SlideShare una empresa de Scribd logo

gertukari-Abendua2014

Revista municipal del Ayuntamiento de Agurain Aguraingo Udalaren aldizkaria

gertukari-Abendua2014

1 de 9
Descargar para leer sin conexión
1
2014
ABENDUADICIEMBRE
3. urtea. 09.znb
AguraiN
udala
www.agurain.com
Aguraingo Udalaren
boletin informatiboa
karia
g
2
3
karia
g
Declaración institucional contra
la violencia machista/
Aguraingo Udalak aho batez
onartu du emakumeen aurkako
indarkeriaren kontra egindako
adierazpen instituzionala.
Badatoz Olentzero eta
MARI DOMINGI”
17:30: Sallurtegi egoitzan
18:00: Langarigarako bidexkan
“XIV SAN SILBESTRE KROSA”
Carrera de San Silvestre
Adin guztientzako gendeaPara todas las edades
Izena emateko 17:00tik Aurrera. Irteran(La Maduran)
AURKIBIDEA/INDICE
14
AGENDA /
AGENDA
03
UDAL GAIAK/
TEMAS MUNICIPALES
10
BERRIAK /
NOTICIAS
9. ZENBAKIA,
2014KO ABENDUA.
Erredakzioa:
Amaia Gartzia
Naiara Lopez de Uralde
Maketazioa eta inpresioa:
Biona estudioa.
Tirada: 2.400
Kontaktua:
gertualdizkaria@gmail.com
GERTUk ez du derrigorrez
bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta
iritzien erantzukizunik.
GERTU no se identifica
necesariamente con las
opiniones expresadas en la
revista, ni se hace responsable
de las mismas.
Aguraingo kultur elkarte bateko kide
bazara eta zuen ekintzak aldizkarian
agertzea nahi baduzue jarri kontaktuan
gurekin. Lagundu GERTU osatzen.
Si formas parte de una asociación
cultural y queréis que vuestras
actividades se anuncien en GERTU
poneos en contacto con nosotros.
Ayudanos a completar GERTU.
Ibilbide luzea izan da PuntuEus
Fundazioak 2012ko maiatzean .eus
domeinuaren eskaria aurkeztu zuenetik.
Ebaluazioa pasatu eta 2013ko ekainaren
14an onartua izan zen. Ondoren martxan
jartzeko beharrezko lanei ekin diegu
eta 2014 udaberritik ikusgarria da .eus
domeinuan amaraunean.
Baina zer da .eus domeinua?
.EUS domeinua, Euskara eta Euskal
Kulturaren Komunitatearen Interneteko
lehen mailako domeinua da (.com, .net,
.es edo .fr domeinuak bezala). Bere
helburua Euskara eta Euskal Kultura
sustatu eta Euskara eta Euskal Kulturaren
Komunitatea egituratzea da. .eus
tresna bat da, euskara beste hizkuntzen
mailan kokatzen duena, euskararen
normalizazioan lagunduko duena eta
euskararen herriari nazioarteko aitortza
eskaintzen diona.
Fase ezberdinetan jartzen ari da
martxan
Lehen fasean 92 entitatek izan dute
aukera .eus domeinua eskuratzeko: haien
artean 9 enpresa daude, 23 erakunde
publiko, 14 hedabide, eta 46 euskal
kulturgintza barruan kokatzen diren
entitate ezberdin. Eta momentu honetan
hauexek dira aktibatuta dauden .eus
domeinuak.
Bigarren fasean, Irailaren 16an hasi
dena eta abenduaren 3an bukatzen
dena, “.eus” domeinuak eskatzeko
abiarazte-aldikoa da. Elkarte, enpresa
eta instituzio publikoen domeinu-
izenei bideratua dago, domeinu-izenak
eskatzeko eta babesteko balioko
du. Fase honetan, domeinu-izenak
dagokienei ematea bermatu nahi da,
domeinuen “okupazioa” ekiditzen.
Hirugarren fasean, Euskararen
egunean, abenduaren 3an hasten dena,
gizarte osorako zabaltzen da, nahi
duenak erregistra dezake bere .eus
domeinua. Info+: http://www.domeinuak.
eus
Aguraingo Udalak .eus
domeinua martxan jarriko du
abendua-urtarrilan
El Ayuntamiento de Agurain se suma a la lista de entidades públicas,
colectivos y empresas que disfrutarán del dominio .eus.
El dominio .eus es el dominio de
nivel superior de internet para el
Euskara y la Comunidad Cultural
Vasca. Su objetivo es el apoyo al
euskara y la cultura vasca así como
la estructuración del euskara y de
la Comunidad Cultural Vasca. El
dominio .eus es una herramienta
que coloca al Euskara al nivel
de otros idiomas, que ayudará
en la normalización del Euskara
y que ofrece al país del euskara
reconocimiento internacional.
Erredazioa/Kolaboratzailea
PREMINE 3
Euskararen Nazioarteko Eguna/
moción a favor de la normalización
del euskera, gracias a los 6 votos de
los concejales de
EH Bildu. Los concejales del PNV, por
el contrario, no apoyaron el texto.
Hamar liburu urtean,
hamaika aukera gozatzeko/
Diez libros anuales y una cantidad
de oportunidades de disfrutar.
Formación y Empleo /
Aguraingo enplegu gunea Lanbidek
eskaintzen duen zerbitzu bat da
eta Sartu-Arabak sustatzen du.
4
5
karia
g
karia
g
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
Con motivo del Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres, el Ayun-
tamiento de Agurain ha realizado una
declaración institucional para mostrar su
rechazo hacia este tipo de violencia. La
moción ha sido aprobada unánimemente
gracias a los votos a favor de las y los
concejales de EH Bildu y PNV.
La violencia contra las mujeres, sigue
enraizada en nuestra sociedad. Para
poder hacer frente a este comporta-
miento machista es necesario una trans-
Jornadas por
la Igualdad
El 29 de noviembre tuvo lugar la
Jornada por la Igualdad organizada
conjuntamente por los ocho Ayunta-
mientos de nuestra comarca, en las
que mujeres y hombres debatieron
sobre las desigualdades por razón de
sexo y las consecuencias personales
y sociales que derivan de ellas.
Entre las muchas reflexiones
surgidas en un día que resultó muy
interesante, una idea fué protagonista
de la jornada: “la desigualdad por
razón de sexo es la raiz de la que
surgen todas las expresiones de
violencia hacia las mujeres. Se
agrede a quién se considera inferior”.
Teniendo ésto en cuenta, las personas
de la Llanada que participaron en
la jornada hacen un llamamiento a
toda la sociedad, hombres y mujeres,
mujeres y hombres, a reflexionar
sobre el papel que cada uno y cada
una jugamos, manteniendo los roles
tradicionales que consideran a las
mujeres como personas de menor
valía, o posicionándonos como
agentes activos para el cambio y
la consecución de la igualdad de
derechos, oportunidades y respeto
para mujeres y hombres.
Una sociedad en la que vivir en
igualdad es posible
Declaración
institucional contra
la violencia machista
Aguraingo Udalak aho batez onartu du emakumeen aurkako
indarkeriaren kontra egindako adierazpen instituzionala.
formación social basada en relaciones
igualitarias en todos los ámbitos de la
vida. Por todo ello, el Ayuntamiento,
mediante esta declaración institucional,
asume varios compromisos.
El primero de ellos, es el manteni-
miento y refuerzo de las políticas de
Igualdad mediante el fortalecimiento
de recursos económicos y humanos.
También pretende establecerse como
agente activo en la prevención y de-
nuncia de manifestaciones machistas
en el municipio; así como activar, am-
pliar o reforzar los procesos que pro-
mueven la participación igualitaria de
las mujeres en los rituales simbólicos y
festivos, y en los espacios socio-cultu-
rales.
A su vez, también quiere crear y
fortalecer los espacios comunes desti-
nados a promover el empoderamiento
de las mujeres, así como los espacios
de colaboración entre ambos sexos. Y
por último, el Ayuntamiento también
apoyará con recursos técnicos y econó-
micos procesos de trabajo interinstitu-
cionales dirigidos a la prevención de la
violencia machista que sufren las mu-
jeres en los ámbitos más vulnerables.
Adierazpen honen bidez, Udalak,
besteak beste, ondorengo
konpromisoak hartzen ditu:
berdintasunaren aldeko politikak
mantendu eta egonkortzea;
Udalerrian eman litezkeen jarrera
matxisten aurrean salaketarako
eragile aktiboa izatea; jaietan
emakumeen berdintasunezko parte
hartzea bultzatzea; emakumeen
enpoderamendua eta bi sexuen
arteko elkarlana sustatzen duten
eremuen sendotzea; edota
ahulenak diren guneetan biolentzia
matxista gerta ez dadin lan egitea.
“Emakumeenganako erasoek,
gizartean dauden sexuen
arteko eskubide eta aukera
ezberdintasunetan dute oinarria
eta guztiok, emakumezko zein
gizon, hori aldatzearen ardura
dugu”. Hau da gure Eskualdeko
Berdintasun Jaurdunaldian parte
hartu zuten emakume eta gizonek
ateratako ondorio nagusia.
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
karia
g
6
7
karia
g
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
Mediante este análisis, además de
saber cuál es la situación actual de
dicha gestión, también se cono-
cerán las fortalezas y debilidades
del sistema. El examen se hará con
la ayuda de Doctores de la EHU-
UPV, y supondrá un coste de 3.025€
que se abonará a la Fundación EUS-
KOIKER. En lo que a tasa de reciclaje
se refiere, la situación de nuestro
municipio es muy parecida a la situa-
ción del resto de pueblos alaveses
ya que, según los últimos datos, en
Agurain se recicla un 27% de las ba-
suras, mientras que el 63% se lleva
directamente al vertedero sin haber
tenido ningún tipo de tratamiento
anterior. El coste del servicio, sin
embargo, se estima que es bastante
más elevado en comparación con
el resto de municipios. Es por eso
que, desde el Ayuntamiento se cree
que tanto la tasa de reciclaje como
el coste del servicio se pueden me-
jorar.
Informe sobre
la gestión de
las basuras
Durante los meses de septiembre y di-
ciembre, se realizará un estudio sobre
la viabilidad del sistema de gestión de
basuras de Agurain.
2014ko irailetik abendura
bitartean, Aguraingo hiri
hondakinen kudeaketa sistemaren
bideragarritasunaren inguruko
txostena gauzatuko da. Azterketa
honen bidez, egungo egoera zein
den, eta herriak dituen indarguneak
eta ahulguneak ezagutuko dira,
balizko aukerak planteatzearren.
Ikerketaren arduradun nagusia
EHUko Ingeniaritza Kimikoa
eta Ingurumenaren Ingeniaritza
Saileko doktore bat izango
da, eta kostua EUSKOIKER
Fundaziora bideratuko da.
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
La depuradora de aguas residuales
de Agurain funciona irregularmente
y la calidad de las aguas que salen
es muy deficiente ya que está
infradimensionada. Hasta la misma
llegan caudales de entre 2000 y
2500 m3/día, cuando en realidad
está diseñada para soportar 1500 m3/
día. Es por eso que, todo esto afecta
sustancialmente a la biodiversidad del
río Zadorra.
En el año 2004 se acordó entre
la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la Diputación
Foral de Álava la construcción de
infraestructuras hidráulicas en el
territorio Histórico de Álava y en 2007
se volvió a ratificar ese acuerdo entre
las dos administraciones. Sin embargo,
una década después, ninguna de las
Administraciones ha cumplido con lo
prometido.
Por todo ello, en el Pleno celebrado
el pasado 6 de noviembre, gracias a
los 6 votos a favor de los concejales de
EH Bildu, se aprobó una moción en la
que desde el Ayuntamiento se exige
tanto a la Diputación Foral de Álava,
como al Gobierno Vasco que asuman
los compromisos adquiridos para dotar
a Agurain de una nueva instalación
depuradora que sea capaz de satisfacer
la necesidad real de saneamiento de las
aguas residuales.
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
Funcionamiento
irregular de la depuradora
Aguraingo hondakin-uren araztegiaren funtzionamendu desegokia
ikusita, Udalak, EH Bilduko zinegotzien aldeko botoei esker,
aurrera atera zuen araztegiaren inguruko mozioa.
Mozio honen bidez, Arabako
Foru Aldundiari eta Eusko
Jaurlaritzari 2004an
egindako akordioari men egin
diezaioten eskatzen zaie.
Izan ere, akordioa betez gero,
udalerriak behar duen araztegia
izango du, eta Zadorra
ibaiaren biodibertsitatea
ez da gehiago kaltetuko.
karia
g
8
9
karia
g
Pasa den azaroaren
20an udaletxean izandako
Osoko Bilkuran Euskararen
N a z i o a r t e k o E g u n a r i
buruzko mozioa onartu zen
EH Bilduko 6 zinegotzien
aldeko botoengatik. EAJ-ko
zinegotziek, ordea, ez zuten
testua babestu.
Abenduaren 3a euskararen
a l d e ko ko n p r o m i s o a k
hartzeko eta hizkuntza
h o n e n n o r m a l i z a z i o a
aldarrikatzeko eguna da.
Udalak erantzukizun zuzena du honetan
guztian, eta horregatik, ezin du hizkuntza
politikaren ardura bere kudeaketatik
kanpo utzi. Zentzu horretan, lan handia
egin eta konpromiso desberdinak hartu
ditu azken urte hauetan.
Hala eta guztiz ere, Agurainen
euskararen erabilera normalizatzea
nahi badugu hizkuntza politikan
sakondu eta herritarren aktibazioa
behar da ezinbestean. Horregatik,
guztion artean lanean jarraitu behar
dugu. Bide horretan, Aguraingo Udalak
jadanik hartuta dituen konpromisoetan
sakontzeko hautua berresteaz gain,
bestelako ardurak izan eta
deialdi berriak luzatu nahi
ditu.
L e h e n i k e t a b e h i n ,
kontratazioetan, Aguraingo
elkarteekin sinatutako
hitzarmenetan, Udalaren
barne eta kanpo jardueretan
orain arte hartutako hizkuntza
irizpide eta konpromisoei
jarraipen zehatza egingo zaie,
eta horretarako bitartekoak
jarriko dira.
Gainera, abenduaren
3tik 10era udaletxean “Euskaraz bizi
nahi dugu” pankarta koloretsua ikusgai
egongo da. Baina, horretaz gain, elkarte,
enpresa edota bestelako entitateetan
jarduten dutenei euren webgunea
euskaratzeko, edota “.eus” domeinua
eskuratu ahal izateko www.domeinuak.
eus/eu helbidean izena eman dezaten
aholkatzen die.
Eta azkenik, herritar guztiei gogora-
razi nahi die edozein hizkuntza eskubide
urratua sumatzen baldin badute www.
behatokia.org zein www.euskara.euskadi.
net/r59-eleb/eu web orrialdeetan kexa
jartzeko aukera dutela.
Euskararen
Nazioarteko Eguna
Con motivo de la
celebración del Día
Internacional del
Euskera, desde el
Ayuntamiento se van
a tomar una serie de
medidas a favor de su
normalización. Además
de seguir adelante
con los compromisos
a d q u i r i d o s h a s t a
e l m o m e n t o , e l
consistorio quiere
a n i m a r a l o s
responsables de las
diferentes páginas
web a que obtengan el
dominio “.eus”.
En el Pleno del 6 de noviembre, se aprobó la moción a favor de la
normalización del euskera, con el voto favorable de Bildu y el voto en
contra de Pnv.
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
PANTHA REI ERAKUSKETAREN DRAMATIZAZIO SAIOAK
PASES DRAMATIZADOS
Abenduak 26, 18:00etan/ 26 de Diciembre a las 18:00horas.
Abenduak 27, 12:30etan/ 27 de Diciembre a las 12:30horas.
Abenduak 29, 18:00etan/ 29 de Diciembre a las 18:00horas.
Abenduak 30, 18:00etan/ 30 de Diciembre a las 18:00horas.
Urtarrilak 2, 12:30etan/ 2 de Enero a las 12:30horas.
Urtarrilak 3, 12:30etan/ 3 de Enero a las 12:30horas.
karia
g
10
11
karia
g
BERRIAK/NOTICIAS BERRIAK/NOTICIAS
Erabiltzaileak Lanbide-n izen eman baino ez
dute behar zerbitzu honetaz baliatzeko, eta
bertako ordenagailuak erabil ditzakete lan
bilaketarako, baita bertan kontsultatu daitezkeen
lan eskaintza eguneratu eta inprimatuak. Horrez
gain, orientatzaile baten zerbitzuak eskaintzen
ditu, kurrikulumak aldatu edota aurkezpen gutunak
nola idatzi aholkatzeko. Aguraingo emplegu gunea
jubilatuen egoitzan kokatzen da, azken solairuan.
Izaskun Ibañez de Maestu, orientadora
de Centro de Empleo de la Lautada
¿Qué es el Centro de Empleo?
Es un servicio de Lanbide y está ges-
tionado por la asociación Sartu-Alava.
El Centro de Empleo es un espacio
físico donde los demandantes de em-
pleo pueden venir a consultar todo lo
relativo al trabajo y formación. Además
tienen el apoyo de una persona que les
orienta en esa búsqueda.
¿Cómo funciona?
El programa viene a complementar
el trabajo que hacen en Lanbide. Aquí
ayudamos a las personas a inscribirse
en ETTs, en páginas web de empleo,
consultar ofertas, listas de empresas…
Como ahora todo se hace online, hay
mucha gente que no sabe muy bien
cómo hacerlo. Yo les echo una mano
en eso. Incluso, por ejemplo, para una
oferta de trabajo concreto les ayudo a
hacer la modificación del currículum, la
carta de presentación, un poco acom-
pañarles y enseñarles para que ellos y
ellas logren ser autónomos a la hora de
buscar un empleo.
¿Hace falta pedir cita previa?
No, el único requisito es estar dada
de alta en Lanbide, y no hace falta estar
en desempleo para usar este servicio.
Trabajamos conjuntamente con Lanbide
y también estamos en Araia y en Du-
lantzi. Los ayuntamientos de estos tres
pueblos y el Kazeta Gunea nos han
ayudado para tener un espacio en cada
uno de ellos y ofrecer el servicio.
¿Cuál es el horario?
Estamos los lunes en Araia, los
martes en Dulantzi, y los miércoles,
jueves y viernes en Agurain, de ocho de
la mañana a tres de la tarde. Tenemos
cinco ordenadores a disposición de las
personas usuarias y mientras haya uno
libre pueden usarlo durante el tiempo
que necesiten. Además ofrecemos in-
formación actualizada con carpetas con
ofertas de empleo y formación. Como
novedad este año se ofrecen talleres
grupales. Hasta ahora han sido de ob-
jetivo profesional e incorporación de
candidaturas a webs de ETTS.
Aguraingo enplegu gunea Lanbidek eskaintzen duen zerbitzu bat da eta Sartu-
Arabak sustatzen du. Araian eta Dulantzin ere daude, astelehen eta astearteetan,
hurrenez hurren, asteko gainontzeko hiru egunak Agurainen dauden bitartean,
goizeko zortzietatik arratsaldeko hiruak arte. Enpleguaren bilaketan orientatzeaz
gain, motibazio lana ere egiten dute, lan bilaketan laguntza eskainiz.
FORMACIÓN y EMPLEO
AGURAINGO
ENPLEGU GUNEA
Erredazioa
Amaia Gartzia Payo

Más contenido relacionado

Similar a gertukari-Abendua2014

Similar a gertukari-Abendua2014 (20)

Gacetilla de prensa 08 08-2014
Gacetilla de prensa 08 08-2014Gacetilla de prensa 08 08-2014
Gacetilla de prensa 08 08-2014
 
GERTU 6. Alea
GERTU 6. AleaGERTU 6. Alea
GERTU 6. Alea
 
UDAL BERRIAK_9_UZTAILA_2016
UDAL BERRIAK_9_UZTAILA_2016UDAL BERRIAK_9_UZTAILA_2016
UDAL BERRIAK_9_UZTAILA_2016
 
[1]
[1][1]
[1]
 
19 de octubre
19 de octubre19 de octubre
19 de octubre
 
CONSAVIG - Boletin agosto
CONSAVIG - Boletin agostoCONSAVIG - Boletin agosto
CONSAVIG - Boletin agosto
 
Programa. Foro para la igualdad 2014 - octubre
Programa. Foro para la igualdad 2014 - octubrePrograma. Foro para la igualdad 2014 - octubre
Programa. Foro para la igualdad 2014 - octubre
 
07
0707
07
 
Almenara 01 - 2009
Almenara  01 - 2009Almenara  01 - 2009
Almenara 01 - 2009
 
Almenara 01 - 2009
Almenara  01 - 2009Almenara  01 - 2009
Almenara 01 - 2009
 
Hora de Informarse última edición impresa
Hora de Informarse última edición impresaHora de Informarse última edición impresa
Hora de Informarse última edición impresa
 
GERTU 11. Alea
GERTU 11. AleaGERTU 11. Alea
GERTU 11. Alea
 
Periódico Hora de Informarse impreso
Periódico Hora de Informarse impresoPeriódico Hora de Informarse impreso
Periódico Hora de Informarse impreso
 
Ruego pleno dia 13 diciembre 2011
Ruego pleno dia 13 diciembre 2011Ruego pleno dia 13 diciembre 2011
Ruego pleno dia 13 diciembre 2011
 
La ciudad, para las personas
La ciudad, para las personasLa ciudad, para las personas
La ciudad, para las personas
 
gertukari-Uztaila2014
gertukari-Uztaila2014gertukari-Uztaila2014
gertukari-Uztaila2014
 
UDAL BERRIAK_4_Azaroa_2015.pdf
UDAL BERRIAK_4_Azaroa_2015.pdfUDAL BERRIAK_4_Azaroa_2015.pdf
UDAL BERRIAK_4_Azaroa_2015.pdf
 
Boletin mayo2011
Boletin mayo2011Boletin mayo2011
Boletin mayo2011
 
Mesa participacion social y comunitaria 2010
Mesa participacion social y comunitaria 2010Mesa participacion social y comunitaria 2010
Mesa participacion social y comunitaria 2010
 
Remando Juntos - Edición 3
Remando Juntos - Edición 3Remando Juntos - Edición 3
Remando Juntos - Edición 3
 

Más de AguraingoUdala

Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23AguraingoUdala
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANAguraingoUdala
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfAguraingoUdala
 
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfUdal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfAguraingoUdala
 
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019AguraingoUdala
 

Más de AguraingoUdala (20)

Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdf
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdf
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
 
Plano Toponimico.pdf
Plano Toponimico.pdfPlano Toponimico.pdf
Plano Toponimico.pdf
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ESGUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
 
Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019
 
Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018
 
Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017
 
Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015
 
Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016
 
programa fiestas 2013
programa fiestas 2013programa fiestas 2013
programa fiestas 2013
 
programa fiestas 2014
programa fiestas 2014programa fiestas 2014
programa fiestas 2014
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
 
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfUdal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
 
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
 

Último

La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelLa declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelEduardo Nelson German
 
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiPresentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiEduardo Nelson German
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfredaccionxalapa
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Irekia - EJGV
 
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiDemanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiEduardo Nelson German
 
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxDIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxManuelAntonioPlacido
 
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezLa declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezEduardo Nelson German
 
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaDeclaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaEsauEspinozaCardenas
 
datos reca.pdf
datos reca.pdfdatos reca.pdf
datos reca.pdfJaviGomur
 
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerLa declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerEduardo Nelson German
 
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesComunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesAndySalgado7
 
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCalendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCGT Tragsatec
 
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamental
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamentalBoletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamental
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamentalEduardo Nelson German
 
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Irekia - EJGV
 
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfInforme Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfmerca6
 
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...ivanasofiatorres2
 
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaIngresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaEduardo Nelson German
 

Último (20)

La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelLa declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
 
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiPresentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
 
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiDemanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
 
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxDIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1068
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1068LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1068
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1068
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
 
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezLa declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
 
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaDeclaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
 
datos reca.pdf
datos reca.pdfdatos reca.pdf
datos reca.pdf
 
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerLa declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
 
Informe
InformeInforme
Informe
 
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesComunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
 
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCalendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
 
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamental
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamentalBoletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamental
Boletín Oficial de La Rioja 2024-02-09 Estructura gubernamental
 
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
 
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfInforme Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
 
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
 
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaIngresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
 

gertukari-Abendua2014

 • 2. karia g 2 3 karia g Declaración institucional contra la violencia machista/ Aguraingo Udalak aho batez onartu du emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egindako adierazpen instituzionala. Badatoz Olentzero eta MARI DOMINGI” 17:30: Sallurtegi egoitzan 18:00: Langarigarako bidexkan “XIV SAN SILBESTRE KROSA” Carrera de San Silvestre Adin guztientzako gendeaPara todas las edades Izena emateko 17:00tik Aurrera. Irteran(La Maduran) AURKIBIDEA/INDICE 14 AGENDA / AGENDA 03 UDAL GAIAK/ TEMAS MUNICIPALES 10 BERRIAK / NOTICIAS 9. ZENBAKIA, 2014KO ABENDUA. Erredakzioa: Amaia Gartzia Naiara Lopez de Uralde Maketazioa eta inpresioa: Biona estudioa. Tirada: 2.400 Kontaktua: gertualdizkaria@gmail.com GERTUk ez du derrigorrez bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. GERTU no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en la revista, ni se hace responsable de las mismas. Aguraingo kultur elkarte bateko kide bazara eta zuen ekintzak aldizkarian agertzea nahi baduzue jarri kontaktuan gurekin. Lagundu GERTU osatzen. Si formas parte de una asociación cultural y queréis que vuestras actividades se anuncien en GERTU poneos en contacto con nosotros. Ayudanos a completar GERTU. Ibilbide luzea izan da PuntuEus Fundazioak 2012ko maiatzean .eus domeinuaren eskaria aurkeztu zuenetik. Ebaluazioa pasatu eta 2013ko ekainaren 14an onartua izan zen. Ondoren martxan jartzeko beharrezko lanei ekin diegu eta 2014 udaberritik ikusgarria da .eus domeinuan amaraunean. Baina zer da .eus domeinua? .EUS domeinua, Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatearen Interneteko lehen mailako domeinua da (.com, .net, .es edo .fr domeinuak bezala). Bere helburua Euskara eta Euskal Kultura sustatu eta Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatea egituratzea da. .eus tresna bat da, euskara beste hizkuntzen mailan kokatzen duena, euskararen normalizazioan lagunduko duena eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen diona. Fase ezberdinetan jartzen ari da martxan Lehen fasean 92 entitatek izan dute aukera .eus domeinua eskuratzeko: haien artean 9 enpresa daude, 23 erakunde publiko, 14 hedabide, eta 46 euskal kulturgintza barruan kokatzen diren entitate ezberdin. Eta momentu honetan hauexek dira aktibatuta dauden .eus domeinuak. Bigarren fasean, Irailaren 16an hasi dena eta abenduaren 3an bukatzen dena, “.eus” domeinuak eskatzeko abiarazte-aldikoa da. Elkarte, enpresa eta instituzio publikoen domeinu- izenei bideratua dago, domeinu-izenak eskatzeko eta babesteko balioko du. Fase honetan, domeinu-izenak dagokienei ematea bermatu nahi da, domeinuen “okupazioa” ekiditzen. Hirugarren fasean, Euskararen egunean, abenduaren 3an hasten dena, gizarte osorako zabaltzen da, nahi duenak erregistra dezake bere .eus domeinua. Info+: http://www.domeinuak. eus Aguraingo Udalak .eus domeinua martxan jarriko du abendua-urtarrilan El Ayuntamiento de Agurain se suma a la lista de entidades públicas, colectivos y empresas que disfrutarán del dominio .eus. El dominio .eus es el dominio de nivel superior de internet para el Euskara y la Comunidad Cultural Vasca. Su objetivo es el apoyo al euskara y la cultura vasca así como la estructuración del euskara y de la Comunidad Cultural Vasca. El dominio .eus es una herramienta que coloca al Euskara al nivel de otros idiomas, que ayudará en la normalización del Euskara y que ofrece al país del euskara reconocimiento internacional. Erredazioa/Kolaboratzailea PREMINE 3 Euskararen Nazioarteko Eguna/ moción a favor de la normalización del euskera, gracias a los 6 votos de los concejales de EH Bildu. Los concejales del PNV, por el contrario, no apoyaron el texto. Hamar liburu urtean, hamaika aukera gozatzeko/ Diez libros anuales y una cantidad de oportunidades de disfrutar. Formación y Empleo / Aguraingo enplegu gunea Lanbidek eskaintzen duen zerbitzu bat da eta Sartu-Arabak sustatzen du.
 • 3. 4 5 karia g karia g UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayun- tamiento de Agurain ha realizado una declaración institucional para mostrar su rechazo hacia este tipo de violencia. La moción ha sido aprobada unánimemente gracias a los votos a favor de las y los concejales de EH Bildu y PNV. La violencia contra las mujeres, sigue enraizada en nuestra sociedad. Para poder hacer frente a este comporta- miento machista es necesario una trans- Jornadas por la Igualdad El 29 de noviembre tuvo lugar la Jornada por la Igualdad organizada conjuntamente por los ocho Ayunta- mientos de nuestra comarca, en las que mujeres y hombres debatieron sobre las desigualdades por razón de sexo y las consecuencias personales y sociales que derivan de ellas. Entre las muchas reflexiones surgidas en un día que resultó muy interesante, una idea fué protagonista de la jornada: “la desigualdad por razón de sexo es la raiz de la que surgen todas las expresiones de violencia hacia las mujeres. Se agrede a quién se considera inferior”. Teniendo ésto en cuenta, las personas de la Llanada que participaron en la jornada hacen un llamamiento a toda la sociedad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a reflexionar sobre el papel que cada uno y cada una jugamos, manteniendo los roles tradicionales que consideran a las mujeres como personas de menor valía, o posicionándonos como agentes activos para el cambio y la consecución de la igualdad de derechos, oportunidades y respeto para mujeres y hombres. Una sociedad en la que vivir en igualdad es posible Declaración institucional contra la violencia machista Aguraingo Udalak aho batez onartu du emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egindako adierazpen instituzionala. formación social basada en relaciones igualitarias en todos los ámbitos de la vida. Por todo ello, el Ayuntamiento, mediante esta declaración institucional, asume varios compromisos. El primero de ellos, es el manteni- miento y refuerzo de las políticas de Igualdad mediante el fortalecimiento de recursos económicos y humanos. También pretende establecerse como agente activo en la prevención y de- nuncia de manifestaciones machistas en el municipio; así como activar, am- pliar o reforzar los procesos que pro- mueven la participación igualitaria de las mujeres en los rituales simbólicos y festivos, y en los espacios socio-cultu- rales. A su vez, también quiere crear y fortalecer los espacios comunes desti- nados a promover el empoderamiento de las mujeres, así como los espacios de colaboración entre ambos sexos. Y por último, el Ayuntamiento también apoyará con recursos técnicos y econó- micos procesos de trabajo interinstitu- cionales dirigidos a la prevención de la violencia machista que sufren las mu- jeres en los ámbitos más vulnerables. Adierazpen honen bidez, Udalak, besteak beste, ondorengo konpromisoak hartzen ditu: berdintasunaren aldeko politikak mantendu eta egonkortzea; Udalerrian eman litezkeen jarrera matxisten aurrean salaketarako eragile aktiboa izatea; jaietan emakumeen berdintasunezko parte hartzea bultzatzea; emakumeen enpoderamendua eta bi sexuen arteko elkarlana sustatzen duten eremuen sendotzea; edota ahulenak diren guneetan biolentzia matxista gerta ez dadin lan egitea. “Emakumeenganako erasoek, gizartean dauden sexuen arteko eskubide eta aukera ezberdintasunetan dute oinarria eta guztiok, emakumezko zein gizon, hori aldatzearen ardura dugu”. Hau da gure Eskualdeko Berdintasun Jaurdunaldian parte hartu zuten emakume eta gizonek ateratako ondorio nagusia. Erredazioa Naiara Lopez de Uralde
 • 4. karia g 6 7 karia g UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Mediante este análisis, además de saber cuál es la situación actual de dicha gestión, también se cono- cerán las fortalezas y debilidades del sistema. El examen se hará con la ayuda de Doctores de la EHU- UPV, y supondrá un coste de 3.025€ que se abonará a la Fundación EUS- KOIKER. En lo que a tasa de reciclaje se refiere, la situación de nuestro municipio es muy parecida a la situa- ción del resto de pueblos alaveses ya que, según los últimos datos, en Agurain se recicla un 27% de las ba- suras, mientras que el 63% se lleva directamente al vertedero sin haber tenido ningún tipo de tratamiento anterior. El coste del servicio, sin embargo, se estima que es bastante más elevado en comparación con el resto de municipios. Es por eso que, desde el Ayuntamiento se cree que tanto la tasa de reciclaje como el coste del servicio se pueden me- jorar. Informe sobre la gestión de las basuras Durante los meses de septiembre y di- ciembre, se realizará un estudio sobre la viabilidad del sistema de gestión de basuras de Agurain. 2014ko irailetik abendura bitartean, Aguraingo hiri hondakinen kudeaketa sistemaren bideragarritasunaren inguruko txostena gauzatuko da. Azterketa honen bidez, egungo egoera zein den, eta herriak dituen indarguneak eta ahulguneak ezagutuko dira, balizko aukerak planteatzearren. Ikerketaren arduradun nagusia EHUko Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza Saileko doktore bat izango da, eta kostua EUSKOIKER Fundaziora bideratuko da. Erredazioa Naiara Lopez de Uralde La depuradora de aguas residuales de Agurain funciona irregularmente y la calidad de las aguas que salen es muy deficiente ya que está infradimensionada. Hasta la misma llegan caudales de entre 2000 y 2500 m3/día, cuando en realidad está diseñada para soportar 1500 m3/ día. Es por eso que, todo esto afecta sustancialmente a la biodiversidad del río Zadorra. En el año 2004 se acordó entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Álava la construcción de infraestructuras hidráulicas en el territorio Histórico de Álava y en 2007 se volvió a ratificar ese acuerdo entre las dos administraciones. Sin embargo, una década después, ninguna de las Administraciones ha cumplido con lo prometido. Por todo ello, en el Pleno celebrado el pasado 6 de noviembre, gracias a los 6 votos a favor de los concejales de EH Bildu, se aprobó una moción en la que desde el Ayuntamiento se exige tanto a la Diputación Foral de Álava, como al Gobierno Vasco que asuman los compromisos adquiridos para dotar a Agurain de una nueva instalación depuradora que sea capaz de satisfacer la necesidad real de saneamiento de las aguas residuales. Erredazioa Naiara Lopez de Uralde Funcionamiento irregular de la depuradora Aguraingo hondakin-uren araztegiaren funtzionamendu desegokia ikusita, Udalak, EH Bilduko zinegotzien aldeko botoei esker, aurrera atera zuen araztegiaren inguruko mozioa. Mozio honen bidez, Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari 2004an egindako akordioari men egin diezaioten eskatzen zaie. Izan ere, akordioa betez gero, udalerriak behar duen araztegia izango du, eta Zadorra ibaiaren biodibertsitatea ez da gehiago kaltetuko.
 • 5. karia g 8 9 karia g Pasa den azaroaren 20an udaletxean izandako Osoko Bilkuran Euskararen N a z i o a r t e k o E g u n a r i buruzko mozioa onartu zen EH Bilduko 6 zinegotzien aldeko botoengatik. EAJ-ko zinegotziek, ordea, ez zuten testua babestu. Abenduaren 3a euskararen a l d e ko ko n p r o m i s o a k hartzeko eta hizkuntza h o n e n n o r m a l i z a z i o a aldarrikatzeko eguna da. Udalak erantzukizun zuzena du honetan guztian, eta horregatik, ezin du hizkuntza politikaren ardura bere kudeaketatik kanpo utzi. Zentzu horretan, lan handia egin eta konpromiso desberdinak hartu ditu azken urte hauetan. Hala eta guztiz ere, Agurainen euskararen erabilera normalizatzea nahi badugu hizkuntza politikan sakondu eta herritarren aktibazioa behar da ezinbestean. Horregatik, guztion artean lanean jarraitu behar dugu. Bide horretan, Aguraingo Udalak jadanik hartuta dituen konpromisoetan sakontzeko hautua berresteaz gain, bestelako ardurak izan eta deialdi berriak luzatu nahi ditu. L e h e n i k e t a b e h i n , kontratazioetan, Aguraingo elkarteekin sinatutako hitzarmenetan, Udalaren barne eta kanpo jardueretan orain arte hartutako hizkuntza irizpide eta konpromisoei jarraipen zehatza egingo zaie, eta horretarako bitartekoak jarriko dira. Gainera, abenduaren 3tik 10era udaletxean “Euskaraz bizi nahi dugu” pankarta koloretsua ikusgai egongo da. Baina, horretaz gain, elkarte, enpresa edota bestelako entitateetan jarduten dutenei euren webgunea euskaratzeko, edota “.eus” domeinua eskuratu ahal izateko www.domeinuak. eus/eu helbidean izena eman dezaten aholkatzen die. Eta azkenik, herritar guztiei gogora- razi nahi die edozein hizkuntza eskubide urratua sumatzen baldin badute www. behatokia.org zein www.euskara.euskadi. net/r59-eleb/eu web orrialdeetan kexa jartzeko aukera dutela. Euskararen Nazioarteko Eguna Con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera, desde el Ayuntamiento se van a tomar una serie de medidas a favor de su normalización. Además de seguir adelante con los compromisos a d q u i r i d o s h a s t a e l m o m e n t o , e l consistorio quiere a n i m a r a l o s responsables de las diferentes páginas web a que obtengan el dominio “.eus”. En el Pleno del 6 de noviembre, se aprobó la moción a favor de la normalización del euskera, con el voto favorable de Bildu y el voto en contra de Pnv. Erredazioa Naiara Lopez de Uralde UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES PANTHA REI ERAKUSKETAREN DRAMATIZAZIO SAIOAK PASES DRAMATIZADOS Abenduak 26, 18:00etan/ 26 de Diciembre a las 18:00horas. Abenduak 27, 12:30etan/ 27 de Diciembre a las 12:30horas. Abenduak 29, 18:00etan/ 29 de Diciembre a las 18:00horas. Abenduak 30, 18:00etan/ 30 de Diciembre a las 18:00horas. Urtarrilak 2, 12:30etan/ 2 de Enero a las 12:30horas. Urtarrilak 3, 12:30etan/ 3 de Enero a las 12:30horas.
 • 6. karia g 10 11 karia g BERRIAK/NOTICIAS BERRIAK/NOTICIAS Erabiltzaileak Lanbide-n izen eman baino ez dute behar zerbitzu honetaz baliatzeko, eta bertako ordenagailuak erabil ditzakete lan bilaketarako, baita bertan kontsultatu daitezkeen lan eskaintza eguneratu eta inprimatuak. Horrez gain, orientatzaile baten zerbitzuak eskaintzen ditu, kurrikulumak aldatu edota aurkezpen gutunak nola idatzi aholkatzeko. Aguraingo emplegu gunea jubilatuen egoitzan kokatzen da, azken solairuan. Izaskun Ibañez de Maestu, orientadora de Centro de Empleo de la Lautada ¿Qué es el Centro de Empleo? Es un servicio de Lanbide y está ges- tionado por la asociación Sartu-Alava. El Centro de Empleo es un espacio físico donde los demandantes de em- pleo pueden venir a consultar todo lo relativo al trabajo y formación. Además tienen el apoyo de una persona que les orienta en esa búsqueda. ¿Cómo funciona? El programa viene a complementar el trabajo que hacen en Lanbide. Aquí ayudamos a las personas a inscribirse en ETTs, en páginas web de empleo, consultar ofertas, listas de empresas… Como ahora todo se hace online, hay mucha gente que no sabe muy bien cómo hacerlo. Yo les echo una mano en eso. Incluso, por ejemplo, para una oferta de trabajo concreto les ayudo a hacer la modificación del currículum, la carta de presentación, un poco acom- pañarles y enseñarles para que ellos y ellas logren ser autónomos a la hora de buscar un empleo. ¿Hace falta pedir cita previa? No, el único requisito es estar dada de alta en Lanbide, y no hace falta estar en desempleo para usar este servicio. Trabajamos conjuntamente con Lanbide y también estamos en Araia y en Du- lantzi. Los ayuntamientos de estos tres pueblos y el Kazeta Gunea nos han ayudado para tener un espacio en cada uno de ellos y ofrecer el servicio. ¿Cuál es el horario? Estamos los lunes en Araia, los martes en Dulantzi, y los miércoles, jueves y viernes en Agurain, de ocho de la mañana a tres de la tarde. Tenemos cinco ordenadores a disposición de las personas usuarias y mientras haya uno libre pueden usarlo durante el tiempo que necesiten. Además ofrecemos in- formación actualizada con carpetas con ofertas de empleo y formación. Como novedad este año se ofrecen talleres grupales. Hasta ahora han sido de ob- jetivo profesional e incorporación de candidaturas a webs de ETTS. Aguraingo enplegu gunea Lanbidek eskaintzen duen zerbitzu bat da eta Sartu- Arabak sustatzen du. Araian eta Dulantzin ere daude, astelehen eta astearteetan, hurrenez hurren, asteko gainontzeko hiru egunak Agurainen dauden bitartean, goizeko zortzietatik arratsaldeko hiruak arte. Enpleguaren bilaketan orientatzeaz gain, motibazio lana ere egiten dute, lan bilaketan laguntza eskainiz. FORMACIÓN y EMPLEO AGURAINGO ENPLEGU GUNEA Erredazioa Amaia Gartzia Payo
 • 7. karia g 12 13 karia g BERRIAK/NOTICIAS BERRIAK /NOTICIAS Hamar liburu urtean, hamaika aukera gozatzeko Diez libros anuales y una cantidad de oportunidades de disfrutar El club de lectura de Agurain cumple dos años y con la intención de seguir muchos más. Se reúne cada més en la escuela de música Zortziko, con una agenda de lecturas anuales diseñada por la Biblioteca Lazarraga. Para ello se provee de lotes de libros (dos cada año) gracias a una iniciativa del Gobierno Vasco, quien procura los libros. Se ad- quieren dos lotes del libro en cuestión, siendo uno pagado por la biblioteca y otro por el Gobierno Vasco, por lo tanto, los libros los proporciona la misma bi- blioteca. Gracias a esta campaña disponen ya cerca de 260 libros. La temática de las lecturas es muy variada: novela negra, clásicos, humor, biografías… No hace falta decir que no es obligatoria la lec- tura de todos los libros. Por otra parte, los libros se escogen del listado de lotes disponibles, aunque si el club desea leer alguno en concreto se intenta conse- guirlo mediante el préstamo interbiblio- tecario. En las charlas cuentan con una persona que hace de moderador o dinamizador que lo hace por iniciativa propia, que en este caso es Araceli Galarza, quien co- menta la bibliografía o datos relevantes del autor. Además de eso, también se han celebrado visionados de películas basadas en las novelas leídas. Desde el Ayuntamiento y la biblioteca se quiere remarcar la posibilidad de crear otro club de lectura del tipo que sea. Ya sea de libros en euskara, como un club de lectura para los más pequeños, tanto como de libros llevados al cine o de cualquier otra temática. El único re- quisito es contar con una persona que desempeñe la labor de dinamizador, ya que el Ayuntamiento dispone de espacio físico que proporcionar para las reu- niones. 16 personas están apuntadas al club de lectura, si bien en las charlas se reúnen unas diez. Desde Gertukari animan a cualquier persona que disfrute con la lectura a apuntarse al club. Bestalde, beste motako irakurketa klubak sortzeko aukera zabalik dago. Euskarazko liburuen irakurketa kluba, edota haurrentzakoa, gerora zinemara eraman diren eleberriak, edota beste edozein arlokoak. Baldintza bakarra solasaldiak gidatuko dituen pertsona bat izatea da. Hamasei pertsona daude izen emanda irakurketa klubean, nahiz eta solasaldietan hamar inguru bildu. Izen eman eta parte hartzeko deialdia luzatzen diote irakurketarekin gozatzen duen edonori. • Non eman izena?/¿Dónde apuntarse? Lazarraga liburutegian • Ira k u rg a i ze r re n d a n o n k o n t s u l t a dezaket?/¿Dónde puedo consultar la lista de lec- turas? Liburutegiko web orrian, fa- cebook edota blogean, baita liburutegian bertan ere. En la misma biblioteca o en su página web, Facebook o blog. • Noiz biltzen da irakurketa kluba?/¿Cuándo se reúne el club de lectura? Hilabete bakoitzeko ostegun batean, arratsaldeko seiak eta erdietan.Un jueves de cada mes, a las seis y media, en un aula de la escuela de música. Los usuarios de las 250 bibliotecas munici- pales que forman la Red de Lectur Pública de Euskadi podrán disponer antes de fin de año de 3000 libros digitales, pues ya está en marcha eLiburutegia, la Biblioteca Digital de Euskadi. Los socios y socias de las bibliotecas deben acudir a su biblioteca y pedir el alta en eLibu- rutegia. Se les dará un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de préstamo online. Una vez obtenidas las claves, el lector o lec- tora puede acceder a la plataforma eLiburu- tegia, y comenzar a leer libros en préstamo. eLiburutegia la Biblioteca Digital Las personas interesadas en este formato deberan acercarse a “AGURAINGO LAZA- RRAGA LIBURUTEGIA” para recibir informa- ción sobre el uso de este servicio. Informazio gehiago: Telf: 945 30 29 38/ 607 26 70 07 www.liburuklik.euskadi.net/prestamo-digital Erredazioa Amaia Gartzia Payo
 • 8. 14 karia g Sarrera/Entrada Arrunta/ Normal 10€. Harresi Txartela; 8€ Sarrera/Entrada Arrunta/ Normal 9€. Harresi Txartela; 6€ Sarrera/Entrada Dohainik Entrada Libre Sarrera/Entrada Sarrera/Entrada Arrunta/ Normal 4€. Harresi Txartela; 3€ Sarrera/Entrada Dohainik Entrada Libre ABENDUAAGENDA/AGENDADICIEMBRE ABENDUAAGENDA/AGENDADICIEMBRE “Aguraingo Banda” Banda de Musica de Agurain Ikusle ororentzat/Para todos los publicos TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 19:30etan ORDUA / HORA 20 Dic SABADO EGUNA / DÍA “Ipuin Kontalaria” Maider Galarza 17:30: 4-8urte/19:00: 8-12 urte TOKIA / LUGAR LAZARRAGA LIBURUTEGIA 17:30etan ORDUA / HORA 02 Ene VIERNES EGUNA / DÍA “XIV SAN SILBESTRE KROSA” Carrera de San Silvestre Adin guztientzako gendea/Para todas las edades Izena emateko 17:00tik Aurrera. Irteran(La Maduran) 31/12/2014 ·18:00etan LA MADURAN “Gastronomiako Jardunaldiak” Jornada Gastronomica “POTA“ TOKIA / LUGAR JAI-ALAI TABERNA 20:30etan ORDUA / HORA 18 Dic JUEVES EGUNA / DÍA “En Construción” Obra de TeatroGaztelania/ Castellano Helduentzako/Para Adultos TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 20:00etan ORDUA / HORA 21 Dic DOMINGO EGUNA / DÍA “The Sey Sister” Concierto Ikusle ororentzat/Para todos los publicos TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 20:00etan ORDUA / HORA 27 Dic SABADO EGUNA / DÍA “Sutondoan” AntzerkiaEuskaraz Ikusle ororentzat/Para todos los publicos TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 18:00etan ORDUA / HORA 28 Dic DOMINGO EGUNA / DÍA “Cuento de Navidad” Zinema/CineGaztelania/ Castellano Ikusle ororentzat/Para todos los publicos TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 18:00etan ORDUA / HORA 03 Ene SABADO EGUNA / DÍA “Badatoz OLENTZERO eta MARI DOMINGI” 17:30: Sallurtegi egoitzan18:00: Langarigarako bidexkan Eguraldi txarra eginez gero San Juan enparantzan aterako da. Zatoz baserritarrez jantzita. ANTOLATZAILEA: Olentzero Batzorde Herrikoia “ERRE PUI ERRE” 19:00 : La Madura auzoan Erre, erre, zure gaitzak erre/Erre, erre, urte zaharrekoa erre/Erre, erre, erre beti erre. Erre ipurdi erre a quemarle el culo a butierre (bis) Tralaran, laran, tralaran laran, tralaran laran, laran, laran (bis) Erre ipurdi erre urte osoko gaitzak erre/Erre ipurdi erre urte zaharrekoa erre. Erre ipurdi erre urte osoko gaitzak erre/Erre ipurdi erre suan tramankuloa erre. KEA - SUA - GARRA - hemen dago gure indarra, ihuuuuuuuu……. “Cabalgata de LOS REYES MAGOS” 05/01/2015 ·19:00etan DULANTZI Kaletik ANTOLATZAILEA: Atseden Taldea Sarrera/Entrada Dohainik Entrada Libre 5€
 • 9. 2015ko Urtarrilatik aurrera. harresi Txar tela Urteko HARRESI TXARTELA 18€ tarjeta anual 18€ DESKONTUAK %30baino gehiago. descuentos de más del 30%