Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Seminar 1

3.816 visualizaciones

Publicado el

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Seminar 1

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TË APLIKUARA MITROVICË Lënda: Rrjetat e informacionit Tema: Aplikimi i modulimeve analogeStudentët (G4): Visar Jashari Ajla Hasani 1
 2. 2. Përmbajtja:  Sinjali elektromagnetik Sinjali analog Sinjali digjitag  Modulimi amlitudorë Modulimi frekuencorë Modulimi fazorë Domeni frekuencorë Visar Jashari Ajla Domeni kohorë Hasani 2
 3. 3. Sinjali  Ka kuptimin e përhapjes së të dhënave nëpër medium  Analog  Variabla të vazhduara  Mediume të ndryshme  përquesit, fijet optike, ajri  Gjersia e brezit te zërit 4 kHz  Gjerësia e brezit të telefonit 300Hz to 3400Hz  Gjerësia e brezit të videos 5MHz  Degradim i kualitetit të sinjalit  Digjital  Përdorë dy komponente DC  Përbëhet prej elementeve diskrete  Visar të dështuar BitaJashari AjlaHasani 3
 4. 4. Sinjali analog VisarJashari AjlaHasani 4
 5. 5. Sistemi bazik i transmetimit analog Baseband signal (electrical signal) EM waves (modulated Transmitter signal)Input Transmissiontransducer Modulator Channel Carrier Baseband signal EM waves (electrical signal) Receiver (modulated signal) Output Demodulator transducer Visar Jashari Ajla Hasani 5
 6. 6. Modulimi në bazë të ndarjes frekuencore (FDM) Secili sinjal modulohet me frekuenca të ndryshme të bartësit. Gjerësia e brezit frekuencorë të mediumit transmetues shumë e madhe. Qdo brez frekuencorë përreth bartësit paraqet një kanal. Kanalet ndahen njëri nga tjetri me breze frekuencore mbrojtëse (guard band). Sinjalet e transmetura janë analoge. Visar Jashari Ajla Hasani 6
 7. 7. Diagrami i FDM-së VisarJashari AjlaHasani 7
 8. 8. Modulimi në bazë të ndarjeskohore (TDM) Shpejtësia e mediumit transmetues e tejkalon shpejtësinë e sinjaleve. Sinjalet mund të multipleksohen në nivel të bitave ose në atë te simboleve Intervalet kohore ju ndahen terminaleve të caktuar në mënyrë të dedikuar (fikse). Shfrytëzimi nuk është i plotë,shembull (në telefoni shfrytëzimi është rreth 40 %). Multipleksimi TDM sinkron e elmininon këtë të metë të TDM-së dhe të FDM-së. VisarJashari AjlaHasani 8
 9. 9. Diagrami i TDM-së VisarJashari AjlaHasani 9
 10. 10. Teknikat e modulimit Modulimi amplitudorë Modulimi frekuencorë Modulimi fazorë Modulimi pulsorë VisarJashari AjlaHasani 10
 11. 11. Të dhënat analoge,sinjalianalog VisarJashari AjlaHasani 11
 12. 12. Të dhënat digjitale,sinjalianalog VisarJashari AjlaHasani 12
 13. 13. Modulimi Amplitudorë (AM) Njihet poashtu si modulim linear. Lartesia maksimale e vales sinusidale. është proces i cili e ndryshon amplituden e sinjalit të bartur ne propercion me amplituden e sinjalit bazë. Frekuenca e batësit mbetet konstante. Frekuenca e sinjalit të bartesit duhet te jetë së paku sa dyfishi i maksimumit të sinjalit të informacionit. E lehtë dhe e thjeshtë per tu realizuar. Gjeresia e brezit e vogël. Jo efikase për transmetime me shpejtësi të mëdha. është e ndjeshme ndaj zhurmave elektrike dhe atyre statike. Aplikimet: AM radio,TV video broadcasting,komunikimet prej pike ne pike,etj. Visar Jashari Ajla Hasani 13
 14. 14. Të dhënat digjitaleSinjali analog VisarJashari AjlaHasani 14
 15. 15. Të dhënat analogesinjali analog VisarJashari AjlaHasani 15
 16. 16. Modulimi frekuencorë (ωc ) Frekuenca- cikli i valës për sekond Hz/s Modulimi frekuencorë,është proces i cili e ndryshon frekuencën e bartësit në propercion me amplitudën e sinjalit bazë. Amplituda e bartësit mbetet konstante konstante Kërkohet brez frekuencorë më i madh Imunitet ndaj zhurmave elektrike Ndryshe njihet si modulim këndorë Domeni kohorë,domeni frekuencorë VisarJashari AjlaHasani 16
 17. 17. Implementimi i modulimitfrekuencorë VisarJashari AjlaHasani 17
 18. 18. Modulimi fazorë (φc ) Zhvendosje e valës sinusidale Përdoret kryesisht për të dhëna Kërkohet brezë më i madh për bartje Ndryshe njihet si modulim këndorë Domeni kohorë,domeni frekuencorë. VisarJashari AjlaHasani 18
 19. 19. Implementimi i modulimitfazorë VisarJashari AjlaHasani 19
 20. 20. Referencat Rick Graziani & Cabrillo College [1] SISM 201 [2] Victor S. Reinhardt [3] ëilliam Stallings Data and Computer Communications [4] Roy Blake Electronic communication systems [5] Google [6]Visar Jashari Ajla Hasani 20

×