktimaren
1985eko definizioan oinarrituta, biktimen eskubideak babesteko hainbat
printzipio eta jarraibide onartu zituen:
8
Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena,
NBEren Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean (2. paragrafoan) jasoa.
22
5.1.2. BIKTIMEK JUSTIZIA ETA ERREPARAZIOA JASOTZEKO DUTEN ESKUBIDEA:
“GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUEN AGERIKO
URRAKETAK ETA NAZIOARTEKO ZUZENBIDE HUMANITARIOAREN
URRAKETA LARRIAK PAIRATU DITUZTEN BIKTIMEK ERREKURTSOAK
AURKEZTEKO ETA KALTE-ORDAINKETAK JASOTZEKO DUTEN
ESKUBIDEARI BURUZKO PRINTZIPIO ETA JARRAIBIDEAK”9
2005eko abenduaren 16an, giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko
urraketak pairatu dituzten biktimek errekurtsoak aurkezteko eta erreparazioak
jasotzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta jarraibideak onartu
zituen Nazio Batuen Batzar Nagusiak.
Testu horretan, Nazio Batuek erabiltzen duten “biktima” kontzeptua 40/34
ebazpeneko kontzeptuan oinarrituta dago.
Nazio Batuek 2005. urtean onartutako printzipio eta jarraibide horien arabera,
giza eskubideen eta biktimen justiziarako eta erreparaziorako eskubideen
urraketak ikertzeko betebeharra dute estatuek. Zehazki, estatuen honako
betebehar hauek xedatzen dituzte printzipio eta jarraibide horiek:
a) urraketak saihesteko legegintza-xedapenak, administrazio-xedapenak eta
bestelako neurri egokiak hartzea;
b) urraketak era eraginkor, bizkor, oso eta inpartzialean ikertzea eta, hala
badagokio, ustezko erantzuleen aurkako neurriak hartzea, barneko eta
nazioarteko zuzenbideari jarraiki;
c) beren giza eskubideen edo zuzenbide humanitarioaren urraketen biktimei
justizia lortzeko ekitatezko eta benetako aukera eskaintzea, aurrerago
azalduko dugunez, urraketaren erantzulea edozein izanik ere; eta
d) Biktimei baliabide eraginkorrak eskaintzea (baita erreparazioa ere,
aurrerago azalduko dugunez)10
.
Zehazki, biktimek eskubidea dute: a) gizalegez eta beren duintasuna eta giza
eskubideak errespetatuz tratatuak izateko, b) justiziarako aukera berdina eta
9
60/1947 Ebazpena, Batzar Nagusiak 2005eko abenduaren 16an onartua. Honako honetan dago eskuragarri:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
10
60/1947 Ebazpena, 2005eko abenduaren 16an Batzar Nagusiak onarturikoa, 3. paragrafoa.
23
benetakoa izateko, c) jasandako kaltearen erreparazio egokia, eraginkorra eta
bizkorra jasotzeko, eta d) giza eskubideen urraketei eta erreparaziorako
mekanismoei buruzko informazio egokia izateko.
Urraketen biktimek erreparazioa jasotzeko duten eskubidea giza eskubideen
nazioarteko hainbat xedapen eta tratatutan jasota dago11
.
Erreparazioa, zehazki, giza eskubideen urraketek eragindako kalteak zuzentzeko
Estatuak hartu beharreko neurrien multzoa da. Erreparazioak urraketen
larritasunarekiko eta jasandako kaltearekiko proportzionala izan behar du.
Erreparazioa ez da konpentsazio ekonomiko soiltzat hartu behar; kasuaren
arabera, honako forma hauek har ditzake: lehengoratzea, kalte-ordaina, birgaitzea,
gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak.
Lehengoratzeak, kasuaren arabera, honako hauek biltzen ditu: askatasunaren
berrezartzea, giza eskubideez, identitateaz, familia-bizitzaz eta herritartasunaz
gozatzeko aukera, bizilekura itzultzea, enplegura itzultzea eta ondasunen itzultzea.
Europako esparruan, biktimen eskubideak jasotzen dituen tresna nagusia honako
hau da:
5.2. BIKTIMAREN ESTATUTUA EUROPAR BATASUNEAN
2012ko urriaren 25ean, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari
buruzko gutxieneko arauak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2012/29/EB Zuzentaraua onartu zen12
.
Zuzentarau horrek biktimaz ematen duen definizioa Nazio Batuek emandakoaren
antzekoa da. Zehazki, honela definitzen du biktima 2. artikuluan: “arau-hauste
penal batek zuzenean eragindako kalte edo galera bat (lesio fisiko edo mentalak,
kalte emozionalak edo galera ekonomikoak, bereziki) jasan duen pertsona fisikoa”.
11
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (2. artikulua), Arraza Diskriminazio mota oro
Desagerrarazteko Nazioarteko Hitzarmena (6. artikulua), Torturaren aurkako Hitzarmena (14. artikulua) eta
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmena (39. artikulua).
Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko
Adierazpenak Estatuko legerian tipifikatutako delituak eta botere-abusuak ditu ardatz (horien artean, giza
eskubideen nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren, Giza Eskubideen eta Herrien Afrikako
Gutunaren (7. artikulua), Giza Eskubideei buruzko Amerikako Hitzarmenaren (25. artikulua), eta Giza
Eskubideen Europako Auzitegiaren eta Amerikako Herrialdeetako Giza Eskubideen Gortearen erabakien
urraketak), eta biktimen eskubideak onesten ditu. Erromako Estatutuak, azkenik, ahalmena ematen dio
Nazioarteko Gorte Penalari “bere erabakian biktimei edo kausadunei eragindako kalte edo galeren norainokoa
eta magnitudea finkatzeko” eta “zuzenean kondenatuaren aurkako erabaki bat hartzeko, biktimei eman
beharreko ordain egokia adierazita, lehengoratzea, kalte-ordaina eta birgaitzea barne” (75. artikulua). Ikus
"Giza eskubideen nazioarteko babes juridikoa gatazka armatuetan” (Nazio Batuen Goi Komisarioa, 2011, 96.
eta 97. orrialdeak).12
Honako honetan dago eskuragarri: http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
24
Halaber, “zeharkako biktima” kontzeptua biltzen du, eta halakotzat hartzen du
arau-hauslea identifikatu, atxilotu, akusatu edo kondenatu den kontuan hartu
gabe.
Zuzentaraua, legegintzako egintza denez gero, nahitaez bete beharrekoa da
Europar Batasuneko estatu kide guztientzat. Halaber, EBko herrialde guztiek bete
beharreko helburu bat ezartzen du, betetzeko modua herrialde bakoitzak
erabakitzen badu ere. Zuzentarauak biktimei aitortzen dizkien eskubideak
gutxienekoak dira; estatuek errespetatu egin behar dituzte eskubide horiek, eta
Zuzentaruak emandako babes-eremua zabal dezakete (ez, ordea, murriztu).
Zuzentarau horretan, biktimak eskubide ugariren titularrak dira. Honela taldeka
ditzakegu eskubide horiek: informaziorako eskubidea, prozesuan parte hartzeko
eskubidea, babesa jasotzeko eskubidea, laguntza jasotzeko eskubidea eta
erreparazioa jasotzeko eskubidea13
.
Adierazitako Zuzentarauaren transposizio-epea 2015eko azaroaren 16an
amaituko da. Edonola ere, 2017ko azaroaren 16ra arte (estatu kideek Batzordeari
Zuzentarau horretara egokitzeko hartu dituzten neurriei buruzko informazioa
emateko mugako data da hori) ezin izango da ebaluatu Zuzentarauaren onarpena
Europar Batasunean biktimen eskubideak indartzeko baliagarria izan den ala ez.
5.3. ESTATUKO LEGERIA
Espainiako legegintzan, aldakorra izan da biktimen eskubideen sorkuntza eta arau-
garapena. Azken hogeita hamar urteotan, onartutako hainbat arauren bidez eta
kalte-ordaina jasotzeko eta osatzeko eskubidea bermatze aldera, bilakaera bat izan
da Estatuak biktimei eskaintzen dien estalduran.
90eko hamarkadan, indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen
biktimei laguntzeko 25/1995 Legea eta hori garatzen duen erregelamendua14
onartu zen izaera orokorrez. Arau hori delitu baten biktima mota orori zuzenduta
dago, eta aurrerapen handia ekarri zuen biktimen eskubideen
errekonozimenduan. Legeak gaur egun ere badirau, eta erreferentziazko araua
izan da delituen biktima gehienentzat.
Handik urtebetera, terrorismoaren biktimei eman beharreko tratamenduaren
erregulaziorik osatuena eta zehatzena egin zen, uztailaren 18ko 1211/1997 Errege
Dekretuaren bidez onartutako terrorismo-delituen biktima direnei laguntzeko eta
kalte-ordaina emateko Erregelamendua onartu zenean, hain zuzen ere.
13
Hona hemen sailkapen hori egin duten zenbait egile: ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique / BACA
BALDOMERO, Enrique / TAMARIT SUMALLA, Josep María eta PÉREZ RIVAS, Natalia.
14
738/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 23koa, delituen biktimentzako laguntzei buruzko Erregelamendua
onartzen duena.
25
Erregelamendu horren bidez, terrorismoaren biktimak indarkeriazko delituen edo
sexu-delituen biktimak tratatzeko sistema orokorretik bereizi ziren. Helburu
nagusia laguntzak kualitatiboki eta kuantitatiboki hobetzea eta terrorismoaren
biktimei laguntza integral pertsonalizatua ematea izan zen. Erregulazio horretan,
kalte ordaingarri kontzeptua merkataritza- eta industria-establezimenduetan
gertatutako kalteetara eta ibilgailuetan gertatutakoetara zabaldu izana
azpimarratu beharra dago. Halaber, honako helburu hauek dituzten laguntzen
emakida hartzen da kontuan: ikasketak; laguntza psikosoziala (laguntza
psikologikoa eta psikopedagokikoa, azken kasu horretan senideentzat ere bai);
kalte materialen ordaina; eta, azkenik, terrorismoaren biktimen elkarteei diru-
laguntzak ematea15
.
1999. urtean, bi arau garrantzitsu onartu ziren: lehena 1974/1999 Errege
Dekretua da, abenduaren 23koa, Terrorismoaren Biktimei Aitorpen Zibila egiteko
Errege Aginduaren Erregelamendua onartzen duena; kalte-ordainaz edo laguntzaz
bestelako alderdi bat garatzen du, eta biktimen kolektibo horri errekonozimendua
adieraztea eta omentzea, eta terrorismo-ekintzetan hildakoen, zaurituen eta
bahituen memoria kondekorazioak ematearen bidez ohoratzea du helburu.
Bigarrena, berriz, 32/1999 Legea, urriaren 8koa, terrorismoaren biktimekiko
elkartasunerakoa da, eta kaltetuek delituaren egileak kalte-ordain zibil gisa zor
dituen zenbatekoak jasotzeko duten eskubidea gauzatzea du helburu nagusi;
horren arabera, Estatuak hartuko du bere gain zenbateko ekonomiko horien
ordainketa, baita jardun judizialak egin arren kalte-ordain horiek onartzen dituen
epai irmorik ez dagoen kasuetan ere16
.
Gerra Zibilaren eta Frankismoaren biktimen eskubideak bereiz arautu ziren
2007an, Gerra Zibilean eta Diktaduran jazarpena edo indarkeria pairatu zutenen
eskubideak onartzen eta zabaltzen dituen abenduaren 26ko 52/2007 Legea
(Memoria Historikoaren Legea) onartu zenean. Lege horren edukiak kritika
handiak izan ditu, baita nazioarteko erakundeen aldetik ere, biktimen talde horri
egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko ahula delakoan17
.
Azkenik, azpimarratu beharra dago Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik
Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legearen onarpena18
. Lege horrek testu
bakarrean bildu zituen kolektibo horren eskubideei buruz indarrean zeuden arau
guztiak, eta eskubide horiek zabaldu zituen.
15
Neurri berri horiei aurrekontu-estaldura emateko, bi arau onartu ziren: 13/1997 Errege Lege Dekretua,
abuztuaren 1ekoa, Loteria Nazionalaren zozketa bat terrorismoaren biktimen alde egiteko baimena ematen
duena; eta 73/1998 Errege Dekretua, urtarrilaren 23koa, loteriaren zozketak emandako etekinen ondoriozko
laguntzak biktimei esleitzeko irizpideak arautzen dituena.
16
Adierazi beharra dago, halaber, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Goi Komisarioa sortu zela 2004.
urtean, abenduaren 17ko 2317/2004 Errege Dekretuaren onarpenaren bidez. Organo hori Gobernuaren
Presidentziaren mende zegoen zuzenean, eta, beste zenbait funtzioren artean, Estatuko Administrazio
Orokorrean terrorismoaren biktimentzako laguntzaren arloan eskumena zuten organoen jardunen inguruko
jarraipena, koordinazioa eta lankidetza hartu zituen bere gain. Dena dela, handik bi urtera, organo hori
desegin egin zen, irailaren 8ko 990/2006 Errege Dekretuari jarraiki.
17
Behartutako edo Nahi Gabeko Desagertzeen inguruko Nazio Batuen Lantaldearen txostena. Espainiako
Misioa. NBEren dokumentua: A /HRC/27/49/Add.1, 2014ko uztailaren 2koa.
18
671/2013 Errege Dekretua, irailaren 6koa, 29/2011 Legearen Erregelamendua onartzen duena.
26
Legearen Hitzaurrean, honako helburu nagusi hau ezartzen da: biktimei omenaldia
egitea eta errekonozimendua, errespetua eta elkartasuna agertzea. Halaber,
garrantzi handia ematen zaio memoria, duintasun, justizia eta egiaren printzipioak
“indar-ideia” gisa hartzeari. Arauaren bidez lortu nahi den azken helburua,
nolanahi ere, biktimari erreparazio integrala ematea da, eta 1960ko urtarrilaren
1etik aurrera gertatutako ekintza guztietan atzeraeraginez aplikatzeko aukera
onartzen da.
Horretarako, hainbat neurri integral diseinatuko dira, honako helburu hauekin:
biktimen duintasuna eta memoria errekonozitu eta sustatzea, babes integrala
ematea, ordaintzea, arreta-neurriak sendotzea, biktimen eskubideak
errekonozitzea, kalte-ordainei lotutako administrazio-izapideak malgutu eta
koordinatzea, biktimaren tratamendu prozesalean esparru espezifiko bat ezartzea
eta, azkenik, mehatxuak eta derrigortzeak jasaten dituzten pertsonak errekonozitu
eta babestea.
Legearen edukiaren onuradunak hildako pertsonak eta haien senideak, kalte fisiko
edo psikikoak jasan dituzten pertsonak eta kalte materialak jasan dituztenak
izango dira. Halaber, ohore- eta kondekorazio-ondorioetarako, hildakoen
odolkidetasuneko bigarren mailako senideak eta atentatu terrorista bat jasan
duten, baina lesiorik izan ez duten pertsonak izango dira titularrak. Azpimarratu
beharra dago, berritasun garrantzitsu gisa, mehatxatuta dauden pertsonak
arauaren hartzaileen taldean sartu direla.
5.4. AUTONOMIA ERKIDEGOKO LEGERIA
Euskal Autonomia Erkidegoak terrorismoaren biktimei zuzendutako eta
abuztuaren 4ko 221/1988 Dekretuaren bidez araututako laguntza-programa
baten onarpenarekin hasi zuen biktimek dituzten eskubideen
errekonozimenduaren arloko jarduna. Bertan, honako prestazio hauek onartu
ziren: Eskolaurreko eta OHOko ikasleentzako lehentasunezko laguntza
psikopedagogikoa; ikasketak egiteko bekak eta garraio eta jangelarako laguntzak;
doako osasun-laguntza, horren onuradunak ez ziren kaltetuentzat; enpresentzako
laguntzak (abalak eta diru-laguntzak); eta ondasunetan kalteak jasan zituzten
partikularrentzako laguntzak.
Hainbat urtetan eztabaida biziak egin ondoren, azkenean 2008. urtean osatu zen
arlo horren erregulazioa, hain zuzen ere Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta
Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legea onartu zenean. Arau horren
helburua ETAren biktimei ez ezik beste talde armatu batzuen (hala nola GALen,
eskuin muturreko taldeen eta beste talde parapolizial batzuen) biktimei ere
laguntza eta babesa ematea da19
. Lege-testu horren barruan, biktimentzako
19
“Parapolizial” terminoa gero eta maiztasun handiagoarekin erabiltzen da, eta, Eusko Jaurlaritzaren Giza
Eskubideen Zuzendaritzak egindako txostenaren arabera, honako hauek biltzen ditu: “bereziki trantsizio
27
laguntzari eskainitako III. Titulua azpimarratu beharra dago. Bertan,
terrorismoaren biktimei estaldura integrala emateko neurri multzo bat dago jasota
(kalteen erreparazio materiala, laguntza eta tratamendu mediko eta psikologikoa,
hezkuntzarako laguntzak, etxebizitza eta enplegua lortzeko laguntzak eta abar)20
.
2010eko abenduaren 15ean, terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko
sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua argitaratu zen 239.
zenbakiko EHAAn. Erregelamendu horren bidez, adierazitako 4/2008 Legearen III.
Tituluaren edukia garatu da, eta aurrerapen bat lortu da bertan aurreikusitako
babes eta laguntza integraleko sistemaren aplikazioan.
Adierazitako arauan aurreikusitako sistema integralak honako eremu hauetan
neurriak hartzea hartzen du kontuan: kalte materialengatik ordaintzeko jardunak;
kalte materialen prebentziorako jardunak, hala nola mehatxuak edo jazarpena
jasaten duten pertsonen etxebizitza, establezimendu edo ibilgailuetan segurtasun-
sistemak ezartzea; laguntza juridikoa; osasun-eremua eta eremu psikologikoa;
irakaskuntza-eremua; enplegu-politikak; funtzio publikoa (Legeak funtzio
publikokoak diren biktimei hainbat eskubide onartzeko aukera hartzen du
kontuan); etxebizitzaren eremua; eta Legeak babesten ez dituen premia
pertsonalei edo familia-premiei erantzuteko ezohiko laguntzak.
Azkenik, azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoko motibazio politikoko
indarkeriaren biktimen beste kategoria batzuetara zabaltzen hasi da arau-
esparrua. Legebiltzarraren erabakien ondorioz (hala nola motibazio politikoko
indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu
bidegabeak jasan dituzten biktimei buruzko 61/2011 Legez Besteko
Proposamenaren ondorioz), Osoko Bilkuraren Akordioa lortu zen
(09/11.02.01.0501), eta zenbait arau onartu ziren, hala nola 107/2012 Dekretua,
ekainaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean,
motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen
ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima
horiei ordainak ematekoa. Azken hori urriaren 16ko 426/2013 Dekretuak aldatu
zuen.
Agerian geratu denez, nazioarteko arauetan oinarritutako eta Autonomia
Erkidegoko legerian garatutako lege-esparru oso bat dago biktimen eskubideak
babestu eta defendatzeko. Hala ere, argitu beharra dago horren inguruko Estatuko
eta Autonomia Erkidegoko arauetan ez direla kontuan hartu euskal kasuko biktima
guztiak.
ETAren indarkeriaren biktimentzat, Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako
Legea (1999) izan da lege-esparrua, eta geroago indartu egin da Terrorismoaren
Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko Legearekin (2008), eta, ondoren,
Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko Legearekin (2011).
politikoaren urteetan eta 80ko hamarkadako lehen urteetan segurtasun-indarren adostasunarekin eta
zenbaitetan segurtasun-indarren zuzeneko parte-hartzearekin (ekintza klandestinoetan parte hartuz edo
segurtasun-indar gisa bete beharreko zereginetik kanpo, baina laguntza aktibo edo pasiboren batekin) jardun
zuten kolektibo edo taldeak”. 2008ko ekaina, 307. or.
20
DE LA CUESTA, 31.-32. or.
28
Segurtasun indarrek –edo horien adostasunarekin–, eskuin muturreko taldeek edo
talde parapolizialek egindako indarkeriaren biktimen kasuan, gehienak ez dira
behar bezala errekonozitu. Horiek ere hainbat giza eskubideren urraketa larrien
biktimak dira, hala nola bizitzeko eskubidearen eta osotasun fisiko eta psikikorako
eskubidearen urraketen biktimak, eta azken horretan daude kokatuta tortura-
kasuak. Tratu anker, gizagabe edo iraingarririk ez jasotzeko eskubidearen
urraketak ezinbestez aipatu beharrekoak dira, horien salaketek oso arreta urria
jaso baitute: ez dago ikerketarik, eta salaketen ia % 100 artxibatu egiten da.
Txosten hau idazteko unean, torturari buruzko azterlan bat dago abian21
, Eusko
Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzak eskatuta; berriki eman
dira argitara lehen datuak: 3.587 kasu salatu dira 1960-2013 aldian. Ikerketa hori
amaitzen denean, ezkutatuta eta ukatuta egon den eta horren ondorioz biktimen
diskriminazioa eragin duen fenomeno hori argitzen lagunduko du.
Biktimen eskubideen errekonozimenduan eta babesean izan den asimetria hori
nolabait ere konpentsatu egin da Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra
bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen
urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzeko eta
biktima horiei ordainak emateko ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuarekin. Arau
horren bidez, segurtasun-indarrek, eskuin muturreko taldeek eta talde
parapolizialek egindako giza eskubideen urraketen biktimak errekonozitzen hasi
ahal izan da lehen aldiz.
21
KRIMINOLOGIAKO EUSKAL INSTITUTUA. Euskadin izandako torturaren ikerketa, 1960-2010.
29
30
6. “ETAPA BERRIA” EUSKAL ERAKUNDEETAN
Arestian adierazi dugunez, 2008. urtean Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta
Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legea onartu zen. Lege horren bidez,
arlo horretan abuztuaren 4ko 221/1988 Dekretuan garatutako erregulazioa osatu
zen. Legeak ETAren zein BVE, GAL eta beste talde paramilitar batzuen biktimei
laguntza eta babesa ematea zuen helburu.
Ordurako (2007ko urriaren 5ean eta 17an, zehazki), Eusko Legebiltzarrean
Terrorismoaren Biktimei buruz egindako Osoko Bilkura Monografikoan, 21
ebazpen onartu ziren: horietako batek –lehenak– motibazio politikoko
indarkeriaren ondorioz izandako giza eskubideen urraketen biktimekin du
zerikusia. Lehen ebazpen horretan, agindu bikoitza ezarri zen. Honako hau zioen,
zehazki:
“1. Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak kontrolatu gabeko
taldeen, eskuin muturreko taldeen eta GALen terrorismoak eragindako
biktimen gaineko ikerketa-txosten sakon eta zehatza egin dezala, arreta
berezia jarriz biktimen identifikazioan eta indarrean dagoen legedian
aitortzen diren eskubideen aitortza-mailaren ikerketan”.
“2. Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak motibazio politikoak eragindako
giza eskubideen zapalketa jasan duten beste biktimen errealitatearen
gaineko ikerketa-txosten sakon eta zehatza egin dezala, arreta berezia jarriz
biktimen identifikazioan eta aitortza moral eta ordaintza egiteko
beharrezko neurriak aztertzen”.
Bi txosten horiek 2008ko ekainean aurkeztu ziren. Terrorismoaren Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritzaren “Talde inkontrolatuek, eskuin muturreko taldeek eta
GALek eragindako terrorismoaren biktimei buruzko txostenaren” arabera, 66
hildako eta 63 zauritu izan ziren hainbat erakundek (hots, GAL, Batallón Vasco
Español (BVE), AAA edo Triple A, Grupos Anti ETA eta GAE erakundeek) egindako
74 ekintza terroristetan.
“Txosten honen eduki materialaren mugaketak ez dakar, inondik ere,
hainbat motatako sufrimenduak pairatu zituzten eta oraindik ere pairatzen
dituzten beste pertsona batzuk izan zirela ukatzerik edo aitortzerik;
nolanahi ere, pertsona horietako asko giza eskubideen urraketa larrien
biktimak dira, eta botere publikoek erantzun bat eman eta neurri egokiak
hartu behar dituzte, kasu bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta”22
.
Bigarren txostenean (“Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza
eskubideen urraketen biktimei buruzko txostena”), 109 hildako eta, lehen
22
Talde inkontrolatuek, eskuin mutureko taldeek eta GALek eragindako terrorismoaren biktimei buruzko
txostena, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, 2008, 6. or.
31
sailkapen batean, 538 zauritu aipatzen ziren, torturak salatu zituzten milaka
pertsonak kontuan hartu gabe.
“Txosten honen helburua eta edukia orain arte politika publikoetan kontuan
hartu ez diren biktima ugariren errealitatea aztertzea eta aitortzea da.
Helburua ez da urraketen inbentario bat egitea liskarrak edo
bidegabekeriak areagotzeko, ahaztutako errealitate bat agerian uztea eta
urraketa horiek jasan zituzten pertsonekin beharrezkoa den enpatia
agertzea baizik”23
.
2009ko ekainaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako Terrorismoaren Biktimei
Laguntzeko zuzendari Maixabel Lasak honako hau adierazi zuen Eusko
Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordearen aurrean egindako agerpenean:
“Beste etapa bati hasiera emateko moduan gaude gaur egun (…)
“[PP alderdiaren babesarekin inbestitutako PSE-EE alderdiko Patxi López
lehendakariaren 2009-2012ko] gobernu honek biktimen arloan garatuko
duen politika integralak ez du kanpoan utziko terrorismoaren ezein
biktima. Paternalista eta politikoki zuzena izango ez den diskurtso barne-
hartzaile eta militantea egituratzen saiatuko gara beti. Euskadiko mota
bateko eta besteko terrorismoaren biktimen errealitatea barnean hartuko
duen diskurtsoa. ETAren biktimetara mugatu gabe. Errespetu eta begirune
berdinarekin, ahaleginak egingo ditugu GAL, BVE edo Triple A taldeen
terrorismoaren biktimek Gobernuaren zeregina aitor dezaten, eta, era
berean, biktima gisa dituzten eskubide guztiak onartzen zaizkiela ikus
dezaten. (…) Bidegabekeriarekiko irekiera ez-lehiakorra eta ekitatean
oinarritua bultzatu eta sustatuko dugu. Egia, memoria, justizia eta
erreparazioa jasotzeko eskubidea terrorismoaren biktima guztien
eskubidea da, eta azpimarratu egin nahi dut GUZTIAK hitza.
“(…) Era berean, jakin badakigu, eta egiaztatu egin dugu, euskal gizartea
astindu duen indarkeriaren testuinguruan izandako giza eskubideen beste
urraketa batzuen ondoriozko beste biktimizazio-kasu batzuk ere izan
direla”.
Handik sei hilabetera, 2009ko abenduaren 22an, honako aldarrikapen hau egin
zuen aho batez Eusko Legebiltzarrak:
“Lanean jarrai dezatela ‘Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza
eskubideen urraketen biktimei buruzko txostena’ delakoarekin (…),
Euskadin azken hamarkadetan indarkeriak eragin dituen giza eskubideen
urraketek sortutako sufrimendu bidegabea, gaur arte kontuan hartua izan
ez dena; horrela, biktima horiek aintzat hartzean ere egingo da aurrera”.
Geroago, 2011ko martxoaren 31ko osoko bilkuran, motibazio politikoko
indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu
23
Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimak. Eusko Jaurlaritzaren Giza
Eskubideen Zuzendaritza, 2008, 308. or.
32
bidegabeak jasan dituzten biktimei buruzko legez besteko 61/2011 proposamena
onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Talde politiko guztiek eman zuten aldeko botoa,
hots, EAJ-PNV, PSE-EE, PP, Aralar, EA eta EB alderdiek. Hori ziurtatu zuen Mahaiko
lehen idazkari Jesús Loza Aguirrek, Eusko Legebiltzarreko presidente Arantza
Quiroga Ciaren oniritziarekin.
Erabakian, Eusko Legebiltzarrak, besteak beste, honako eskaera hauek egin zizkion
Eusko Jaurlaritzari:
- “Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen
urraketen eta sufrimendu bidegabeen biktimak” txostenean aurreikusten
den esparru instituzionala eta administratiboa berehala sor dezala eta
beharrezko egituraz zein baliabideez horni dezala.
- Biktima horien errekonozimendua ahalbidetuko duten neurriak eta
jarduerak martxan jar ditzala, eta biktimen sufrimendua eta horren
askotariko ondorioak konponduko dituzten neurriak ezar ditzala.
Neurri horien artean, dekretu bat sortzea ezarri zen (1960tik 1978ra arteko aldia
hartuta), ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua, hain zuzen ere, geroago 1978tik
gaur egun arteko aldia hartuko zuen eta inplementatu beharreko laguntzak eta
horiek lortzeko irizpideak finkatuko zituen bigarren dekretu bat sortzeko
asmoarekin. Dekretuaren ondorioz, 2012. urteaz geroztik diharduen ebaluazio-
batzorde bat jarri zen abian.
Guneak bizikidetzara irekitzeko bidean, Estructura de una Base de datos y diseño
metodológico de recogida de información sobre casos de violencia política
izenburuko lan berria ere azpimarra daiteke. Lana Aranzadi Zientzia Elkarteak,
Argituz elkarteak eta Euskal Memoria Fundazioak landu eta adostu dute,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren
Zuzendaritzak eskatuta, eta beste batzuen ekarpenetara ere irekita dago. Lan
horretan, memoriaren mapan giza eskubideen urraketak eta indarkeria politikoko
beste ekintza batzuk argi eta garbi bereizteko beharra azpimarratzen da.
Komenigarria izango litzateke tokiko ekimenak eta beste eremu horiek
koordinatzea, instantzia eta erakunde guztiek sinkronizatuta jardun dezaten.
33
34
7. GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK ERRENTERIAN
7.1. BIZITZEKO ESKUBIDEAREN URRAKETA
Errenterian, 28 pertsonari urratu zaie bizitzeko eskubidea. Atal honetan,
kronologikoki sailkatu ditugu, eta bakoitza nor izan zen eta nola hil zuten azaltzen
duen sinopsi bat erantsi dugu:
1977tik 1978ra
Lehen lau biktimak lehen hauteskundeen aurretik zendu ziren, eta bosgarrena,
berriz, Konstituzioa onartu aurreko egunean, 1978ko abenduan.
Isidro
Susperregi Aldaco
Errenteriakoa zen eta 68 urte zituen. Tornularia zen lanbidez, eta tailer mekaniko
bat zuen Errenterian. Donostian bizi zen 1977ko martxoaren 15ean, Polizia
Armatuak jaurtitako gomazko pilota batek zauritu zuenean. Dirudienez,
amnistiaren aldeko manifestazio bat egin zen Donostiako Boulevardetik hurbil, eta
pilotak bularrean eman zion, bihotzaren aldean. Isidroren gorputzak ez zuen
gainditu, eta 1977/03/29an hil zen, Gurutze Gorrian. Eusko Abertzale Ekintzaren
(EAE) Donostiako Batzordeko kidea zen. El País egunkariak handik bi egunera
eman zuen heriotzaren berri, honako titular honekin: “Anciano muerto por un
balazo de goma” (Adineko gizon bat hil da gomazko bala batek jota).
Rafael
Gómez Jauregi
Pasai Antxon jaio zen eta Errenterian bizi zen. 78 urte zituen eta seme baten eta
alaba baten aita zen. 1977ko maiatzaren 12an, amnistiaren aldeko astearen
barruan, lagun batekin paseatzen ari zela guardia zibil batek tiro egin zion
Zumardian zegoen Batzokiaren ondoan, eta balak toraxa zeharkatu zion. Rafael
Gómez ELA sindikatuko buruzagia izan zen 1936ko kolpe militarrera arte.
Ondoren, Alava Sarean sartu zen eta Bidasoa ibaia zeharkatzen laguntzen zien
hegazkinlari ingelesei. Horregatik atxilotu eta heriotza-zigorra ezarri zioten 1941.
urtean, baina 1946an espetxea utzi zuen. Frankismoko lehen bi greba
garrantzitsuetan hartu zuen parte, 1947. eta 1951. urteetan, eta Selliéres-era
(Frantzia) erbesteratu behar izan zuen.
35
José Luis
Cano Pérez
Aranjuezen (Madril) jaio zen, eta Errenterian bizi izan zen anaiarekin, gero
Donostiara joan bazen ere. 28 urte zituen, eta La Voz de España egunkariko
tailerretako tipografoa zen. CCOO sindikatuan afiliatuta zegoen. 1977ko
maiatzaren 13an hil zen, amnistiaren aldeko astean, Polizia Armatuko kide batek
buruan tiro egin ondoren, Iruñeko Manuel tabernaren ondoan. Antsoaingo
(Nafarroa) alkate Alfredo García, PSN alderdikoa, zuzeneko lekuko izan zen, eta,
adierazi zuenez, jo egin zuten, ostikoak eman zizkioten eta, lurrean zegoela, polizia
batek tiro egin zion24
. Iruñeko Udalak segurtasun-indarren jokabidea salatzea
erabaki zuen udal osoko bilkuran.
Gregorio
Marichalar Ayestaran
Beraun auzoan bizi zen. 63 urte zituen 1977ko maiatzaren 13an (amnistiaren
aldeko bigarren asteko greba orokorreko eguna), etxeko balkoian zegoen
bularrean balaz zauritu zutenean. Donostiako Arantzazu Ospitalera eraman zuten,
eta bertan hil zen 1977ko maiatzaren 23an. Itxuraz, Polizia Armatuaren patruila
bat zegoen Altamira auzotik egin zioten tiro. Gobernadoreak kasua argituko zuela
agindu zuen, baina ez zen jakin nork egin zuen tiro. Hortaz, heriotza hau ere
zigorrik gabe dago oraindik.
José María
Sarrais Llasera
Polizia-komisarioa zen, berriki sortutako Errenteriako polizia-etxeko burua. 56
urte zituen eta bost seme-alabaren aita zen. 1978ko abenduaren 5ean, hiru
lagunez osatutako ETA militarreko komando batek aurpegia estali gabe agertu eta
Urgull tabernaren barruan hil zuen, Donostiako Amara auzoko Errege Katolikoen
kalean. Tiro egin ziotenean, Poliziako komisariorde Gabriel Alonso Perejilekin eta
Pasaiako udaltzain Ángel Cruz Salcinesekin zegoen tabernan. Hirurak hil ziren
atentatuan. Hurrengo egunean, Espainiako Konstituzioaren erreferenduma egin
zen.
24
Europa Press, 2015/01/14. Antsoaingo PSNko alkate Alfredo Garcíaren agerpena Nafarroako Parlamentuan,
2015eko urtarrilaren 14an, “eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio
politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru-legerako proposamenaren"
inguruko eztabaidaren esparruan.
36
1979tik 1982ra
Aldi hau Autonomia Estatutua onartu eta lehen udal-hauteskundeak egin ziren
urtean hasi, eta Estatu espainolean PSOE alderdiak irabazi zituen hauteskundeen
urtean amaitzen da.
Vicente
Vadillo Santamaría, “Francis”
Jaenen jaio zen. Transexuala zen, 32 urte zituen, eta artista trabesti gisa ziharduen
Oarsoaldeko hainbat lokaletan. 1979/06/10ean, Errenteriara berriki iritsitako eta
kalez jantzitako polizia batek tiro egin zion aurpegian, herriko Apolo
dantzalekuaren barruan. Lekukoen arabera, erasotzailea euskaldunak iraintzen ari
zen –“Voy a cargarme a algún vasco” (euskaldunen bat akabatu behar dut) edo
“Estoy del País Vasco hasta…” (kokoteraino nago Euskadiz) esanez, adibidez–, eta
Vicente Vadillo euskaldunen alde agertu zen. Gertatutakoa salatzeko, Udalak
ezohiko osoko bilkura bat egin zuen, eta aho batez gaitzetsi zuen beste heriotza
hori. Halaber, gorpua jaioterrira eramateko laguntza eman zitzaion hildakoaren
familiari.
Sixto
Holgado Agudo
Bañobárez-en (Salamanca) jaio zen, eta Errenterian bizi zen. 46 urte zituen eta
zortzi seme-alabaren aita zen. Taxilaria zen ETA militarrak 1979ko irailaren 26an
hil zuenean. Aurretik, Coca Cola enpresako banatzaile-lanetan aritu zen, eta
Donostiako udaltzain izan zen lau urtean. Gorpua San Markoseko zabortegian
aurkitu zuten, Beraun auzotik hurbil. Taxia biktimaren bizilekutik ehun metro
baino gehixeagora utzi zuten. Herriko taxilariek geldialdi bat egin zuten, gertaera
salatzeko.
Miguel
Rodríguez Fuentes
44 urte zituen eta lau seme-alabaren aita zen. Argoños-en (Kantabria) jaio zen, eta
Indar Armatuetan lan egiten zuen Donostian. Zehazki, Infanteriako komandantea
zen Miguel Rodríguez. Gainera, eskolak ematen zituen Errenteriako Don Bosco
Lanbide Eskolako Automobilismo Sailean. ETA militarreko kide batzuek tiroz hil
zuten 1980ko otsailaren 8an, adierazitako ikastetxean eskola eman ondoren etxera
joateko autoan sartzera zihoala. Euskadiko Mugimendu Komunistak (EMK) salatu
egin zuen “langile-klasearen eta euskal herriaren kausa defendatzen zuen
ezkerreko militar baten” aurkako atentatu hori (El País, 1980/02/10).
37
Benito
Morales Fabián
ETA militarreko kide batzuek buruan bi tiro eginda erail zuten 1980ko urriaren
2an. ETAk dei baten bidez jakinarazi zuen gorpua non zegoen (biktimaren beraren
taxiaren barruan, N-1 errepidean, Errenterian bertan). 40 urte zituen atentatuaren
egunean. Ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba zituen. Santibáñez el Alto herrian
(Cáceres) jaio zen, eta Errenterian bizi zen. Sei urte zeramatzan herrian taxilari
gisa lanean. Urtebete lehenago Sixto Holgado Agudo taxilaria hil zutenean bezala,
herriko taxilariek lanik ez egiteko erabakia hartu zuten, dolua adierazteko.
Antonio
Díaz García
Donostian jaioa, 31 urte zituen eta Errenteriako Nafarroa Etorbidean bizi zen. La
Gramola pubaren jabea zen. Antonio Díaz ezkonduta zegoen eta ez zuen seme-
alabarik. ETAko kide batzuek hil zuten 1981eko urtarrilaren 5eko goizaldean, bere
sotoko eskaileretan, igogailuaren aurrean. Gorpua 06:00etan aurkitu zuten; bi tiro
zituen buruan. Bizkaiko komunikabide bati egindako dei batzuen ondorioz,
atentatua Komando Autonomo Antikapitalistek egin zutela adierazi zuten
zenbaitek, baina ETAk atentatuaren eta bertan zuen inplikazioaren xehetasun
esanguratsuak aurkeztu zituen.
José
Fragoso Martín
Guardia zibila zen, 35 urtekoa. Ezkonduta zegoen eta lau seme-alaba zituen.
Marokoko ipar-mendebaldeko kostaldean kokatuta dagoen Larache herrian jaio
zen, eta zazpi urte zeramatzan Guardia Zibilean. Errenteriako Lartzabal auzoan
bizi zen. 1982ko otsailaren 16an, bizilekutik hurbil aparkatuta zuen ibilgailuaren
barruan zegoela, ETA militarreko kide batek tiro egin zion buruan. José Fragosok
Pasaiako Portuko zerga-zerbitzuan lan egiten zuen, handik hilabetera erail zuten
Modesto Martín Sánchez lankideak bezalaxe.
Modesto
Martín Sánchez
1982ko martxoaren 15ean, ETA militarreko kide batzuek Beraun auzoko ibilgailu
bat tirokatu zuten. Barruan, Guardia Zibileko kabo Modesto Martín, zazpi hilabetez
haurdun zegoen emaztea eta eskolara eraman nahi zuten bi semeetako bat –bost
urtekoa– zeuden. Modesto Martínek metraileta-tiro batzuek zituen bihotzaren
aldean. 41 urte zituen. Pinofranqueado-n (Cáceres) jaio zen, eta Beraun auzoko
Maurice Ravel kalean bizi zen. Pasaiako Portuko zerga-zerbitzuan lan egiten zuen.
Hiletan, Gobernuko presidenteorde Rodolfo Martín Villa, Espainiako Gobernuko
delegatu Marcelino Oreja, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingoko sailburu Luis Mª
Retolaza eta Guardia Zibileko teniente jeneral Aramburu Topete izan ziren.
Modesto Martín Errenteriako hilerrian lurperatuta dago.
38
Jesús
Ordoñez Pérez
Jaenen jaio zen, eta familia Valentziara joan zen bizitzera bera haurra zela. 25 urte
zituen, ezkonduta zegoen eta ez zuen seme-alabarik. Gipuzkoako Polizia
Nazionaleko kidea zen, eta ETA militarraren segada batean erail zuten 1982ko
irailaren 14an, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean,
Errenteriako udal-mugartean. Beste polizia batzuekin batera iritsi zen leku
horretara, bi ibilgailutan: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta
bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak.
Atentatuan, Juan Seronero, Alfonso López eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren,
eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean,
lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako
gaubeilan.
Juan
Seronero Sacristán
Gijónen (Asturias) jaio zen, 35 urte zituen, eta bi seme-alabaren aita zen.
Gipuzkoako Polizia Nazionaleko kidea zen. ETA militarrak 1982ko irailaren 14an
Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean (Errenteriako
udal-mugartean) egindako segadan hil zen. Beste polizia batzuekin batera iritsi zen
leku horretara, bi ibilgailutan: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden,
eta bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak.
Atentatuan, Jesús Ordoñez, Alfonso López eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren,
eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean,
lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako
gaubeilan.
Alfonso
López Fernández
Argentinan jaio zen, 30 urte zituen eta alaba baten aita zen. Gipuzkoako Polizia
Nazionaleko agentea zen. 1982ko irailaren 14an, ETA militarrak erail zuen, beste
polizia batzuekin batera, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara
doan bidean, Errenteriako udal-mugartean. Bi ibilgailutan iritsi ziren leku
horretara: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk
gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Atentatuan, Jesús
Ordoñez, Juan Seronero eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren, eta beste bat
zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek
(Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan.
39
Antonio
Cedillo Toscano
Gipuzkoako Polizia Nazionaleko kidea zen, eta 29 urte zituen. Olivares-en (Sevilla)
jaio zen, eta seme bat zuen. 1982ko irailaren 14an, ETA militarrak erail zuen, beste
polizia batzuekin batera, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara
doan bidean, Errenteriako udal-mugartean. Bi ibilgailutan iritsi ziren leku
horretara: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk
gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Antonio Cedillo
zaurituta geratu zen hasieran, baina kamioi batean ospitalera eramaten ari
zirenean komandokideek errematatu egin zuten. Atentatuan, Jesús Ordoñez, Juan
Seronero eta Alfonso López poliziak ere hil ziren, eta beste bat zaurituta geratu
zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek (Julián
Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan.
Carlos Manuel
Patiño Casanova
Villamayor-en (A Coruña) jaio zen eta Errenterian bizi zen. 28 urte zituen eta bi
seme-alabaren aita zen. CCOO sindikatuan afiliatuta zegoen, eta drogeria bat eta
pintura-biltegi bat administratzen zituen. 1982ko azaroaren 18an, Esteban Fariñas
González (26 urtekoa) eta Francisco Rosco Herrauzo (38 urtekoa, Kaputxinoetako
auzoko kultura-elkarte bateko sustatzailea) lankideekin zegoela, ETA militarreko
kide batzuek tirokatu egin zituzten Kaputxinoetako auzoan. Larriki zauritu
zituzten hirurak, baina Carlos Manuel Patiño handik egun batzuetara hil zen,
azaroaren 23an. Polizia-iturrien arabera, baliteke ETAren helburua beste bat
izatea, hirurak zeuden ibilgailua guardia zibil batena izan baitzen. Hala ere, ETAk
ez zuen horrelakorik onartu ekintza erreibindikatzeko komunikatuan.
1983tik 2011ra
PSOE eta PP alderdiak izan ziren gobernuan urte horietan, txandakatuta: Felipe
González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011) eta Mariano Rajoy (2011. urteaz geroztik). 1983. urtean,
GAL taldea sortu zen, eta 2011. urtean, armak behin betiko utzi zituela iragarri
zuen ETAk.
Ángel
Flores Jiménez
1983ko urriaren 12an, Ángel Flores guardia zibila, Irungo Geltokiko Esku Hartze
Fiskaleko Zerbitzuan ziharduena, atentatu batean hil zuten Beraun auzoko
Norberto Almandoz kalean, hots, bizi zen auzoan bertan. 14:30ean, ETA
militarreko bi kidek tiro egin zioten bere autotik irtetean, etxera joateko asmotan
zegoela, eta hiru bala-tiro jaso zituen (bat lepoan). Ángel Flores San Martín del
40
Pimpollar-en (Ávila) jaio zen, 44 urte zituen eta bost seme-alabaren aita zen.
Irunen lan egin aurretik, antzeko funtzioak bete zituen Pasaian, 18 urtean.
Cándido
Cuña González
Galiziarra zen jaiotzez, Burgosen bizi izan zen gero, eta bertan ezkondu eta hiru
seme-alaba izan ondoren, Zamalbide auzora joan zen bizitzera. Okina zen lanbidez,
eta Pasaiako Molinao auzoko Ogilan okintza-kooperatibako bazkidea zen. Aurretik,
postari gisa ere jardun zuen Errenterian. 50 urte zituen 1983ko urriaren 20an,
herriko Zubiaurre kaleko Tres Cepas tabernatik irtetean ETA militarreko kide
batzuek tiro egin ziotenean. Dena dela, ez zen izan hiltzen saiatzen ziren lehen
aldia; Cándido Cuñak beste atentatu bat izan zuen 1979ko apirilaren 21ean, eta
larriki zauritu zuten orduan.
Pablo
Garraza García
Allon (Nafarroa) jaio zen, 59 urte zituen eta gaixorik zuen emaztearekin bizi zen
Errenterian. Taxilaria izan zen zortzi urtean, eta, istripu baten ondoren, lana utzi
eta erretiroa hartu zuen. ETA militarreko kide batzuek 1983ko abenduaren 9an
erail zuten. Gorpua udaltzainek aurkitu zuten Zamalbide auzotik hurbil dagoen
eremu arboladun batean, Errenteriako hilerri berriaren ondoan. Tiro bat zuen
buruan. ETA militarrak ekintza erreibindikatu zuenean jakin zenez, lehenengo
bahitu egin zuten galdeketa egiteko, eta ondoren tiro egin zioten buruaren
atzealdean. Errenteriako zein Alloko udalek atentatua gaitzetsi zuten.
Bixente
Perurena Telletxea, “Peru”
Astigarragako Bentan jaio zen, Errenteria, Astigarraga eta Oiartzunen arteko
mugan. Tailer batean lan egiteaz gain, baserriko lanak egiten zituen eta familiako
tabernan ere aritzen zen. Hil baino hiru urte lehenago, Errenteriako hirigunetik
(bertan bizi zen ezkondu ondoren) Hendaiara joan zen bizitzera familiarekin.
ETAko kidea zen ordurako. 38 urte zituen eta hiru alabaren aita zen. 1984ko
otsailaren 8an, beste errefuxiatu batekin batera, pertsona armatu batzuen
jazarpena salatu zuen Hendaiako polizia-etxean, eta, bertatik irtetean, GAL taldeko
kide batzuek hil zuten. Bere etxe aurrean egin zioten tiro. Berarekin zihoan
errefuxiatua ere hil egin zen (Angel Gurmindo Lizarraga, 30 urteko olatzagutiarra).
41
Vicente
Gajate Martín
1984ko urriaren 17an, ETAk Vicente Gajate hil zuen, 34 urtekoa eta hiru seme-
alabaren aita. Salamancan jaio zen eta Errenterian bizi zen. Bertan, 29 urterekin,
1979ko lehen udal-hauteskundeen aurretik indar politiko guztietako kideez
osatutako Udal Gestorako zinegotzia izan zen. PSE-PSOE alderdian eta UGT
sindikatuan afiliatuta zegoen, eta Errenteriako udaltzaina zen ETAk San Markos
kalean hainbat tiroz erail zuenean. Udalaren ezohiko osoko bilkura batean,
atentatua gaitzetsi eta biktimari egindako lanagatik kondekorazio bat ematea
erabaki zen. Halaber, dolu-egun baterako deialdia egin zuen. Atentatua gaitzesteko
manifestazio jendetsu bat egin zen hiribilduko kaleetan zehar, eta udaltzainek
greba egin zuten.
José Antonio
Cardosa Morales
Postaria zen, 22 urtekoa eta ezkongabea. Errenterian bizi zen, eta oso ezaguna zen
herriko giro disidenteetan, Kakitzat kolektibo antimilitaristako eta Zintzilik Irrati
libreko kidea baitzen. 1989/09/20an, Errenteriako HBko Ildefonso Salazar
militante ezagunaren postontzian sartu nahi zuen bonba-gutun batek eztanda
egitean hil zen. Eusko Jaurlaritzaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzaren 2008ko ekaineko txostenean, “eskuin muturreko taldeek edo
inkontrolatuek hildako” gisa agertzen da, eta Covite erakundeak, berriz, heriotza
GAL taldeari leporatzen dio zuzenean. Guardia Zibileko zuzendaria izan zen Luis
Roldán Ibáñezek 1996/05/05ean salatu zuenez, Barne Ministerioak hainbat
bonba-gutun bidali zizkien militante abertzaleei, eta horietako batzuk (Iñigo Iruin
abokatuari zuzenduta zegoena, adibidez) desaktibatu egin ziren Cardosaren
heriotzaren ondoren.
Raúl
Suárez Fernández
Errenteriako herritar honek “Cocoliso” izengoitia zuen, familia osoak bezalaxe.
Raúl Suárez ezkongabea zen eta 24 urte zituen. 1991ko ekainaren 8an, ETAko bi
kidek –bizkor ihes egiteko laguntzarekin– tirokatu egin zuten Iztietako
pasealekuan, txakurrarekin paseatzen ari zela. Atentatuaren egileek txakurra ere
hil egin zuten. Atentatuaren hurrengo egunean El Diario Vasco egunkariak zioenez,
poliziak zenbait aldiz atxilotu zuen gaztea, ibilgailuak lapurtu izanaz akusatuta.
ETAk droga-trafikoarekin lotu zuen atentatua.
42
José Luis
Luengos Martínez
1992ko irailaren 29an, ETAk José Luis Luengos hil zuen, Telefónica
telekomunikazio-enpresa multinazionalaren Elitel azpikontratako enplegatua.
Leonen jaio zen, eta lau urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen. 31 urte zituen. ETAk
tiro egin zion Errenteriako Renfeko geltokian autoa aparkatzen ari zenean.
Familiaren eta Ertzaintzaren arabera, baliteke atentatua ETAren “hanka-sartzea”
izatea eta ezaugarri beretsuko auto bat zuen polizia-inspektore batekin nahasi
izana. Nolanahi ere, ETAk bi hilabete baino gehiagora erreibindikatu zuen
atentatua. 1992/12/16ko Egin egunkarian argitara eman zenez, biktima “Guardia
Zibilaren zerbitzu berezien laguntzailea” zela zioen ETAk.
José Luis
Caso Cortines
Comillasen (Kantabria) jaio zen, eta Irunen bizi zen. 64 urte zituen, bi semeren aita
zen, eta Alianza Popular (AP) alderdiaren sortzaileetako bat izan zen Euskadin,
1982an. Soldatzailea izan zen Pasaiako Astilleros Luzuriaga enpresan, eta
erretiratuta zegoen ETAk atentatu batean hil zuenean, 1997ko abenduaren 11n.
Irungo Juan Arana kaleko Trantxe tabernan zegoen pertsona batek buruan tiro
egin zionean. José Luis Caso Alderdi Popularreko zinegotzia izan zen Irunen, eta hil
zuten egunean PP alderdiko zinegotzia zen Errenteriako Udalean. Mehatxu asko
jaso zituen horregatik.
Manuel
Zamarreño Villoria
42 urte eta hiru seme-alaba zituen. Galdaragilea zen eta langabezian geratu zen.
Hogei urtean Pasaiako Astilleros Luzuriaga enpresan lan egin zuen, eta bertan
ezagutu zuen José Luis Caso, geroago Errenteriako Udaleko zinegotzi gisa ordeztu
zuena, hain zuzen ere. Zinegotzi-karguan hilabete baino gehixeago zeramala, ETAk
erail egin zuen Kaputxinoetako auzoan, bizilekutik hurbil. 1998ko maiatzaren 25a
zen. PP alderdiak Errenterian zituen bi zinegotzietako batek dimititu egin zuen
bere bizilekuko atean bonba bat jarri ziotenean. Manuel Zamarreñori berari ere
pintadak eta mehatxuak egin zizkioten, eta autoa erre zioten. Atentatua urrunetik
aktibatutako motozikleta batean jarritako lehergailu baten bidez egin zen, eta
bizkartzain-lanak egiten zituen Juan María Quintana ertzaina ere zaurituta geratu
zen. Handik urtebetera, Manuelen alargun Marisol Fernándezek Errenteriako PP
alderdiaren zerrendetan parte hartu zuen.
43
Froilán
Elespe Inciarte
ETAk eraildako Errenteriako azken biktima izan zen. Komando bateko kide batek
bi tiro egin zizkion buruan, 2001eko martxoaren 20an, Lasarte-Oriako Urko
plazako Sasoeta tabernan zegoela. 54 urte zituen hil zutenean, eta bi semeren aita
eta 13 hilabeteko biloba baten aitona zen. Froilán Elespe Errenterian jaio zen,
baina gero Urnietara (bertako zinegotzia izan zen) eta Lasartera joan zen bizitzera.
Azken herri horretan, PSE-EE alderdiko alkateordea izan zen 1987az geroztik.
Unión General de Trabajadores (UGT) sindikatuan afiliatuta zegoen. Filosofia
positiboa zuen bizitzaren inguruan, eta bizkartzainik ez izatea erabaki zuen.
2003ko maiatzean inauguratutako Lasarte-Oriako lorategi botanikoak haren izena
du.
44
7.1.1. BIZITZEKO ESKUBIDEAREN URRAKETAK ERRENTERIAN: ZIFRAK
• Errenteriako biktimen artean, lehen hildakoa Isidro Susperregi Aldaco izan zen.
1977ko martxoaren 15ean hil zen, Polizia Armatuaren gomazko pilota batek jota.
Errenterian heriotza eragin zuen azken atentatua ETAk egin zuen Manuel
Zamarreño Villoria zinegotziaren aurka, 1998ko ekainaren 25ean, eta
Errenteriatik kanpo, berriz, azken atentatua Froilán Elespe Inciarte
errenteriarraren aurkakoa izan zen Lasarte-Orian, 2001eko martxoaren 20an.
• Errenteriako lehen lau hildakoak poliziaren biktimak dira, eta bosgarrena, berriz,
Errenterian heriotza eragin zuen ETAren lehen atentatuan hil zen,
1978/12/05ean.
• ETAk 21 pertsona hil ditu. Talde parapolizialen atentatuetan 2 herritar hil ziren,
eta poliziaren tiroek jota, berriz, 5. Beste hiru kasutan, ikerketa eta kontraste
sakonagoa behar da.
• Hildakoen artean, emakume 1, transexual 1 eta 29 gizonezko daude (ikerketa
sakonagoa behar duten hiru kasuak barnean hartuta).
• ETAk eraildako pertsona guztiak gizonezkoak ziren.
• Hamarkadaren arabera, hildakoen kopurua honela banatuta dago:
70eko
hamarkada
80ko
hamarkada
90eko
hamarkada
2000ko
hamarkada
2010eko
hamarkada
ETAk
hildakoak
2 15 3 1
GALek
hildakoak
2
Segurtasun
-indarrek
hildakoak
5
Ikerketa
sakonagoa
behar dute
2 1
GUZTIRA 9 17 4 1 0
• Aurreko koadroan ikus daitekeenez, hildakoak eragin zituzten atentatuen
kopururik handiena joan den mendeko laurogeiko hamarkadakoa da: 17 pertsona.
• Azken hamazazpi urteetan (1998ko ekainean Manuel Zamarreño Villoria erail
zutenetik), ETAk ez du Errenterian inor hil.
• 1979. urteaz geroztik, Errenterian ez da inor hil Estatuko Segurtasun Indarren
tiroen ondorioz.
• Adina, seme-alaben kopurua eta atentatuaren lekua kontuan hartuta:
45
Hildakoen
batez besteko
adina
Seme-alaben
guztizko
kopurua
Errenterian
egindako
atentatuak
Errenteriatik
kanpo
egindakoak
ETAk
hildakoak
40 51 18 3
GALek
hildakoak
30 2 1 1
Segurtasun-
indarrek
hildakoak
53 4 3 2
Ikerketa
sakonagoa
behar dute
47 2 3 0
GUZTIRA 42 59 25 6
• Atentatuan hildako pertsonarik gazteenak 22 urte zituen (José Antonio Cardosa
Moralesek) eta zaharrenak, berriz, 78 (poliziak tiroz hil zuen Rafael Gómez
Jauregik, hain zuzen ere). Hildakoen artean, seik 30 urte baino gutxiago zituzten,
eta bostek 60 urte baino gehiago.
• Lan honetan, aitarik gabe geratu ziren 59 seme-alaba kontabilizatu ditugu. Ezin
izan dugu jakin zenbat alaba eta zenbat seme ziren. Gainera, lau kasutan, ez dugu
jakiterik izan seme-alabarik bazuten ala ez. Sei hildakok ez zuten seme-alabarik
(ezkonduta egon arren), eta beste bi ezkongabeak ziren. Alargunetako bat –
gutxienez– haurdun zegoen atentatua gertatu zen unean.
• 27 erailketa edo heriotzatan, su-armak erabili ziren, eta kasu bakar batean,
urrunetik aktibatutako lehergailua. Ikerketa sakonagoa behar duten bi kasutan,
ibilgailu batek harrapatuta hil ziren biktimak.
• Hogeita bost atentatu edo indarkeria-ekintza Errenterian bertan egin ziren, eta
beste sei herritik kanpo: Donostian (2), Irunen, Hendaian, Iruñean eta Lasarte-
Orian.
• Jaioterria kontuan hartuta:
Errenterian jaiotako
pertsonak
Errenteriatik kanpo
jaiotakoak
ETAk hildakoak
2 19
GALek hildakoak
2 0
Segurtasun-indarrek
hildakoak
2 3
Ikerketa sakonagoa behar
dute
0 3
GUZTIRA 6 25
46
• Sei pertsona Errenterian jaio ziren, eta hogeita bost Errenteriatik kanpo: Irun,
Pasaia, Donostia, Zizurkil, Nafarroa, León, Aranjuez (Madril), Jaén (2), Salamanca
(2), Kantabria (2), Cáceres (2), Galizia (2), Maroko, Asturias, Argentina, Sevilla eta
Ávila.
• Kondizioa kontuan hartuta:
Zibila Polizia Guardia
zibila
Armadako
kidea
Udaltzaina ETAko
kidea
ETAk
hildakoak
11 5 3 1 1
GALek
hildakoak
1 1
Segurtasun-
indarrek
hildakoak
5
Ikerketa
sakonagoa
behar da
2 1
GUZTIRA 19 5 3 1 1 2*
*ETAko bi kide horien heriotzei “Beste sufrimendu batzuk” atalean sartutako beste 3 kideenak
gaineratuz gero, 5 izango lirateke guztira, eta Komando Autonomoetako kide bat ere badago.
• ETAk 11 zibil eta estamentu militarizatuetako 10 kide erail zituen.
• Estatuko Segurtasun Indarretako eraildakoen artean, 5 Polizia Nazionalekoak
ziren, 3 Guardia Zibilekoak, 1 Infanteriako Armadakoa (komandantea), eta beste
bat Errenteriako Udaltzaingokoa.
• ETAk erail zituen zibilen artean, hiru taxilari (horietako bat erretiratua), ostalari
bat, pintore-papereztatzaile bat, okin bat, Telefónicako azpikontrata bateko
enplegatu bat, soldatzaile erretiratu bat eta langabezian zegoen galdaragile bat
zeuden (beste baten lanbidea zein zen ez dakigu). Bakar bat ere ez zen gizarte-
klase dirudunekoa. Hildako bi Alderdi Popularreko zinegotziak ziren, beste bat
PSE-EE alderdiko zinegotzia, eta laugarren bat ere PSOEko zinegotzia izan zen Udal
Gestora iragankorrean, 1979ko lehen udal-hauteskundeak egin arte. UGT
sindikatuko kidea zen.
• Hirurogeita hamarreko hamarkadan poliziaren tiroen ondorioz hildako guztiak
zibilak ziren: tornulari bat, portuko langile erretiratu bat, egunkariko tipografo bat
eta eskualdeko hainbat lokaletan ziharduen artista trabesti bat. Bakar bat ere ez
zen diruduna. Bi EAE-ANV alderdi historikoko kide izan ziren, eta bi ELA eta CCOO
sindikatuetan afiliatuta egon ziren.
• Talde parapolizialek egindako bi atentatuetan hildakoen kasuan, batek baserrian,
tailer batean eta familiaren tabernan lan egiten zuen ETAko kide zela Hendaiara
ihes egin aurretik, eta bigarrena, berriz, postaria zen eta behin-behineko lan-
kontratu bat zuen; Kakitzat talde antimilitaristakoa zen.
47
• Ikerketa sakonagoa behar duten kasuen ataleko hiru pertsonei dagokienez, bat
autobideko langilea zen, bestea etxekoandrea, eta hirugarrena ETAko ustezko
kidea (aurretik burdinola batean eta traktore batekin lan egin zuena).
‫٭‬‫٭‬‫٭‬
Oarsoaldeko egoera
Oarsoaldeko eskualde osoa hartuta, eskualdea osatzen duten lau herrietan
eraildako edo hildako pertsonak 70 dira:
Herria ETA (pm),
ETA (m),
Komando
Autonomoak
GAE, BVE,
GAL…
Polizia eta
Guardia
Zibila
Ikerketa
sakonagoa
behar da
Errenteria 21 2 5 3
Pasaia 15 1 2 6
Lezo 4 1 - -
Oiartzun 9 - 1 1
GUZTIRA 49 4 8 10
• Koadro honetan ez dira kontuan hartzen “Beste sufrimendu batzuk” ataleko heriotzak.
Bizitza duinerako eskubidea
Arestian adierazi dugunez, ondorengo azterlanetan aztertu beharko dira biziaren
aurkako atentatu horiek zeharkako biktimengan izan dituzten ondorioak.
Sufrimendu emozional larriez gain, kasu askotan estuasun ekonomikoak jasan
behar izan zituzten aita, bikotekide sentimental, ama, seme edo anaiarik gabe
geratu zirenek. Ez da erraza jasandako nahigabearen esanahi osoa biltzea, baina,
abiapuntu gisa, honelako egoerak hartu beharko dira kontuan:
• Aita edo ama (eta, zenbait kasutan, biak) ezagutzeko aukerarik izan ez zuten
edota hurbileko senideekin hezi ziren seme eta alaba txikiak. Pertsona
maiteekin hazterik izan ez duten nerabeak.
• Askotan desoreka psikologiko eta emozionalak zituen familia bat aurrera
atera behar izan zuten, harreman afektiboak eta auzo-harremanak eten
zitzaizkien eta ekonomikoki kaltetuta geratu ziren alargunak. Atentatu batean
aita galdu zuten, eta etxeko sostenguaren galera ahal bezala arintzeko etxetik
kanpo lan egin behar zuen amaren presentziarik gabe geratu ziren umezurtzak.
48
Nire ama pasilloan eserita egon zen hurrengo hiru egunetan, etxeko
atea irekita zuela, nire aita noiz sartuko zain…25
Familiak drogeria itxi zuen zor handiekin, eta alargunak gurasoen
etxera joan behar izan zuen bizitzera bi alabekin…26
Nire amak ez zuen inoiz gainditu27
… Emakume gajoak burua galdu
zuen…28
25
Manu Cuña, ETAk 1983ko urriaren 20an Zamalbiden eraildako Cándidoren hiru semeetako bigarrena, bere
ama Benitari buruz (hilda dagoeneko). El País, 2013/10/19.
26
ETAk 1982ko azaroaren 18an Beraun auzoan hil zuen Carlos Patiñoren familiaz ari da (atentatuan beste bi
langile geratu ziren larriki zaurituta). Geroago kalte-ordain bat kobratu bazuten ere, hasierako une haiek
arrasto handia utzi zuten biktimaren senide guztiengan. Hamaika bala-tiro jaso zituen zaurituetako baten
familiak alde egin zuen Errenteriatik. El País, 2002/11/25.
27
Mari Jose Cardosa, talde parapolizialek (Covite erakundeak GAL taldea aipatzen du zuzenean) HBko kide bati
zuzendutako lehergailu batek eztanda egin zion 22 urteko José Antonio postariaren arreba. El Correo,
2010/06/13.
28
Miguel Buen Lacambra alkate ohiari 2014ko abenduan egindako elkarrizketa.
49
7.2. PERTSONEN OSOTASUN FISIKO ETA PSIKIKORAKO ESKUBIDEAREN
URRAKETAK ERRENTERIAN
Motibazio politikoaren ondorioz zauritutako pertsonei buruzko datu ofizial
eskuragarririk ez dago, eta hainbat euskal erakundek eta elkartek aldarrikatu
duten azterlan ofizial baten zain gaude. Komenigarria izango litzateke horrelako
azterlan bat lehenbailehen egitea, baina, datu horiek iristen diren bitartean,
Errenteriako kasuaren lehen hurbilketa bat egingo dugu.
Osotasun fisiko eta psikikorako eskubidea urratu dieten pertsona askok askotariko
ondorioak jasan dituzte, ebakuntza kirurgikoak egin dizkiete zenbaitetan, eta
batzuk baliaezintasun handiarekin edo ezintasun iraunkor absolutu edo osoarekin
geratu dira. Itsu, mutilatuta, loaren eta izaeraren alterazioekin, psikologikoki
kaltetuta, hainbat lan eta funtzio betetzeko ezinduta eta, beraz, bizitzan sozialki
markatuta geratu diren pertsonak dira. Familiaren eta hurbilekoen ingurunetik
kanpo, ezezagunak dira pertsona horien oinaze eta gorabeherak, komunikabideen
interesetik kanpo geratu baitira. Hala ere, badira salbuespen batzuk, hala nola
geroago azalduko dugun Alberto Muñagorriren kasua.
Errealitate hori sakonean aztertu eta jakitera eman beharko litzateke.
Hona hemen kasu batzuk:
ETAren atentatuetan zauritutako pertsonak:
1978/11/11 Juan Malpica Aguilera,
guardia zibila
Oso larri. Ezkerreko hanka
moztu zioten
ETA(m)
1979/04/21 Cándido Cuña González,
CCOO sindikatuan afiliatua
Larri; lau bala-tiro jaso
zituen (beste atentatu
batean hil zen, 1983an)
ETA(m).
1980/10/31 Enrique Aguirre Pozo,
Ondartxoko Ferreres
galdategiko langilea
Balaz larriki zauritua. ETAk
“hanka-sartzea” izan zela
adierazi zuen komunikatuan
ETA(m)
1982/06/26 Alberto Muñagorri
Berdasco, 10 urtekoa
Lesio larriak bi begietan,
aurpegian, toraxean eta
abdomenean; ezkerreko
hanka galdu zuen
ETA(m)
1982/09/14 Juan José Torrente Terrón,
polizia
Larri. Gerrialdea eta beheko
gorputz-adarrak
ETA(m)
1982/11/18 Francisco Rosco Herrauzo,
pintorea
Hainbat bala-tiro ETA(m)
1982/11/18 Esteban Fariñas González,
pintorea
Hainbat bala-tiro ETA(m)
50
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria

Recomendados

Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
308 vistas58 diapositivas
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
474 vistas150 diapositivas
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017 por
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017Irekia - EJGV
53 vistas5 diapositivas
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh... por
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Irekia - EJGV
47 vistas7 diapositivas
Konponbide haizea dabil por
Konponbide haizea dabilKonponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabilEzker Abertzalea
263 vistas33 diapositivas
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI por
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
74 vistas196 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Memoria partekatu baterantz. Errenteria

Memoria Partekatu Baterantz Andoain por
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
192 vistas272 diapositivas
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb... por
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
171 vistas27 diapositivas
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
562 vistas114 diapositivas
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena por
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaIrekia - EJGV
444 vistas11 diapositivas
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan por
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruanDiskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruanARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
167 vistas1 diapositiva
Orain da garaia por
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaiaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
301 vistas93 diapositivas

Similar a Memoria partekatu baterantz. Errenteria(20)

Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por Irekia - EJGV
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Irekia - EJGV562 vistas
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena por Irekia - EJGV
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Irekia - EJGV444 vistas
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena por Irekia - EJGV
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostenaEuskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena
Irekia - EJGV372 vistas
Emakumeen aurkako sexu-indarkeria nola komunikatu. Emakunde por Irekia - EJGV
Emakumeen aurkako sexu-indarkeria nola komunikatu. EmakundeEmakumeen aurkako sexu-indarkeria nola komunikatu. Emakunde
Emakumeen aurkako sexu-indarkeria nola komunikatu. Emakunde
Irekia - EJGV60 vistas
Ezkerraberri 19 - Desobedientzia zibila por ARALAR Araba
Ezkerraberri 19 - Desobedientzia zibilaEzkerraberri 19 - Desobedientzia zibila
Ezkerraberri 19 - Desobedientzia zibila
ARALAR Araba713 vistas
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf por Irekia - EJGV
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdfInmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Irekia - EJGV383 vistas
Jazarpen indarkeria pairatutako zinegotziek jasan zuten bidegabekeriari buruz... por Irekia - EJGV
Jazarpen indarkeria pairatutako zinegotziek jasan zuten bidegabekeriari buruz...Jazarpen indarkeria pairatutako zinegotziek jasan zuten bidegabekeriari buruz...
Jazarpen indarkeria pairatutako zinegotziek jasan zuten bidegabekeriari buruz...
Irekia - EJGV56 vistas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Hacia una memoria compartida. Legazpi por
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
96 vistas196 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
355 vistas128 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
244 vistas100 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
157 vistas100 diapositivas
Hacia una memoria compartida: Andoain por
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
485 vistas276 diapositivas
Manual hacia una memoria compartida 2018 por
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
350 vistas27 diapositivas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Memoria partekatu baterantz. Errenteria

 • 1. MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren giza eskubideen urraketei eta indarkeria-ekintzei buruzko txostena Errenteriako Udala Ayuntamiento de Errenteria Laguntzailea: Egilea: Editorea: “Ez dute ikusten begiratzen ez dutelako. Beste alde batera begiratzen dutelako. Batzuek ez dakite ikusten ez dutelako; beste batzuek, berriz, ezjakinarena egiten dute, nahiago baitute gertatzen den ezer ikusiko ez balute bezala jokatu” Javier Ortiz “Noiz samurtuko zaigu kontzientzia giza zorigaitzagatik mendeku hartu ordez zorigaitz horri aurrea hartzera iristeraino?” Anna Eleanor Roosevelt
 • 2. MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren giza eskubideen urraketei eta indarkeria-ekintzei buruzko txostena 2015eko otsaila *** “Ez dute ikusten begiratzen ez dutelako. Beste alde batera begiratzen dutelako. Batzuek ez dakite ikusten ez dutelako; beste batzuek, berriz, ezjakinarena egiten dute, nahiago baitute gertatzen den ezer ikusiko ez balute bezala jokatu” Javier Ortiz “Noiz samurtuko zaigu kontzientzia giza zorigaitzagatik mendeku hartu ordez zorigaitz horri aurrea hartzera iristeraino?” Anna Eleanor Roosevelt ARGITUZ, giza eskubideen aldeko elkartea. 1
 • 3. Ikerketa-taldea: Gaztelumendi, Bertha Ormazabal, Sabino Arau-esparrua: Astigarraga, Juana Mari Pego, Laura Elkarrizketen transkripzioa: De la Hera, Edurne Goikoetxea, Nerea Inprimategia: antza komunikazio grafikoa Lege Gordailua: SS 1132-2015 ISBN: 978-84-608-2612-5 2
 • 4. EDUKIA Memoria partekatu baterantz..........................................................................................................................1 Edukia........................................................................................................................................................................ 3 1.Sarrera................................................................................................................................................................... 5 2. Txostenaren helburu orokorra...................................................................................................................9 2.1. Zergatik motibazio politikoko indarkeria?....................................................................................9 2.2. Indarkeriaren aldia .............................................................................................................................10 2.3. Memoria berreskuratzea...................................................................................................................11 3. Txostenaren edukia...................................................................................................................................... 13 4. Kasuak sailkatzeko irizpideak..................................................................................................................17 5. Arau esparrua: “biktima” kontzeptua eta biktimaren eskubideak ...........................................21 5.1. Biktima izaeraren eta biktimaren eskubideen inguruko nazioarteko adierazpenak eta gomendioak.............................................................................................................................................. 21 5.1.1. “biktima” kontzeptua: “delituaren eta botere abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena”......................................................21 5.1.2. Biktimek justizia eta erreparazioa jasotzeko duten eskubidea: “giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak pairatu dituzten biktimek errekurtsoak aurkezteko eta kalte-ordainketak jasotzeko duten eskubideari buruzko printzipio eta jarraibideak”............................................................................................................................................... 23 5.2. Biktimaren estatutua Europar Batasunean................................................................................24 5.3. Estatuko legeria..................................................................................................................................... 25 5.4. Autonomia erkidegoko legeria........................................................................................................27 6. “Etapa berria” euskal erakundeetan......................................................................................................31 7. Giza eskubideen urraketak Errenterian...............................................................................................35 7.1. Bizitzeko eskubidearen urraketa ..................................................................................................35 7.1.1. Bizitzeko eskubidearen urraketak errenterian: zifrak..................................................45 7.2. Pertsonen osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen urraketak Errenterian.....50 8. Ikerketa sakonagoa behar duten kasuak.............................................................................................61 9. Beste indarkeria ekintza batzuk eta motibazio politikoko indarkeriaren ondoriozko beste sufrimendu batzuk ............................................................................................................................... 65 3
 • 5. 9.1. Heriotza eragin duten indarkeria politikoari lotutako beste gertakari batzuk...........67 9.2. Zaurituak.................................................................................................................................................. 68 9.3. Ikusten ez diren, baina izan diren edo dauden sufrimenduak............................................69 10. Herriko indarkeriaren historian izan diren gertaera azpimarragarriak..............................73 11. Argazki/laburpena..................................................................................................................................... 97 12. Indarkeriari eta bizikidetzan izan duen inpaktuari buruzko iritziak eta testigantzak: iragana zuzendu, oraina adostu eta etorkizunari begiratu............................................................103 12.1. Bizikidetza apurtua edo oso ahuldua......................................................................................107 12.2. Zer aldatu da eta zer ez da aldatu Errenterian?..................................................................112 12.3. Harrera ona eta oihartzun handia izan zuen ekimena: Eraikiz ....................................119 12.4. Bizikidetza hobetzeko modua....................................................................................................127 12.5. Ateak irekita, barrarik gabe leihoetan ...................................................................................134 13. Errenterian azken berrogeita hamar urteetan izandako motibazio politikoko indarkeria ekintzen kronologia.................................................................................................................137 13.1. Frankismoaren azken urteak......................................................................................................137 13.2. Francoren heriotzatik konstituziora arte..............................................................................141 13.3. Konstituzioa onartu ondoren......................................................................................................146 13.4. Etorkizuna.......................................................................................................................................... 200 14. Azken apunteak........................................................................................................................................ 201 15. Bibliografia ................................................................................................................................................ 203 4
 • 6. 1.SARRERA Indarkeriari lotutako iraganak hautsi duen bizikidetza berreskuratzeko prozesua luzea eta neketsua da, eta erronka eta lan askori egin behar zaie aurre prozesu horren barruan. Horien artean, lehen eta beharrezko zereginetako bat iraganari begiratzea da: indarkeriaren norainokoa eta ondorioak ongi ezagutzea funtsezkoa da zauriak sendatzeko eta luzeegia izan den aldi batean elkarren aurka bizi izan direnen arteko kontratu sozial berriak egiten hasteko. Behar-beharrezkoa da egia guztiak –pluralean– ezagutzera ematea. Indarkeriak gure gizartean izan duen inpaktuari lotutako errealitatea osatzeko, iraganaren eta norberaren balioespena egin behar dugu, baina eginkizun hori ez da batere erraza. Ispiluaren aurrean iruzurrik egin gabe jartzea mingarria izan daiteke, eta ausardia eta adorea behar da “besteengan” gaitzetsiko genituzkeen, baina geure inertziak ahalbidetzen dizkigun jokabideetan geure burua islatuta ikusteko. Gizakiak izaki. Bakearen kultura baterantz abiatzeko, ezinbestekoa da gure jarrerak sakonean aldatzea, errealitateari beste ikuspegi batzuetatik begiratzea eta geure erantzukizunak onartzea. Eta, zalantzarik gabe, hori guztia ez da batere erraza. Gure herrialdean, eta Errenterian ere bai, giza eskubideen urraketak eta bestelako indarkeria-ekintzak izan ditugu, eta horiek guztiek sufrimendu handia eragin diete zuzeneko biktimei zein horien senide eta hurbilekoei. Beraz, kontu handiz landu beharreko gaia da, gertakari traumatiko horiek erabakigarriak izan baitira pertsonen eta familia osoen bizitzan. Alderdi horiek guztiek eztabaida eta desadostasuna sorrarazi eta sorrarazten dute, eta, une jakin batzuetan, jarrera ideologikoen arteko gizarte-polarizazioa areagotu dute. Hortaz, esan daiteke irtenbideak sortu beharrean eztabaidak sortzen dituen problematika baten aurrean gaudela askotan, erantzunak baino galdera gehiago eragiten dituen gai baten aurrean, eta memoria osatzeko zereginean aurrera egiteko tresna egokiak beti eskuragarri ez daudela. Kontua zera da, nola landu behar den memoria hori gizarte-polarizazioa areagotu gabe, irtenbideak bilatu ahal izan daitezen eta eragindako kaltea konpondu ahal izan dadin. Gizarte-sarea berreskuratzeak, gure ustez, desadostasun politikoak dituzten taldeen arteko errespetuzko harremanak ezartzera bultzatu behar gaitu, eta, nolanahi ere, harreman horiek ez dute hausturarik, etsaitasunik edo mesfidantzarik ekarri behar. Kontua ez da guztiak adiskide bihurtzea, elkar errespetatzea baizik, kultura politiko desberdinak gorabehera. Gure polarizazio politiko eta sozialaren aurrean, memoriaren inguruko lan ororen oinarri izango diren irizpide sendoak bilatu behar ditugu. Bila dezagun giza 5
 • 7. eskubideen ideian oinarritutako bide bat, beste herrialde batzuetako gatazkak konpontzeko esperientzietan bezalaxe. Gatazka horien izaera eta ezaugarriak direla-eta, memoria osatzeko gida fidagarria direla esan daiteke. Memoriaren berreskuratzea eta bakearen eraikuntza hertsiki lotuta daude giza eskubideekin Memoriaren prozesua errazten duten funtsezko eta beharrezko hiru elementu uztartzen dituzte giza eskubideek: Oinarri komuna: memoria berreskuratzeko lan orok guztiona izango den oinarri sendo eta legitimatu bat behar du: Giza Eskubideak. Iraganeko indarkeria ikertzeko garaian behar den ezaugarri komun etikoa giza eskubide guztien errespetua da, inolako salbuespenik egin gabe. Kasuen aniztasuna behar bezain zehatz ikusteko aukera ematen diguten betaurrekoak direla esan daiteke, are gehiago kasu horien inguruan zirkunstantzia problematikoak edo nahasiak daudenean. Aniztasun hori bereizteko lana giza eskubideen ikuspegi hertsitik landu behar da, hori baita onarpen handia lortzeko era bakarra. Giza eskubideek hizkuntza unibertsal bat eskaintzen dute. Bidezkoa dena eta ez dena erabakitzen duen epaile gisa onartuta daude oro har, eta errespetuaren mugak ezartzen dituzte giza harremanetan. Oinarri komun hori, halaber, ondoren aipatuko dugun “ekitate” kontzeptuaren euskarria da: Ekitate-irizpidea: distantziakidetasun faltsuak alde batera utzita, giza eskubideak dira ekitatez lan egiteko daukagun baliozko erreferentzia bakarra. Izan ere, biktima mota guztiek jasandako nahigabea eta urraketak errespetu berdinarekin tratatzea ahalbidetzen dute giza eskubideek, urraketen egileak edo biktimen ideia politikoak kontuan hartu gabe. Gure kasuan, txosten honetan aipatzen den errespetu hori agertzea ezinbesteko prozesua da. Horrek ez du esan nahi biktimizazioa eragin duten prozesuak parekatu behar direnik eta ekintzak egin dituztenak parekatu behar direnik, ezta indarkeriazko ekintza jakin batzuk justifikatu behar direnik ere. Aitzitik, errespetuan, enpatian eta errekonozimendu barne-hartzailean oinarritutako jarrera bat hartu behar da (beharrezkoa den historia partekatu baterako aurreneko urratsa ere izango ahal da!). Gure aldetik, berriz ere azpimarratu nahi dugu biktima guztiak eta sufrimendu guztiak aztertu nahi ditugula, egileen araberako hierarkiarik egin gabe, baina behar bezala bereizita, ekintzen eta biktimen inguruko larritasun-maila eta erantzukizun-maila desberdinak ulertu ahal izan daitezen. Egiaztapen hori da txosten honen abiapuntua. Gure errealitatea osatzen duten giza sufrimendu ugari horiez jabetu nahi dugu, ahal dugun heinean arintzen eta erreparatzen saiatzeko. 6
 • 8. 6. atalean adieraziko dugunez, euskal erakundeek, zenbaitetan adostasun handiarekin, biktimen aniztasuna onartzeko, hots, motibazio politikoko indarkeriaren biktima mota guztiak –egileak edozein izanik ere– barnean hartuko dituen tratamendu bat erabiltzeko joera agertu dute azken urteotan, erritmo desberdinekin bada ere. Eta horrek ez du esan nahi ezer eta inor justifikatzen dutenik edota egoera desberdinak nahasten dituztenik. Aurrerago ikusiko dugu hori. Eta, azkenik, Adostasuna: giza eskubideak justiziaren mugak ezartzen dituen irizpidetzat hartuta daude mundu osoan. Iraganeko indarkeriaren egiak ahalik eta adostasun sozial eta politikorik handiena lortu behar du bere onarpena eta eraginkortasuna ziurta dadin. Ez dugu ahaztu behar egia ezagutzeak duen balioa, gizarte-harreman hobeak lortzeko bitarteko urratsa baita. 7
 • 9. 8
 • 10. 2. TXOSTENAREN HELBURU OROKORRA Txosten honen bidez, Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren motibazio politikoko giza eskubideen urraketen eta bestelako indarkerien berrikuspen kritiko bat egin nahi izan dugu errespetu osoz. Horretarako, hiribildu honetan izan diren indarkeria-ekintzarik garrantzitsuenei buruzko datuak eta testigantzak (azken hauek letra etzanez agertzen dira) bildu ditugu ikuspegi integral eta partzializatu gabe batekin, gertatutakoaren memoria osatzen lagunduko digutelakoan, antzeko urraketarik berriz gerta ez dadin eta, horren bidez, herriaren egungo eta etorkizuneko bizikidetza bultza dadin. 2.1. ZERGATIK MOTIBAZIO POLITIKOKO INDARKERIA? Azken hiru legegintzaldietan, Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak “motibazio politikoko indarkeria” kontzeptua erabili dute biktima tipologia baten inguruko politika publikoak zehaztean. Gaur egun, halaber, “motibazio politikoko ekintzen biktimen” errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru-lege baterako proposamena eztabaidatzen ari da Nafarroako Parlamentuan. Duela gutxi arte, nolabaiteko ikara ematen zuen “motibazio politiko” kontzeptuak, horren bidez helburu politikoak lortzeko egindako giza eskubideen urraketa jakin batzuk justifikatu nahi zirelakoan. Bidegabekeria batek bidegabekeria izaten jarraitzen du “politiko” kalifikatzailea erantsita ere; kalifikatzaile horrek ez du balio oker hartutako erabakiak zuritzeko edota erabaki horien erantzukizunak gainetik kentzeko. Nolanahi ere, kontzeptu hori orokortu egin da hemen zein nazioartean, estatuek eta gobernuek indarrean dagoen ordena (diktatoriala zein demokratikoa) irauli nahi dutenen aurka egindako jardunak edota botereen eta horien legeen aurka dihardutenen jardunak kategorizatzean; nahikoa da ingurura begiratzea hori ikusteko. Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimak (Eusko Jaurlaritza, 2008ko ekaina) txostenaren egileak kontzeptu horren esanahia zehazten saiatu ziren. Garbi adierazi zutenez, era horretan kalifikatzeak ez du esan nahi, per se, jardunbide jakin batzuk justifikatzen direnik. Ikuspegi kriminologiko batetik, motibazio politikoko indarkeria termino deskribatzailea da, testuinguru jakin bati lotua (ekintza kriminala bultzatzeko arrazoiei lotua, zehazki). Ekintza kriminalak (erailketak, hilketak, torturak, lesioak eta abar) beste arrazoi batzuengatik ere egiten dira (indarkeria patriarkalagatik edo genero- indarkeriagatik, droga-trafikoagatik eta abar), eta beste egile mota batzuek ere egiten dituzte (ohiko delitugileek, mafiek eta abar). Gure kasuan, ordea, urraketaren egileak zentzu “politikoa” ematen dio ekintzari (subjektuaren 9
 • 11. izaeragatik, ekintza motagatik, lortu nahi den helburu edo inpaktuagatik edota hautatutako biktimengatik). Hortaz, motibazio politikoko indarkeria ez da kontzeptu itxia. Halaber, ez da terrorismoaren definiziotik kanpo dagoen kontzeptu bat. Esan daiteke terrorismoa motibazio politikoko indarkeria dela, baina motibazio politikoko indarkeriaren errealitatea zabalagoa dela. Edonola ere, terrorismoak eta motibazio politikoko indarkeriak ez dute definizio juridiko edo politiko garbi eta adosturik gaur egun. Hortaz, txosten honen helburua ez da definizio horiek finkatzea. Jon Mirena Landa Gorostiza katedradunak koordinatutako lantaldeak 2008an egin zuen analisiaren arabera, nolabaiteko antolaketa-maila batekin eta gizartean edo politikan eragiteko asmoarekin egiten diren eta/edo gertaera bakan edo ustekabekoez bestelako jardun-eredu bati jarraitzen dioten ekintzak dira ekintza politikoak. Asmo politikoa, bestalde, biktimaren aukeraketan ere isla daiteke. Adibidez, biktima gisa oposizioko pertsonak edo taldeak hautatzeak haien jarduna geldiarazteko, haien erakundea apurtzeko edo areriotzat hartutako pertsona indarkeriaz hiltzeko asmoa uzten du agerian. Beste kasu batzuetan, biktimak indiskriminatuak izaten dira, edota berez eta bakarka izaera politiko nabarmenik ez duten ezaugarri soziologiko komun batzuk dituzte, baina erasoaren helburua gizartean terrorea eragitea edota biztanle-sektore handietan inpaktu jakin bat lortzea delako izaera politiko hori hartzen dute. 2.2. INDARKERIAREN ALDIA Ez dut kritikatzeko asmoz esaten, ezta gutxiagorik ere, baina batzuek karlistaldietaraino egin nahi dute atzera. Aztergai dugun aldia berrogeita hamar urtetik gorakoa dela kontuan hartuta, aztertu beharreko garaiak ezin ditugu nahasi, eta ezin dugu karlistaldietaraino atzera egin, jaso dugun testigantza batean adierazi bezala. Aldi bakoitzak bere ezaugarriak ditu; hori agerian geratzen da txostenaren amaieran eskainitako kronologia zabala arretaz ikustean. Diktadura eta demokrazia ez dira gauza bera, baina bietan urratu dira giza eskubideak, testuingurua desberdina izanik ere. Kontuan izan behar da, gainera, oso urria dela hasierako hamarkadetako informazioa (hirurogeiko hamarkadakoa, bereziki), ez baitago urte haietako zuzeneko eta zeharkako biktimen testigantzarik. Zuzeneko testigantzarik ez dugunez gero, ibilbide luzea dugu aurrean alderdi hori ahal den neurrian 10
 • 12. zuzentzeko. Hortaz, zeregin horretan lagungarria izan daitekeen euskarrietako bat da txosten hau. Zergatik 1960. urtetik hasita? Udalarekin adostu zenez, txosten honetan ikertzen den aldia 1960tik gaur egun artekoa da. Aldi hori bat dator Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legean aurreikusitako politikekin; izan ere, aurretik indarrean zeuden arauak zabaldu eta bateratu egin zituen lege horrek, eta 1960ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako ekintza guztiei aplikatzen zaie atzeraeraginez. Era berean, AVT erakundeak eskaintzen dituen biktimen zerrendek, Covite erakundearen Terrorearen Mapak, Libertad Digital-en In Memoriam atalak, Fernando Buesa Fundazioaren dokumentazio-zentroaren Efemérides de atentados atalak eta La derrota de ETA. De la primera a la última víctima1 ; Vidas Rotas2 ; Gernikako seme-alabak 1960-20103 eta Sangre, votos y manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical 1958-20114 liburuek, besteak beste, 1960. urtea edo aurreko data bat dute abiapuntu. Beste erakunde eta elkarte memorialista batzuentzat bezalaxe, txosten honen idazlari taldearen ustez egokiagoa da aldi zabalago bat hartzea (azterlan honen kronologian, 1956ko salbuespen-egoera da abiapuntua). Alderdi hori ondorengo txostenetan lan daiteke, betiere garai bakoitza ongi zehazten bada eta aldiak nahasten ez badira. Ikuspegi zabalago bat izatea lagungarria da gertakariak ulertzeko. 2.3. MEMORIA BERRESKURATZEA Bizi izandako esperientzia guztiak gure memorian era barne-hartzailean txertatzen saiatzea zeregin korapilatsua da. Dena dela, gertatutakoaren memoria partekatu bat osatu nahi badugu, funtsezkoa da jarrera irekia izatea. Horretarako, Bakearen aldeko Koordinakundeak zioenez, “memoria-prozesuak egin beharko dira era koordinatuan, elkarren aurka egin gabe eta adosteko borondatearekin”5 . 1 CALLEJA, José María eta Ignacio Sánchez-Cuenca. Adhara, 2006. 2 ALONSO, Rogelio eta Florencio Domínguez eta Marcos García Rey. Espasa, 2010. 3 LAN KOLEKTIBOA. AGIRRE, Josean (koord.). Euskal Memoria Fundazioa, 2010. 4 FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka eta Raúl López Romo, Sangre, votos y manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical 1958-2011. Tecnos, 2012. 5 BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA. Las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha antiterrorista. 2011ko uztaila, 9. or. 11
 • 13. 12
 • 14. 3. TXOSTENAREN EDUKIA Lan honetan, Errenterian aztergai dugun arloan gertatutakoaren memoria kolektiboa lantzeko eta antolatzeko gure ustez balio dezakeena zehaztu nahi izan dugu. Horretara hurbiltzen saiatu gara behintzat. Amaitu gabeko lana izango da beti, eta agertzen diren datu berriekin jarraitu beharko da egiten. Kontuan izan behar dugu, gainera, indarkeria mota batzuk ezin direla kontabilizatu eta, beraz, nekez eraman daitezkeela estatistiketara. Aurrerago aztertuko dugu hori. Badira, halaber, ikerketa honetan egun eskuragarri dauden baliabideekin aztertu ezin diren beste indarkeria mota batzuk ere. Alderdi horiei buruzko azterlanak egin beharko dira aurrerago; azken kapituluan aipatuko ditugu. Txosten honen mugen barruan, Errenteriako biktimak identifikatu eta kuantifikatu ditugu, baina, horrez gain, komenigarria iruditu zaigu gertatutakoaren sekuentzia osoa jasotzea, ahalik eta ikuspegi fotografikorik osatuena izateko. Horregatik, 1956tik 2012ra arteko aldia hartzen duen kronologia bat landu dugu; bertan, Errenterian azken berrogeita hamar urteetan izan diren motibazio politikoko indarkeria-ekintzak daude bilduta, urtez urte. Indarkeria-ekintzen zerrendak egileen arabera baino egiten ez badira, ez da prozesu osoa jasotzen, ez da gertaera guztien katea islatzen, eta zailagoa da zer gertatu zen jakitea. Urraketa guztien ikuspegi integral baten bidez, berriz, “gutarrak” ez direnei zer gertatu zaien jakiteko aukera dugu. Hori lagungarria da elkarren nahigabea errespetatzeko, eta erraztu egiten du etorkizuneko bizikidetza. Urraketa guztiak eta indarkeria soziopolitikoari lotutako beste ekintza guztiak barnean hartuko dituen ikuspegi batek, azken batean, urraketa guztiei ekitatez aplikatu beharreko eskakizunak egokiro orekatzen lagunduko du, egilea edozein izanik ere. Txostenaren akotazioak Indarkeriak inpaktu asko eta askotarikoak eragin ditu Errenterian. Arestian adierazi dugunez, lan honetan ez ditugu landuko konnotazio politikoko urraketa mota guztiak (terminoa ikuskera osoan hartuta). Txosten honetan, oro har, ez daude jasota erantzun errepresiboak jaso zituzten sistemaren aurkako jardunbide politikoak, hala nola borroka antinuklearra, NATOren aurkakoa, nahitaezko soldadutzaren aurkakoa, desobedientzia kolektiboaren erabilera (tailaketen eta 13
 • 15. zozketen aurkako sabotajeak, kateatze eta eserialdi baketsuak eta abar), intsumisioaren inguruko praxiaren errepresioa (atxiloketak, epaiketak, espetxe- zigorrak eta abar) edota irrati libreen, abandonatuta utzitako eraikinen okupazioen eta gaztetxeen inguruan sortutako errealitatea. Mugimendu horiek indar handia izan zuten Errenterian. Kontuan hartu dira, ordea, diktaduraren azken urteetan Oarsoaldeko langile- borrokaren aurkako errepresioa eta langileen oinarrizko eskubideen urraketak, garai hartan langileek zuzentzen baitzuten adierazteko, biltzeko, elkartzeko, manifestatzeko, sindikatzeko edo askatasunez aukeratzeko askatasunaren aldeko borroka. Estatu espainoleko lehen salbuespen-egoera 1956an ezarri zen, eta garai hartan hasi berriak ziren langile eta ikasleen mugimenduak isilaraztea zuen helburu. Esanguratsua da, gainera, ETAk Errenterian jarri zituen lehen hiru lehergailuak (lehergailu bana 1972an, 1973an eta 1974an) sindikatu frankistaren ordezkaritzaren aurka zuzendu izana. Halaber, komando autonomoek hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan CCOO sindikatuaren egoitzaren eta lan- gatazkak zituzten enpresen aurka egindako sei atentatu jaso dira. Ez dugu uste gertakari horiek txosten honetan aztergai dugun gaitik bereiz daitezkeenik. Horrela, beraz, “euskal kasuari” (hots, batzuek “euskal gatazka” eta beste batzuek “ETAren terrorismoaren aurkako borroka” izendatzen dutenari) lotutako motibazio politikoko indarkeriak Oarsoaldeko hiribildu honetan izan duen inpaktua du ardatz txosten honek. Testigantzen bilketa eta kasuen zerrendak Dokumentazioa biltzean eta askotariko testigantzak bildu ondoren, oroimena ahula eta selektiboa dela egiaztatu ahal izan dugu. Oso zaila da hain aldi luze eta bizian gertatutako guztia buruan gordetzea. Jakin badakigu iraganaren oroitzapenak, jasandako nahigabea gogora ekartzeaz gain, gauzak berriz ere neurri berarekin ez neurtzeko arriskua dakarrela. Horregatik, gertatutako giza eskubideen urraketetako asko identifikatzeaz gain, herriko memoria-proiektu baterako baliagarriak izan daitezkeen bizipenak, gogoetak, zalantzak, desadostasunak eta elkartzeko askotariko esperientziak eman nahi izan ditugu ezagutzera. Proiektu horrek, nolanahi ere, gertatu zaigunaren ahalik eta errekonozimendurik zabalena lortu beharko du. Udalak 1996an editatu zuen Errenteriako historia liburuan, garai hartako alkate Miguel Buen Lacambrak honako hau zioen: “Gure iragana ezagutzeak ez gaitu hobe edo okerrago egiten, baina gogoetatsuago”6 . Guk ere jasandako gertaerak gogoratzen eta horiei buruzko gogoeta egiten lagundu nahi dugu, gertaera horiek ahatz ez daitezen; eta etorkizunari begiratu nahi diogu, horrelakorik berriz gerta ez dadin. Bide horretan lagundu nahi izan dugu lan honen bitartez. 6 Juan Carlos Jiménez de Aberasturik zuzendutako Errenteriako historia (1996) liburuaren aurkezpena. 14
 • 16. Hona hemen elkarrizketa egin duten pertsonak: - Buen Lacambra, Miguel. Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuorde ohia, foru-diputatu ohia eta Errenteriako alkatea 18 urtean (1987-2003). - Elkano Etxebeste, Ángel María. Herri Batasunako zinegotzi ohia Errenteriako Udalean. - Ferradás Freijó, José Manuel. Errenteriako Ezkerrako (EB) zinegotzia Errenteriako Udalean. - Herzog De Bustos, José Manuel. Alderdi Popularreko (PP) zinegotzia Errenteriako Udalean. - Lopez de Etxezarreta Auzmendi, Garazi. Eusko Alkartasunako (EA) kidea. EH Bilduko zinegotzia Errenteriako Udalean. - Molina Guerrero, Mari Jose. Errenteriako Emakumeen Taldeko kidea eta herriko hainbat ikastetxetako irakaslea. - Peña López, Maite. Gipuzkoako EAJ-PNVko gizarte-politiketako arduraduna eta EAJ-PNVko zinegotzia eta bozeramailea Errenteriako Udalean. - Rodríguez Medina, José Ángel. Errenteriako Udaleko zinegotzia eta Errenteriako PSE-EE taldeko idazkari nagusia. - Ugalde Ugarte, Mikel. Orereta ikastolako lehendakari ohia eta Ereintzako kide ohia; hiribilduko ohorezko saria jaso du. Arestian aipatutako pertsonak eta horiek emandako erantzunak ausazko ordenan agertzen dira txosten osoan. Erantzunak hainbat ataletan tartekatu ditugu, eta letra etzanean agertzen dira beti. Salbuespenak salbuespen, uste dugu ZER erantzuten den jakiteak (edukia, mamia, argumentua) NORK erantzuten duen zehazteak baino ekarpen handiagoa egiten duela. Izan ere, nork esaten duen kontuan hartzeak ez gaitu baldintzatu eta mugatu behar; zer eta NOLA esaten den hartu behar da kontuan. Jakina, ez dugu ados egon behar esaten digutenarekin. Besterik gabe, kontuan hartu behar dugu hori pentsatzen duen jendea dagoela, eta, beraz, orainari eta etorkizunari begira denok espazio berean (Errenterian) askatasun osoz bizitzeko akordioetara iritsi nahi izanez gero, ahaleginak egin beharko direla arlo bakoitzean adostasun-puntuak bilatzeko eta kasu bakoitzean gutxiengoarenak edo disidenteenak diren iritziak egokiro kudeatzeko. 15
 • 17. 16
 • 18. 4. KASUAK SAILKATZEKO IRIZPIDEAK Gertatu diren gauza guztiak ez dira berdinak izan, eta, gertatu dena ordenatzeko garaian, dena ezin da zaku berean sartu. Gauza guztiez hitz egin behar da eta gertatutako guztia jakin behar da, baina ahalegin metodologiko bat egin behar dugu gertakariak eta metatutako sufrimendua behar bezala sailkatzeko. Izan ere, sufrimendua biktima guztiek duten zerbait da, baina indarra bidegabeki erabiltzeko arrazoiak eta asmoa desberdinak dira, egileak desberdinak dira, egia argitzeko garaian agertutako zigorgabetasun-mekanismoak desberdinak dira, antzeko jardunen ondoriozko erantzukizunak desberdinak dira, eta biktima guztien kalteberatasuna ere desberdina da. Batzuek tiro egitea aukeratu dute, edozein modalitate eta posiziotan, eta beste batzuek, aldiz, ez. Batzuek hil egin dute, beste batzuk hil egin dituzte. Badira hil dutenak eta geroago hil dituztenak ere. Nabarmena da dena ez dela gauza bera. Dena ez da gauza bera, baina biktimak parekatu egiten dira biktima bihurtzen direnean. Eta zertan parekatzen dira? Eskubideei dagokienez, zentzuzko printzipio unibertsal batean: urraketa berdinei egia, justizia, errekonozimendua eta erreparazioa jasotzeko eta diskriminaziorik ez jasateko eskubide berdinak dagozkie. 5. kapituluan, zehatz-mehatz azalduko dugu nazioarteko, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko arau eta legeetan definituta dagoen eta txosten honetan jarraituko diogun “biktima” kontzeptua. Nolanahi ere, distantziakidetasuna saihesteaz eta nahasi behar ez dena nahasi gabe antolatzeaz kezkatuta, honako galdera hau egin genien elkarrizketa egin zutenei: nola landu behar ditugu Errenterian gertatu diren indarkeria guztiak? Denek erantzun berdina eman dute: ez da bereizketarik egin behar biktimen artean. Era berean, ez dituzte ekintzen egileen arabera hierarkizatu nahi izan. Bakar batek ere ez du batzuk besteen gainetik jarri nahi izan. Txostenean dena konta dadin nahi izan dute: Niretzat, GALekoak, GRAPOkoak, ETAkoak, hemengoak eta hangoak, denak berdinak dira. Inork ez dezala pentsa hemen nagoelako [PSE-EE alderdiko kargu politiko gisa] batzuk besteak baino gehiago atsegin ditudanik. Ez, ez. Utikan horiek guztiak. Zenbait sektoretan hain eztabaida bizia sortzen duen gai labaina izateko, oso esplizituak izan dira PSE-EE alderdiak herriko Udalean duen bozeramaile José Ángel Rodríguezen erantzunak. Zirrararik handiena sorrarazi dioten gertaerez mintzatu ondoren, "grisen” jokaera, eraildako zinegotziak, emazteari egindako jazarpenak eta abar maila berean 17
 • 19. jartzeak distantziakidetasun-arazoak sortzen dizkion galdetu genion. Hona hemen erantzuna: Ez, jakin badakit beste aldean ere gauzak gaizki egin direna, eta niri hildako guztiek ematen didate min, e? Gauza batzuk onartezinak iruditu zaizkit, hala nola Lasa eta Zabalarena edo… baita Pasai Donibanen hil zituzten Komando Antikapitalistetako lau kideena ere. Gaiarekin jarraitu genuen. Gertatutakoa azaltzerakoan, axola izango al litzaizuke dena giza eskubideen urraketaren ikuspuntutik balioetsiko balitz? Funtsean, ez dut gertatutako ezer atsegin. Gehien izorratzen nauena zera da, nork egin zuen tiro lehen aldiz eta noiz erail zen lehenengoa. Oso argigarriak dira, halaber, PP alderdiak herriko Udalean duen zinegotzi Chema Herzogek distantziakidetasunari buruz eman dizkigun erantzunak: Nik uste dut bi gauzak gaizki daudela. Nik uste dut koldarragoa dela torturatzailea; Estatuko makineriaz babestuta dago, eta seguru sentitzen da. Hiltzaileak, berriz, badaki klandestinoa dela eta harrapa dezaketela; abenturazaleagoa da. Ez dakit, bi gauzak dira lazgarriak, zein baino zein lazgarriagoa. Eta jarrera horiek arazorik sortzen al dizute inguruan? Alde batetik eta bestetik seinalatzen nautenek ez dute niri kalte egiteko modurik aurkitzen, eta bakean uzten naute. Errezeloa sorrarazten dut, baina ez dute erabateko diagnostikorik; “hau honek deskalifikatzen du”: arraroa izateak eta horrek sortzen duen mesfidantzak baino ez nau deskalifikatzen. Komeni da, nolanahi ere, gaia tentu, pedagogia eta elkartasun handiz lantzea. Nahigabe eta sufrimendu handia dago metatuta. Horregatik, garrantzitsua da problematika honi guztiari aurre egiteko moduarekin asmatzea. Miguel Buen alkate ohiak honako hau zehaztu du: Bi aldeek jasandako sufrimenduaren kontuak arazo bat dakar. Izan ere, ez dut uste terrorismoaren biktima –maiuskuletan– izan denari gehiegi eska diezaiokegunik (eta berdin dio zer terrorismo mota, berdin-berdin dio). Egia da eman dieguna baino askoz gehiago eman behar diegula denei: babes handiagoa, maitasun handiagoa, ulermen handiagoa, baina, askotan, oso zaila da hori. Zeregin korapilatsua eta oso tentuz ibiltzekoa da, zalantzarik gabe. Horregatik, herrian izan diren oinarrizko eskubideen urraketa guztien artean nagusiki (baina ez bakarrik) bizitzeko eskubideari eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideari lotutako urraketei heltzea erabaki dugu lan honen diseinu metodologikoan. Koadro/argazkietan eta kronologian bai, zerrendatu ditugu beste urraketa mota batzuk, baina kasu askotan zuzeneko iturririk ez dugunez gero, ondorengo 18
 • 20. azterlanetan sakontasun handiagoz landu beharko dira beste urraketa mota horiek. GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA Lehentasun gisa adierazitako bi bloke handi horiek ezarri ondoren (bizitzeko eskubidea eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidea), kasu eta biktimen kasuistika osoa lantzeko modua zehaztu behar dugu. Argi eta garbi bereizi nahi ditugu eskubideen urraketak eta beste sufrimendu mota batzuk. Egia da dena dela sufrimendua, baina, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen estandarren arabera, sufrimendu guztiak ez dira giza eskubideen urraketatzat hartu behar. Gertatutakoaren argazki osatua nahi dugu, baina behar bezala ordenatua. Badugu, beraz, lehen talde bat: giza eskubideen urraketarik larrienak, hots, bizitzeko eskubidearen eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen urraketak. 5. kapituluan aipatutako arau eta legeen arabera, jasandako kaltearen larritasunaren proportziozko erreparazioa dagokie biktima horiei, egiaz eta justiziaz gain. Erreparazio horren barruan, lehengoratzea, kalte-ordain ekonomikoa, birgaitzea, gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak bilduko dituen errekonozimendu bat behar da. • Errenteriako Udalak herriko biktimen memoria eta errekonozimendua lortzeko eginkizunean dagozkion jardunak sustatu beharko ditu herrian: omenaldiak, oroitzapen-ekitaldiak, gertatutakoaren jakintza eta abar. Nolanahi ere, komenigarria izango litzateke erakundeen arteko koordinazioa sinergiak gehitzeko, informazioa eta irizpideak elkartrukatzeko eta lanak ez bikoizteko. IKERKETA SAKONAGOA BEHAR DUTEN KASUAK Bigarren taldea osatzen duten kasuetan: a) ez dago informazio nahikorik oraindik; b) kontraste handiagoa behar da ikerketa egin ondoren; c) informazio nahikoa badago, baina egiletzak kontrajarriak edo kontraesankorrak dira; d) bertsio ofizialaz gain, beste batzuk ere badaude. Kasu bakoitza argitu ahala, lehen taldean txertatu ahal izango da, edota ez da motibazio politikoko biktimatzat hartuko, halakotzat hartzeko baldintzak betetzen ez dituelako, hots: egileak ohiko delitugileak zirelako eta, beraz, motibazio politikorik ez zegoelako, indarkeriazko liskarra izan zelako baina eskubideen urraketarik gertatu ez zelako eta abar. • Herriko Udalak falta zaion informazioa eskatu beharko die erakunde eskudunei, edota, hala badagokio, informazio hori lortzeko baliabideak gaitu beharko ditu. Era horretan, informazioa eskuan izanik, herri-mailako erabaki gehiago hartu ahal izango ditu (egin beharreko oroitzapen-ekitaldi eta omenaldietan pentsatuta, bereziki), eta kasu horiek bizitzeko eskubidea kendu dieten pertsonen kasuetan txertatzeko ala ez txertatzeko jarraibideak ezarri ahal izango ditu. 19
 • 21. BESTE SUFRIMENDU BATZUK Aurreko bi taldeetatik kanpo, hirugarren bat ere badago, eta nazioarteko estandarretan zentzu hertsian giza eskubideen urraketatzat hartzen ez diren kasuak dira, nahiz eta astindu gaituen indarkeria-dinamika hori izan ez balitz amaiera tragikorik izango ez zuten kasuak izan. Beren buruaz beste egin duten poliziez edo presoez, barrikaden ondorioz edo espetxeetarako bisitaldietan gertatutako istripuez ari gara, adibidez. Atal honetan, halaber, lehen taldean aipatutako kasuen izaera desberdina izanik ere indarkeria-ekintza baten esparruan (liskar batean edota norberaren arma edo lehergailuekin) gertatu diren heriotzak sar litezke. Errenteria astindu duen indarkeria politikoaren beste inpaktu batzuen adierazgarriak dira horiek, Udalak edo beste erakunde batzuek errekonozimendu edo erreparazioaren arloan dituzten inplikazioei dagokienez giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen arau eta legeetan lehen tokian sailkatutako giza eskubideen urraketekin alderatu edo parekatu ezin badira ere. Hori dela-eta, atal berezi batean sailkatu dira txosten honetan, dena berdina ez dela argi eta garbi ikus dadin, eta hainbeste urtetan metatutako nahigabea eta ezinikusia kontuan hartuta ulergarriak izan daitezkeen ohiko irain hutsalak ahal den heinean desager daitezen. 20
 • 22. 5. ARAU ESPARRUA: “BIKTIMA” KONTZEPTUA ETA BIKTIMAREN ESKUBIDEAK Atal honen barruan, “biktima” kontzeptua definitzen duten eta biktimen eskubideak finkatzen dituzten giza eskubideen nazioarteko sistemaren arau-tresna nagusien eta beste estandar batzuen azalpen-analisia erraztu nahi izan dugu. Horrela, beraz, ez da tresna guztien analisi zehatz bat, biktima-izaeraren konfigurazioan eta egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak finkatzean funtsezko bilakaera eragin duten tresnen azalpen laburra baizik. 5.1. BIKTIMA IZAERAREN ETA BIKTIMAREN ESKUBIDEEN INGURUKO NAZIOARTEKO ADIERAZPENAK ETA GOMENDIOAK Nazioarteko adierazpenak, gomendioak eta beste dokumentu batzuk erabakigarriak izan dira biktimei egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak bermatzeko. Arau-ikuspuntu batetik estatuentzat ondorio loteslerik ez duten dokumentuak badira ere, tresna egokiak dira, estatuei biktimen eskubideak betetzeko hertsatuki eskatzen dieten eta estatu horiek horretarako bidezko neurriak har ditzaten sustatzen duten tresnak. Hasteko, 1985ean Nazio Batuen esparruan emandako lehen definizioa aipatuko dugu: 5.1.1. “BIKTIMA” KONTZEPTUA: “DELITUAREN ETA BOTERE ABUSUAREN BIKTIMENTZAKO JUSTIZIAREN OINARRIZKO PRINTZIPIOEI BURUZKO ADIERAZPENA”7 Nazio Batuen Batzar Nagusiak munduko milioika pertsonek “delituen eta botere- abusua dakarten beste ekintza batzuen ondoriozko kalteak” jasan dituztela eta “biktima horien eskubideak aitortu ez direla” onartu zuen 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean. Onarpen horretatik abiatuta, eta adierazitako Ebazpenaren esparruan, “Delituaren eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko 7 Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena, NBEren Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean hartua. Honako honetan dago eskuragarri: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx 21
 • 23. adierazpena” formulatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Hain zuzen ere, gobernuei eta nazioarteko komunitateari kriminalitatearen eta botere-abusuaren biktimentzako justizia gauzatzen laguntzeko beharragatik formulatu zuen Adierazpen hori nazioarteko erakunde horrek. Azken helburua, nolanahi ere, biktimei eskatzen zuten laguntza eskaintzea zen. Adierazpenean biktima terminoari ematen zaion definizioa Adierazpenaren ekarpen nagusietako bat dela esan daiteke, eta azpimarratu beharra dago biktimaren definizio zabala ematen duela. Zehazki, estatu kideetan indarrean dagoen zigor-legeria urratzen duten ekintzen edo ez-egiteen ondorioz kalteak jasan dituen pertsona oro da biktima. Kaltetzat zer har daitekeen zehazteko garaian, Adierazpenak zabaltasun berarekin jokatzen du, lesio fisiko edo mentalak, sufrimendu emozionala, galera ekonomikoak edo oinarrizko eskubideen galera esanguratsua hartzen baititu kaltetzat. Gainera, zuzenekoak ez ezik, zeharkakoak ere biktimatzat hartzen ditu. Zehazki, “biktimarekin harreman estua duten senideak edo pertsonak eta arriskuan zegoen biktimari laguntzeko edo biktimizazioa prebenitzeko esku hartzean kalteak jasan dituzten pertsonak” hartzen dira biktimatzat. Gainera, azterlan honen ondorioetarako garrantzitsua den beste zehaztasun bat aipatzen da. Hain zuzen ere, pertsona bat biktimatzat hartzeko, ez da beharrezkoa kaltea eragin duen pertsona “identifikatu, atxilotu, jazarri edo errudun deklaratu izana”8 . Bestalde, indarrean dagoen zigor-legeriaren urraketari dagokionez, botere- abusuaren esanbidezko aipamen bat jasotzen du. Berezitasun azpimarragarria da gure ustez, ez baitu beste ezein ez-zilegi penalik aipatzen esanbidez. Handik urte batzuetara, 2005eko abenduan, Nazio Batuen Batzarrak, biktimaren 1985eko definizioan oinarrituta, biktimen eskubideak babesteko hainbat printzipio eta jarraibide onartu zituen: 8 Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena, NBEren Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean (2. paragrafoan) jasoa. 22
 • 24. 5.1.2. BIKTIMEK JUSTIZIA ETA ERREPARAZIOA JASOTZEKO DUTEN ESKUBIDEA: “GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUEN AGERIKO URRAKETAK ETA NAZIOARTEKO ZUZENBIDE HUMANITARIOAREN URRAKETA LARRIAK PAIRATU DITUZTEN BIKTIMEK ERREKURTSOAK AURKEZTEKO ETA KALTE-ORDAINKETAK JASOTZEKO DUTEN ESKUBIDEARI BURUZKO PRINTZIPIO ETA JARRAIBIDEAK”9 2005eko abenduaren 16an, giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketak pairatu dituzten biktimek errekurtsoak aurkezteko eta erreparazioak jasotzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta jarraibideak onartu zituen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Testu horretan, Nazio Batuek erabiltzen duten “biktima” kontzeptua 40/34 ebazpeneko kontzeptuan oinarrituta dago. Nazio Batuek 2005. urtean onartutako printzipio eta jarraibide horien arabera, giza eskubideen eta biktimen justiziarako eta erreparaziorako eskubideen urraketak ikertzeko betebeharra dute estatuek. Zehazki, estatuen honako betebehar hauek xedatzen dituzte printzipio eta jarraibide horiek: a) urraketak saihesteko legegintza-xedapenak, administrazio-xedapenak eta bestelako neurri egokiak hartzea; b) urraketak era eraginkor, bizkor, oso eta inpartzialean ikertzea eta, hala badagokio, ustezko erantzuleen aurkako neurriak hartzea, barneko eta nazioarteko zuzenbideari jarraiki; c) beren giza eskubideen edo zuzenbide humanitarioaren urraketen biktimei justizia lortzeko ekitatezko eta benetako aukera eskaintzea, aurrerago azalduko dugunez, urraketaren erantzulea edozein izanik ere; eta d) Biktimei baliabide eraginkorrak eskaintzea (baita erreparazioa ere, aurrerago azalduko dugunez)10 . Zehazki, biktimek eskubidea dute: a) gizalegez eta beren duintasuna eta giza eskubideak errespetatuz tratatuak izateko, b) justiziarako aukera berdina eta 9 60/1947 Ebazpena, Batzar Nagusiak 2005eko abenduaren 16an onartua. Honako honetan dago eskuragarri: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 10 60/1947 Ebazpena, 2005eko abenduaren 16an Batzar Nagusiak onarturikoa, 3. paragrafoa. 23
 • 25. benetakoa izateko, c) jasandako kaltearen erreparazio egokia, eraginkorra eta bizkorra jasotzeko, eta d) giza eskubideen urraketei eta erreparaziorako mekanismoei buruzko informazio egokia izateko. Urraketen biktimek erreparazioa jasotzeko duten eskubidea giza eskubideen nazioarteko hainbat xedapen eta tratatutan jasota dago11 . Erreparazioa, zehazki, giza eskubideen urraketek eragindako kalteak zuzentzeko Estatuak hartu beharreko neurrien multzoa da. Erreparazioak urraketen larritasunarekiko eta jasandako kaltearekiko proportzionala izan behar du. Erreparazioa ez da konpentsazio ekonomiko soiltzat hartu behar; kasuaren arabera, honako forma hauek har ditzake: lehengoratzea, kalte-ordaina, birgaitzea, gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak. Lehengoratzeak, kasuaren arabera, honako hauek biltzen ditu: askatasunaren berrezartzea, giza eskubideez, identitateaz, familia-bizitzaz eta herritartasunaz gozatzeko aukera, bizilekura itzultzea, enplegura itzultzea eta ondasunen itzultzea. Europako esparruan, biktimen eskubideak jasotzen dituen tresna nagusia honako hau da: 5.2. BIKTIMAREN ESTATUTUA EUROPAR BATASUNEAN 2012ko urriaren 25ean, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari buruzko gutxieneko arauak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/29/EB Zuzentaraua onartu zen12 . Zuzentarau horrek biktimaz ematen duen definizioa Nazio Batuek emandakoaren antzekoa da. Zehazki, honela definitzen du biktima 2. artikuluan: “arau-hauste penal batek zuzenean eragindako kalte edo galera bat (lesio fisiko edo mentalak, kalte emozionalak edo galera ekonomikoak, bereziki) jasan duen pertsona fisikoa”. 11 Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (2. artikulua), Arraza Diskriminazio mota oro Desagerrarazteko Nazioarteko Hitzarmena (6. artikulua), Torturaren aurkako Hitzarmena (14. artikulua) eta Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmena (39. artikulua). Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko Adierazpenak Estatuko legerian tipifikatutako delituak eta botere-abusuak ditu ardatz (horien artean, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren, Giza Eskubideen eta Herrien Afrikako Gutunaren (7. artikulua), Giza Eskubideei buruzko Amerikako Hitzarmenaren (25. artikulua), eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren eta Amerikako Herrialdeetako Giza Eskubideen Gortearen erabakien urraketak), eta biktimen eskubideak onesten ditu. Erromako Estatutuak, azkenik, ahalmena ematen dio Nazioarteko Gorte Penalari “bere erabakian biktimei edo kausadunei eragindako kalte edo galeren norainokoa eta magnitudea finkatzeko” eta “zuzenean kondenatuaren aurkako erabaki bat hartzeko, biktimei eman beharreko ordain egokia adierazita, lehengoratzea, kalte-ordaina eta birgaitzea barne” (75. artikulua). Ikus "Giza eskubideen nazioarteko babes juridikoa gatazka armatuetan” (Nazio Batuen Goi Komisarioa, 2011, 96. eta 97. orrialdeak).12 Honako honetan dago eskuragarri: http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf 24
 • 26. Halaber, “zeharkako biktima” kontzeptua biltzen du, eta halakotzat hartzen du arau-hauslea identifikatu, atxilotu, akusatu edo kondenatu den kontuan hartu gabe. Zuzentaraua, legegintzako egintza denez gero, nahitaez bete beharrekoa da Europar Batasuneko estatu kide guztientzat. Halaber, EBko herrialde guztiek bete beharreko helburu bat ezartzen du, betetzeko modua herrialde bakoitzak erabakitzen badu ere. Zuzentarauak biktimei aitortzen dizkien eskubideak gutxienekoak dira; estatuek errespetatu egin behar dituzte eskubide horiek, eta Zuzentaruak emandako babes-eremua zabal dezakete (ez, ordea, murriztu). Zuzentarau horretan, biktimak eskubide ugariren titularrak dira. Honela taldeka ditzakegu eskubide horiek: informaziorako eskubidea, prozesuan parte hartzeko eskubidea, babesa jasotzeko eskubidea, laguntza jasotzeko eskubidea eta erreparazioa jasotzeko eskubidea13 . Adierazitako Zuzentarauaren transposizio-epea 2015eko azaroaren 16an amaituko da. Edonola ere, 2017ko azaroaren 16ra arte (estatu kideek Batzordeari Zuzentarau horretara egokitzeko hartu dituzten neurriei buruzko informazioa emateko mugako data da hori) ezin izango da ebaluatu Zuzentarauaren onarpena Europar Batasunean biktimen eskubideak indartzeko baliagarria izan den ala ez. 5.3. ESTATUKO LEGERIA Espainiako legegintzan, aldakorra izan da biktimen eskubideen sorkuntza eta arau- garapena. Azken hogeita hamar urteotan, onartutako hainbat arauren bidez eta kalte-ordaina jasotzeko eta osatzeko eskubidea bermatze aldera, bilakaera bat izan da Estatuak biktimei eskaintzen dien estalduran. 90eko hamarkadan, indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzeko 25/1995 Legea eta hori garatzen duen erregelamendua14 onartu zen izaera orokorrez. Arau hori delitu baten biktima mota orori zuzenduta dago, eta aurrerapen handia ekarri zuen biktimen eskubideen errekonozimenduan. Legeak gaur egun ere badirau, eta erreferentziazko araua izan da delituen biktima gehienentzat. Handik urtebetera, terrorismoaren biktimei eman beharreko tratamenduaren erregulaziorik osatuena eta zehatzena egin zen, uztailaren 18ko 1211/1997 Errege Dekretuaren bidez onartutako terrorismo-delituen biktima direnei laguntzeko eta kalte-ordaina emateko Erregelamendua onartu zenean, hain zuzen ere. 13 Hona hemen sailkapen hori egin duten zenbait egile: ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique / BACA BALDOMERO, Enrique / TAMARIT SUMALLA, Josep María eta PÉREZ RIVAS, Natalia. 14 738/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 23koa, delituen biktimentzako laguntzei buruzko Erregelamendua onartzen duena. 25
 • 27. Erregelamendu horren bidez, terrorismoaren biktimak indarkeriazko delituen edo sexu-delituen biktimak tratatzeko sistema orokorretik bereizi ziren. Helburu nagusia laguntzak kualitatiboki eta kuantitatiboki hobetzea eta terrorismoaren biktimei laguntza integral pertsonalizatua ematea izan zen. Erregulazio horretan, kalte ordaingarri kontzeptua merkataritza- eta industria-establezimenduetan gertatutako kalteetara eta ibilgailuetan gertatutakoetara zabaldu izana azpimarratu beharra dago. Halaber, honako helburu hauek dituzten laguntzen emakida hartzen da kontuan: ikasketak; laguntza psikosoziala (laguntza psikologikoa eta psikopedagokikoa, azken kasu horretan senideentzat ere bai); kalte materialen ordaina; eta, azkenik, terrorismoaren biktimen elkarteei diru- laguntzak ematea15 . 1999. urtean, bi arau garrantzitsu onartu ziren: lehena 1974/1999 Errege Dekretua da, abenduaren 23koa, Terrorismoaren Biktimei Aitorpen Zibila egiteko Errege Aginduaren Erregelamendua onartzen duena; kalte-ordainaz edo laguntzaz bestelako alderdi bat garatzen du, eta biktimen kolektibo horri errekonozimendua adieraztea eta omentzea, eta terrorismo-ekintzetan hildakoen, zaurituen eta bahituen memoria kondekorazioak ematearen bidez ohoratzea du helburu. Bigarrena, berriz, 32/1999 Legea, urriaren 8koa, terrorismoaren biktimekiko elkartasunerakoa da, eta kaltetuek delituaren egileak kalte-ordain zibil gisa zor dituen zenbatekoak jasotzeko duten eskubidea gauzatzea du helburu nagusi; horren arabera, Estatuak hartuko du bere gain zenbateko ekonomiko horien ordainketa, baita jardun judizialak egin arren kalte-ordain horiek onartzen dituen epai irmorik ez dagoen kasuetan ere16 . Gerra Zibilaren eta Frankismoaren biktimen eskubideak bereiz arautu ziren 2007an, Gerra Zibilean eta Diktaduran jazarpena edo indarkeria pairatu zutenen eskubideak onartzen eta zabaltzen dituen abenduaren 26ko 52/2007 Legea (Memoria Historikoaren Legea) onartu zenean. Lege horren edukiak kritika handiak izan ditu, baita nazioarteko erakundeen aldetik ere, biktimen talde horri egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko ahula delakoan17 . Azkenik, azpimarratu beharra dago Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legearen onarpena18 . Lege horrek testu bakarrean bildu zituen kolektibo horren eskubideei buruz indarrean zeuden arau guztiak, eta eskubide horiek zabaldu zituen. 15 Neurri berri horiei aurrekontu-estaldura emateko, bi arau onartu ziren: 13/1997 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, Loteria Nazionalaren zozketa bat terrorismoaren biktimen alde egiteko baimena ematen duena; eta 73/1998 Errege Dekretua, urtarrilaren 23koa, loteriaren zozketak emandako etekinen ondoriozko laguntzak biktimei esleitzeko irizpideak arautzen dituena. 16 Adierazi beharra dago, halaber, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Goi Komisarioa sortu zela 2004. urtean, abenduaren 17ko 2317/2004 Errege Dekretuaren onarpenaren bidez. Organo hori Gobernuaren Presidentziaren mende zegoen zuzenean, eta, beste zenbait funtzioren artean, Estatuko Administrazio Orokorrean terrorismoaren biktimentzako laguntzaren arloan eskumena zuten organoen jardunen inguruko jarraipena, koordinazioa eta lankidetza hartu zituen bere gain. Dena dela, handik bi urtera, organo hori desegin egin zen, irailaren 8ko 990/2006 Errege Dekretuari jarraiki. 17 Behartutako edo Nahi Gabeko Desagertzeen inguruko Nazio Batuen Lantaldearen txostena. Espainiako Misioa. NBEren dokumentua: A /HRC/27/49/Add.1, 2014ko uztailaren 2koa. 18 671/2013 Errege Dekretua, irailaren 6koa, 29/2011 Legearen Erregelamendua onartzen duena. 26
 • 28. Legearen Hitzaurrean, honako helburu nagusi hau ezartzen da: biktimei omenaldia egitea eta errekonozimendua, errespetua eta elkartasuna agertzea. Halaber, garrantzi handia ematen zaio memoria, duintasun, justizia eta egiaren printzipioak “indar-ideia” gisa hartzeari. Arauaren bidez lortu nahi den azken helburua, nolanahi ere, biktimari erreparazio integrala ematea da, eta 1960ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako ekintza guztietan atzeraeraginez aplikatzeko aukera onartzen da. Horretarako, hainbat neurri integral diseinatuko dira, honako helburu hauekin: biktimen duintasuna eta memoria errekonozitu eta sustatzea, babes integrala ematea, ordaintzea, arreta-neurriak sendotzea, biktimen eskubideak errekonozitzea, kalte-ordainei lotutako administrazio-izapideak malgutu eta koordinatzea, biktimaren tratamendu prozesalean esparru espezifiko bat ezartzea eta, azkenik, mehatxuak eta derrigortzeak jasaten dituzten pertsonak errekonozitu eta babestea. Legearen edukiaren onuradunak hildako pertsonak eta haien senideak, kalte fisiko edo psikikoak jasan dituzten pertsonak eta kalte materialak jasan dituztenak izango dira. Halaber, ohore- eta kondekorazio-ondorioetarako, hildakoen odolkidetasuneko bigarren mailako senideak eta atentatu terrorista bat jasan duten, baina lesiorik izan ez duten pertsonak izango dira titularrak. Azpimarratu beharra dago, berritasun garrantzitsu gisa, mehatxatuta dauden pertsonak arauaren hartzaileen taldean sartu direla. 5.4. AUTONOMIA ERKIDEGOKO LEGERIA Euskal Autonomia Erkidegoak terrorismoaren biktimei zuzendutako eta abuztuaren 4ko 221/1988 Dekretuaren bidez araututako laguntza-programa baten onarpenarekin hasi zuen biktimek dituzten eskubideen errekonozimenduaren arloko jarduna. Bertan, honako prestazio hauek onartu ziren: Eskolaurreko eta OHOko ikasleentzako lehentasunezko laguntza psikopedagogikoa; ikasketak egiteko bekak eta garraio eta jangelarako laguntzak; doako osasun-laguntza, horren onuradunak ez ziren kaltetuentzat; enpresentzako laguntzak (abalak eta diru-laguntzak); eta ondasunetan kalteak jasan zituzten partikularrentzako laguntzak. Hainbat urtetan eztabaida biziak egin ondoren, azkenean 2008. urtean osatu zen arlo horren erregulazioa, hain zuzen ere Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legea onartu zenean. Arau horren helburua ETAren biktimei ez ezik beste talde armatu batzuen (hala nola GALen, eskuin muturreko taldeen eta beste talde parapolizial batzuen) biktimei ere laguntza eta babesa ematea da19 . Lege-testu horren barruan, biktimentzako 19 “Parapolizial” terminoa gero eta maiztasun handiagoarekin erabiltzen da, eta, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak egindako txostenaren arabera, honako hauek biltzen ditu: “bereziki trantsizio 27
 • 29. laguntzari eskainitako III. Titulua azpimarratu beharra dago. Bertan, terrorismoaren biktimei estaldura integrala emateko neurri multzo bat dago jasota (kalteen erreparazio materiala, laguntza eta tratamendu mediko eta psikologikoa, hezkuntzarako laguntzak, etxebizitza eta enplegua lortzeko laguntzak eta abar)20 . 2010eko abenduaren 15ean, terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua argitaratu zen 239. zenbakiko EHAAn. Erregelamendu horren bidez, adierazitako 4/2008 Legearen III. Tituluaren edukia garatu da, eta aurrerapen bat lortu da bertan aurreikusitako babes eta laguntza integraleko sistemaren aplikazioan. Adierazitako arauan aurreikusitako sistema integralak honako eremu hauetan neurriak hartzea hartzen du kontuan: kalte materialengatik ordaintzeko jardunak; kalte materialen prebentziorako jardunak, hala nola mehatxuak edo jazarpena jasaten duten pertsonen etxebizitza, establezimendu edo ibilgailuetan segurtasun- sistemak ezartzea; laguntza juridikoa; osasun-eremua eta eremu psikologikoa; irakaskuntza-eremua; enplegu-politikak; funtzio publikoa (Legeak funtzio publikokoak diren biktimei hainbat eskubide onartzeko aukera hartzen du kontuan); etxebizitzaren eremua; eta Legeak babesten ez dituen premia pertsonalei edo familia-premiei erantzuteko ezohiko laguntzak. Azkenik, azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoko motibazio politikoko indarkeriaren biktimen beste kategoria batzuetara zabaltzen hasi da arau- esparrua. Legebiltzarraren erabakien ondorioz (hala nola motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu bidegabeak jasan dituzten biktimei buruzko 61/2011 Legez Besteko Proposamenaren ondorioz), Osoko Bilkuraren Akordioa lortu zen (09/11.02.01.0501), eta zenbait arau onartu ziren, hala nola 107/2012 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa. Azken hori urriaren 16ko 426/2013 Dekretuak aldatu zuen. Agerian geratu denez, nazioarteko arauetan oinarritutako eta Autonomia Erkidegoko legerian garatutako lege-esparru oso bat dago biktimen eskubideak babestu eta defendatzeko. Hala ere, argitu beharra dago horren inguruko Estatuko eta Autonomia Erkidegoko arauetan ez direla kontuan hartu euskal kasuko biktima guztiak. ETAren indarkeriaren biktimentzat, Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako Legea (1999) izan da lege-esparrua, eta geroago indartu egin da Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko Legearekin (2008), eta, ondoren, Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko Legearekin (2011). politikoaren urteetan eta 80ko hamarkadako lehen urteetan segurtasun-indarren adostasunarekin eta zenbaitetan segurtasun-indarren zuzeneko parte-hartzearekin (ekintza klandestinoetan parte hartuz edo segurtasun-indar gisa bete beharreko zereginetik kanpo, baina laguntza aktibo edo pasiboren batekin) jardun zuten kolektibo edo taldeak”. 2008ko ekaina, 307. or. 20 DE LA CUESTA, 31.-32. or. 28
 • 30. Segurtasun indarrek –edo horien adostasunarekin–, eskuin muturreko taldeek edo talde parapolizialek egindako indarkeriaren biktimen kasuan, gehienak ez dira behar bezala errekonozitu. Horiek ere hainbat giza eskubideren urraketa larrien biktimak dira, hala nola bizitzeko eskubidearen eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen urraketen biktimak, eta azken horretan daude kokatuta tortura- kasuak. Tratu anker, gizagabe edo iraingarririk ez jasotzeko eskubidearen urraketak ezinbestez aipatu beharrekoak dira, horien salaketek oso arreta urria jaso baitute: ez dago ikerketarik, eta salaketen ia % 100 artxibatu egiten da. Txosten hau idazteko unean, torturari buruzko azterlan bat dago abian21 , Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzak eskatuta; berriki eman dira argitara lehen datuak: 3.587 kasu salatu dira 1960-2013 aldian. Ikerketa hori amaitzen denean, ezkutatuta eta ukatuta egon den eta horren ondorioz biktimen diskriminazioa eragin duen fenomeno hori argitzen lagunduko du. Biktimen eskubideen errekonozimenduan eta babesean izan den asimetria hori nolabait ere konpentsatu egin da Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzeko eta biktima horiei ordainak emateko ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuarekin. Arau horren bidez, segurtasun-indarrek, eskuin muturreko taldeek eta talde parapolizialek egindako giza eskubideen urraketen biktimak errekonozitzen hasi ahal izan da lehen aldiz. 21 KRIMINOLOGIAKO EUSKAL INSTITUTUA. Euskadin izandako torturaren ikerketa, 1960-2010. 29
 • 31. 30
 • 32. 6. “ETAPA BERRIA” EUSKAL ERAKUNDEETAN Arestian adierazi dugunez, 2008. urtean Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legea onartu zen. Lege horren bidez, arlo horretan abuztuaren 4ko 221/1988 Dekretuan garatutako erregulazioa osatu zen. Legeak ETAren zein BVE, GAL eta beste talde paramilitar batzuen biktimei laguntza eta babesa ematea zuen helburu. Ordurako (2007ko urriaren 5ean eta 17an, zehazki), Eusko Legebiltzarrean Terrorismoaren Biktimei buruz egindako Osoko Bilkura Monografikoan, 21 ebazpen onartu ziren: horietako batek –lehenak– motibazio politikoko indarkeriaren ondorioz izandako giza eskubideen urraketen biktimekin du zerikusia. Lehen ebazpen horretan, agindu bikoitza ezarri zen. Honako hau zioen, zehazki: “1. Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak kontrolatu gabeko taldeen, eskuin muturreko taldeen eta GALen terrorismoak eragindako biktimen gaineko ikerketa-txosten sakon eta zehatza egin dezala, arreta berezia jarriz biktimen identifikazioan eta indarrean dagoen legedian aitortzen diren eskubideen aitortza-mailaren ikerketan”. “2. Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak motibazio politikoak eragindako giza eskubideen zapalketa jasan duten beste biktimen errealitatearen gaineko ikerketa-txosten sakon eta zehatza egin dezala, arreta berezia jarriz biktimen identifikazioan eta aitortza moral eta ordaintza egiteko beharrezko neurriak aztertzen”. Bi txosten horiek 2008ko ekainean aurkeztu ziren. Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren “Talde inkontrolatuek, eskuin muturreko taldeek eta GALek eragindako terrorismoaren biktimei buruzko txostenaren” arabera, 66 hildako eta 63 zauritu izan ziren hainbat erakundek (hots, GAL, Batallón Vasco Español (BVE), AAA edo Triple A, Grupos Anti ETA eta GAE erakundeek) egindako 74 ekintza terroristetan. “Txosten honen eduki materialaren mugaketak ez dakar, inondik ere, hainbat motatako sufrimenduak pairatu zituzten eta oraindik ere pairatzen dituzten beste pertsona batzuk izan zirela ukatzerik edo aitortzerik; nolanahi ere, pertsona horietako asko giza eskubideen urraketa larrien biktimak dira, eta botere publikoek erantzun bat eman eta neurri egokiak hartu behar dituzte, kasu bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta”22 . Bigarren txostenean (“Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimei buruzko txostena”), 109 hildako eta, lehen 22 Talde inkontrolatuek, eskuin mutureko taldeek eta GALek eragindako terrorismoaren biktimei buruzko txostena, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, 2008, 6. or. 31
 • 33. sailkapen batean, 538 zauritu aipatzen ziren, torturak salatu zituzten milaka pertsonak kontuan hartu gabe. “Txosten honen helburua eta edukia orain arte politika publikoetan kontuan hartu ez diren biktima ugariren errealitatea aztertzea eta aitortzea da. Helburua ez da urraketen inbentario bat egitea liskarrak edo bidegabekeriak areagotzeko, ahaztutako errealitate bat agerian uztea eta urraketa horiek jasan zituzten pertsonekin beharrezkoa den enpatia agertzea baizik”23 . 2009ko ekainaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendari Maixabel Lasak honako hau adierazi zuen Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordearen aurrean egindako agerpenean: “Beste etapa bati hasiera emateko moduan gaude gaur egun (…) “[PP alderdiaren babesarekin inbestitutako PSE-EE alderdiko Patxi López lehendakariaren 2009-2012ko] gobernu honek biktimen arloan garatuko duen politika integralak ez du kanpoan utziko terrorismoaren ezein biktima. Paternalista eta politikoki zuzena izango ez den diskurtso barne- hartzaile eta militantea egituratzen saiatuko gara beti. Euskadiko mota bateko eta besteko terrorismoaren biktimen errealitatea barnean hartuko duen diskurtsoa. ETAren biktimetara mugatu gabe. Errespetu eta begirune berdinarekin, ahaleginak egingo ditugu GAL, BVE edo Triple A taldeen terrorismoaren biktimek Gobernuaren zeregina aitor dezaten, eta, era berean, biktima gisa dituzten eskubide guztiak onartzen zaizkiela ikus dezaten. (…) Bidegabekeriarekiko irekiera ez-lehiakorra eta ekitatean oinarritua bultzatu eta sustatuko dugu. Egia, memoria, justizia eta erreparazioa jasotzeko eskubidea terrorismoaren biktima guztien eskubidea da, eta azpimarratu egin nahi dut GUZTIAK hitza. “(…) Era berean, jakin badakigu, eta egiaztatu egin dugu, euskal gizartea astindu duen indarkeriaren testuinguruan izandako giza eskubideen beste urraketa batzuen ondoriozko beste biktimizazio-kasu batzuk ere izan direla”. Handik sei hilabetera, 2009ko abenduaren 22an, honako aldarrikapen hau egin zuen aho batez Eusko Legebiltzarrak: “Lanean jarrai dezatela ‘Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimei buruzko txostena’ delakoarekin (…), Euskadin azken hamarkadetan indarkeriak eragin dituen giza eskubideen urraketek sortutako sufrimendu bidegabea, gaur arte kontuan hartua izan ez dena; horrela, biktima horiek aintzat hartzean ere egingo da aurrera”. Geroago, 2011ko martxoaren 31ko osoko bilkuran, motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu 23 Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimak. Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritza, 2008, 308. or. 32
 • 34. bidegabeak jasan dituzten biktimei buruzko legez besteko 61/2011 proposamena onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Talde politiko guztiek eman zuten aldeko botoa, hots, EAJ-PNV, PSE-EE, PP, Aralar, EA eta EB alderdiek. Hori ziurtatu zuen Mahaiko lehen idazkari Jesús Loza Aguirrek, Eusko Legebiltzarreko presidente Arantza Quiroga Ciaren oniritziarekin. Erabakian, Eusko Legebiltzarrak, besteak beste, honako eskaera hauek egin zizkion Eusko Jaurlaritzari: - “Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen eta sufrimendu bidegabeen biktimak” txostenean aurreikusten den esparru instituzionala eta administratiboa berehala sor dezala eta beharrezko egituraz zein baliabideez horni dezala. - Biktima horien errekonozimendua ahalbidetuko duten neurriak eta jarduerak martxan jar ditzala, eta biktimen sufrimendua eta horren askotariko ondorioak konponduko dituzten neurriak ezar ditzala. Neurri horien artean, dekretu bat sortzea ezarri zen (1960tik 1978ra arteko aldia hartuta), ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua, hain zuzen ere, geroago 1978tik gaur egun arteko aldia hartuko zuen eta inplementatu beharreko laguntzak eta horiek lortzeko irizpideak finkatuko zituen bigarren dekretu bat sortzeko asmoarekin. Dekretuaren ondorioz, 2012. urteaz geroztik diharduen ebaluazio- batzorde bat jarri zen abian. Guneak bizikidetzara irekitzeko bidean, Estructura de una Base de datos y diseño metodológico de recogida de información sobre casos de violencia política izenburuko lan berria ere azpimarra daiteke. Lana Aranzadi Zientzia Elkarteak, Argituz elkarteak eta Euskal Memoria Fundazioak landu eta adostu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren Zuzendaritzak eskatuta, eta beste batzuen ekarpenetara ere irekita dago. Lan horretan, memoriaren mapan giza eskubideen urraketak eta indarkeria politikoko beste ekintza batzuk argi eta garbi bereizteko beharra azpimarratzen da. Komenigarria izango litzateke tokiko ekimenak eta beste eremu horiek koordinatzea, instantzia eta erakunde guztiek sinkronizatuta jardun dezaten. 33
 • 35. 34
 • 36. 7. GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK ERRENTERIAN 7.1. BIZITZEKO ESKUBIDEAREN URRAKETA Errenterian, 28 pertsonari urratu zaie bizitzeko eskubidea. Atal honetan, kronologikoki sailkatu ditugu, eta bakoitza nor izan zen eta nola hil zuten azaltzen duen sinopsi bat erantsi dugu: 1977tik 1978ra Lehen lau biktimak lehen hauteskundeen aurretik zendu ziren, eta bosgarrena, berriz, Konstituzioa onartu aurreko egunean, 1978ko abenduan. Isidro Susperregi Aldaco Errenteriakoa zen eta 68 urte zituen. Tornularia zen lanbidez, eta tailer mekaniko bat zuen Errenterian. Donostian bizi zen 1977ko martxoaren 15ean, Polizia Armatuak jaurtitako gomazko pilota batek zauritu zuenean. Dirudienez, amnistiaren aldeko manifestazio bat egin zen Donostiako Boulevardetik hurbil, eta pilotak bularrean eman zion, bihotzaren aldean. Isidroren gorputzak ez zuen gainditu, eta 1977/03/29an hil zen, Gurutze Gorrian. Eusko Abertzale Ekintzaren (EAE) Donostiako Batzordeko kidea zen. El País egunkariak handik bi egunera eman zuen heriotzaren berri, honako titular honekin: “Anciano muerto por un balazo de goma” (Adineko gizon bat hil da gomazko bala batek jota). Rafael Gómez Jauregi Pasai Antxon jaio zen eta Errenterian bizi zen. 78 urte zituen eta seme baten eta alaba baten aita zen. 1977ko maiatzaren 12an, amnistiaren aldeko astearen barruan, lagun batekin paseatzen ari zela guardia zibil batek tiro egin zion Zumardian zegoen Batzokiaren ondoan, eta balak toraxa zeharkatu zion. Rafael Gómez ELA sindikatuko buruzagia izan zen 1936ko kolpe militarrera arte. Ondoren, Alava Sarean sartu zen eta Bidasoa ibaia zeharkatzen laguntzen zien hegazkinlari ingelesei. Horregatik atxilotu eta heriotza-zigorra ezarri zioten 1941. urtean, baina 1946an espetxea utzi zuen. Frankismoko lehen bi greba garrantzitsuetan hartu zuen parte, 1947. eta 1951. urteetan, eta Selliéres-era (Frantzia) erbesteratu behar izan zuen. 35
 • 37. José Luis Cano Pérez Aranjuezen (Madril) jaio zen, eta Errenterian bizi izan zen anaiarekin, gero Donostiara joan bazen ere. 28 urte zituen, eta La Voz de España egunkariko tailerretako tipografoa zen. CCOO sindikatuan afiliatuta zegoen. 1977ko maiatzaren 13an hil zen, amnistiaren aldeko astean, Polizia Armatuko kide batek buruan tiro egin ondoren, Iruñeko Manuel tabernaren ondoan. Antsoaingo (Nafarroa) alkate Alfredo García, PSN alderdikoa, zuzeneko lekuko izan zen, eta, adierazi zuenez, jo egin zuten, ostikoak eman zizkioten eta, lurrean zegoela, polizia batek tiro egin zion24 . Iruñeko Udalak segurtasun-indarren jokabidea salatzea erabaki zuen udal osoko bilkuran. Gregorio Marichalar Ayestaran Beraun auzoan bizi zen. 63 urte zituen 1977ko maiatzaren 13an (amnistiaren aldeko bigarren asteko greba orokorreko eguna), etxeko balkoian zegoen bularrean balaz zauritu zutenean. Donostiako Arantzazu Ospitalera eraman zuten, eta bertan hil zen 1977ko maiatzaren 23an. Itxuraz, Polizia Armatuaren patruila bat zegoen Altamira auzotik egin zioten tiro. Gobernadoreak kasua argituko zuela agindu zuen, baina ez zen jakin nork egin zuen tiro. Hortaz, heriotza hau ere zigorrik gabe dago oraindik. José María Sarrais Llasera Polizia-komisarioa zen, berriki sortutako Errenteriako polizia-etxeko burua. 56 urte zituen eta bost seme-alabaren aita zen. 1978ko abenduaren 5ean, hiru lagunez osatutako ETA militarreko komando batek aurpegia estali gabe agertu eta Urgull tabernaren barruan hil zuen, Donostiako Amara auzoko Errege Katolikoen kalean. Tiro egin ziotenean, Poliziako komisariorde Gabriel Alonso Perejilekin eta Pasaiako udaltzain Ángel Cruz Salcinesekin zegoen tabernan. Hirurak hil ziren atentatuan. Hurrengo egunean, Espainiako Konstituzioaren erreferenduma egin zen. 24 Europa Press, 2015/01/14. Antsoaingo PSNko alkate Alfredo Garcíaren agerpena Nafarroako Parlamentuan, 2015eko urtarrilaren 14an, “eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru-legerako proposamenaren" inguruko eztabaidaren esparruan. 36
 • 38. 1979tik 1982ra Aldi hau Autonomia Estatutua onartu eta lehen udal-hauteskundeak egin ziren urtean hasi, eta Estatu espainolean PSOE alderdiak irabazi zituen hauteskundeen urtean amaitzen da. Vicente Vadillo Santamaría, “Francis” Jaenen jaio zen. Transexuala zen, 32 urte zituen, eta artista trabesti gisa ziharduen Oarsoaldeko hainbat lokaletan. 1979/06/10ean, Errenteriara berriki iritsitako eta kalez jantzitako polizia batek tiro egin zion aurpegian, herriko Apolo dantzalekuaren barruan. Lekukoen arabera, erasotzailea euskaldunak iraintzen ari zen –“Voy a cargarme a algún vasco” (euskaldunen bat akabatu behar dut) edo “Estoy del País Vasco hasta…” (kokoteraino nago Euskadiz) esanez, adibidez–, eta Vicente Vadillo euskaldunen alde agertu zen. Gertatutakoa salatzeko, Udalak ezohiko osoko bilkura bat egin zuen, eta aho batez gaitzetsi zuen beste heriotza hori. Halaber, gorpua jaioterrira eramateko laguntza eman zitzaion hildakoaren familiari. Sixto Holgado Agudo Bañobárez-en (Salamanca) jaio zen, eta Errenterian bizi zen. 46 urte zituen eta zortzi seme-alabaren aita zen. Taxilaria zen ETA militarrak 1979ko irailaren 26an hil zuenean. Aurretik, Coca Cola enpresako banatzaile-lanetan aritu zen, eta Donostiako udaltzain izan zen lau urtean. Gorpua San Markoseko zabortegian aurkitu zuten, Beraun auzotik hurbil. Taxia biktimaren bizilekutik ehun metro baino gehixeagora utzi zuten. Herriko taxilariek geldialdi bat egin zuten, gertaera salatzeko. Miguel Rodríguez Fuentes 44 urte zituen eta lau seme-alabaren aita zen. Argoños-en (Kantabria) jaio zen, eta Indar Armatuetan lan egiten zuen Donostian. Zehazki, Infanteriako komandantea zen Miguel Rodríguez. Gainera, eskolak ematen zituen Errenteriako Don Bosco Lanbide Eskolako Automobilismo Sailean. ETA militarreko kide batzuek tiroz hil zuten 1980ko otsailaren 8an, adierazitako ikastetxean eskola eman ondoren etxera joateko autoan sartzera zihoala. Euskadiko Mugimendu Komunistak (EMK) salatu egin zuen “langile-klasearen eta euskal herriaren kausa defendatzen zuen ezkerreko militar baten” aurkako atentatu hori (El País, 1980/02/10). 37
 • 39. Benito Morales Fabián ETA militarreko kide batzuek buruan bi tiro eginda erail zuten 1980ko urriaren 2an. ETAk dei baten bidez jakinarazi zuen gorpua non zegoen (biktimaren beraren taxiaren barruan, N-1 errepidean, Errenterian bertan). 40 urte zituen atentatuaren egunean. Ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba zituen. Santibáñez el Alto herrian (Cáceres) jaio zen, eta Errenterian bizi zen. Sei urte zeramatzan herrian taxilari gisa lanean. Urtebete lehenago Sixto Holgado Agudo taxilaria hil zutenean bezala, herriko taxilariek lanik ez egiteko erabakia hartu zuten, dolua adierazteko. Antonio Díaz García Donostian jaioa, 31 urte zituen eta Errenteriako Nafarroa Etorbidean bizi zen. La Gramola pubaren jabea zen. Antonio Díaz ezkonduta zegoen eta ez zuen seme- alabarik. ETAko kide batzuek hil zuten 1981eko urtarrilaren 5eko goizaldean, bere sotoko eskaileretan, igogailuaren aurrean. Gorpua 06:00etan aurkitu zuten; bi tiro zituen buruan. Bizkaiko komunikabide bati egindako dei batzuen ondorioz, atentatua Komando Autonomo Antikapitalistek egin zutela adierazi zuten zenbaitek, baina ETAk atentatuaren eta bertan zuen inplikazioaren xehetasun esanguratsuak aurkeztu zituen. José Fragoso Martín Guardia zibila zen, 35 urtekoa. Ezkonduta zegoen eta lau seme-alaba zituen. Marokoko ipar-mendebaldeko kostaldean kokatuta dagoen Larache herrian jaio zen, eta zazpi urte zeramatzan Guardia Zibilean. Errenteriako Lartzabal auzoan bizi zen. 1982ko otsailaren 16an, bizilekutik hurbil aparkatuta zuen ibilgailuaren barruan zegoela, ETA militarreko kide batek tiro egin zion buruan. José Fragosok Pasaiako Portuko zerga-zerbitzuan lan egiten zuen, handik hilabetera erail zuten Modesto Martín Sánchez lankideak bezalaxe. Modesto Martín Sánchez 1982ko martxoaren 15ean, ETA militarreko kide batzuek Beraun auzoko ibilgailu bat tirokatu zuten. Barruan, Guardia Zibileko kabo Modesto Martín, zazpi hilabetez haurdun zegoen emaztea eta eskolara eraman nahi zuten bi semeetako bat –bost urtekoa– zeuden. Modesto Martínek metraileta-tiro batzuek zituen bihotzaren aldean. 41 urte zituen. Pinofranqueado-n (Cáceres) jaio zen, eta Beraun auzoko Maurice Ravel kalean bizi zen. Pasaiako Portuko zerga-zerbitzuan lan egiten zuen. Hiletan, Gobernuko presidenteorde Rodolfo Martín Villa, Espainiako Gobernuko delegatu Marcelino Oreja, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingoko sailburu Luis Mª Retolaza eta Guardia Zibileko teniente jeneral Aramburu Topete izan ziren. Modesto Martín Errenteriako hilerrian lurperatuta dago. 38
 • 40. Jesús Ordoñez Pérez Jaenen jaio zen, eta familia Valentziara joan zen bizitzera bera haurra zela. 25 urte zituen, ezkonduta zegoen eta ez zuen seme-alabarik. Gipuzkoako Polizia Nazionaleko kidea zen, eta ETA militarraren segada batean erail zuten 1982ko irailaren 14an, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean, Errenteriako udal-mugartean. Beste polizia batzuekin batera iritsi zen leku horretara, bi ibilgailutan: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Atentatuan, Juan Seronero, Alfonso López eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren, eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan. Juan Seronero Sacristán Gijónen (Asturias) jaio zen, 35 urte zituen, eta bi seme-alabaren aita zen. Gipuzkoako Polizia Nazionaleko kidea zen. ETA militarrak 1982ko irailaren 14an Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean (Errenteriako udal-mugartean) egindako segadan hil zen. Beste polizia batzuekin batera iritsi zen leku horretara, bi ibilgailutan: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Atentatuan, Jesús Ordoñez, Alfonso López eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren, eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan. Alfonso López Fernández Argentinan jaio zen, 30 urte zituen eta alaba baten aita zen. Gipuzkoako Polizia Nazionaleko agentea zen. 1982ko irailaren 14an, ETA militarrak erail zuen, beste polizia batzuekin batera, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean, Errenteriako udal-mugartean. Bi ibilgailutan iritsi ziren leku horretara: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Atentatuan, Jesús Ordoñez, Juan Seronero eta Antonio Cedillo poliziak ere hil ziren, eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan. 39
 • 41. Antonio Cedillo Toscano Gipuzkoako Polizia Nazionaleko kidea zen, eta 29 urte zituen. Olivares-en (Sevilla) jaio zen, eta seme bat zuen. 1982ko irailaren 14an, ETA militarrak erail zuen, beste polizia batzuekin batera, Perurenatik Aitzpitarte-Landarbasoko kobazuloetara doan bidean, Errenteriako udal-mugartean. Bi ibilgailutan iritsi ziren leku horretara: Z auto batean, uniformez jantzitako poliziak zeuden, eta bereizgarririk gabeko SEAT 131 batean, berriz, kalez jantzitako poliziak. Antonio Cedillo zaurituta geratu zen hasieran, baina kamioi batean ospitalera eramaten ari zirenean komandokideek errematatu egin zuten. Atentatuan, Jesús Ordoñez, Juan Seronero eta Alfonso López poliziak ere hil ziren, eta beste bat zaurituta geratu zen: Juan José Torrente. Gainera, hurrengo egunean, lankide batek (Julián Carmonak) bere buruaz beste egin zuen Donostian egindako gaubeilan. Carlos Manuel Patiño Casanova Villamayor-en (A Coruña) jaio zen eta Errenterian bizi zen. 28 urte zituen eta bi seme-alabaren aita zen. CCOO sindikatuan afiliatuta zegoen, eta drogeria bat eta pintura-biltegi bat administratzen zituen. 1982ko azaroaren 18an, Esteban Fariñas González (26 urtekoa) eta Francisco Rosco Herrauzo (38 urtekoa, Kaputxinoetako auzoko kultura-elkarte bateko sustatzailea) lankideekin zegoela, ETA militarreko kide batzuek tirokatu egin zituzten Kaputxinoetako auzoan. Larriki zauritu zituzten hirurak, baina Carlos Manuel Patiño handik egun batzuetara hil zen, azaroaren 23an. Polizia-iturrien arabera, baliteke ETAren helburua beste bat izatea, hirurak zeuden ibilgailua guardia zibil batena izan baitzen. Hala ere, ETAk ez zuen horrelakorik onartu ekintza erreibindikatzeko komunikatuan. 1983tik 2011ra PSOE eta PP alderdiak izan ziren gobernuan urte horietan, txandakatuta: Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) eta Mariano Rajoy (2011. urteaz geroztik). 1983. urtean, GAL taldea sortu zen, eta 2011. urtean, armak behin betiko utzi zituela iragarri zuen ETAk. Ángel Flores Jiménez 1983ko urriaren 12an, Ángel Flores guardia zibila, Irungo Geltokiko Esku Hartze Fiskaleko Zerbitzuan ziharduena, atentatu batean hil zuten Beraun auzoko Norberto Almandoz kalean, hots, bizi zen auzoan bertan. 14:30ean, ETA militarreko bi kidek tiro egin zioten bere autotik irtetean, etxera joateko asmotan zegoela, eta hiru bala-tiro jaso zituen (bat lepoan). Ángel Flores San Martín del 40
 • 42. Pimpollar-en (Ávila) jaio zen, 44 urte zituen eta bost seme-alabaren aita zen. Irunen lan egin aurretik, antzeko funtzioak bete zituen Pasaian, 18 urtean. Cándido Cuña González Galiziarra zen jaiotzez, Burgosen bizi izan zen gero, eta bertan ezkondu eta hiru seme-alaba izan ondoren, Zamalbide auzora joan zen bizitzera. Okina zen lanbidez, eta Pasaiako Molinao auzoko Ogilan okintza-kooperatibako bazkidea zen. Aurretik, postari gisa ere jardun zuen Errenterian. 50 urte zituen 1983ko urriaren 20an, herriko Zubiaurre kaleko Tres Cepas tabernatik irtetean ETA militarreko kide batzuek tiro egin ziotenean. Dena dela, ez zen izan hiltzen saiatzen ziren lehen aldia; Cándido Cuñak beste atentatu bat izan zuen 1979ko apirilaren 21ean, eta larriki zauritu zuten orduan. Pablo Garraza García Allon (Nafarroa) jaio zen, 59 urte zituen eta gaixorik zuen emaztearekin bizi zen Errenterian. Taxilaria izan zen zortzi urtean, eta, istripu baten ondoren, lana utzi eta erretiroa hartu zuen. ETA militarreko kide batzuek 1983ko abenduaren 9an erail zuten. Gorpua udaltzainek aurkitu zuten Zamalbide auzotik hurbil dagoen eremu arboladun batean, Errenteriako hilerri berriaren ondoan. Tiro bat zuen buruan. ETA militarrak ekintza erreibindikatu zuenean jakin zenez, lehenengo bahitu egin zuten galdeketa egiteko, eta ondoren tiro egin zioten buruaren atzealdean. Errenteriako zein Alloko udalek atentatua gaitzetsi zuten. Bixente Perurena Telletxea, “Peru” Astigarragako Bentan jaio zen, Errenteria, Astigarraga eta Oiartzunen arteko mugan. Tailer batean lan egiteaz gain, baserriko lanak egiten zituen eta familiako tabernan ere aritzen zen. Hil baino hiru urte lehenago, Errenteriako hirigunetik (bertan bizi zen ezkondu ondoren) Hendaiara joan zen bizitzera familiarekin. ETAko kidea zen ordurako. 38 urte zituen eta hiru alabaren aita zen. 1984ko otsailaren 8an, beste errefuxiatu batekin batera, pertsona armatu batzuen jazarpena salatu zuen Hendaiako polizia-etxean, eta, bertatik irtetean, GAL taldeko kide batzuek hil zuten. Bere etxe aurrean egin zioten tiro. Berarekin zihoan errefuxiatua ere hil egin zen (Angel Gurmindo Lizarraga, 30 urteko olatzagutiarra). 41
 • 43. Vicente Gajate Martín 1984ko urriaren 17an, ETAk Vicente Gajate hil zuen, 34 urtekoa eta hiru seme- alabaren aita. Salamancan jaio zen eta Errenterian bizi zen. Bertan, 29 urterekin, 1979ko lehen udal-hauteskundeen aurretik indar politiko guztietako kideez osatutako Udal Gestorako zinegotzia izan zen. PSE-PSOE alderdian eta UGT sindikatuan afiliatuta zegoen, eta Errenteriako udaltzaina zen ETAk San Markos kalean hainbat tiroz erail zuenean. Udalaren ezohiko osoko bilkura batean, atentatua gaitzetsi eta biktimari egindako lanagatik kondekorazio bat ematea erabaki zen. Halaber, dolu-egun baterako deialdia egin zuen. Atentatua gaitzesteko manifestazio jendetsu bat egin zen hiribilduko kaleetan zehar, eta udaltzainek greba egin zuten. José Antonio Cardosa Morales Postaria zen, 22 urtekoa eta ezkongabea. Errenterian bizi zen, eta oso ezaguna zen herriko giro disidenteetan, Kakitzat kolektibo antimilitaristako eta Zintzilik Irrati libreko kidea baitzen. 1989/09/20an, Errenteriako HBko Ildefonso Salazar militante ezagunaren postontzian sartu nahi zuen bonba-gutun batek eztanda egitean hil zen. Eusko Jaurlaritzaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren 2008ko ekaineko txostenean, “eskuin muturreko taldeek edo inkontrolatuek hildako” gisa agertzen da, eta Covite erakundeak, berriz, heriotza GAL taldeari leporatzen dio zuzenean. Guardia Zibileko zuzendaria izan zen Luis Roldán Ibáñezek 1996/05/05ean salatu zuenez, Barne Ministerioak hainbat bonba-gutun bidali zizkien militante abertzaleei, eta horietako batzuk (Iñigo Iruin abokatuari zuzenduta zegoena, adibidez) desaktibatu egin ziren Cardosaren heriotzaren ondoren. Raúl Suárez Fernández Errenteriako herritar honek “Cocoliso” izengoitia zuen, familia osoak bezalaxe. Raúl Suárez ezkongabea zen eta 24 urte zituen. 1991ko ekainaren 8an, ETAko bi kidek –bizkor ihes egiteko laguntzarekin– tirokatu egin zuten Iztietako pasealekuan, txakurrarekin paseatzen ari zela. Atentatuaren egileek txakurra ere hil egin zuten. Atentatuaren hurrengo egunean El Diario Vasco egunkariak zioenez, poliziak zenbait aldiz atxilotu zuen gaztea, ibilgailuak lapurtu izanaz akusatuta. ETAk droga-trafikoarekin lotu zuen atentatua. 42
 • 44. José Luis Luengos Martínez 1992ko irailaren 29an, ETAk José Luis Luengos hil zuen, Telefónica telekomunikazio-enpresa multinazionalaren Elitel azpikontratako enplegatua. Leonen jaio zen, eta lau urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen. 31 urte zituen. ETAk tiro egin zion Errenteriako Renfeko geltokian autoa aparkatzen ari zenean. Familiaren eta Ertzaintzaren arabera, baliteke atentatua ETAren “hanka-sartzea” izatea eta ezaugarri beretsuko auto bat zuen polizia-inspektore batekin nahasi izana. Nolanahi ere, ETAk bi hilabete baino gehiagora erreibindikatu zuen atentatua. 1992/12/16ko Egin egunkarian argitara eman zenez, biktima “Guardia Zibilaren zerbitzu berezien laguntzailea” zela zioen ETAk. José Luis Caso Cortines Comillasen (Kantabria) jaio zen, eta Irunen bizi zen. 64 urte zituen, bi semeren aita zen, eta Alianza Popular (AP) alderdiaren sortzaileetako bat izan zen Euskadin, 1982an. Soldatzailea izan zen Pasaiako Astilleros Luzuriaga enpresan, eta erretiratuta zegoen ETAk atentatu batean hil zuenean, 1997ko abenduaren 11n. Irungo Juan Arana kaleko Trantxe tabernan zegoen pertsona batek buruan tiro egin zionean. José Luis Caso Alderdi Popularreko zinegotzia izan zen Irunen, eta hil zuten egunean PP alderdiko zinegotzia zen Errenteriako Udalean. Mehatxu asko jaso zituen horregatik. Manuel Zamarreño Villoria 42 urte eta hiru seme-alaba zituen. Galdaragilea zen eta langabezian geratu zen. Hogei urtean Pasaiako Astilleros Luzuriaga enpresan lan egin zuen, eta bertan ezagutu zuen José Luis Caso, geroago Errenteriako Udaleko zinegotzi gisa ordeztu zuena, hain zuzen ere. Zinegotzi-karguan hilabete baino gehixeago zeramala, ETAk erail egin zuen Kaputxinoetako auzoan, bizilekutik hurbil. 1998ko maiatzaren 25a zen. PP alderdiak Errenterian zituen bi zinegotzietako batek dimititu egin zuen bere bizilekuko atean bonba bat jarri ziotenean. Manuel Zamarreñori berari ere pintadak eta mehatxuak egin zizkioten, eta autoa erre zioten. Atentatua urrunetik aktibatutako motozikleta batean jarritako lehergailu baten bidez egin zen, eta bizkartzain-lanak egiten zituen Juan María Quintana ertzaina ere zaurituta geratu zen. Handik urtebetera, Manuelen alargun Marisol Fernándezek Errenteriako PP alderdiaren zerrendetan parte hartu zuen. 43
 • 45. Froilán Elespe Inciarte ETAk eraildako Errenteriako azken biktima izan zen. Komando bateko kide batek bi tiro egin zizkion buruan, 2001eko martxoaren 20an, Lasarte-Oriako Urko plazako Sasoeta tabernan zegoela. 54 urte zituen hil zutenean, eta bi semeren aita eta 13 hilabeteko biloba baten aitona zen. Froilán Elespe Errenterian jaio zen, baina gero Urnietara (bertako zinegotzia izan zen) eta Lasartera joan zen bizitzera. Azken herri horretan, PSE-EE alderdiko alkateordea izan zen 1987az geroztik. Unión General de Trabajadores (UGT) sindikatuan afiliatuta zegoen. Filosofia positiboa zuen bizitzaren inguruan, eta bizkartzainik ez izatea erabaki zuen. 2003ko maiatzean inauguratutako Lasarte-Oriako lorategi botanikoak haren izena du. 44
 • 46. 7.1.1. BIZITZEKO ESKUBIDEAREN URRAKETAK ERRENTERIAN: ZIFRAK • Errenteriako biktimen artean, lehen hildakoa Isidro Susperregi Aldaco izan zen. 1977ko martxoaren 15ean hil zen, Polizia Armatuaren gomazko pilota batek jota. Errenterian heriotza eragin zuen azken atentatua ETAk egin zuen Manuel Zamarreño Villoria zinegotziaren aurka, 1998ko ekainaren 25ean, eta Errenteriatik kanpo, berriz, azken atentatua Froilán Elespe Inciarte errenteriarraren aurkakoa izan zen Lasarte-Orian, 2001eko martxoaren 20an. • Errenteriako lehen lau hildakoak poliziaren biktimak dira, eta bosgarrena, berriz, Errenterian heriotza eragin zuen ETAren lehen atentatuan hil zen, 1978/12/05ean. • ETAk 21 pertsona hil ditu. Talde parapolizialen atentatuetan 2 herritar hil ziren, eta poliziaren tiroek jota, berriz, 5. Beste hiru kasutan, ikerketa eta kontraste sakonagoa behar da. • Hildakoen artean, emakume 1, transexual 1 eta 29 gizonezko daude (ikerketa sakonagoa behar duten hiru kasuak barnean hartuta). • ETAk eraildako pertsona guztiak gizonezkoak ziren. • Hamarkadaren arabera, hildakoen kopurua honela banatuta dago: 70eko hamarkada 80ko hamarkada 90eko hamarkada 2000ko hamarkada 2010eko hamarkada ETAk hildakoak 2 15 3 1 GALek hildakoak 2 Segurtasun -indarrek hildakoak 5 Ikerketa sakonagoa behar dute 2 1 GUZTIRA 9 17 4 1 0 • Aurreko koadroan ikus daitekeenez, hildakoak eragin zituzten atentatuen kopururik handiena joan den mendeko laurogeiko hamarkadakoa da: 17 pertsona. • Azken hamazazpi urteetan (1998ko ekainean Manuel Zamarreño Villoria erail zutenetik), ETAk ez du Errenterian inor hil. • 1979. urteaz geroztik, Errenterian ez da inor hil Estatuko Segurtasun Indarren tiroen ondorioz. • Adina, seme-alaben kopurua eta atentatuaren lekua kontuan hartuta: 45
 • 47. Hildakoen batez besteko adina Seme-alaben guztizko kopurua Errenterian egindako atentatuak Errenteriatik kanpo egindakoak ETAk hildakoak 40 51 18 3 GALek hildakoak 30 2 1 1 Segurtasun- indarrek hildakoak 53 4 3 2 Ikerketa sakonagoa behar dute 47 2 3 0 GUZTIRA 42 59 25 6 • Atentatuan hildako pertsonarik gazteenak 22 urte zituen (José Antonio Cardosa Moralesek) eta zaharrenak, berriz, 78 (poliziak tiroz hil zuen Rafael Gómez Jauregik, hain zuzen ere). Hildakoen artean, seik 30 urte baino gutxiago zituzten, eta bostek 60 urte baino gehiago. • Lan honetan, aitarik gabe geratu ziren 59 seme-alaba kontabilizatu ditugu. Ezin izan dugu jakin zenbat alaba eta zenbat seme ziren. Gainera, lau kasutan, ez dugu jakiterik izan seme-alabarik bazuten ala ez. Sei hildakok ez zuten seme-alabarik (ezkonduta egon arren), eta beste bi ezkongabeak ziren. Alargunetako bat – gutxienez– haurdun zegoen atentatua gertatu zen unean. • 27 erailketa edo heriotzatan, su-armak erabili ziren, eta kasu bakar batean, urrunetik aktibatutako lehergailua. Ikerketa sakonagoa behar duten bi kasutan, ibilgailu batek harrapatuta hil ziren biktimak. • Hogeita bost atentatu edo indarkeria-ekintza Errenterian bertan egin ziren, eta beste sei herritik kanpo: Donostian (2), Irunen, Hendaian, Iruñean eta Lasarte- Orian. • Jaioterria kontuan hartuta: Errenterian jaiotako pertsonak Errenteriatik kanpo jaiotakoak ETAk hildakoak 2 19 GALek hildakoak 2 0 Segurtasun-indarrek hildakoak 2 3 Ikerketa sakonagoa behar dute 0 3 GUZTIRA 6 25 46
 • 48. • Sei pertsona Errenterian jaio ziren, eta hogeita bost Errenteriatik kanpo: Irun, Pasaia, Donostia, Zizurkil, Nafarroa, León, Aranjuez (Madril), Jaén (2), Salamanca (2), Kantabria (2), Cáceres (2), Galizia (2), Maroko, Asturias, Argentina, Sevilla eta Ávila. • Kondizioa kontuan hartuta: Zibila Polizia Guardia zibila Armadako kidea Udaltzaina ETAko kidea ETAk hildakoak 11 5 3 1 1 GALek hildakoak 1 1 Segurtasun- indarrek hildakoak 5 Ikerketa sakonagoa behar da 2 1 GUZTIRA 19 5 3 1 1 2* *ETAko bi kide horien heriotzei “Beste sufrimendu batzuk” atalean sartutako beste 3 kideenak gaineratuz gero, 5 izango lirateke guztira, eta Komando Autonomoetako kide bat ere badago. • ETAk 11 zibil eta estamentu militarizatuetako 10 kide erail zituen. • Estatuko Segurtasun Indarretako eraildakoen artean, 5 Polizia Nazionalekoak ziren, 3 Guardia Zibilekoak, 1 Infanteriako Armadakoa (komandantea), eta beste bat Errenteriako Udaltzaingokoa. • ETAk erail zituen zibilen artean, hiru taxilari (horietako bat erretiratua), ostalari bat, pintore-papereztatzaile bat, okin bat, Telefónicako azpikontrata bateko enplegatu bat, soldatzaile erretiratu bat eta langabezian zegoen galdaragile bat zeuden (beste baten lanbidea zein zen ez dakigu). Bakar bat ere ez zen gizarte- klase dirudunekoa. Hildako bi Alderdi Popularreko zinegotziak ziren, beste bat PSE-EE alderdiko zinegotzia, eta laugarren bat ere PSOEko zinegotzia izan zen Udal Gestora iragankorrean, 1979ko lehen udal-hauteskundeak egin arte. UGT sindikatuko kidea zen. • Hirurogeita hamarreko hamarkadan poliziaren tiroen ondorioz hildako guztiak zibilak ziren: tornulari bat, portuko langile erretiratu bat, egunkariko tipografo bat eta eskualdeko hainbat lokaletan ziharduen artista trabesti bat. Bakar bat ere ez zen diruduna. Bi EAE-ANV alderdi historikoko kide izan ziren, eta bi ELA eta CCOO sindikatuetan afiliatuta egon ziren. • Talde parapolizialek egindako bi atentatuetan hildakoen kasuan, batek baserrian, tailer batean eta familiaren tabernan lan egiten zuen ETAko kide zela Hendaiara ihes egin aurretik, eta bigarrena, berriz, postaria zen eta behin-behineko lan- kontratu bat zuen; Kakitzat talde antimilitaristakoa zen. 47
 • 49. • Ikerketa sakonagoa behar duten kasuen ataleko hiru pertsonei dagokienez, bat autobideko langilea zen, bestea etxekoandrea, eta hirugarrena ETAko ustezko kidea (aurretik burdinola batean eta traktore batekin lan egin zuena). ‫٭‬‫٭‬‫٭‬ Oarsoaldeko egoera Oarsoaldeko eskualde osoa hartuta, eskualdea osatzen duten lau herrietan eraildako edo hildako pertsonak 70 dira: Herria ETA (pm), ETA (m), Komando Autonomoak GAE, BVE, GAL… Polizia eta Guardia Zibila Ikerketa sakonagoa behar da Errenteria 21 2 5 3 Pasaia 15 1 2 6 Lezo 4 1 - - Oiartzun 9 - 1 1 GUZTIRA 49 4 8 10 • Koadro honetan ez dira kontuan hartzen “Beste sufrimendu batzuk” ataleko heriotzak. Bizitza duinerako eskubidea Arestian adierazi dugunez, ondorengo azterlanetan aztertu beharko dira biziaren aurkako atentatu horiek zeharkako biktimengan izan dituzten ondorioak. Sufrimendu emozional larriez gain, kasu askotan estuasun ekonomikoak jasan behar izan zituzten aita, bikotekide sentimental, ama, seme edo anaiarik gabe geratu zirenek. Ez da erraza jasandako nahigabearen esanahi osoa biltzea, baina, abiapuntu gisa, honelako egoerak hartu beharko dira kontuan: • Aita edo ama (eta, zenbait kasutan, biak) ezagutzeko aukerarik izan ez zuten edota hurbileko senideekin hezi ziren seme eta alaba txikiak. Pertsona maiteekin hazterik izan ez duten nerabeak. • Askotan desoreka psikologiko eta emozionalak zituen familia bat aurrera atera behar izan zuten, harreman afektiboak eta auzo-harremanak eten zitzaizkien eta ekonomikoki kaltetuta geratu ziren alargunak. Atentatu batean aita galdu zuten, eta etxeko sostenguaren galera ahal bezala arintzeko etxetik kanpo lan egin behar zuen amaren presentziarik gabe geratu ziren umezurtzak. 48
 • 50. Nire ama pasilloan eserita egon zen hurrengo hiru egunetan, etxeko atea irekita zuela, nire aita noiz sartuko zain…25 Familiak drogeria itxi zuen zor handiekin, eta alargunak gurasoen etxera joan behar izan zuen bizitzera bi alabekin…26 Nire amak ez zuen inoiz gainditu27 … Emakume gajoak burua galdu zuen…28 25 Manu Cuña, ETAk 1983ko urriaren 20an Zamalbiden eraildako Cándidoren hiru semeetako bigarrena, bere ama Benitari buruz (hilda dagoeneko). El País, 2013/10/19. 26 ETAk 1982ko azaroaren 18an Beraun auzoan hil zuen Carlos Patiñoren familiaz ari da (atentatuan beste bi langile geratu ziren larriki zaurituta). Geroago kalte-ordain bat kobratu bazuten ere, hasierako une haiek arrasto handia utzi zuten biktimaren senide guztiengan. Hamaika bala-tiro jaso zituen zaurituetako baten familiak alde egin zuen Errenteriatik. El País, 2002/11/25. 27 Mari Jose Cardosa, talde parapolizialek (Covite erakundeak GAL taldea aipatzen du zuzenean) HBko kide bati zuzendutako lehergailu batek eztanda egin zion 22 urteko José Antonio postariaren arreba. El Correo, 2010/06/13. 28 Miguel Buen Lacambra alkate ohiari 2014ko abenduan egindako elkarrizketa. 49
 • 51. 7.2. PERTSONEN OSOTASUN FISIKO ETA PSIKIKORAKO ESKUBIDEAREN URRAKETAK ERRENTERIAN Motibazio politikoaren ondorioz zauritutako pertsonei buruzko datu ofizial eskuragarririk ez dago, eta hainbat euskal erakundek eta elkartek aldarrikatu duten azterlan ofizial baten zain gaude. Komenigarria izango litzateke horrelako azterlan bat lehenbailehen egitea, baina, datu horiek iristen diren bitartean, Errenteriako kasuaren lehen hurbilketa bat egingo dugu. Osotasun fisiko eta psikikorako eskubidea urratu dieten pertsona askok askotariko ondorioak jasan dituzte, ebakuntza kirurgikoak egin dizkiete zenbaitetan, eta batzuk baliaezintasun handiarekin edo ezintasun iraunkor absolutu edo osoarekin geratu dira. Itsu, mutilatuta, loaren eta izaeraren alterazioekin, psikologikoki kaltetuta, hainbat lan eta funtzio betetzeko ezinduta eta, beraz, bizitzan sozialki markatuta geratu diren pertsonak dira. Familiaren eta hurbilekoen ingurunetik kanpo, ezezagunak dira pertsona horien oinaze eta gorabeherak, komunikabideen interesetik kanpo geratu baitira. Hala ere, badira salbuespen batzuk, hala nola geroago azalduko dugun Alberto Muñagorriren kasua. Errealitate hori sakonean aztertu eta jakitera eman beharko litzateke. Hona hemen kasu batzuk: ETAren atentatuetan zauritutako pertsonak: 1978/11/11 Juan Malpica Aguilera, guardia zibila Oso larri. Ezkerreko hanka moztu zioten ETA(m) 1979/04/21 Cándido Cuña González, CCOO sindikatuan afiliatua Larri; lau bala-tiro jaso zituen (beste atentatu batean hil zen, 1983an) ETA(m). 1980/10/31 Enrique Aguirre Pozo, Ondartxoko Ferreres galdategiko langilea Balaz larriki zauritua. ETAk “hanka-sartzea” izan zela adierazi zuen komunikatuan ETA(m) 1982/06/26 Alberto Muñagorri Berdasco, 10 urtekoa Lesio larriak bi begietan, aurpegian, toraxean eta abdomenean; ezkerreko hanka galdu zuen ETA(m) 1982/09/14 Juan José Torrente Terrón, polizia Larri. Gerrialdea eta beheko gorputz-adarrak ETA(m) 1982/11/18 Francisco Rosco Herrauzo, pintorea Hainbat bala-tiro ETA(m) 1982/11/18 Esteban Fariñas González, pintorea Hainbat bala-tiro ETA(m) 50