Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
שלנון] אחד שתי מﬠרכןת חוק
ממזרח לקו הירוק חיות תחת שלטון אחד שתי
אוכלוסיות שונות ולה] שתי מﬠרכות חוק שונות
לחלוטין. הריבון הזמני באזור הוא המפקד הצ...
מנורכות החוק הללו מבחינות בין אדם לאדם בכל   החירום? 

תחומי החיים, החל מביטוח לאומי או חוקי תכנון
ובנייה, וכלה בהיבטי...
מנורכות החוק השונות לא חלות רק נול מבוגרים, 
אלא גם נול קטינים. המשמנוות של מכות בין ננורים
באזור יהודה ושומרון נושויה לה...
אבל לא חייבים ללכת מכות כדי לגלות את השפﬠתן “י ְ י ֵֵ%
של מנורכות החוק השונות ﬠל שתי האוכלוסיות. 
לפכנמים, מספיק לנסונו ח...
השוני בי] מﬠרכןר] הרןןק בןלט גם בתואןןמים ארןרים ניה

של החיים. דוגמא לכך היא חוקי התכנון והבנייה, 

שבהם יש שונות של ממ...
כחלק ממנורכןח החוק הנפרדות מקיימת ישראל גם
מדיניות הגירה כפולה. ישראלים חופשיים לטבור
ןלהתגורר באזור ללא הגבלה ואף מחומרצ...
)זה מסרר] מﬠרכר] הרןןק הכפֿןלה? )זל איזה בס`ס משסכף ןﬠרכי היא
ושﬠותל ןהאם יש ברירה ארןרתל

משפטניות האגודה לזכויות האורח י...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2laws presentation

5.705 visualizaciones

Publicado el

שתי מערכות חוק - משטר הדינים של ישראל בגדה המערבית, האגודה לזכויות האזרח, נובמבר 2014

 • Sé el primero en comentar

2laws presentation

 1. 1. שלנון] אחד שתי מﬠרכןת חוק
 2. 2. ממזרח לקו הירוק חיות תחת שלטון אחד שתי אוכלוסיות שונות ולה] שתי מﬠרכות חוק שונות לחלוטין. הריבון הזמני באזור הוא המפקד הצבאי - אלוף פיקוד מרכז - מאז תפסה מדינת ישראל חזקה נול השטח. הריבונות הזמנית הזו נותרה גול כנה כבר קרוב לחמישים שנה. האוכלוסייה הפלסטינית כפופה לחוק הצבאי, כלומר לצווים הצבאיים שמוציא האלוף מאו 1967 וננד היום, בנוסף לדינים יךךנים, ﬠותיּמאניים ומנדטוריים שקדמו לכיבוש האזור. מנגד, אזרחי ישראל שהתיישבו באותו האזור ב-ך4 השנים האחרונות אינם כפופים למﬠרכת החוק הצבאית. ננליהם הוחלה מגּורכת החוק הישראלית כמנוט במלואה. ולא רק ﬠליהם - גם נול יהודים זכאי חוק השבות שאינם אזרחי המדינה. בין החוקים שהוחלו נול אזרחי ישראל ביהודה ושומרון ניתן למנות את חוק הבחירות לכנסת, חוק שירות בטחון, פקודת מס הכנסה, חוק מרשם האוכלוסין, חוק הביטוח הלאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תקנות התונבורה וחוקים רבים אחרים. החוקים הללו לא הוחלו נול האוכלוסייה הפלסטינית. אמנם בהסכמי אוסלו הﬠבירה ישראל לרשות הפלסטינית סמכויות בתחומים מסוימים, אבל בתחומים רבים וברוב השטח הפלסטינים ננדיין כפופים לדין הצבאי. השליטה הכוללת נול שטחי יו׳׳ש נותרה בידי ישראל. 'יﬠל החושבים הישראלים המתגוררים באותם שטחים מוחלים חלקים נרחבים מן המשפט הישראלי. .. התושבים הפלסטינים המתגוררים באותם שטחים ננצמם כפופים לדין הירדני ! לחקיקת המושל הצבאי החלה ﬠליהם. תוצאה זו יוצרת משטר שבמסגרתו חלות בפיסת שטח אחת מﬠרכות דינים שונות". ובגיּץ 5666/03 ﬠמותח קו לﬠונד נ' בית הדין הארצי לננבודה וסס2[
 3. 3. מנורכות החוק הללו מבחינות בין אדם לאדם בכל החירום? תחומי החיים, החל מביטוח לאומי או חוקי תכנון ובנייה, וכלה בהיבטים של חופש תנונוה, הליך הוגן וזכויות הפרט. החוקים שונים זה מזה הן בכתובים, הן באופן אכיפתם והן בנונישה נוליהם, וככלל, הדינים החלים נול הפלסטינים מחמירים הרבה יותר. הפלסטינים נשפטים לפי הדין הצבאי בבתי המשפט הצבאיים, גם אם נוברו נובירת תנונוה או גנבו חלב דיב' ח`בור מהמכולת. נול היהודים, מנגד, חל הדין האזרחי והם נשפטים בבתי דין אזרחיים. חוק שירות ביטחון דיני רווחה חוק הביטוח הלאומי התוצאה היא כוח] זכןיור] ﬠורפֿור] לאוכלוסיה ארןר] חוק הכניסה לישראל ﬠל 9]` השו"ה. פקודת חס הכנסה דיני משפחה חוק פיקוח ﬠל מצרכים הדין הפלילי הישראלי חוק ויוס ﬠרר מוסף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ריו-י בריאות חוק הבחירות לכנסת פקודת התﬠבורה דיני ﬠבודה דיני חקלאות . ישוב יהודי בבקﬠת הירדן' . `ﬠווב פלסטיני בבקﬠת הירדן'
 4. 4. מנורכות החוק השונות לא חלות רק נול מבוגרים, אלא גם נול קטינים. המשמנוות של מכות בין ננורים באזור יהודה ושומרון נושויה להיות שולית לחלוטין נובור ננור אחד, בנווד נובור ננור מרקנו לאומי אחר, היא נולולה לנוצב את שארית חייו. אפילו אם שניהם ”מצאו אשמים, הרי שאחד מהם ייהנה מואןלופות הרשננה, בﬠןד האתר יהיה כפוף למﬠרכר] רןוקים צבאיים נוקשה ןכורופוירה בהרבה. נבייו- ביוייש חשודים באותה ﬠברה ) םﬠצרי לילה מתבצננים בשגרה מﬠצר מתבצﬠ במקרים חריגים בלבד הילדים לרוב לא פוגשים מזומן לחקירה “ם ההורים את ההורים במהלך המﬠצר חובת חיﬠוד ויזואלי של החקירה אין חובת תיﬠוד ויזואלי של החקירה מכיוון לפני הבאה בפני שופט לפני הבאה בפני שופט ו הףיז הארכת מטצר שיפוטית הארכת מﬠובֿר שיפוטית . .ו ס ווווו יטייי ﬠך תום ההליכים נוד תום ההליכים ְ/ ]' ו 1 הרשﬠוח* *מתוך סן הקטינים שנמצאו אשמים בית המשפט רשאי להפנות לטיפול או לפטור מﬠונש הרשﬠוח* אין כל אפשרות אחרת למננט י
 5. 5. אבל לא חייבים ללכת מכות כדי לגלות את השפﬠתן “י ְ י ֵֵ% של מנורכות החוק השונות ﬠל שתי האוכלוסיות. לפכנמים, מספיק לנסונו חמישה קמ“ש מכול המהירות ו המןתרתכךילהתןודננ אליהן. ְ פלסטינים, למשל, נאלצים לשלם גורנות שתבטיח י יּ את הגﬠתם לבית משפט. לא שילמו את הקנס? שוטר יכול לפסול את רישיונם ואפילו להחרים את רכבםְ ישראלים לא נדרשים לתשלום הזה, ןהשוני בטיפול בﬠביךות תנוﬠה ממשיך בכל שךיךות האכיפה, השתיןס ןהﬠףשׂה יש מספרי טלפון לבירור פרטים אין מספר' טלפון לבירור פרטים ﬠל דו"ח התנוﬠה ﬠל דו"ח התנוﬠה לרוב משלמים את הקנס או חייבים בהפקות ﬠרבות כספית להבטחת מﬠרﬠרים לבית המשפט התייובּבותם במשפט המשפט בבית משפט לתﬠבורה אין אפשרות לברר פרטים לגבי ההליך המשפטי המשפט בבית משפט צבאי הרבה 'ןתר מאשר מקבלשׂ בארך" פרטי המשפט לא מﬠודננים במﬠרכת הממוחשבת, לכן לא ניתן לאתר את פסק ] ראש אגף תנוﬠה במחוז שייי[ הדין ולשלם את הקנס שוטר שולל רישיונות או נותרים את הרכב אם הקנס לא שולם
 6. 6. השוני בי] מﬠרכןר] הרןןק בןלט גם בתואןןמים ארןרים ניה של החיים. דוגמא לכך היא חוקי התכנון והבנייה, שבהם יש שונות של ממש ביןייצוג האינטרסים של צ] תכנן] ﬠרוים מם, 418 ﬠןרװקק המפקד הצבאי ישראלים לוה של פלסטינים, החל מרמת הפרט קובﬠ, והמשפחה, ןכלה ברמרז. הכפר, היישוב ןהﬠ`רָ ןיּﬠדןח תכנן] מיןחדןית מןﬠצת התכנן] הﬠליןיוה כולל נציגי רשויות מקומיות יהודיות ביוייש אין ייצוג לתושבים הפלסטינים המתנחלים שותפים להליכי התכנון הנוגﬠים להם. אין לפלסטינים כל יכולת השפﬠה ההתנחלויות מנפיקוח רשיונות בנייה ﬠל תוכניות המתאר לישוביהם. ומפקתות ﬠל הבנייה בﬠצמן. בנייה נרחבת. אין' תוכניות מתאן', אין' תיתן" בניית אמתי אכיפה ומןחת שיגרה של צווי הריסה גם , יא כשנבנן מבנ. קבﬠ מבורות מים ומבני שירותים למנוףם וﬠירים. וﬠד לחדרים ובתים. 2,445 524 מבנים בהתנחלויות נהרסו מ-ו98ו וﬠד 2013 מבנים פלסטינים נהרסו מ-ופּפּו וﬠד 2013 )8% מתוך כלל הבניה הבלתי חוקית( )20% מתוך כלל הבניה הבלתי חוקית(
 7. 7. כחלק ממנורכןח החוק הנפרדות מקיימת ישראל גם מדיניות הגירה כפולה. ישראלים חופשיים לטבור ןלהתגורר באזור ללא הגבלה ואף מחומרצים לﬠשוח זאת. לﬠובות זאת, פלסטינים המבקשים לננבור לגור באותו האזור חייבים לקבל היתרים מהצבא - היתרים הניתנים רק במקרים חריגים. אפילו בני ובנות זוג זרים של פלסטינים אינם יכולים להתאחד ננמם ברוב המקרים, והפלסטינים נאלצים לננזוב את האזור נול מנת לקיים חיי משפחה נורמליים. כתוצאה ממדיניות זו, קבוצת אוכלוסיה אחת גדלה בהחמךה, תוךשימושהולךומתרחבבקרקﬠןתליישובים חדשים, לחקלאות ולתגּושייה, בﬠןך האוכלוסיה השניה סובלת מהגירה שלילית, מצמצום המרחב הפיסי ומפגיﬠה מתמשכת ביכולתה לגדול ולהתפתח. מ-1967 ﬠו' 2014: ן מתנחלים התווספו פלסטינים נגרﬠו ממרשם האוכלוסין ו' ^ ”י ְ ג התחלות בנייה מאושרות ליהודים ומו. התנחלויות ”יו הקצאת אדמות מדינה 1967-2013 51% לשימוש ההתנחלויות 0.136 לשימוש האוכלוסיה הפלסטינית הבנייה ביהןדה ןשׂןמרןן 2007-2012 לפלסטינים ההתיישבות ביהװיה ןﬠװתרן] 1961-2014 0. , .4 , מאחזים בברים פלסטינים הדשים 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
 8. 8. )זה מסרר] מﬠרכר] הרןןק הכפֿןלה? )זל איזה בס`ס משסכף ןﬠרכי היא ושﬠותל ןהאם יש ברירה ארןרתל משפטניות האגודה לזכויות האורח ישמחו להיפגש אתך ﬠל מנת לדון בתמונת המצב שתוארה כאן ולבחון אותה ביחד. צד! איתנו קשר תוֹדה. | וֹ.8זס. וֹ'ו: בּ.ןןןןןון ־| ן|־ כתיבה: צפֿריר בש] קונספט ןאינפןגרפיקה: קתספטים/ אסרד סגל ﬠיצןביןזטןרין אוס] באיּר האגודה לזבןיןת האזרח בישראל ? יס-ייטב יּבֿפּפֿ 'יּ'-פּייּויס וויי-נוֹייפּנו ופה! !! חוֹ אוןפּוֹזן ןוֹוווֹ: זסי חסוֹובּוֹחםפּפּגּ פּוח

×