Publicidad
Schadenfreude
Próximo SlideShare
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Publicidad

Schadenfreude

  1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: LurdesHuizi Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:IragarriSM Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@iragarri.net Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:19/02/2011 Exemplaire:2.377 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria ‘Schadenfreude’ D uela gutxi irakurri dugu «Galgo» ope- razioan —prentsa- ren arabera— inpli- katutako lagun bat etxean urkatuta agertu zela. «Zer- bait egingo zuen» pentsa liteke. Baina gertatu zena izan bazen ezin zuela gehiago jasan behatz akusa- tzaile guztiak berari begira ego- tea? GizaEskubideenDeklarazio Unibertsaleko11.artikuluakezar- tzendu,argietagarbi,delitubatez akusatutakoedozeinpertsonak errugabetzatjotzekoeskubidea duelalegearenaraberaetaepaike- tapublikoanerrudunadelafroga- tzenezdenbitartean,etaepaiketa horretanakusatuadefendatzeko beharrezkobermeguztiakberma- tuta,betiere. Beraz,errugabetasun-presun- tzioaoinarrizkogizaeskubideada; pertsonarenerrugabetasunaarau bihurtzenduenprintzipiojuridiko etapenala,alegia.Pertsonaren erruafrogatzenduenprozesuedo epaiketabatenbitartezbainoezin- godioEstatuakzigoredoisunbat ezarri.Kautelazkoneurrienka- suanereepaileeketafiskalekerru- gabetasun-presuntzioarieutsibe- hardioteberenjarduerennorabi- dean.Hauda,zigor-epaifinkoa ematenezdenbitartean,akusatua errugabeada,bereeskubideeketa betebeharreketa,jakina,irudieta ohorerakoeskubideekberberak izatenjarraitzendutela. Schadenfreudebestebatennahi- gabeakedozoritxarraksorrarazi- takopozaizendatzekoerabiltzen denhitzalemanada.Gaztelaniaz, berriz,regodearselitzateke,hots, «bestepertsonabatigertatutako ezbehar,ezustekoedoantzekoren batekinmaltzurkiatseginhar- tzea».Duelagutxitelesailbatenka- pituluansentimenduhoriaipatzen zen;abokatuprotagonistafrogarik gabeakusatutakoemakumediru- dunbatdefendatzensaiatzenzen, etapublikoak,berriz,hurasuntsi- tutaikustekohelburuhutsarekin, errudundeklaratzenzuenbitarte- an. Schadenfreudedelakoaksaltzen du,adibidez,sumarioaisilpekoa izanarren,hedabideekfiltraziobi- dezbainolortzerikizanezdituzten edukiakjakinaraztendituztenean, etahedabideekleporagarriakger- tadaitezkeensumariokozantzuak bainohelaraztenezdituztenean, erruaarinduetakentzekobesteal- derdibatzukaldebaterautzita.Eta ezdaerrespetatzenezpertsonen intimitaterakoeskubidea,ezta adingabeaizatekoaedobestelako inguruabarrikere;balioduena Schadenfreudedelako. 2009koudazkenean,DiegoP.V.-k arrapaladaneramanzuenemazte- gaiarenalabaTenerifekoosasun- zerbitzuetara.Hasierabatekoaz- terketabatekbihotz-etaarnas-gel- ditzeaerakutsizuen,bainaneska- tilak,gainera,litezkeenabusuedo tratutxarrakjasoizanarenzan- tzuakzituen,etahileginzen,ber- piztekoahaleginakeginarren.Die- goP.V.atxilotueginzutenustezko errudungisa.Zorionez,fidantzarik gabekoaskatasunalortuzuen,nes- katilarenheriotzaegunbatzukle- henagozabubatetikerortzeakera- ginzuelafrogatuondoren.Halaeta guztizere,ikertzenemanzenden- bora-tartelaburrean,ohibainobi- ziagoaizanzenSchadenfreudeme- kanismoarenfuntzionamendua. Errugabeazen,bainaialintxatu zuten,etahedabideekberehalale- poratuziotenerrua.Zeintzukizan diraDiegoP.V.-kzorigaiztokoger- takariarenosteanordainetanjaso dituenneurriak? AntzekobestegertaerabatEste- llerrianjazoberrida.M.Angeles Germán,Urbiolanbizizenandrea, iraganabuztuandesagertuzen, etagorpuaurtarrileanagertuzen, harenetxetikgertukoubidebate- an.Auto-istripubatizanzuen,bai- nahasierabateanlagunbatilepo- ratuziotenharendesagerpena. Atxilotueginzutenlagunhori,eta, ondoren,hamabosteanbehinjoan beharzuenguardiakoepaitegira sinatzera,epaiketahelduarte.As- katuzutenetik,ikusi,irakurriedo entzunalduinorkhedabiderenba- tenbarkamena,autokritikaedoli- tekeenordainenbatiburuzkobe- rririk? Gureingurunerikhurbilenean, Egunkaria-renkasuabururatzen zaigu,zeinetanauzipetuekezzu- tenepaileenerrugabetasun-pre- suntzioazgozatu—sarritanbe- raienganeraginaizanohi duena—,azkenbateanepaifinko batekondorengoaargietagarbi adierazteko:«Akusazioekezdute frogatuauzipetuekETArekinino- lakoharremanadutenik,etaho- rrek,berariaz,absoluzioadakarbe- rarekin,aldekoerabakiguztiak tartean».Arduratualdainorhaien irudietaohoreanegindakokaltea- rengatiketafamilieiprozesamen- duanzeharsorrarazitakooinazea- rengatikordainetanezerematen? Orain,antzekozerbaitgertatuda Udalbiltzakokideekin,ETArekiko inolakoharremanikaurkituezde- lako. Justiziarenomenez,ezlegoke gaizkiaztertzeaEuskadikobeste kasubatzuetanzenbatjendeatxi- lotudenetaondorenkargurikgabe askeutzi;eta,aldiberean,atxilotu- takopertsonenartetikzenbatkon- denatuzituzten.Interesgarriali- tzateke,halaber,atxiloketaribu- ruzkoberriazenbaterainokoaizan zenaztertzeaetakargurikgabeas- keuztearengainekoarekinaldera- tzea. Etaalderdienartekonorgehia- gokazaileanmurgiltzenbagara, errugabetasun-presuntzioaezda- go,ez,desagertzekozorian:aspaldi desagertuzenerabat.Epaitegieta- tikkanpoalderdienartekoobjektu leporagarribihurtzendenkasuba- teanharrapatutakopertsonaguz- tiekaguresandiezaioketeerruga- betasun-presuntzioari,errugabe direlajakinarren.Horrenadieraz- garriaGasteizkoPPkozinegotzi batenkasuadugu,JorgeIbarron- dorena,zeina2009koiraileanisun batordaintzekoetazazpiurtezzi- negotziizatekogaitasunikgabe utzizuenzigorrajasozuen,seitxa- letetarakolursailbateanzazpi eraikitzekolizentziaemateagatik. 2010ekomartxoan,alabaina,Ara- bakoAuzitegiakhirigintzakopre- barikaziodelituazgabetuzuen, epaileekusteizanbaitzutengaia- ren«garrantziaoso-osotxikia»ze- la.Orduanerebarra-barraizanzen tarteanSchadenfreudedelakoa. Antzekozerbaitgertatzenarida unehonetanEuskoLegebiltzarre- kobibatzordeberezitanikertzen aridirenkasuetaninputatutadau- deneiematenarizaientratamendu informatiboarekin.Ikertutakoka- subatensumarioadesestaliahala, leporatutadaudenenerruduntasu- na«dekretatuta»zegoenpubliko- ki. Gizaeskubideakezdiraapainga- rriak.Izanere,nazioartekoadosta- sunarenondorioizanziren,erabat errespetatubehardirenprintzipio zuzentzailegisa.InorkezinduGiza EskubideenDeklarazioUnibertsa- leanaldarrikatutakoeskubideeta askatasunezgabetzerazuzenduta- kojarduerakabiarazi,garatuedo ekintzarikegin.Hortaz,inorkezin duerrugabetasun-presuntziorako eskubideazgabetu,eztainforma- zio-edoiritzi-eskubidearenbabes- peanere.AregutxiagoSchaden- freudedelakoarenbila. AndresKrakenberger JonLanda SabinoOrmazabal Argituz-eko kideak Zaharra A spaldianikusigabeaneukanauzoa, etaatzo,lagunzaharbatekingara- gardoahartzenarinintzela,alboaneseri zitzaidannikonturatugabe.Zarataguz- tiaisiltzendenean,ETArenkontua amaitutakoan,ezkerabertzaleabeste guztiakbezalakoalderdiabihurtukode- nean,orduantxeikusikodiagunolakoa denbenetangureEuskalHerria. Etanolakoadukba? Zaharra.Zaharraetazuria;za- harra,zuriaetatradizionala, aberatsa,jatorra,kontser- badorea,atzerakoia,kar- ka.Iraultzagoraetairaul- tzabeherabeti,bainagero munduguztiakzeukakbe- reapurragaltzekoizua,delaasteburue- taneskiatzerajoatea,delasukaldarios- petsurenbatenjatetxeanbazkaltzea, delaoporretanmundukoherrialdeurru- nenbatekopobreenbizimoduaezagu- tzea.Etaeskuinmuturrekoiritzietaus- teakikaragarriariditukugaltzen.Gure txikitasunaksortzendigunizuaareago- tuegindikbesteerlijioetakulturaba- tzuetakojendeaetortzeak.Jendeak nahiagodiketxepeantabernaedodis- koteka,meskitabaino. Alferrikizangogaitukateoak,se- kulaezzioaguutzikokristauakiza- teari. Badakikzertazidatzibe- harkohukeenhurrena? Banengoanbaezereska- tugabeetsikootehuen. Ezkerabertzaletradizio- nalazidatzibeharkohuke. Jira XabierGantzarain Hebentik J eremiGaratadiskidegitarristahau- takhelaraziditeskaera.Zuberoan Hebentikartistataldeakfilmabatbildu- koduetadiruabehardutezine-material garestiaalokatzekoetalehenirudiak biltzenhasteko.Herenegunurrunean ikastolaberriaSohütanpartzuergoan eraikizenbezala,nahidutegazte hauekereMaulewoodaltxatu,be- rrogeitahamareurokolaguntza- txartelakproposatuz.Askidaesku- ukaldiaelkartearenzuzenbidera bidaltzea:Matalazkarrika 4,64130Maule. Munduopulantazgo- haitukidebatenistorioa kontatukodute,Amerikak etagabetasunfilosofikoaardatzedukiz. Itxurakzuri-beltzeanbaldinbadira,Jim Jarmuschenhegalanabaritzenahalko daobrahorretanetagaineramusikaJe- remirentalenduarenmenekouztenba- dutebada,Zuberoakooihanbeltzeta haranzilarretandeadmanantzekobat badukegumiresteko.UstedutPettarra bezainBasabürüahorrelakoxedeenin- guruneparegabeakizandaitezkeela. ArgidaenetzataspalditikZube- roamitolarrutzaileukigarrienen tokiadelaetahorhalaberkoli- briarenlan-zatiaeramatekoa delagurelurraldeakbasamor- tubihurtzendituenneoliberalis- moarensuntsitzeeta erretzeoldeenaurka. Berterretxeaiduru dago:hebentik@cege- tel.net. Jira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2011kootsailaren19a,larunbata
Publicidad