soalan math form 1 ujian bln 9.docx

A

ujian

1
NAMA:______________________________________________ TINGKATAN:______________
UJIAN 2 2020
MATEMATIK TINGKATAN 1
September
1 Jam Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan
2. Soalan disediakan dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris.
3. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan objektif aneka
pilihan (OAP), 3 soalan objektif pelbagai bentuk (OPB) dan 3
soalan subjektif.
4. Jawab semua soalan. Bagi OAP, pilih satu jawapan sahaja.
5. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.
6. Markah yang diperuntukkanbagi setiapsoalanditunjukkandalam
kurungan
7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
__________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka hadapaN
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
A 10
B (11) 3
B (12) 3
B (13) 4
C (14) 10
C (15) 10
C (16) 10
Jumlah 50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ HJ HUSSEIN
SELAMA, PERAK
2
BAHAGIANA
1. Antara berikut,yangmanakahnilainya
terkecil?
Which of the following hasthesmallest value?
A. 0
B. 27
C. – 17
D. – 30
2. Antara berikutyangmanakahbukanfaktor
bagi 24
Which of the following is nota faktorof 24
A. 1
B. 2
C. 4
D. 7
3. Cari faktorsepunyaterbesar(FSTB) bagi 30
dan 45
Find thehighestcommon factor(HCF) of 30
and 45
A. 15
B. 30
C. 45
D. 90
4. 0.06³
A. 2.16
B. 0.0216
C. 0.00216
D. 0.000216
5. Hitungnilai bagi
Calculatethe valueof
82 × √−64
3
÷ √
4
9
A. 768
B. – 384
C. – 256
D. 512
6. Diberi x = 4 dan y = - 6, cari nilai bagi
Given x = 4 and y = - 6, find the valueof
−4𝑥 +
𝑦
3
− 8
A. -22
B. 22
C. -26
D. 26
7. Rajah menunjukkansebuahsegiempattepat
Diagramshowsa rectangle
2m + 3n
9n
Cari perimetersegiempatitudalamsebutanm
dan n
Find theperimeter of rectangle, in termsof m
and n
A. 2m + 12n
B. 2m – 6n
C. 18m +27n
D. 4m + 24n
8. Nisbahbilanganrebenmerahkepadabilagan
rebenbiruialah3 : 5. Diberi bilanganreben
biruialah25 helai.Cari bilanganrebenmerah.
The ratio of the numberof red ribbonsto the
numberof blue ribbonsis 3 : 5. Given the
numberof blue ribbonsis 25. Find the number
of red ribbons
A. 3
B. 8
C. 15
D. 25
9. Antara berikut yangmanakahmerupakan
persamaanlineardalamduapembolehubah
Which of the following is a linear equation in
two variables
A. 2x - y² = 3
B. 1 + h = 9 + gh
C. 2k - 5 = k
D. n + 2 = m – 10
10. Jika6x + 3 = 3 ( 7 - x ),maka x =
If 6x + 3 = 3 ( 7 - x ), then x =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[10 markah/marks]
3
BAHAGIAN B
11. Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan ,mengisikan petak-petak kosong
dengan nombor yang sesuai.
Complete the operation steps by filling in the blank with suitable numbers.
(√2
7
9
− √
8
27
3
) = (√
⎕
9
−
2
⎕
)
= (
3
⎕
)
= 1
[3 markah/marks]
12. Nyatakan pekali bagi setiap berikut dalam sebutan – 11 u²vw
State the coefficient of each of the following in the term of – 11 u²vw
(i) u²v = ________________
(ii) uw = ________________
(iii) – u = ________________
[3 markah/marks]
13. Tandakan (√ ) bagi persamaan linear dan (X) bagi bukan persamaan linear.
Mark (√ ) for the linear equations and (X) for not linear equations
(i) 2x2 + 3=0 (ii) 6x+4y = 2
(iii) 5p-4 = 1 (iv) x (x+ 2)=4
[4 markah/marks]
4
BAHAGIAN C
Soalan 14
a) Susun -1.6, 0.5, - 0.3, 1.4 , - 0.72 mengikut tertib menaik
Arrange -1.6, 0.5, - 0.3, 1.4 , - 0.72 in ascending order.
[1 markah/mark]
b) Hitung nilai bagi
Calculate the value of
−3.25 ÷
13
15
− (−2
1
6
) × 0.25
dan ungkapkan jawapannya sebagai pecahan sebutan yang terendah.
and express the answer as a fraction in the lowest term.
[3 markah/marks]
c) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 4, 12 dan 15.
Find the lowest common multiple (LCM)of 4, 12 and 15.
[3 markah/marks]
5
d) Sebuah jam dipasang supaya berbunyi setiap 15 minit manakala sebuah jam yang lain
dipasang supaya berbunyi setiap 25 minit. Jika kedua-dua jam itu berbunyi serentak
pada pukul 4.00 p.m., cari waktu apabila kedua-dua jam itu berbunyi serentak sekali
lagi.
A clock is set to ring every 15 minutes whereas another clock is set to ring every 25
minutes. If both the clocks ring together at 4.00 p.m., find the time at which both clocks
will subsequently ring together again.
Jawapan / Answer:
[3 markah/marks]
Soalan 15
a) i) Diberi 676 = 2² x p², cari nilai p
Given 676 = 2² x p², find the value of p.
2 markah/marks]
ii) Diberi a : b = 3 : 5 dan b : c = 2 : 1, cari nisbah a : b : c
[2 markah/marks]
6
b) Rajah menunjukkan dua buah kotak berbentuk kubus, A dan B.
Diagram shows two cube boxes, A and B.
Isipadu kotak Bialah8 kaliisipadu kotak A. Jika isipadu kotak Bialah512 cm3, cari panjang,
dalam cm, tepi kotak A.
The volume of box B is 8 times the volume of box A. If the volume of box B is 512 cm3,
calculate the length, in cm, of one edge of box A.
[3 markah/marks]
c) Jumlah keuntungan sebuah syarikat pada bulan Mei ialah RM9000. Keuntungan itu
dibahagi antara Ishak, Tina dan Rozita mengikut nisbah 5:8:2. Cari keuntungan yang
diterima oleh Ishak.
Thetotal profit ofa company in the month of May is RM9000.The profit is divided between
Ishak, Tina and Rozita in the ratio 5:8:2. Find the profit received by Ishak.
[3 markah/marks]
A B
7
Soalan 16
a) Permudahkan
Simplify
6𝑝𝑞 ÷ 20𝑟𝑝2
× (−5𝑟2
𝑞) =
[3 markah/marks]
b) En Nasrul membeli 5 helai kemeja-T berharga RM x sehelai dan 3 pasang kasut
berharga RM y sepasang. Berapakah harga sepasang kasut sekiranya harga sehelai
kemeja-T ialah RM18 dan jumlah perbelanjaan En Nasrul ialah RM225.
En Nasrul bought 5 T-shirt costing RM x each and 3 pairs of shoes at Rm y each. How
much does a pair of shoes cost if the price of the t-shirt is RM18 and En Nasrul’s total
expenditure is RM225.
[3 markah/marks]
8
c) Selesaikan persamaan linear serentak berikut.
Solve the following simultaneous linear equations.
𝑥 + 𝑦 = 6
2𝑥 + 𝑦 = 8
[4 markah/marks]
- TAMAT -

Recomendados

RPT RBT THN 4 2022-2023 By Rozayus Academy.docx por
RPT RBT THN 4 2022-2023 By Rozayus Academy.docxRPT RBT THN 4 2022-2023 By Rozayus Academy.docx
RPT RBT THN 4 2022-2023 By Rozayus Academy.docxjjay9
846 vistas16 diapositivas
Masa dan waktu set 2 por
Masa dan waktu set 2Masa dan waktu set 2
Masa dan waktu set 2Khairiah Abdul Kadir
14.4K vistas20 diapositivas
Waktu latihan por
Waktu latihanWaktu latihan
Waktu latihanMai Satun
2.1K vistas7 diapositivas
Sejarah & Perkembangan Matematik (MTE 3102) por
Sejarah & Perkembangan Matematik (MTE 3102)Sejarah & Perkembangan Matematik (MTE 3102)
Sejarah & Perkembangan Matematik (MTE 3102)Izzati Zamburi
26.1K vistas66 diapositivas
Kertas kerja pemulihan por
Kertas kerja pemulihanKertas kerja pemulihan
Kertas kerja pemulihanKalai Selvam
1K vistas7 diapositivas
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6 por
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6asyoe24 jaf
14.2K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docx por
SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docxSURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docx
SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docxKhotibahSyifa
251 vistas1 diapositiva
Kra (Smkdhmr) por
Kra (Smkdhmr)Kra (Smkdhmr)
Kra (Smkdhmr)fafa111283
3.3K vistas18 diapositivas
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012 por
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012Sharifah Hashima
2.3K vistas5 diapositivas
Soalan pengurusan diri kefungsian rendah 2 por
Soalan pengurusan diri kefungsian rendah 2 Soalan pengurusan diri kefungsian rendah 2
Soalan pengurusan diri kefungsian rendah 2 amuradhamid edidik edu my
3K vistas6 diapositivas
Kertas kerja bengkel teknik menjawab por
Kertas kerja bengkel teknik menjawabKertas kerja bengkel teknik menjawab
Kertas kerja bengkel teknik menjawabMohd Hanifuddin Salleh
14.9K vistas5 diapositivas
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx por
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptxDIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptxmohdsaufi54
222 vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docx por KhotibahSyifa
SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docxSURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docx
SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK kali pertama 2021.docx
KhotibahSyifa251 vistas
Kra (Smkdhmr) por fafa111283
Kra (Smkdhmr)Kra (Smkdhmr)
Kra (Smkdhmr)
fafa1112833.3K vistas
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012 por Sharifah Hashima
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012
Program peningkatan mata pelajaran sains kps 2012
Sharifah Hashima2.3K vistas
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx por mohdsaufi54
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptxDIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx
DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx
mohdsaufi54222 vistas
Contoh Minit Mesyuarat Panitia BM Kali Pertama por Kemuncuppadang Opel
Contoh Minit Mesyuarat Panitia BM Kali PertamaContoh Minit Mesyuarat Panitia BM Kali Pertama
Contoh Minit Mesyuarat Panitia BM Kali Pertama
Kemuncuppadang Opel73.5K vistas
7 penjaminan kualiti dalam pelaksanaan pbs por Jimmy Siow
7  penjaminan kualiti dalam pelaksanaan pbs7  penjaminan kualiti dalam pelaksanaan pbs
7 penjaminan kualiti dalam pelaksanaan pbs
Jimmy Siow1.9K vistas
Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6 por Stephanie Unsil
Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6
Stephanie Unsil1.1K vistas
Borang kategori 1b dg34 por Msabh Sari
Borang kategori 1b  dg34Borang kategori 1b  dg34
Borang kategori 1b dg34
Msabh Sari30.2K vistas
Strategi peningkatan akademik por Kamarudin Jaafar
Strategi peningkatan akademikStrategi peningkatan akademik
Strategi peningkatan akademik
Kamarudin Jaafar13.2K vistas
Final panduan agenda_mesyuarat_jpms_sekolah por Amirah_Ahmad
Final panduan agenda_mesyuarat_jpms_sekolahFinal panduan agenda_mesyuarat_jpms_sekolah
Final panduan agenda_mesyuarat_jpms_sekolah
Amirah_Ahmad2K vistas
Literasi dan numerasi asgmt por Miza Hadi
Literasi dan numerasi asgmtLiterasi dan numerasi asgmt
Literasi dan numerasi asgmt
Miza Hadi18K vistas
503419160-Minit-Mesyuarat-Rbt-Tmk-Kali-Pertama-2021.docx por MuhammadIzuan6
503419160-Minit-Mesyuarat-Rbt-Tmk-Kali-Pertama-2021.docx503419160-Minit-Mesyuarat-Rbt-Tmk-Kali-Pertama-2021.docx
503419160-Minit-Mesyuarat-Rbt-Tmk-Kali-Pertama-2021.docx
MuhammadIzuan6737 vistas
Pentaksiran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 (Q) por Miz Malinz
Pentaksiran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 (Q)Pentaksiran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 (Q)
Pentaksiran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 (Q)
Miz Malinz40.8K vistas
Peraturan pertandingan bola jaring 3 0 n 3 por Nur Jalil
Peraturan pertandingan bola jaring 3 0 n 3Peraturan pertandingan bola jaring 3 0 n 3
Peraturan pertandingan bola jaring 3 0 n 3
Nur Jalil3.7K vistas
Rph sumber air por ZaIm HaFizi
Rph sumber airRph sumber air
Rph sumber air
ZaIm HaFizi3.2K vistas
Bahagian A - Penulisan Tahun 5 por PAKLONG CIKGU
Bahagian A - Penulisan Tahun 5Bahagian A - Penulisan Tahun 5
Bahagian A - Penulisan Tahun 5
PAKLONG CIKGU17.5K vistas

Similar a soalan math form 1 ujian bln 9.docx

Pat matematik f1 por
Pat matematik f1Pat matematik f1
Pat matematik f1Nabila Hidayah
933 vistas15 diapositivas
Matematik tingkatan 1 mid term por
Matematik tingkatan 1 mid termMatematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid termRoszaimah Soriadi
3.2K vistas13 diapositivas
Ppt mm f2 por
Ppt mm f2Ppt mm f2
Ppt mm f2Hanafisah Hassan
207 vistas10 diapositivas
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1 por
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1Roslina Rashid
2.8K vistas16 diapositivas
Modul terbilang set 1 por
Modul terbilang set 1Modul terbilang set 1
Modul terbilang set 1rashid abdullah
119 vistas21 diapositivas
Modul terbilang set 1 por
Modul terbilang set 1Modul terbilang set 1
Modul terbilang set 1rashid abdullah
131 vistas21 diapositivas

Similar a soalan math form 1 ujian bln 9.docx(20)

Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1 por Roslina Rashid
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1
Roslina Rashid2.8K vistas
Percubaan pt3 math por Fiz Za
Percubaan pt3 mathPercubaan pt3 math
Percubaan pt3 math
Fiz Za18.6K vistas
Pt3 (1) por azziela
Pt3 (1)Pt3 (1)
Pt3 (1)
azziela2.5K vistas
2014 pt3 50_mathematics por Sarvess Peace
2014 pt3 50_mathematics2014 pt3 50_mathematics
2014 pt3 50_mathematics
Sarvess Peace14.8K vistas
Soalan matematik PT3 por Min Aj
Soalan matematik PT3Soalan matematik PT3
Soalan matematik PT3
Min Aj394.6K vistas
kertas-model-pt3-modul-aktiviti-pintar-bestari-matematik1.pdf por NORAINIBINTISEMANMoe
kertas-model-pt3-modul-aktiviti-pintar-bestari-matematik1.pdfkertas-model-pt3-modul-aktiviti-pintar-bestari-matematik1.pdf
kertas-model-pt3-modul-aktiviti-pintar-bestari-matematik1.pdf
2014 pt3 50 mathematics por Borhan Ahmad
2014 pt3 50 mathematics2014 pt3 50 mathematics
2014 pt3 50 mathematics
Borhan Ahmad1.3K vistas
Akhir tahun f1 2016 por scha shahida
Akhir tahun f1 2016Akhir tahun f1 2016
Akhir tahun f1 2016
scha shahida360 vistas
KERTAS TRIAL ADDMATH KEDAH K1 SET 1 2021.pdf por norihaharino
KERTAS TRIAL ADDMATH KEDAH K1 SET 1 2021.pdfKERTAS TRIAL ADDMATH KEDAH K1 SET 1 2021.pdf
KERTAS TRIAL ADDMATH KEDAH K1 SET 1 2021.pdf
norihaharino241 vistas

soalan math form 1 ujian bln 9.docx

 • 1. 1 NAMA:______________________________________________ TINGKATAN:______________ UJIAN 2 2020 MATEMATIK TINGKATAN 1 September 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan 2. Soalan disediakan dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 3. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan objektif aneka pilihan (OAP), 3 soalan objektif pelbagai bentuk (OPB) dan 3 soalan subjektif. 4. Jawab semua soalan. Bagi OAP, pilih satu jawapan sahaja. 5. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 6. Markah yang diperuntukkanbagi setiapsoalanditunjukkandalam kurungan 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka hadapaN Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Markah Penuh Markah Diperoleh A 10 B (11) 3 B (12) 3 B (13) 4 C (14) 10 C (15) 10 C (16) 10 Jumlah 50 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ HJ HUSSEIN SELAMA, PERAK
 • 2. 2 BAHAGIANA 1. Antara berikut,yangmanakahnilainya terkecil? Which of the following hasthesmallest value? A. 0 B. 27 C. – 17 D. – 30 2. Antara berikutyangmanakahbukanfaktor bagi 24 Which of the following is nota faktorof 24 A. 1 B. 2 C. 4 D. 7 3. Cari faktorsepunyaterbesar(FSTB) bagi 30 dan 45 Find thehighestcommon factor(HCF) of 30 and 45 A. 15 B. 30 C. 45 D. 90 4. 0.06³ A. 2.16 B. 0.0216 C. 0.00216 D. 0.000216 5. Hitungnilai bagi Calculatethe valueof 82 × √−64 3 ÷ √ 4 9 A. 768 B. – 384 C. – 256 D. 512 6. Diberi x = 4 dan y = - 6, cari nilai bagi Given x = 4 and y = - 6, find the valueof −4𝑥 + 𝑦 3 − 8 A. -22 B. 22 C. -26 D. 26 7. Rajah menunjukkansebuahsegiempattepat Diagramshowsa rectangle 2m + 3n 9n Cari perimetersegiempatitudalamsebutanm dan n Find theperimeter of rectangle, in termsof m and n A. 2m + 12n B. 2m – 6n C. 18m +27n D. 4m + 24n 8. Nisbahbilanganrebenmerahkepadabilagan rebenbiruialah3 : 5. Diberi bilanganreben biruialah25 helai.Cari bilanganrebenmerah. The ratio of the numberof red ribbonsto the numberof blue ribbonsis 3 : 5. Given the numberof blue ribbonsis 25. Find the number of red ribbons A. 3 B. 8 C. 15 D. 25 9. Antara berikut yangmanakahmerupakan persamaanlineardalamduapembolehubah Which of the following is a linear equation in two variables A. 2x - y² = 3 B. 1 + h = 9 + gh C. 2k - 5 = k D. n + 2 = m – 10 10. Jika6x + 3 = 3 ( 7 - x ),maka x = If 6x + 3 = 3 ( 7 - x ), then x = A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 [10 markah/marks]
 • 3. 3 BAHAGIAN B 11. Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan ,mengisikan petak-petak kosong dengan nombor yang sesuai. Complete the operation steps by filling in the blank with suitable numbers. (√2 7 9 − √ 8 27 3 ) = (√ ⎕ 9 − 2 ⎕ ) = ( 3 ⎕ ) = 1 [3 markah/marks] 12. Nyatakan pekali bagi setiap berikut dalam sebutan – 11 u²vw State the coefficient of each of the following in the term of – 11 u²vw (i) u²v = ________________ (ii) uw = ________________ (iii) – u = ________________ [3 markah/marks] 13. Tandakan (√ ) bagi persamaan linear dan (X) bagi bukan persamaan linear. Mark (√ ) for the linear equations and (X) for not linear equations (i) 2x2 + 3=0 (ii) 6x+4y = 2 (iii) 5p-4 = 1 (iv) x (x+ 2)=4 [4 markah/marks]
 • 4. 4 BAHAGIAN C Soalan 14 a) Susun -1.6, 0.5, - 0.3, 1.4 , - 0.72 mengikut tertib menaik Arrange -1.6, 0.5, - 0.3, 1.4 , - 0.72 in ascending order. [1 markah/mark] b) Hitung nilai bagi Calculate the value of −3.25 ÷ 13 15 − (−2 1 6 ) × 0.25 dan ungkapkan jawapannya sebagai pecahan sebutan yang terendah. and express the answer as a fraction in the lowest term. [3 markah/marks] c) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 4, 12 dan 15. Find the lowest common multiple (LCM)of 4, 12 and 15. [3 markah/marks]
 • 5. 5 d) Sebuah jam dipasang supaya berbunyi setiap 15 minit manakala sebuah jam yang lain dipasang supaya berbunyi setiap 25 minit. Jika kedua-dua jam itu berbunyi serentak pada pukul 4.00 p.m., cari waktu apabila kedua-dua jam itu berbunyi serentak sekali lagi. A clock is set to ring every 15 minutes whereas another clock is set to ring every 25 minutes. If both the clocks ring together at 4.00 p.m., find the time at which both clocks will subsequently ring together again. Jawapan / Answer: [3 markah/marks] Soalan 15 a) i) Diberi 676 = 2² x p², cari nilai p Given 676 = 2² x p², find the value of p. 2 markah/marks] ii) Diberi a : b = 3 : 5 dan b : c = 2 : 1, cari nisbah a : b : c [2 markah/marks]
 • 6. 6 b) Rajah menunjukkan dua buah kotak berbentuk kubus, A dan B. Diagram shows two cube boxes, A and B. Isipadu kotak Bialah8 kaliisipadu kotak A. Jika isipadu kotak Bialah512 cm3, cari panjang, dalam cm, tepi kotak A. The volume of box B is 8 times the volume of box A. If the volume of box B is 512 cm3, calculate the length, in cm, of one edge of box A. [3 markah/marks] c) Jumlah keuntungan sebuah syarikat pada bulan Mei ialah RM9000. Keuntungan itu dibahagi antara Ishak, Tina dan Rozita mengikut nisbah 5:8:2. Cari keuntungan yang diterima oleh Ishak. Thetotal profit ofa company in the month of May is RM9000.The profit is divided between Ishak, Tina and Rozita in the ratio 5:8:2. Find the profit received by Ishak. [3 markah/marks] A B
 • 7. 7 Soalan 16 a) Permudahkan Simplify 6𝑝𝑞 ÷ 20𝑟𝑝2 × (−5𝑟2 𝑞) = [3 markah/marks] b) En Nasrul membeli 5 helai kemeja-T berharga RM x sehelai dan 3 pasang kasut berharga RM y sepasang. Berapakah harga sepasang kasut sekiranya harga sehelai kemeja-T ialah RM18 dan jumlah perbelanjaan En Nasrul ialah RM225. En Nasrul bought 5 T-shirt costing RM x each and 3 pairs of shoes at Rm y each. How much does a pair of shoes cost if the price of the t-shirt is RM18 and En Nasrul’s total expenditure is RM225. [3 markah/marks]
 • 8. 8 c) Selesaikan persamaan linear serentak berikut. Solve the following simultaneous linear equations. 𝑥 + 𝑦 = 6 2𝑥 + 𝑦 = 8 [4 markah/marks] - TAMAT -